URP Nr XLVII/423/10

UCHWAŁA Nr XLVII 423/10    
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
                Upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w formie dotacji celowej w latach 2010-2011:
 
1. „Dziś nauka jutro praca” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w wysokości 195 973,00, w tym:
a) 77 107,00 zł na 2010 r. (w tym: dofinansowanie: 63 562,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 13 545,00 zł),
b) 118 866,00zł na 2011 r.(w tym: dofinansowanie: 103 015,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 15 851,00 zł).
 
2.„Nowoczesny technik” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w wysokości 197 530,00, w tym:
a)  97 965,00 zł na 2010 r. (w tym: dofinansowanie: 86 160,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 11 805,00 zł),
b)   99 565,00 zł na 2011 r.(w tym: dofinansowanie: 81 740,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 17 825,00 zł).
 
3. „Szkoła zawodowa przyszłością” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w wysokości 125 800,00, w tym:
a) 53 294,00 zł na 2010 r. (w tym: dofinansowanie: 45 704,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 7 590,00 zł),
b) 72 506,00 zł na 2011 r.(w tym: dofinansowanie: 61 226,00 zł, wkład własny rzeczowy - niepieniężny: 11 280,00 zł).
 
§ 2
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 3
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 11:39

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 11:39