URP Nr XLII/390/10

Uchwała Nr XLII/390/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)”
 
                Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
Powierzyć Gminie Dobrzyniewo Duże zadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych polegające na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników).
 
§2
                Koszty zadania pokryje w całości Gmina Dobrzyniewo Duże w ramach wydatków inwestycyjnych na 2010r.
§3
                Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.
 
§4
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§5
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:25

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:25