URP Nr XLII/396/10

Uchwała Nr XLII/396/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
zmieniająca Uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
                Na podstawie art.12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) uchwala się, co następuje:
 
§1. W Uchwale Rady Powiatu Białostockiego Nr XVI/163/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się następujące zmiany:
1)     W § 1 ust. 1 wyrazy „30.04.2010 r.” zmienia się na „30.09.2014 r.”
2)     W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL finansowanego ze środków budżetu państwa, środków własnych powiatu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektu stanowiącymi załączniki do umowy do kwoty 2.882.437, w tym:
-       202.694,00 zł na 2008 r. (w tym wkład własny 15 % - 30.404,10 zł),
-       368.081,00 zł na 2009 r. (w tym wkład własny 15% - 55.212,15 zł),
-       122.472,00 zł na 2010 r. (w tym wkład własny 15% - 18.370,80 zł),
-         365.790,00 zł na okres: 01.04 – 31.12.2010 r. (w tym wkład własny 15% - 54.868,50 zł),
-         430.800,00 zł na 2011 r. (w tym wkład własny 15% - 64.620,00 zł),
-         467.000,00 zł na 2012 r. (w tym wkład własny 15% - 70.050,00 zł),
-         509.800,00 zł na 2013 r. (w tym wkład własny 15% - 76.470,00 zł),
-         415.800,00 zł na 2014 r. (w tym wkład własny 15% - 62.370,00 zł).”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:51

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:51