URP 237/08

 
Uchwała Nr XXIV/237/08
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 19 listopada 2008 roku
 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność   
 
        Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272 poz. 3009), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 przyjęty uchwałą Nr XVII/174/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku, zmieniony uchwałą Nr XXI/211/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku oraz uchwałą Nr XXII/222/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015, w zakresie pozycji Transport i Łączność otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2008 11:15

Data modyfikacji informacji: 24-11-2008 11:15