URP Nr XLVII/432/10

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
Uchwała Nr XLVII/432/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.     W związku ze zniszczeniami budynku szkolnego Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle ul. Szkolna 21, spowodowanymi przez powódź, udziela się pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
2.     Suma pomocy finansowej wynosi 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy) i jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków, związanych z remontem obiektu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2
1.     Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
2.     Sposób przekazania dotacji oraz jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego i Zarządem Powiatu Jasielskiego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:26

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:26