URP Nr XLVII/426/10

 
UCHWAŁA Nr XLVII/426/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 roku
 
                                                                                                                                                                         
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§1. 1. W związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Białostockiego w zawodowej rodzinie zastępczej utworzonej na terenie Miasta Białegostoku udziela się pomocy finansowej Miastu Białystok.
 
2. Suma pomocy finansowej w 2010r. nie może przekroczyć kwoty 22.945zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych) i jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia przysługującego zawodowej rodzinie zastępczej, o której mowa w ust. 1 w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
 
§2. 1. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
2. Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego i Prezydentem Miasta Białegostoku.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 11:54

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 11:54