UCHWAŁA NR XXII/184/2020 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXII/184/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
   z dnia 23 stycznia 2020 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
       Na  podstawie  art. 12  pkt  11 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Rada Powiatu  Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XX/170/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 104)  załącznik  nr  1 otrzymuje  brzmienie  określone  w załączniku do  niniejszej  uchwały.


§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                                 Podpisał:

                                                                                                          Zenon Żukowski

                                                                                                      Przewodniczący Rady

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-01-2020

Data udostępnienia w BIP: 03-02-2020 12:05

Data modyfikacji informacji: 03-02-2020 12:05