UCHWAŁA Nr LIV/385/2018 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA Nr LIV/385/2018

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 130) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 317) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 §1.

W uchwale Nr XXXVI/249/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4956 i z 2017 r. poz. 4360) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 §2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 §3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 26-02-2018 08:54

Data modyfikacji informacji: 26-02-2018 08:54