UZP Nr 165/2019

Uchwała nr 165/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala   się   Regulamin   Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 642/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 13-06-2019 08:34

Data modyfikacji informacji: 13-06-2019 08:34