URP Nr XLVII/433/10

                                                                                 
 
Uchwała Nr XLVII/433/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 Rada Powiatu uchwala następujące zmiany w uchwale Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010 ze zm.:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 546 599 zł. 
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 109 087 230 zł, z tego :
- bieżące w wysokości                           90 514 978 zł,
- majątkowe w wysokości                      18 572 252 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 1.
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 056 599 zł. 
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 113 482 205 zł, z tego :
- bieżące w wysokości                           75 686 989 zł,
- majątkowe w wysokości                      37 795 216 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 2.
 
§ 3
 
1. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1.
 
§ 4
 
1.     Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 510 000 zł.
2.     Planowany deficyt po zmianie wynosi 4 394 975 zł i zostanie pokryty:
a)            kredytem długoterminowym w kwocie                2 150 000 zł
b)            nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie    2 244 975 zł.
 
 
 
 
§ 5
 
1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok.
2. Planowane przychody po zmianie wyniosą 5 934 875 zł, planowane rozchody – 1 539 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
§ 6
 
Aktualizuje się:
1)    Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2)    Zestawienie Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
3)    Plan przychodów i kosztów (zbiorczo) dla:
a)    samorządowych zakładów budżetowych,
b)    gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych -
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
4) Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
 
§ 7
 
Aktualizuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
§ 8
 
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 8.
 
§ 9
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:41

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:41