URP Nr XLII/388/10

Uchwała Nr XLII/388/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady
        Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
                Powierzyć Gminie Michałowozadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady. 
  
§2
                Koszty zadania pokryje w całości Gmina Michałowo w ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009r. i planowanych na 2010r.
 
§3
                Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Michałowa.
 
§4
                Traci moc uchwała Nr XXXVI/333/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie podbudowy, chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000 do km 0+300).
§5
                Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§6
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:20

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:20