UZP Nr 244/2019

Uchwała nr 244/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjętym Uchwałą nr 165/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zmienionym uchwałą nr 222/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 10 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości                           -  GKN
wraz z Filią w Łapach                            -  GKNŁ

a) Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków                    -  GKNI

b) Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi                               -  GKNII

c) Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi                                   -  GKNIII

d) Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                            -  GKNIV

e) Stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu                -  GKNV

f) Stanowisko ds. udzielania informacji z ewidencji gruntów i budynków                                -  GKNVI”

2)§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydziałami kierują Dyrektorzy przy pomocy: Zastępców, Kierowników i Zastępców Kierowników Referatów.”

3)§ 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się stanowiska Dyrektorów i ich Zastępców w następujących wydziałach:

1)Organizacyjnym – Dyrektor i jeden Zastępca,

2)Budżetu i Finansów – Skarbnik,

3)Architektury - Dyrektor i jeden Zastępca,

4)Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Dyrektor (Geodeta Powiatowy) i jeden Zastępca (Zastępca Geodety Powiatowego),

5)Środowiska i Rolnictwa – Dyrektor,

6)Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Dyrektor,

7)Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego - Dyrektor i jeden Zastępca,

8)Komunikacji - Dyrektor i jeden Zastępca”.

4)§ 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Do zakresu działania WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI należy gospodarowanie nieruchomościami, ochrona gruntów rolnych oraz realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

1.Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

1)prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, poprzez:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków,

b)udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym także tworzenie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków,

c)aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków z urzędu oraz na wniosek podmiotów uprawnionych,

d)udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków poprzez wydawanie wypisów i wyrysów,

2.prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym także tworzenie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnejewidencji sieci uzbrojenia terenu,

3.prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

4.tworzenie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich),

5.tworzenie na podstawie odpowiednich zbiorów danych, zawartych w bazach danych, standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych,

6.zakładanie i prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych,

7.gromadzenie materiałów i zbiorów danych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych zasobu,

8.udostępnianie materiałów i danych z zasobu przy zachowaniu odpowiedniego sposobu i trybu udostępniania, wymianę danych pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,

9.wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły swoją przydatność użytkową,

10.prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,

11.prowadzenie i gromadzenie danych Systemu Informacji o Terenie,

12.prowadzenie i publikowanie geoportalu powiatowego,

13.koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

14.zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, w tym zatwierdzanie projektów osnów,

15.przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

16.ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

17.weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów, stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

18.prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonych,

19.ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne (powiatowe i gminne) w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

20.gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustaw szczególnych, w tym o gospodarce nieruchomościami, o lasach, o ochronie przyrody, o zakwaterowaniu sił zbrojnych oraz Prawo wodne;

21.gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Powiatu (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, zarząd, trwały zarząd, dzierżawa, najem),

22.orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa za świadczenia emerytalne,

23.prowadzenie spraw z zakresu uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów, dla których nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego,

24.prowadzenie spraw związanych z ochroną i rekultywacją gruntów rolnych,

25.prowadzenie postępowań dotyczących scaleń i wymian gruntów,

26.opracowywanie wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych oraz ustalanie gruntów podlegających zagospodarowaniu w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

27.ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,

28.prowadzenie postępowań dotyczących nabywania nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.Do zakresu działania Filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach należy w szczególności:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

1)prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, poprzez:

a)udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,

b)aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków z urzędu oraz na wniosek podmiotów uprawnionych,

c)udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków poprzez wydawanie wypisów i wyrysów,

2.gromadzenie materiałów i zbiorów danych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych zasobu,

3.udostępnianie materiałów i danych z zasobu,

4.wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły swoją przydatność użytkową,

5.prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,

6.weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów, stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

§ 2.Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 17-10-2019 08:20

Data modyfikacji informacji: 17-10-2019 08:20