URP Nr XLVII/434/10

                                                                             
UCHWAŁA Nr XLVII/434/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze
 
 
                Na podstawie art. 136 i 138 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1. Paragraf 1 uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiaty Białostockiego z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§3. Uchwała   wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega   ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
               Przewodniczący Rady
                                                                                       
                                                                                                          
Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/434/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
 
 
 
Rada Powiatu ustala podział powiatu białostockiego na następujące okręgi wyborcze oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:
 
 
Numer okręgu wyborczego
Nazwa gmin wchodzących w skład okręgu
Liczba
wybieranych radnych
1
Gródek, Michałowo, Supraśl
5
2
Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Suraż
4
3
Czarna Białostocka, Wasilków                            
5
4
Turośń Kościelna, Choroszcz
3
5
Łapy, Poświętne
5
6
Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Zawady
3
 
RAZEM:
25
 
 
 
Granice okręgów wyborczych wyznaczają granice gmin tworzących okręg wyborczy.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:47

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:47