URP Nr XLVII/429/10

UCHWAŁA Nr XLVII/429/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym
               
                Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 90a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka może zostać podwyższona dodatkowo do 20% wysokości przysługującego rodzinie zastępczej świadczenia określonego w art. 78 ust. 3 i 4 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 2.
 
§2. 1. Podwyższona wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka może być przyznana na wniosek rodziny zastępczej w przypadku jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
1)   dochód na osobę w rodzinie zastępczej (z uwzględnieniem wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy - z tym, że przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się udzielonej pomocy pieniężnej otrzymywanej z tytułu rodziny zastępczej,
2)   rodzina zastępcza ponosi znaczne wydatki, ewentualnie udokumentuje konieczność ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją lub terapią zgodnie ze wskazaniami lekarza lub innego specjalisty.
2.  Pomoc, o której mowa w §1 przyznaje się na okres wskazany przez lekarza lub innego specjalistę, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 
3. Rodzina zastępcza jest zobowiązana do udokumentowania wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w okresie pobierania podwyższonej pomocy pieniężnej.
4. Decyzję przyznającą podwyższoną pomoc, o której mowa w §1 wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, działając z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 
§3. 1. Pomoc, o której mowa w §1 może być przyznana rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Powiatu Białostockiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie Powiatu Białostockiego.
2. W przypadku rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Białostockiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie innych powiatów, przyznanie pomocy, o której mowa w §1 jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z powiatem właściwym wg miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
3. W przypadku wystąpienia powiatów, na terenie których funkcjonują rodziny zastępcze, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie Powiatu Białostockiego, o przyznanie podwyższonej wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku może wyrazić zgodę na przyznanie takiego świadczenia wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:05

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:05