URP 242/08

                                                                                                            PROJEKT                                                                                       PROJEKT   
 
 
 
Uchwała Nr XXIV/242/08
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Zmienia się plan dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2.       Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wynosi ogółem 79 328 964 zł, w tym:
a) dochody bieżące                                    73 805 457 zł,
b) dochody majątkowe                               5 523 507 zł.
 
§ 2
1.       Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2.       Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wynosi ogółem 81 154 733  zł, w tym:
a) wydatki bieżące                                    66 757 665 zł,
b) wydatki majątkowe                         14 397 068 zł.
§ 3
Zmienia się:
1)       Plan wydatków na Zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2)       Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1,
 
§ 4
Zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych zawiera Załącznik Nr 4.
 
§ 5
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu zawiera Załącznik Nr 5.
 
                                                         § 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
                                                         § 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Gołaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2008 11:22

Data modyfikacji informacji: 26-11-2008 08:39