URP Nr XLII/393/10

                                                                                                        
Uchwała Nr XLII/393/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust.2, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
Rada Powiatu uchwala następujące zmiany w uchwale Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 260 304 zł. 
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 99 807 061 zł, z tego :
- bieżące w wysokości                           89 127 697 zł,
- majątkowe w wysokości         10 679 364 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 1.
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 260 304 zł. 
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 99 807 061 zł, z tego :
- bieżące w wysokości                           74 772 490 zł,
- majątkowe w wysokości         25 034 571 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 2.
 
 
§ 3
 
1. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1.
 
    
§ 4
 
1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2. Plan przychodów i wydatków tego Funduszu na 2010 rok otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2.
 
 
§ 5
 
Aktualizuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
 
§ 6
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 4.
 
§ 7
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podpisał:
Sławomir Gołaszewski -Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski -Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:43

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:43