URP Nr XLII /392/10

UCHWAŁA Nr XLII /392/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
             Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220 poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), uchwala się, co następuje:
§1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1 wylicza się według następującego wzoru:
W = (X1 + X2 + ...) : (X1:Y1 + X2:Y2 + ...),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 W – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
 X1, X2, ... - ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
 Y1, Y2, ... - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Ilorazy X1:Y1, X2:Y2, ... zawarte w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.
 
3. Wymiar oznaczany literą W, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.
§3. 1.Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
2.Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego zgodnie z § 2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
§4. Dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi 20 godzin.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§6. Traci moc uchwała Nr V/37/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 701).
 
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:35

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:35