Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2010

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECYZJI  PODJĘTYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2010
 
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 189 z dnia 7 stycznia 2010 r.
 
Uchwała Nr 469/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.
Uchwała Nr 470/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Decyzja Nr 471/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2010 roku uchylająca decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomością.
Uchwała Nr 472/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach.
Uchwała Nr 473/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Centrum Edukacji w Supraślu.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 190 z dnia 11 stycznia 2010 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 190 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 191 z dnia 14 stycznia 2010 r.
 
Uchwała Nr 474/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 192 z dnia 21 stycznia 2010 r.
 
Uchwała Nr 475/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu "Uczenie się przez cale życie" ­Leonardo da Vinci.
Uchwała Nr 476/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu "Młodzież w działaniu” Akcja 4.3. – Szkolenie i Tworzenie Sieci.
Uchwała Nr 477/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Uchwała Nr 478/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 479/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 193 z dnia 28 stycznia 2010 r.
 
Uchwała Nr 480/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 481/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie części nieruchomości.
Uchwała Nr 482/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania Deklaracji o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie.
Uchwała Nr 483/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu białostockiego”.
Uchwała Nr 484/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2010 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 194 z dnia 5 lutego 2010 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 194 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 195 z dnia 9 lutego 2010 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 195 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 196 z dnia 11 lutego 2010 r.
 
Uchwała Nr 485/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Postanowienie Nr 486/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2010 roku  w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego oraz rachunkowego, w wypowiedzeniu nr GKN.7003-2/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniającego wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej.
Postanowienie Nr 487/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2010 roku  w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego oraz rachunkowego, w wypowiedzeniu nr GKN.7003-2/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniającego wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr 488/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 489/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 PLAN WYKONAWCZY.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 197 z dnia 18 lutego 2010 r.
 
Uchwała Nr 490/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu 'Uczenie się przez całe życie' – COMENIUS.
Uchwała Nr 491/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Turośń Kościelna.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 198 z dnia 25 lutego 2010 r.
 
Uchwała Nr 492/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr UDA-POKL.06.01.02-20-009/08-00 o dofinansowanie projektu p.n. „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postanowienie Nr 493/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku  w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno-Tykocin.
Uchwała Nr 494/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLII/393/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010
Uchwała Nr 495/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 199 z dnia 4 marca 2010 r.
 
Uchwała Nr 496/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2010 r.
Uchwała Nr 497/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Uchwała Nr 498/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 499/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 200 z dnia 11 marca 2010 r.
 
Postanowienie Nr 500/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok – Kleosin.
Postanowienie Nr 501/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi gminnej Nr 6761 Rostołty – Bogdanki”.
Uchwała Nr 502/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.
Uchwała Nr 503/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 201 z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr 504/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 505/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Uchwała Nr 506/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 202 z dnia 25 marca 2010 r.

Uchwała Nr 507/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 508/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XLIII/402/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 203 z dnia 31 marca 2010 r.
 
Uchwała Nr 509/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 510/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 204 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Postanowienie Nr 511/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk.
Uchwała Nr 512/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu uprawnień Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.
Uchwała Nr 513/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr 514/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 205 z dnia 15 kwietnia 2010 r.
 
Uchwała Nr 515/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 kwietnia 2010 roku dotycząca korekty uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 206 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 516/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie Powiatu Białostockiego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 207 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 517/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
Uchwała Nr 518/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2010.
Uchwała Nr 519/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLIV/413/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr 520/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 521/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 208 z dnia 6 maja 2010 r.

Uchwała Nr 522/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 209 z dnia 13 maja 2010 r.

Postanowienie Nr 523/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno – Ignatki – Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny.
Postanowienie Nr 524/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1974B na odc. Nowe Chlebiotki – droga powiatowa Nr 1973B, gm. Zawady.
Uchwała Nr 525/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Uchwała Nr 526/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 527/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 210 z dnia 18 maja 2010 r.

 
Podczas posiedzenia Nr 210 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 211 z dnia 20 maja 2010 r.
 
Postanowienie Nr 528/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – droga krajowa Nr 19 Białystok – Bielsk Podlaski.
Uchwała Nr 529/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 530/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie oceny działalności w 2009 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”.
Uchwała Nr 531/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie oceny działalności w 2009 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 212 z dnia 27 maja 2010 r.

Postanowienie Nr 532/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie rozbudowy dwóch odcinków ulicy Sadowej (droga gminna nr 139513B) od km 0+000 do km 0+183 i od km 0+049 do km 0+128 w m. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Dobrzyniewo Duże.
Postanowienie Nr 533/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie rozbudowy przedłużenia ul. Klubowej (droga gminna nr 139509B) na działce nr 282/2 w m. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+072 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Dobrzyniewo Duże.
Uchwała Nr 534/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLV/417/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr 535/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 213 z dnia 2 czerwca 2010 r.

Postanowienie Nr 536/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1377B w m. Łopuchowo, gm. Tykocin.
Uchwała Nr 537/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 538/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 214 z dnia 10 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 539/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000 zł.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 215 z dnia 17 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 540/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 216 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 541/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Uchwała Nr 542/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie i obsługę kredytu.
Uchwała Nr 543/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 544/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2010 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 217 z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
Uchwała Nr 545/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2010 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 218 z dnia 30 czerwca 2010 r.
 
Uchwała Nr 546/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Uchwała Nr 547/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach Pani Magdaleny Kucharskiej.
Uchwała Nr 548/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku Pani Anny Wilczyńskiej.
Uchwała Nr 549/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pana Piotra Michała Jasłowskiego.
Uchwała Nr 550/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 551/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLVII/433/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 oraz uchwałą Nr 544/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2010 r. 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 219 z dnia 08 lipca 2010 r.
Uchwała Nr 552/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy ramowej o dofinansowanie projektu p.n. „POdejmij Kluczową decyzję”.
Uchwała Nr 553/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 554/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Łapach.
Uchwała Nr 555/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie określenia sumy ubezpieczenia budynków będących własnością Powiatu Białostockiego w celu ich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 220 z dnia 15 lipca 2010 r.

 
Uchwała Nr 556/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 221 z dnia 22 lipca 2010 r.
 
Postanowienie Nr 557/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie wydania opinii na  budowę dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach (ul. Kolejowa i droga nr 106558B na odc. od ul. Asnyka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Łapy.
Uchwała Nr 558/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 559/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 29 lipca 2010 r.

Postanowienie Nr 560/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z budową drogowych obiektów inżynierskich na odcinku – przejście przez Bagno Tykocin.
Uchwała Nr 561/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLVIII/442/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 oraz uchwałą Nr 559/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 562/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 223 z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Nr 563/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania opinii w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 8 Warszawa – Białystok – Suwałki na odcinku Katrynka – Przewalanka od km 654+548 do km 666+405,85.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 224 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Podczas posiedzenia Nr 224 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 225 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
 
Uchwała Nr 564/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Uchwała Nr 565/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
Uchwała Nr 566/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 567/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 226 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 
Uchwała Nr 568/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pana Wacława Muszyńskiego – Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 569/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 570/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 227 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 571/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr 572/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2010 roku.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 228 z dnia 02 września 2010 r.
 
Uchwała Nr 573/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 574/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 575/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 576/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 577/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021”
Uchwała Nr 578/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021”
Uchwała Nr 579/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych.
Uchwała Nr 580/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą XLIX/452/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 229 z dnia 09 września 2010 r.

Uchwała Nr 581/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce.
Uchwała Nr 582/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 września 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.
Uchwała Nr 583/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 września 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 230 z dnia 14 września 2010 r.

Podczas posiedzenia Nr 230 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 231 z dnia 16 września 2010 r.
 
Uchwała Nr 584/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pana Edwarda Godlewskiego, wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 585/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr 586/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok 
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 232 z dnia 23 września 2010 r.
 
Uchwała Nr 587/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego na drogę powiatową.
Uchwała Nr 588/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego na poszerzenie pasa drogowego.
Uchwała Nr 589/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”
Uchwała Nr 590/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy
Uchwała Nr 591/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
Uchwała Nr 592/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 233 z dnia 30 września 2010 r.
 
 
Uchwała Nr 593/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 594/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr L/461/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 234 z dnia 07 października 2010 r.
 
Uchwała Nr 595/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przyznania ,,Nagrody Starosty Białostockiego' w roku 2010.
Uchwała Nr 596/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 07 października 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 235 z dnia 14 października 2010 r.
 
Uchwała Nr 597/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 236 z dnia 21 października 2010 r.
 
Uchwała Nr 598/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.
Uchwała Nr 599/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Pani KATARZYNY KARCZEWSKIEJ - Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 600/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 237 z dnia 28 października 2010 r.

Postanowienie Nr 601/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 106532 z drogą powiatową nr 2060B na terenie gruntów wsi Łupianka Stara w gminie Łapy”.
Uchwała Nr 602/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr 603/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji „Bukowiska” Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 604/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy przyznania pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr 605/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr LI/473/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 238 z dnia 03 listopada 2010 r.
  
Decyzja Nr 606/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1538B o przebiegu: Choroszcz – Kościuki.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 239 z dnia 09 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 607/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia do renegocjacji i zawarcia aneksu do umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 240 z dnia 15 listopada 2010 r.
 
Uchwała Nr 608/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała Nr 609/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała Nr 610/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2011.
Uchwała Nr 611/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 612/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia do udzielenia zabezpieczenia wykonania umowy nr 00100-6930-UM1040183/10 z dnia 15.11.2010 r.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 241 z dnia 23 listopada 2010 r.
 
Postanowienie Nr 613/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy drogi gminnej ul. Przemysłowej w Księżynie polegającej na przebudowie i rozbudowie jezdni i przepustu, budowie chodników , zjazdów i oświetlenia ulicznego oraz demontażu i budowie elementów odwodnienia i sieci teletechniczne.
Uchwała Nr 614/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Uchwała Nr 615/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 242 z dnia 25 listopada 2010 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 242 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 243 z dnia 29 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 616/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 244 z dnia 01 grudnia 2010 r.

Podczas posiedzenia Nr 244 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
IV Kadencja Zarządu Powiatu Białostockiego 2010-2014
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1 z dnia 09 grudnia  2010 r.
 
Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie.
Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy oraz udzielenia zabezpieczenia wykonania tej umowy.
Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 z dnia 16 grudnia  2010 r.

Decyzja Nr 5/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1535B o przebiegu: Białystok – Choroszcz (droga do Kruszewa) – Kruszewo - Jeżewo Stare.
Decyzja Nr 6/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1380 B o przebiegu: Złotoria – Siekierki – Tykocin.
Uchwała Nr 7/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 8/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3 z dnia 17 grudnia  2010 r.

Podczas posiedzenia Nr 3 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4 z dnia 23 grudnia  2010 r.

Uchwała Nr 9/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2010 rok.
Uchwała Nr 10/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr II /11 /10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5 z dnia 30 grudnia  2010 r.

Uchwała Nr 11/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 12/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 13/10 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok oraz korekty Uchwały Nr 8/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2010

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 03-08-2011 13:17