Wykaz uchwał, decyzji  i  postanowień  podjętych  i  wydanych  przez Zarząd  Powiatu  Białostockiego  w 2005 roku

 

Użyty  w  niniejszym  wykazie  skrót  "ZPB"  oznacza  Zarząd  Powiatu  Białostockiego.

Posiedzenie  Nr 129  z  dnia  6.01.2005r.

Uchwała Nr 1621/2005 ZPB z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Steckiewicza - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała Nr 1622/2005 ZPB z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie uchylenia upoważnienia Pana Mariana Sacharewicza do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała Nr 1623/2005 ZPB z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 1624/2005 ZPB z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Posiedzenie  Nr 130  z  dnia  13.01.2005r.

Uchwała Nr 1625/2005 ZPB z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.

Posiedzenie  Nr 131  z  dnia  27.01.2005r.

Uchwała Nr 1626/2005 ZPB z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Postanowienia Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 1627/2005 i Nr 1628/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. dotyczą pozytywnego zaopiniowania wniosków gminy Zabłudów oraz Gminy Dobrzyniewo Duże o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, ulic położonych na terenie w/w gmin i wyszczególnionych w złożonych wnioskach.

Uchwała Nr 1629/2005 i Nr 1630/2005 ZPB z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania sprzętu medycznego stanowiącego mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1634/2005 ZPB z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w I kwartale 2005 r.

Posiedzenie  Nr 132  z  dnia  3.02.2005r.

Uchwała Nr 1635/2005 ZPB z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zapewnienie płynności projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430B Ogrodniczki-Karakule-Sowlany realizowanego w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1. Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r.

Postanowienie Nr 1636/2005 ZPB z dnia 3 lutego 2005 r. dotyczy pozytywnego zaopiniowania wniosku Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych wymienionych dojazdów do posesji położonych na terenie gminy Łapy.

Uchwała Nr 1637/2005 ZPB z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie naboru słuchaczy na semestr pierwszy szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się od lutego 2005 r.

Uchwała Nr 1638/2005 ZPB z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Supraślu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr 12/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr 1639/2005 ZPB z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Krasnem stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 320/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr 11/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.

Posiedzenie  Nr 133  z  dnia 10.02.2005r.

Uchwała Nr 1641/2005 ZPB z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie współfinansowania projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.

Uchwała Nr 1642/2005 ZPB z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w 2005 r. należących do Powiatu Białostockiego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 1643/2005 ZPB z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Posiedzenie  Nr 134  z  dnia  17.02.2005r.

Uchwała Nr 1644/2005 ZPB z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1645/2005 ZPB z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości.

Posiedzenie  Nr 135  z  dnia  24.02.2005r.

Uchwała Nr 1648/2005 ZPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Posiedzenie  Nr 136  z  dnia  3.03.2005r.

Postanowienie Nr 1649/2005 ZPB z dnia 3 marca 2005 r. dotyczy uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Białystok-Supraśl w granicach Gminy Wasilków.

Uchwała Nr 1651/2005 ZPB z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie  naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2005/2006 w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1656/2005 ZPB z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Posiedzenie  Nr 137  z  dnia  10.03.2005r.

Uchwała Nr 1660/2005 ZPB z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Posiedzenie  Nr 138  z  dnia  17.03.2005r.

Uchwała Nr 1663/2005 ZPB z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1664/2005 ZPB z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2005 należących do Powiatu Białostockiego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr 1665/2005 ZPB z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Posiedzenie  Nr 140  z  dnia  31.03.2005r.

Uchwała Nr 1667/2005 ZPB z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2004 rok.

Uchwała Nr 1668/2005 ZPB z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1669/2005 ZPB z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w II kwartale 2005 roku.

Posiedzenie  Nr 141  z  dnia  7.04.2005r.

Uchwała Nr 1674/2005 ZPB z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie banku do wykonania obsługi bankowej budżetu Powiatu Białostockiego.

Posiedzenie  Nr 142  z  dnia  14.04.2005r.

Postanowienie Nr 1675/2005 ZPB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczy wydania pozytywnej opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w obrębie wsi Skroblaki.

Posiedzenie  Nr 143  z  dnia  21.04.2005r.

Uchwała Nr 1676/2005 ZPB z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2005 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 1677/2005 ZPB z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1679/2005 ZPB z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Posiedzenie  Nr 144  z  dnia  28.04.2005r.

Uchwała Nr 1680/2005 ZPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie akceptacji projektu pod nazwą „Aby świat był otwarty” na III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp 2005”.

Posiedzenie  Nr 145  z  dnia  5.05.2005r.

Postanowienie Nr 1681/2005 ZPB z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr 1682/2005 ZPB z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Domem Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 1683/2005 ZPB z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Domem Dziecka w Krasnem.

Posiedzenie  Nr 146  z  dnia  12.05.2005r.

Uchwała Nr 1684/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Kolenda – Z-cy dyrektora d/s Rynku Pracy w PUP w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 16 maja do 3 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr 1685/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Domem Dziecka w Krasnem.

Uchwała Nr 1686/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Domem Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr 1687/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania mienia ruchomego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Domem Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 1688/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2005.

Uchwała Nr 1689/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie powołania przewodniczących Komisji do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2004/2005 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1690/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych powiatu w ramach kasowej obsługi budżetu Powiatu.

Uchwała Nr 1691/2005 ZPB z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Posiedzenie  Nr 148  z  dnia  23.05.2005r.

Uchwała Nr 1692/2005 ZPB z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dotyczy postanowienia w stosunku do nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Mostowej 13A.

Posiedzenie  Nr 149  z  dnia  2.06.2005r.

Uchwała Nr 1693/2005 ZPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.

Uchwała Nr 1694/2005 ZPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr 1695/2005 ZPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.

Posiedzenie  Nr 150  z  dnia  9.06.2005r.

Uchwała Nr 1696/2005 ZPB z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr 1697/2005 ZPB z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora SP ZOZ w Łapach.

Posiedzenie  Nr 151  z  dnia  16.06.2005r.

Uchwała Nr 1698/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Dekarz do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie Projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki”.

Uchwała Nr 1699/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1700/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1701/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1702/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1703/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2005.

Uchwała Nr 1704/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Starosty Białostockiego do przeprowadzenia inwestycji w budynku byłego SP TZOZ w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.

Uchwała Nr 1705/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Starosty Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Uchwała Nr 1706/2005 ZPB z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posiedzenie  Nr 152  z  dnia  23.06.2005r.

Uchwała Nr 1707/2005 ZPB z dnia 23 czerwca 2005 r. dotycząca upoważnienia Pana B. Kalickiego do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wniosku wraz z załącznikiem o dofinansowanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr 1708/2005 ZPB z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 1709/2005 ZPB z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1710/2005 ZPB z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2004/2005 w Zespole Szkół w Michałowie.

Posiedzenie  Nr 153  z  dnia  29.06.2005r.

Uchwała Nr 1711/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Cibory Witki-Cibory Gałeckie – Etap I”.

Uchwała Nr 1712/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469 – przejście przez m. Dobrzyniówka – Etap I”.

Uchwała Nr 1713/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505 B – Zawyki-Średzińskie - przejście przez m. Średzińskie – Etap I”.

Uchwała Nr 1714/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki-Łużany”.

Uchwała Nr 1715/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Starosty Białostockiego do przeprowadzenia remontu w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2.

Uchwała Nr 1716/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała Nr 1717/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r

Uchwała Nr 1718/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w III kwartale 2005 r.

Uchwała Nr 1719/2005 ZPB z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Posiedzenie  Nr 154  z  dnia  30.06.2005r.

Uchwała Nr 1720/2005 ZPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie współfinansowania projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.

Uchwała Nr 1721/2005 ZPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu do realizacji projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Posiedzenie  Nr 155  z  dnia  7.07.2005r.

 

Uchwała Nr 1722/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Uchwała Nr 1723/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pani Hanny Wiercińskiej.

Uchwała Nr 1724/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Bożenny Ejsmont.

Uchwała Nr 1725/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Iwony Łapińskiej..

Uchwała Nr 1726/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku Pani Małgorzaty Hryszko.

Uchwała Nr 1727/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Ks. Artura Akimowicza.

Uchwała Nr 1728/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Domu Dziecka w Supraślu Pani Maryly Dąbrowskiej.

Uchwała Nr 1729/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Domu Dziecka w Supraślu Pani Urszuli Lachow – Maciak.

Uchwała Nr 1730/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Domu Dziecka w Supraślu Pana Tomasza Dąbrowskiego.

Postanowienie Nr 1731/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r.

Uchwała Nr 1732/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia stanowiska dotyczącego wprowadzenia systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Postanowienie Nr 1733/2005 ZPB z dnia 7 lipca 2005 r.

 

Posiedzenie  Nr 156  z  dnia  21.07.2005r.

Uchwała Nr 1734/2005 ZPB z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1735/2005 ZPB z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 1736/2005 ZPB z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Uchwała Nr 1737/2005 ZPB z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr 1738/2005 ZPB z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku byłego ZOZ-u przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

 

Posiedzenie  Nr 158  z  dnia  10.08.2005r.

Uchwała Nr 1739/2005 ZPB z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr 1740/2005 ZPB z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego realizacji uchwały Nr IX/78/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr 1741/2005 ZPB z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430B Ogrodniczki-Karakule-Sowlany” realizowanej w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Umowa  nr  Z/2.20/III/3.1/118/04/U/37/05  z dnia 14 marca 2005 r. (Projekt nr Z/2.20/III/3.1/118/04).

 

Posiedzenie  Nr 159  z  dnia  18.08.2005r.

Uchwała Nr 1742/2005 ZPB z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nie będącego obywatelem polskim Pana Henadzi Sinkevich, w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na rok szkolny 2005/2006.

Uchwała Nr 1743/2005 ZPB z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1744/2005 ZPB z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1745/2005 ZPB z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

 

Posiedzenie  Nr 160  z  dnia  25.08.2005r.

Postanowienie Nr 1746/2005 ZPB z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Postanowienie Nr 1747/2005 ZPB z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Uchwała Nr 1748/2005 ZPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Posiedzenie  Nr 161  z  dnia  31.08.2005r.

Uchwała Nr 1749/2005 ZPB z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr 1750/2005 ZPB z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

Posiedzenie  Nr 163  z  dnia  15.09.2005r.

Uchwała Nr 1751/2005 ZPB z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach.

Uchwała Nr 1752/2005 ZPB z dnia 15 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 1753/2005 ZPB z dnia 15 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Domu Dziecka w Supraślu.

Uchwała Nr 1754/2005 ZPB z dnia 15 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005r.

 

Posiedzenie  Nr 164  z  dnia  22.09.2005r.

Uchwała Nr 1755/2005 ZPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu określenia stanu technicznego oraz stopnia zużycia instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 1 usytuowanym w budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Gródeckiej 21.

 

Posiedzenie  Nr 165  z  dnia  22.09.2005r.

Uchwała Nr 1756/2005 ZPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA na udzielenie i obsługę pożyczki.

 

Posiedzenie  Nr 166  z  dnia  29.09.2005r.

Uchwała Nr 1757/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1758/005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w IV kwartale 2005 r.

Uchwała Nr 1759/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska SA na udzielenie i obsługę kredytu.

Uchwała Nr 1760/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1761/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1762/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1763/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Danuty Bojczuk – Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do realizacji projektu: „Odbudowa i modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr 1764/2005 ZPB z dnia 29 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.

 

Posiedzenie  Nr 167  z  dnia  13.10.2005r.

Uchwała Nr 1765/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr 1766/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu określenia stanu technicznego oraz stopnia zużycia instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 1 usytuowanym w budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Gródeckiej 21.

Uchwała Nr 1767/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1768/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 1769/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z powiatu białostockiego.

Uchwała Nr 1770/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia ilości i wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z powiatu białostockiego.

Uchwała Nr 1771/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1772/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1773/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2006.

Uchwała Nr 1774/2005 i Nr 1775/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr 1776/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytu.

Uchwała Nr 1777/2005 ZPB z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

 

Posiedzenie  Nr 168  z  dnia  20.10.2005r.

Uchwała Nr 1778/2005 ZPB z dnia 20 października 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1779/2005 i Nr 1780/2005 ZPB z dnia 20 października 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

 

Posiedzenie  Nr 169  z  dnia  27.10.2005r.

Uchwała Nr 1781/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji p.n.: „Docieplenie elewacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2”.

Uchwała Nr 1782/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 B, przejście przez m. Średzińskie” będącej I etapem realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1783/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469B - przejście przez miejscowość Dobrzyniówka” będącej etapem I realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1784/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Cibory Witki-Cibory Gałeckie” będącej I etapem realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1785/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska SA na udzielenie i obsługę kredytu.

Uchwała Nr 1786/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Posiedzenie  Nr 170  z  dnia  3.11.2005r.

Uchwała Nr 1787/2005 ZPB z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1788/2005 ZPB z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr 1789/2005 ZPB z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku byłego ZOZ przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Uchwała Nr 1790/2005 ZPB z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dyscypliny pracy służby medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr 1791/2005 ZPB z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Posiedzenie  Nr 171  z  dnia  10.11.2005r.

Uchwała Nr 1792/2005 ZPB z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „Przebudowa byłej stołówki na sale konferencyjne oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w budynku przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Uchwały Nr 1793/2005 do Nr 1799/2005 ZPB z dnia 10 listopada 2005 r.

Uchwała Nr 1800/2005 ZPB z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Pana Edwarda Godlewskiego – dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie do realizacji projektu „Modernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną położonego w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5 polegające na zakończeniu wymiany stolarki okiennej oraz wykonaniu metodą lekką, mokrą termomodernizacji budynku w celu bilansu cieplnego”.

Decyzja Nr 1801/2005 ZPB z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Uchwała Nr 1802/2005 ZPB z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Sobolewie przy Szosie Baranowickiej 92.

 

Posiedzenie  Nr 172  z  dnia  15.11.2005r.

Uchwała Nr 1803/2005 ZPB z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1804/2005 ZPB z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia i przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

 

Posiedzenie  Nr 173  z  dnia  17.11.2005r.

Uchwała Nr 1805/2005 ZPB z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Ilony Drabiny.

Uchwała Nr 1806/2005 ZPB z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Michałowie Pani Ewy Szapiel.

Uchwała Nr 1807/2005 ZPB z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

Posiedzenie  Nr 175  z  dnia  30.11.2005r.

Uchwała Nr 1808/2005 ZPB z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr 1809/2005 ZPB z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2005 rok.

Uchwała Nr 1810/2005 ZPB z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

Posiedzenie  Nr 176  z  dnia  6.12.2005r.

Uchwała Nr 1811/2005 ZPB z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B Królowy Most-Kołodno współfinansowanego przez Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej wdrażany w ramach narodowego Programu dla Polski PHARE 2003”.

 

Posiedzenie  Nr 177  z  dnia  8.12.2005r.

Uchwała Nr 1812/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1784/2005 ZPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Cibory Witki-Cibory Gałeckie” będącej etapem I realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Działania 3.1. Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 1813/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1814/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 1815/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1816/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1817/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1818/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian projektu budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr 1819/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 1820/2005 ZPB z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

Posiedzenie  Nr 178  z  dnia  15.12.2005r.

Uchwała Nr 1821/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 1822/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Uchwała Nr 1823/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przekazania majątku ruchomego.

Postanowienie Nr 1824/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr 1825/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr 1826/2005 ZPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 od parteru do III piętra”.

 

Posiedzenie  Nr 179 z  dnia  22.12.2005r

Uchwała Nr 1827/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego między Domem Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach a Zespołem Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 1828/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 1829/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr 1830/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr 1831/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 277/2001 ZPB z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zmienionej uchwałą Nr 1437/2004 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2004 r.

Uchwała Nr 1832/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1833/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1834/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1835/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1836/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1837/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 1838/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1839/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 1840/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr 1841/2005 ZPB z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2005 rok.

 

Posiedzenie  Nr 180  z  dnia  28.12.2005r.

Uchwała Nr 1842/2005 ZPB z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych na 2006 rok.

Uchwała Nr 1843/2005 ZPB z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 10-04-2006 17:47