URP Nr V/30/2015

Uchwała Nr V/30/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 lutego 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015  rok

 

        

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)  oraz § 44 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik

                                                                           do Uchwały Nr V/ 30/2015

                                                                           Rady Powiatu Białostockiego

                                                                           z dnia 26 lutego 2015 roku

 

 

PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO IV KADENCJI

na rok 2015

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, wydanie opinii o wykonaniu budżetu w roku 2014 oraz wystosowanie wniosku o absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok) – maj 2015
  2. Kontrola Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w zakresie prawidłowości pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych od pensjonariuszy za ich pobyt w placówce – czerwiec 2015
  3. Kontrola Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w zakresie działalności finansowej, a także perspektyw naboru i funkcjonowania szkoły w latach następnych – wrzesień 2015
  4. Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – listopad 2015

 

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2015 12:43

Data modyfikacji informacji: 06-03-2015 12:43