URP Nr XLVII/435/10

 
UCHWAŁA Nr XLVII/435/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego
 
               Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518; Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
       Wystosować stanowisko – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ustanowionego Uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/435/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
           
                Rada Powiatu Białostockiego wyraża swoje uznanie z powodu ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. Jest to program, dzięki któremu skutecznie poprawia się istniejącą infrastrukturę drogową na sieci dróg zarządzanych przez samorządy szczebla gminnego i powiatowego.
                Zapotrzebowanie społeczne na dostępność i jakość połączeń drogowych rośnie wielokrotnie szybciej niż możliwości ich zaspokojenia przez zarządców dróg, co należy odnieść do dróg wszystkich kategorii. Wynika to ze wzrostu wskaźnika motoryzacji, zasadniczej zmiany jakościowej pojazdów poruszających się po drogach oraz ruchliwości posiadaczy pojazdów związanej ze zmianą stylu życia, dostępnych form zatrudnienia, zmianami w gospodarce i lokalizacją miejsc pracy, czy otwarciem granic.
                Średniorocznie w ramach NPPDL można przebudować 12 km dróg powiatowych. Odnosząc to do sieci dróg powiatowych Powiatu Białostockiego liczącej 1100 km, z której 80 % wymaga wykonania robót, łatwo wyliczyć, że ten Program winien funkcjonować przez 73 lata.
                Rada Powiatu Białostockiego wyraża stanowisko, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest dowodem na dostrzeżenie przez organy Państwa trudnej problematyki dróg samorządowych i konkretnym wyrazem pomocy dla samorządów. Formuła programu jest bardzo przystępna i czytelna. 
                Mając powyższe na uwadze, Rada Powiatu Białostockiego zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie zdecydowanych kroków, zmierzających do kontynuowania w latach następnych, po zakończeniu terminu realizacji Programu określonego Uchwałą Nr 233/2008 RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”, podobnego bądź innego, równie przyjaznego beneficjentom, programu pomocowego, służącego rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudowami, budowami i remontami dróg lokalnych.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:49

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:49