URP Nr XLVII/428/10

UCHWAŁA Nr XLVII/428/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej
               
               
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
§1. W uchwale Nr XVII/147/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniana z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83 poz. 1247) wprowadza się następujące zmiany:
1)     W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą być częściowo zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w placówce, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, ale nie przekracza 375% tego kryterium, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz wysokość ponoszonej odpłatności po zastosowaniu częściowego zwolnienia określa załącznik do niniejszej Uchwały.”
2)     W §5 po ust. 2 wprowadza się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w §2 ust. 1 mogą być również częściowo zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w placówce, jeżeli ich dochód przekracza 375% kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy po wniesieniu pełnej opłaty, dochód rodziny może być niższy niż 150% kryterium dochodowego rodziny”.
3)     W §5 ust. 4 skreśla się wyrazy: „za zgodą Sądu”.
4)     Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
Uchwały Nr XLVII/428/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
 
Kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz wysokość ponoszonej odpłatności po zastosowaniu częściowego zwolnienia
 
Lp.
Dochód rodziny zobowiązanej do opłaty w stosunku do kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.
Wysokość odpłatności - % dochodu rodziny, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
 
1.
 
Powyżej 100% do 125%
 
10%, z tym że po wniesieniu odpłatności dochód rodziny nie może być niższy niż 100% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
 
2.
 
Powyżej 125% do 175%
 
10% od dochodu stanowiącego równowartość 125% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy oraz 25% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 125% wspomnianego kryterium
 
3.
 
Powyżej 175% do 225%
 
15% od dochodu stanowiącego równowartość 175% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy oraz 50% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 175% wspomnianego kryterium
 
4.
 
Powyżej 225% do 275%
 
23% od dochodu stanowiącego równowartość 225% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy oraz 80% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 225% wspomnianego kryterium
 
5.
 
Powyżej 275% do 325%
 
34% od dochodu stanowiącego równowartość 275% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy oraz 110% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 275% wspomnianego kryterium
 
6.
 
Powyżej 325% do 375%
 
46% od dochodu stanowiącego równowartość 325% kryterium dochodowego rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy oraz 120% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym przez rodzinę dochodem a kwotą stanowiącą równowartość 325% wspomnianego kryterium
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:01

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:01