URP Nr XLVII/424/10

Uchwała Nr XLVII/424/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
                Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§ 3
 
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/ 424 /10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
 
 
Sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
                I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu białostockiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
 
2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
a)     pomocniczości,
b)     suwerenności stron,
c)     partnerstwa,
d)     efektywności,
e)     uczciwej konkurencji,
f)      jawności.
 
3. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
 
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1 w sprawie poddanej konsultacji.
 
5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Białostockiego.
 
6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym akcie.
 
 
                II. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I FORMY KONSULTACJI
 
1. Konsultacje są przeprowadzone z inicjatywy Zarządu Powiatu Białostockiego.
 
2. Konsultacje mogą być prowadzone co najmniej w jednej z podanych form:
a)     spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
b)     forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Powiatu,
c)     opinii zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli Powiatu.
 
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.
 
4. Niezależnie od wybranej formy konsultacji publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz forma. Termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni.
 
5. Informacje o podejmowanych konsultacjach organ je zarządzający zamieszcza na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Informacja taka może być również zamieszczona na tablicach ogłoszeń Urzędu.
 
6. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.
 
                III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Informację o wynikach konsultacji zawierającą zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz z uzasadnionym stanowiskiem Zarządu Powiatu Białostockiego, w razie ich nieuwzględnienia, podaje się do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i tablicach ogłoszeń Urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
 
2. Wyniki konsultacji Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Białostockiego w uzasadnieniu do projektu wnoszonego pod obrady Rady aktu prawa miejscowego.
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 11:44

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 11:44