UZP 577/2021

Uchwała Nr 577/2021
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 02 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjętym Uchwałą nr 165/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zmienionym uchwałą nr 222/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz Uchwałą nr 244/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 10 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - ZR”,

2)w § 10 ust. 1 skreśla się pkt 16,

3)§ 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Do zakresu działania ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH należy w szczególności:

1)zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,

2)opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich oraz dróg sąsiednich powiatów w przypadkach, gdy organizacja ma wpływ na drogi powiatowe i gminne Powiatu Białostockiego,

3)nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,

4)opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz,

5)przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,

6)kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z wprowadzenia organizacji ruchu mającej charakter stały – w terminie 14 dni,

7)nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z przekazanym do realizacji zatwierdzonym projektem,

8)zasięganie opinii rzeczoznawców lub biegłych oraz Policji, Zarządu drogi i innych w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo,

9)przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków zainteresowanych osób dotyczących organizacji ruchu,

10) powoływanie komisji w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu,

11) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń w wyniku, których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,

13) przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

14) przechowywanie i prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

15) wydawanie zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem wyłącznie dróg powiatowych i gminnych,

16) wydawanie opinii do zezwoleń na organizację imprez z wykorzystaniem jednocześnie dróg krajowych (lub wojewódzkich) oraz dróg powiatowych(lub gminnych),

17) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

18) planowanie rozwoju transportu, opracowywanie planu transportu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej,

19) organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

20) prowadzenie wszelkich spraw związanych z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

21) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

22) opracowywanie regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,

23) opracowywanie analizy sytuacji komunikacyjnej w regularnych przewozach osób,

24) opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych,

25) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i III,

26) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym.”,

4)skreśla się § 32.

§ 2.Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 03-02-2021 08:36

Data modyfikacji informacji: 03-02-2021 08:36