URP 241/08

Uchwała Nr XXIV/241/08
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 19 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową
                Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.        Powierzyć Gminie Łapy zadanie na okres do 31 grudnia 2010 roku zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
2.        Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1521 B Łapy - Suraż w zakresie stanowiącym skrzyżowanie ulicy Granicznej (droga powiatowa) i ul. Długiej (droga gminna o numerze 106446 B).
3.        Gmina Łapy pełnić będzie funkcję inwestora podczas przebudowy skrzyżowania dróg, o którym mowa w ust. 2 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
§ 2
Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem wymienionej Gminy regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2008 11:20

Data modyfikacji informacji: 24-11-2008 11:20