WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECZYZJI  PODJETYCH PRZEZ ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2006 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 181 z dnia 5 stycznia 2006r.

Uchwała Nr 1844/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2006.

Uchwała Nr 1845/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 182 z dnia 12 stycznia 2006r.

Postanowienie Nr 1846/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2006 r. 

Uchwała Nr 1847/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji Projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”.

Uchwała Nr 1848/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego między Domem Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach a Zespołem Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 1849/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 1850/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w I kwartale 2006 r.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 183 z dnia 19 stycznia 2006r.

Uchwała Nr 1851/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 1852/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 184 z dnia 26 stycznia 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 184 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 185 z dnia 2 lutego 2006r.

Uchwała Nr 1853/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2006 roku.

Uchwała Nr 1854/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1855/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1856/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie  szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1857/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1858/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1859/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 1786/2005 Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1860/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia aneksów dotyczących realizacji zamówienia w ZSM w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 186 z dnia 9 lutego 2006r.

Uchwała Nr 1861/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup systemu i sieci radiokomunikacyjnej.

Uchwała Nr 1862/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 187 z dnia 16 lutego 2006r.        

Uchwała Nr 1863/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia pracowników zatrudnionych zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz specjalności i formy kształcenia, na które przekazane jest dofinansowanie w 2006 roku.

Uchwała Nr 1864/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1865/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1866/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jej nieobecności w placówce.

Uchwała Nr 1867/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1868/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Przymierskiej-Dąbrowskiej do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją umowy Nr Z/2.20/II/2.2.1/44/05/U/44/05 o dofinansowanie projektu „Program stypendialny II dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki”.

Uchwała Nr 1869/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1870/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Pierwsze kroki na rynku pracy”.

Uchwała Nr 1871/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie  upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n.: „Nowy etat – nowa szansa”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 188 z dnia 23 lutego 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 188 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 189 z dnia 2 marca 2006r.

Uchwała Nr 1872/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego remontu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr 1873/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz instalację systemu radiokomunikacyjnego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 190 z dnia 9 marca 2006r.

Uchwała Nr 1874/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1875/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej i dociepleń strychu wraz z wymianą termozaworów w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach”.

Uchwała Nr 1876/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Suraż”.

Uchwała Nr 1877/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 1878/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do rozliczania merytorycznego i finansowego projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem” oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z jego realizacją.

Uchwała Nr 1879/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 191 z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr 1880/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1881/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1882/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1883/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1884/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1885/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1886/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1887/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 1864/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwały od Nr 1888/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego do Nr 1890/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ( bonifikaty udzielone 3 osobom fizycznym ).

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 192 z dnia 20 marca 2006r.

Uchwała Nr 1891/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykorzystania budżetu Powiatu za 2005 rok.

Uchwała Nr 1892/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2005 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 193 z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr 1893/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1894/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przyznana stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1895/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Wojtulewicz do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją umowy Nr Z/2.20/II/2.2.1/44/05/U/44/05 o dofinansowanie projektu „Program Stypendialny” II dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 194 z dnia 29 marca 2006r.

Uchwała Nr 1896/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku w dziedzinie kultura fizyczna i sport oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 1897/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 r. w dziedzinie kultura fizyczna i sport oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 1898/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2006 r. o zmianie uchwały Nr 1891/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 195 z dnia 30 marca 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 195 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 196 z dnia 6 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr 1899/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwalę Nr 1864/2006 ZPB z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1900/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz instalację systemu radiokomunikacyjnego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 197 z dnia 13 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr 1901/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie. 

Uchwała Nr 1902/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 198 z dnia 20 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr 1903/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 199 z dnia 26 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr 1904/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywane szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1905/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1906/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2006 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 1907/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1908/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 200 z dnia 4 maja 2006r.

Uchwała Nr 1909/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 201 z dnia 5 maja 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 201 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 202 z dnia 11 maja 2006r.

Postanowienie Nr 1910/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2006 r. pozytywnie opiniujące wniosek Urzędu Miejskiego w Supraślu  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 105246B ze wsi Sobolewo- do drogi krajowej Białystok- Bobrowniki

Uchwała Nr 1911/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1912/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Turośń Kościelna”.

Uchwała Nr 1913/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zaopiniowania  projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Gródek 2005-2007 z perspektywą na lat 2008-2015”.

Uchwała Nr 1914/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zaopiniowana projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabłudów na lata 2006-2013” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zabłudów na lata 2006-2013”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 203 z dnia 18 maja 2006r.

Uchwała Nr 1915/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym.

Uchwała Nr 1916/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1917/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 204 z dnia 19 maja 2006r.

Uchwała Nr 1918/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 205 z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała Nr 1919/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1920/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Uchwała Nr 1921/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 206 z dnia 31 maja 2006r.

Uchwała Nr 1922/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 207 z dnia 1 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1923/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2006.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 208 z dnia 7 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1924/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Uchwała Nr 1925/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1926/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 209 z dnia 14 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1927/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 210 z dnia 22 czerwca 2006r.

Postanowienie Nr 1928/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2006 r. dotyczy pozytywnego zaopiniowana wniosku Urzędu Miejskiego w Supraślu w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, dróg na terenie tej gminy.

Uchwała Nr 1929/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr 1930/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego ( dotyczy podpisania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji Projektu w ramach Priorytetu 2
– Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. „Program stypendialny III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki”).

Uchwała Nr 1931/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego ( dotyczy podpisania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. „Program stypendialny III dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego” ).

Uchwała Nr 1932/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 211 z dnia 28 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1933/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Królowy Most-Kołodno realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej z Narodowego Programu dla Polski Phare 2003 w ramach Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 212 z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1934/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska SA na udzielenie i obsługę kredytu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 213 z dnia 6 lipca 2006r.

Uchwała Nr 1935/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Pogwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Hołówki Duże-Czaczki Wielkie” realizowanej w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1936/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej obowiązków Zamawiającego.

Uchwała Nr 1937/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1938/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 214 z dnia 13 lipca 2006r.

Uchwała Nr 1939/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sobolewie przy Szosie Baranowickiej 90, gm. Supraśl.

Uchwała Nr 1940/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami Miasta i Gminy Choroszcz”.

Uchwała Nr 1941/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Sefana Czarnieckiego w Łapach, Pani Urszuli Jankowskiej.

Uchwała Nr 1942/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu Ks. Włodzimierza Prawdziwego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 215 z dnia 19 lipca 2006r.

Uchwała Nr 1943/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu nabytego w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich – tytuł przedsięwzięcia: „Systemy i sieci radiokomunikacyjne”.

Uchwała Nr 1944/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 1941/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Urszuli Jankowskiej.

Uchwała Nr 1945/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych.

Uchwała Nr 1946/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych.

Uchwała Nr 1947/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 23/99 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 maja 1999 r.

Uchwała Nr 1948/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1949/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sobolewie przy Szosie Baranowickiej 90, gm. Supraśl.

Uchwała Nr 1950/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla wychowawcy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1951/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla wychowawcy Domu Dziecka w Supraślu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1952/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1953/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska SA na udzielenie i obsługę kredytu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 216 z dnia 27 lipca 2006r.

Uchwała Nr 1954/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr 1955/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1933/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433 B Królowy Most-Kołodno” realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej z Narodowego Programu dla Polski Phare 2003 w ramach Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej.

Uchwała Nr 1956/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 1957/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 217 z dnia 3 sierpnia 2006r.

Postanowienie Nr 1958/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. dotyczy pozytywnego zaopiniowania wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr 1959/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Uchwała Nr 1960/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach sprzętu radiokomunikacyjnego.

Uchwała Nr 1961/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 218 z dnia 10 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr 1962/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji p.n.: „Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum”.

Uchwała Nr 1963/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.

Uchwała Nr 1964/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla Pana Dariusza Wincenciaka Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 219 z dnia 17 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr 1965/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Uchwała Nr 1966/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Postanowienie Nr 1967/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotyczy wydania pozytywnej opinii na wniosek Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 220 z dnia 25 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr 1968/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1969/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie Pani Teresie Tekień.

Uchwała Nr 1970/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2006.

Uchwała od Nr 1971/2006 do Nr 1989/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie  upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności jednostki, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ( dotyczy kolejno 19 powiatowych jednostek organizacyjnych ).

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 221 z dnia 31 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr 1990/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr 1991/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1974/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności jednostek, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr 1992/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1993/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1994/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Panu Wacławowi Muszyńskiemu – Dyrektorowi Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 1995/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska Kierownika Warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 1996/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2006 roku.

Uchwała Nr 1997/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 7 września 2006r.

Uchwała Nr 1998/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pt. „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet  I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, w okresie od 01.03.2006r. do 31.03.2008r.

Uchwała Nr 1999/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tykocin”

Uchwała Nr 2000/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 223 z dnia 14 września 2006r.

Uchwała Nr 2001/ 2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 września 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Pani Halinie Mazurkiewicz.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 224 z dnia 21 września 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 224 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 225 z dnia 21 września 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 225 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 226 z dnia 28 września 2006r.

Uchwały : Nr 2002/2006, Nr 2003/2006 i Nr 2004/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 2005/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Pani Halinie Mazurkiewicz, wicedyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 2006/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątkowe i osobowe na lata 2007 – 2009.

Uchwała Nr 2007/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

Uchwała Nr 2008/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego .

Uchwała Nr 2009/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 227 z dnia 05 października 2006r.

Uchwała Nr 2010/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków płatniczych oraz załączonych do nich dokumentów w ramach realizacji projektu p.n. ”Nowy etat – nowa szansa”.

Uchwała Nr 2011/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków płatniczych oraz załączonych do nich dokumentów w ramach realizacji projektu p.n. ”Pierwsze kroki na rynku pracy”.

Uchwała Nr 2012/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości  niezabudowanych.

Uchwała Nr 2013/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie  powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „ Budowa krytej ujeżdżalni koni przy ZSMR w Supraślu w ramach Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej” .

Uchwała Nr 2014/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’ w roku 2006.

 Uchwała Nr 2015/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2006/2007 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 2016/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 2017/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2006/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2006 roku.

 

     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 228 z dnia 12 października 2006r.

Uchwała Nr 2018/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego".

 

     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 229 z dnia 19 października 2006r.

Uchwała Nr 2019/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „ Zagospodarowanie terenu krytej ujeżdżalni koni przy ZSMR w Supraślu w ramach Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej”.

Uchwała Nr 2020/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 230 z dnia  20 października 2006r.

Uchwała Nr 2021/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2006.

 

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 231 z dnia  26 października 2006r.

Uchwała Nr 2022/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących sie w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 2023/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2024/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 2025/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2026/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2027/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2028/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2029/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 2030/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 2031/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przekazania prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego.

     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 232 z dnia 27 października 2006r.

Podczas posiedzenia Nr 232 w dniu 27.10.2006 r. Zarząd Powiatu nie podejmował żadnych uchwał, nie wydawał postanowień ani decyzji.


 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 233 z dnia 02 listopada 2006r.

Uchwała Nr 2032/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2030/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 2033/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 2034/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji odbioru remontu p.n.: “Dostosowanie budynku ZOZ w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 do wjazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Uchwała Nr 2035/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej “Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr 2036/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 2037/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia i zadeklarowania wartości budynków będących własnością Powiatu Białostockiego do celów ubezpieczenia w latach 2007-2009.Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 234 z dnia 15 listopada 2006r.

Uchwała Nr 2038/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr 2039/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Pani Ewy Zglejszewskiej.

Uchwała Nr 2040/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Dariusza Wincenciaka – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Uchwała Nr 2041/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska p.o. kierownika internatu Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 2042/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego Pani Zofii Koreckiej-Muszyńskiej, p.o. kierownika internatu Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 2043/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr 2044/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 2045/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Domu Dziecka w Supraślu.

Uchwała Nr 2046/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr 2047/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr 2048/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A na udzielenie i obsługę kredytu.

Uchwała Nr 2049/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego ubezpieczenia majątku i interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 235 z dnia 20 listopada 2006r.

Uchwała Nr 2050/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia i przyznania “Nagrody Starosty Białostockiego” Dyrektorowi Domu Dziecka w Krasnem.

Uchwała Nr 2051/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 236 z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 2052/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zatwierdzenia listy stypendystow na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

Uchwała Nr 2053/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 

Uchwała Nr 2054/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie upowaznienia do podpisania Porozumienia między Liderem a Partnerami projektu pt. “Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej – Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, schemat b) Rozwój ofert usług instytucji rynku pracy – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w sprawie wspólnego wyboru wykonawców do jego realizacji.

Uchwała Nr 2055/2006 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjetym projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok.

 

III KADENCJA 

LATA  2006-2010

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1 z dnia 30 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 z dnia 7 grudnia 2006r.

Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie.

Uchwały Nr : od 4/06 do 9/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku - zmieniające uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny.

Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali.

Decyzja Nr 12/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 13/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 3 z dnia 12 grudnia 2006r.

Uchwała Nr  15/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

 

Uchwały Nr :  16/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Centrum Edukacji w Supraślu.

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 4 z dnia 14 grudnia 2006r.

 

Uchwała Nr 17/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

Uchwała Nr 18/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2007.

 

Uchwała Nr 19/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Uchwała nr 20/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z  dnia 14 grudnia 2006 roku o zmianie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5 z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

Uchwała nr 21/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Uchwala nr 22/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 z dnia 21 grudnia 2006 r.

 

Uchwała Nr 23/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia lokali z zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego na mieszkania chronione w Krasnem oraz na potrzeby Domu Dziecka w Krasnem.

 

Uchwała Nr 24/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

 

Uchwała Nr 25/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Centrum Edukacji w Supraślu.

 

Uchwała Nr 26/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 z dnia 22 grudnia 2006 r.

 

Uchwała Nr 27/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2006 rok.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 8 z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

Uchwała Nr 28/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2006 rok.

 

Uchwała Nr 29/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok.

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2006 14:52

Data modyfikacji informacji: 02-02-2007 13:12