UZP 1333/2023

UCHWAŁA NR 1333/2023
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie


Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie uznaje się petycję za zasadną.

§2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§3. Upoważnia się Starostę Powiatu Białostockiego do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Załącznik do uchwały Nr 1333/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 lipca 2023 roku


Uzasadnienie


W dniu 26 kwietnia 2023 roku do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynęła petycja wniesiona przez mieszkańców wsi Łaźnie, Podłaźnie, Pieczonka, Lipowy Most oraz pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie. Wnoszący petycję proszą aby podjąć działania, które umożliwią w przyszłym roku rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, iż droga powiatowa prowadząca do wsi Łaźnie jest w złym stanie i wymaga przebudowy. Ponadto przedstawione zostało pismo Burmistrza Supraśla, potwierdzające, że w przypadku wprowadzenia do budżetu Powiatu Białostockiego wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej do wsi Łaźnie, zobowiązuje się do wprowadzenia tej pozycji do budżetu Gminy Supraśl na 2024 rok i pokrycia połowy kosztów jej wykonania. Po dokonaniu dogłębnej analizy przedstawionego tematu Zarząd Powiatu Białostockiego uznał złożoną petycję za zasadną.

Podpisał:
Roman Czepe – Wicestarosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-07-2023

Data udostępnienia w BIP: 16-07-2023 21:18

Data modyfikacji informacji: 16-07-2023 21:18