UCHWAŁA NR LXXVIII/562/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie

UCHWAŁA NR LXXVIII/562/2023
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie


Na podstawie art. 9 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie uznaje się petycję za zasadną.

§2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


 

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/562/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Uzasadnienie


W dniu 26 kwietnia 2023 roku do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła petycja wniesiona przez mieszkańców wsi Łaźnie, Podłaźnie, Pieczonka, Lipowy Most oraz pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie. Wnoszący petycję proszą aby podjąć działania, które umożliwią w przyszłym roku rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną.

Zgodnie z art. 9 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku zapoznali się z treścią petycji oraz opinią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Dyrektor PZD wskazał, iż droga powiatowa prowadząca do wsi Łaźnie jest w złym stanie i wymaga przebudowy. Ponadto przedstawione zostało pismo Burmistrza Supraśla, potwierdzające, że w przypadku wprowadzenia do budżetu Powiatu Białostockiego wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej do wsi Łaźnie, zobowiązuje się do wprowadzenia tej pozycji do budżetu Gminy Supraśl na 2024 rok i pokrycia połowy kosztów jej wykonania. Po dokonaniu dogłębnej analizy przedstawionego tematu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

Rada Powiatu Białostockiego, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę.

Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 30-06-2023 12:58

Data modyfikacji informacji: 30-06-2023 12:58