URP Nr XLII/395/10

 
UCHWAŁA Nr XLII/395/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
 
 
 
                Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 219, poz. 1706), uchwala się co następuje:
 
 
 
§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości określonej przez Zarząd PFRON zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, Dz. U. z 2006r Nr 237, poz. 1713, Dz. U. z 2007r. Nr 243, poz. 1782, Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1297) w  2010r. przeznacza się na realizację zadań określonych Załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLII / 395 /10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w 2010 roku
 
Lp.
TREŚĆ
Środki finansowe z PFRON           w zł
I
Planowana wysokość środków PFRON przypadających według algorytmu na 2010r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą
 1 725 613
II
Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
580 000
 
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  w odniesieniu do osób niepełnosprawnym zarejestrowanych w PUP  jako osoby  bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu (art.11 Ustawy)
20 000

 

2.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a Ustawy)
340 000
3.
Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13 Ustawy)
0
4.
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb (art. 26 Ustawy)
0
5.
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d Ustawy)
0
6.
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e Ustawy)
200 000
7.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 Ustawy)
20 000
8.
Dokonywanie zwrotu koszów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41 Ustawy)
0
III
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
1 145 613
1.
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 Ustawy)
695 412
2.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 pkt 7a Ustawy) - ogółem
150 000
w tym
- osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – beneficjentów projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Białostockim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,.
    5 046
- pozostałych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
144 954
3.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7b Ustawy)
40 806
4.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust.1 pkt 7c Ustawy) - ogółem
150 000
w tym
- osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Białostockim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,.
    1 634
- pozostałych osób niepełnosprawnych
148 366
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7d Ustawy)
109 395
6.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 Ustawy)
0
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:48

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:48