sesja Nr XX z 26

Or.V.0041-20/08
 
 
Protokół Nr XX / 08
z obrad XX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 26 czerwca 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 26 czerwca 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XX Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie 5 nowych punktów do porządku obrad:
·         jako pkt 13: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”.
·         jako pkt 15: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. 
·         jako pkt 17: Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu. 
·         jako pkt 18: Podjęcie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok. 
·         jako pkt 19: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
         Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.  
         Pan Zenon Żukowski umotywował swój wniosek tym, iż merytoryczne Komisje Rady nie zajmowały się tym projektem uchwały i nie wydawały opinii. „W tym programie są nowe inwestycje, które chcemy wprowadzać. Ja nie mówię, że one nie powinny być wprowadzone, niemniej jednak temat powinien być przedyskutowany, a nie był. Komisje Oświaty i Budżetowa omawiały ten temat, ale bez informacji dodatkowej. W zasadzie omawiały one treść uchwały, ale bez załączników do uchwały, w których bardzo szczegółowo określa się, jakie inwestycje mają wchodzić do realizacji. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie zdjęcia tego punktu. Dodatkowo jeszcze w tym punkcie są ujęte jeszcze inwestycje na rok następny, czyli w roku budżetowym 2009, więc to nie koliduje i nie blokuje w żaden sposób pracy nad inwestycjami”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zabierając głos stwierdził: „Szanowni Państwo, jak Państwo pamiętacie zebraliśmy się w lipcu zeszłego roku, na Sesji nadzwyczajnej, po to, żeby podobną uchwałę przyjąć. Jest to wymóg art. 206 ustawy o finansach publicznych, który obliguje samorządu powiatowe i gminne do przedstawienia Marszałkowi Województwa do dnia 15 sierpnia takiego zapotrzebowania orientacyjnego na środki finansowe z programów operacyjnych. Ponieważ cały czas trwały ustalenia dotyczące uszczegółowienia załącznika, stąd też nie był on prezentowany na Komisjach, aczkolwiek, jeżeli dzisiaj podejmiemy decyzję o tym, że ma to wrócić na Komisje, będziemy musieli zwołać Sesję nadzwyczajną w okresie najbliższego miesiąca. Ja to ujmę w ten sposób, biorąc pod uwagę, że w kwietniu były podejmowane dokumenty strategiczne dla powiatu, takie jak: Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny. Ponadto należy zauważyć, że załącznik 3 do budżetu powiatu, stanowiący o inwestycjach, w tym finansowanych z Unii Europejskiej jest na bieżąco aktualizowany i Państwo mają te trzy dokumenty, które stanowią podstawę do tego, żeby określić tą uchwałę, którą mamy się zająć, sądzę, że nie zostało nić wprowadzone co by burzyło te dokumenty. Uchwała, którą dzisiaj dostarczymy została skonstruowana w ten sposób, żeby spełnić poniekąd listę wszelkich potrzeb inwestycyjnych powiatu, Starostwa i naszych jednostek, w związku z czym jest tam tego aż nadto, jeżeli chodzi nawet o nasze możliwości finansowe dotyczące wkładu własnego. Jest to zamierzone działanie, które ma wpłynąć na to, żeby nie było możliwości odrzucenia ewentualnych naszych wniosków w przyszłości, które będą składane np. do RPO, żeby nie były wnioski odrzucone z uwagi na to, że nie zostały zawarte w uchwale, którą właśnie dzisiaj zamierzamy podjąć. Ponadto chcę uzupełnić, że podjęcie tej uchwały nie stanowi dla nas wyznacznika strategicznego do realizacji inwestycji, które tam będą zapisane.”
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał Radnego Pana Zenona Żukowskiego, czy podtrzymuje swój wniosek wobec złożonych wyjaśnień.
         Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Wniosek złożyłem i bardzo proszę zgodnie ze Statutem o przegłosowanie. Również zgodnie ze Statutem on jest niemożliwy do wprowadzenia bez tego, żeby wszystkie Komisje pracowały merytorycznie nad tym wnioskiem szczegółowo. To jest niezgodne z naszym Statutem. Panie Przewodniczący proszę wziąć to pod uwagę”.
         Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie poszczególne wnioski:
o wprowadzenie 5 nowych punktów do porządku obrad:
·         jako pkt 13: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         jako pkt 15: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         jako pkt 17: Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         jako pkt 18: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         jako pkt 19: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
 
o zdjęcie punktu z porządku obrad i przekazanie merytorycznym Komisjom:
·         pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych. Wniosek został oddalony – 12 głosów „za”, 12 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Proponowany porządek obrad  przyjęto, do realizacji, w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
4.      Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.  
5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.  
6.      Informacja w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za rok 2007.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok.  
8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.  
9.      Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.  
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.  
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji RPB.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XX Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od 29 maja 2008 roku do 25 czerwca 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·       podpisał aneks nr 3 do umowy w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”,
·       przyznał premie za miesiąc czerwiec 2008 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·       rozpatrzył pismo Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie współpracy mającej na celu uzyskanie środków na realizację projektu szkoleniowego dla urzędników,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
·       zapoznał się z wnioskami i opiniami stałych Komisji Rady Powiatu.
         Ponadto Starosta Powiatu oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       13 spotkaniu z Naturą i Sztuką „Uroczysko” w Supraślu,
·       zakończeniu VI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
·       posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Łapach,
·       posiedzeniu Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”,
·       II Dorocznym Koncercie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku,
·       IV Minimaratonie Białostockim,
·       półmaratonie EKO V Białystok – Dobrzyniewo Duże,
·       Festiwalu Akordeonowym w Wasilkowie,
·       Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Białostockiego i Burmistrza Tykocina,
·       III Wojewódzkim Zjeździe PSL,
·       odbiorze gwarancyjnym inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433B Królowy Most – Kołodno”,
·       posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
·       spotkaniu Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podlaskiego,
·       spotkaniu konsultacyjnym w sprawie ustalenia przebiegów drogi ekspresowej S-19,
·       VII Festynie św. Antoniego w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce,
·       uroczystych obchodach 510 rocznicy powstania miejscowości Gródek,
·       obchodach Dni Czarnej Białostockiej,
·       obchodach 60-lecia szkolnictwa zawodowego w Łapach i 35-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach,
·       spotkaniu informacyjnym w ramach projektu „Gmina Czarna Białostocka – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż odbyły się na terenie powiatu Międzynarodowe Targi Turystyczne „Bukowisko”, przygotowaniem których zajmował się Wydział Rolnictwa i Środowiska. W związku z tym Pan Starosta poprosił Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Środowiska o przedstawienie Wysokiej Radzie krótkiej informacji w tym zakresie.
         Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym krótką informację na temat przygotowania i przeprowadzenia Międzynarodowych Targów Turystycznych „Bukowisko”, które odbyły się w dniach 30-31 maja 2008 roku, opierając ją o pokaz multimedialny.
         Radny Pan Marek Żmujdzin zgłosił kilka pytań do informacji o pracach Zarządu między Sesjami. Zapytał, czego dotyczył wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej przeciwko Urzędowi Miasta w Choroszczy?
         Odpowiedzi udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w 2004 roku Gmina Choroszcz wystąpiła do zarządcy drogi z prośbą o uzgodnienie lokalizacji kanału sanitarnego w ul. Zastawie w mieście Choroszcz. Zarządca drogi uzgodnił lokalizację kanału sanitarnego w drodze powiatowej i nałożył warunki związane z umieszczeniem tegoż kanału sanitarnego. Między innymi warunkiem było odtworzenie i wzmocnienie nawierzchni na ul. Zastawie na łącznej długości 800 mb. Decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg uprawomocniła się. W międzyczasie Gmina wystąpiła z prośbą o rozłożenie w czasie odtworzenia tej nawierzchni i taką zgodę uzyskała. Kanał sanitarny został wybudowany w 2005 roku. Obowiązek wzmocnienia nawierzchni rozłożono w czasie na lata 2006-2007. Upłynął rok 2007 i Gmina nie przystąpiła do realizacji zobowiązań wynikających z warunków decyzji administracyjnej. Jedyną drogą egzekucji tych obowiązków jest ustawa o egzekucji administracyjnej. Daje ona możliwość wyegzekwowania zobowiązań nieimiennych na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Organem egzekucyjnym w tym przypadku jest Zarząd Powiatu Białostockiego i przygotowaliśmy tzw. tytuł wykonawczy do zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Tytuł wykonawczy zobowiązuje stronę do wykonania nałożonego na nią obowiązku. W międzyczasie Gmina Choroszcz wystąpiła w 2008 roku do SKO w 2008 roku o uchylenie decyzji wydanej w roku 2004. Teraz sprawa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczy się, rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Następnym etapem jest przygotowanie postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia dłużnika do egzekucji należnej na rzecz wierzyciela. Maksymalna kara jaką przewiduje ustawa to jest 50.000zł. Karę można powtarzać, aż do skutku. To postanowienie zostało przesłane go Gminy. Co dalej, nie wiem, bo to są wydarzenia sprzed kilku dni”.
         Innych pytań nie zgłoszono.
            Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
            Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii. 
         Informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii przedstawił Wysokiej Radzie Pan Krzysztof Narolewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii /zał. nr 5/.
      Powyższa informacja jest bardzo obszerna i obejmuje takie zagadnienia, jak: strukturę, zadania i kadry Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku; prawodawstwo weterynaryjne; systemy informatyczne w weterynarii; nadzór nad ochroną zwierząt; nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt; nadzór nad humanitarną ochroną zwierząt; weterynaryjną kontrolę w handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE i w eksporcie do krajów nienależących do Unii; bezpieczną żywnością pochodzenia zwierzęcego; nadzór nad paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnymi produktami leczniczymi.
         Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał, czy powyższa informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu.
         Przewodniczący tejże Komisji – Pan Marek Żmujdzin wyjaśnił, iż ww. informacja nie była przedmiotem posiedzenia Komisji.
         Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii. 
 
Ad 5
            Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu. 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Popławski stwierdził, iż przesłany Wysokiej Radzie materiał pisemny zawiera bardzo szczegółowe informacje, obrazujące ogrom pracy Straży Pożarnej za 2007 rok /zał. nr 6/.
W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kilka elementów, które są zawarte w tej informacji oraz poruszył te kwestie dotyczące sytuacji pożarowej . 
         W 2007 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Białegostoku i powiatu białostockiego interweniowały przy3067 zdarzeniach oraz 11 na terenie innych powiatów, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowispadek o ok. 10,7 % tj. o 369 akcji ratowniczo-gaśniczych. Średnio jednostki PSP i OSP wyjeżdżały alarmowo co 2 godziny 52 min., w tym do pożarów co 5 godziny 39 min, a do miejscowych zagrożeń co 6 godzin 6 min. Na duży spadek ilości pożarów miały wpływ korzystne warunki atmosferyczne, w wyniku których nastąpił znaczny spadek ilości pożarów w lasach (90 pożarów, o 136 mniej) oraz w rolnictwie i uprawach (76 pożarów, o 106 mniej), a także w grupie innych obiektów – m.in. trawniki w miastach, pobocza dróg, itp. (857 pożarów, o 165 mniej). Corocznie występuje duża ilość interwencji polegających na usuwaniu gniazd os, szerszeni oraz rojów pszczół zagrażających zdrowiu i życiu ludzi (2005 r. – 108 zdarzeń, 2006 r. – 193 zdarzeń, 2007 r. – 168 zdarzeń). Pożary duże (4), bardzo dużych nie było:
·       8.05.2007 r. – Zamczysk 14, GMINA: Czarna Białostocka – Zabudowania gospodarskie: obora i stodoła,
·       18.05.2007 r. – Choroszcz, ul. Warszawska 19, GMINA : Choroszcz – Magazyn firmy "Techmot" sp. z o.o.
·       26.06.2007 r. – Białystok, ul. Włókiennicza 22 A, GMINA : Białystok – Budynek drewniany mieszkalny piętrowy z poddaszem – opuszczony,
·       28.08.2007 r. - Białystok, ul. Ciołkowskiego Konstantego 2/2, GMINA : Białystok – Stacja diagnostyki i warsztat obsługi samochodów.
Na terenie powiatu białostockiego najwięcej zdarzeń odnotowano w gminach:
·      Łapy - 205 zdarzeń        (6,7 % ogółu – wzrost o 4,6 %),
·      Wasilków - 133 zdarzenia           (4,3 % ogółu – spadek o 2,2 %),
·      Supraśl - 100 zdarzeń      (3,2 % ogółu – spadek o 25,0 %),
najmniej w gminach:
·      Zawady - 18 zdarzenia    (0,6 % ogółu – spadek o 33,3 %),
·      Suraż - 23 zdarzeń         (0,7 % ogółu – spadek o 28,1 %),
·      Poświętne - 33 zdarzeń  (1,1 % ogółu – równo z ubiegłym rokiem).
Podczas 7 pożarów na terenie powiatu białostockiego wystąpiły ofiary śmiertelne:
·       w gminie Juchnowiec w 4 pożarach 4 ofiary śmiertelne,
·       w gminie Wasilków w 2 pożarach 3 ofiary śmiertelne,
·       w gminie Dobrzyniewo Duże w 1 pożarze 1 ofiara śmiertelna.
Aktualnie 12 jednostek OSP włączonych do KSRG jest wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Jałówka /gm. Michałowo/, Jeżewo Stare /gm. Tykocin/, Michałowo, Poświętne, Ryboły /gm. Zabłudów/, Tykocin, Wasilków, Zabłudów i Zawady. 11 jednostek OSP zostało doposażonych w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego (zestawy R-1): Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Jeżewo Stare, Klepacze, Michałowo, Supraśl, Ogrodniczki /gm. Supraśl/, Tykocin, Zabłudów i Zawady. 119 członków OSP (w tym 88 z KSRG) zostało przeszkolonych z zakresu ratownictwa medycznego. Powyższy potencjał jednostek OSP powoduje ich częstsze dysponowanie do wypadków i zdarzeń z udziałem osób poszkodowanych, co niejednokrotnie przyczynia się do uratowania życia tych osób i zmniejsza ciężar odniesionych obrażeń, a także zdecydowanie skraca czas dotarcia pomocy przedmedycznej do osób poszkodowanych, gdyż w/w jednostki z racji położenia są niejednokrotnie pierwsze na miejscu zdarzenia (przed pogotowiem ratunkowym i jednostkami PSP).
Wartość uratowanego mienia w stosunku do strat pożarowych wskazuje na właściwe prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych i ich skuteczność. Odnotowano spadek strat o ok. 19 %, a spadek wartości uratowanego mienia o zaledwie ok. 4 %.
Na terenie powiatu znajduje się 6 zakładów, w których magazynuje się i przetwarza znaczne ilości substancji niebezpiecznych.
 Na potrzeby działań operacyjnych zinwentaryzowano wszystkie mosty na terenie powiatu białostockiego. Wg posiadanych danych na terenie powiatu znajdują się :
·      23 mosty na drogach krajowych,
·      21 mostów na drogach wojewódzkich,
·      107 mostów na drogach powiatowych i gminnych
·      jeden wiadukt w miejscowości Łapy.
Na terenie powiatu białostockiego od ponad 40 lat nie wystąpiło zagrożenie powodziowe. W okresach wiosennych w czasie gwałtownych roztopów śniegu i lodu występują tylko podtopienia lokalne. Mogą one także wystąpić podczas silnych i długotrwałych opadów deszczu w innych porach roku zalewając niżej położone części budynków. Główne rzeki płynące przez powiat mają swój początek na terenach nizinnych, nie występuje, więc zjawisko nagłych i skumulowanych spłynięć ogromnych mas wody, jak to ma miejsce przy rzekach górskich. Na terenach nizinnych spływ wód opadowych po powierzchni jest bardzo ograniczony, a w okresie letnim większość wód opadowych dostaje się do rzek poprzez infiltrację, przy czym duża ilość wody wyparowuje do atmosfery. Przy maksymalnym przepływie, jaki może nastąpić z zapory czołowej zbiornika Siemianówka (max przepustowość budowli upustowej – 127 m3/sek) zagrożona zalaniem powierzchnia ok. 689ha, w tym 0,7ha to teren zabudowy wsi Bondary i Suszcza, gm. Michałowo.
 W przypadku katastrofy zapory czołowej zbiornika Siemianówka przy max spiętrzonym zbiorniku zostanie zalana dolina Narwi położona poniżej zbiornika o obszarze ok. 2712ha na terenie gmin Michałowo, Narewka i Narew. Z powiatu białostockiego zagrożonych jest 6 miejscowości /109 gospodarstw, 299 osób, 460 zwierząt/.
Na przestrzeni ostatnich lat następuje systematyczny wzrost ogólnej ilości zdarzeń
(2001 r. – 1826, 2002 r. – 2410, 2003 r. – 2720, 2004 r. – 2772, 2005 r. – 3077,
2006 r. – 3436). W 2007 r. po raz pierwszy od 6 lat ilość interwencji na terenie miasta i powiatu spadła. Odnotowano o 461 mniej pożarów, tj. 22,9 %, miejscowych zagrożeń o 60 więcej, tj. 4,4 %, a alarmów fałszywych o 32 więcej, tj. 68,1 % - w rezultacie wszystkich zdarzeń było o 369 mniej, tj. 10,7 %. Zanotowano duży spadek ilości pożarów w lasach, w rolnictwie i uprawach, a także w grupie innych obiektów (m.in. trawniki w miastach, pobocza dróg, itp.), który był wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych – krótkich okresów palności pozostałości roślinnych w lasach i na terenach zielonych. W grupie miejscowych zagrożeń, co roku następuje systematyczny wzrost zdarzeń z udziałem środków transportu. Przeprowadzona analiza podejmowanych działań ratowniczych przez jednostki OSP samodzielnie oraz we współdziałaniu z Państwową Strażą Pożarną, jak również z innymi służbami ratowniczymi, dowodzi dużego zaangażowania strażaków ochotników w zwalczaniu pożarów i usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń. Jednostki OSP, szczególnie te włączone do KSRG osiągają i utrzymują odpowiednio wysoki poziom wyszkolenia i wyposażenia, który zapewnia sprawność działań i krótki czas reakcji, tak cenny w ratowaniu życia, mienia i środowiska. Na podniesienie stanu bezpieczeństwa powiatu białostockiego w 2007 r. szczególny wpływ miało:
·      włączenie do KSRG kolejnych 4 jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego – aktualnie łącznie w KSRG są 23 jednostki,
·      doposażenie w sprzęt ratowniczy, w rezultacie którego 12 jednostek OSP włączonych do KSRG jest wyposażonych w specjalistyczny hydrauliczny sprzęt ratowniczy, a 11 w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego (zestawy R-1),
·      doposażenie w sprzęt łączności - w radiotelefony wyposażonych jest 72 pojazdy ratowniczo-gaśnicze, tj. 75,0 %. wszystkich pojazdów w jednostkach OSP (rok temu było 70,7 %),
·      prowadzenie szkoleń członków OSP – aktualnie 160 posiada przeszkolenie wg nowych programów kursów kwalifikacyjnych oraz 88 w zakresie kursu medycznego zgodnie z obowiązującym programem,
·      rozbudowa systemu selektywnego alarmowania – aktualnie w w/w system wyposażonych jest 23 jednostki, w tym 6 posiada dodatkową funkcję powiadamiania poprzez SMS.
Dalsza współpraca KM PSP w Białymstoku z jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej oraz osobami merytorycznie odpowiedzialnymi w zakresie:
·          zapobiegania i usuwania skutków zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie gmin,
·         aktualizacji informacji o zmieniających się zagrożeniach pożarowych,
·         aktualizacji informacji o stanie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego na terenie poszczególnych gmin i miejscowości.”
         Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
 
Ad 6
Informacja w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za rok 2007.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym informację na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za rok 2007 /zał. nr 7/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w zakresie promocji i ochrony zdrowia Powiat Białostocki w ubiegłym roku podpisał z Oddziałem Wojewódzkim NFZ porozumienie o współpracy. Współpraca ta polega na upowszechnianiu bezpłatnych programów profilaktycznych organizowanych przez Oddział Wojewódzki NFZ. W ramach tej współpracy w ubiegłym roku do wszystkich gmin powiatu przekazywaliśmy ulotki i broszury informujące społeczeństwo naszego powiatu o bezpłatnych programach profilaktycznych. Były też rozpowszechniane materiały na imprezach organizowanych w gminach. Ponadto w ubiegłym roku dla szpitala w Łapach dofinansowano zakup aparatury medycznej. Kwota dofinansowania wyniosła 80.308,24zł, co stanowiło 80% wartości zadania.”
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego, przyjęła do wiadomości, informację nt. realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim. 
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok. 
Pan Bogdan Kalicki – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok /zał. nr 8/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sprawozdanie finansowe składa się z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku oraz informacji dodatkowych. Aktywa, jak i pasywa na koniec roku zamykają się kwotą 3.267.951, 92 zł. Na tą kwotę składają się aktywa trwałe kwota około 1.949.803,55 złotych, w stosunku do kwoty 1.919.038 zł na koniec roku 2006. (…) Aktywa obrotowe zamknęły się kwotą 1.318.148 zł, w stosunku do 1.355.000 zł na koniec roku 2006. W kwocie tej mieszczą się zapasy w wysokości 180.170 zł  oraz należności krótko terminowe 1.109.670 zł, z czego główna kwota 938.907 zł to należności z tytułu świadczeń w grudniu 2007 roku. 168.754zł stanowią należności wewnątrzzakładowe z tytułu pożyczek udzielonych z funduszu świadczeń socjalnych. 2.017 zł - należności z tytułu podatków. Inwestycje krótkoterminowe zamknęły się kwotą 17.187 zł. Jeśli chodzi o pasywa, to suma kapitałów zamknęła się na koniec roku 2007 kwotą 565.314, 64 zł.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca tejże Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok /zał. nr 9/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy. 
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy /zał. nr 10/. 
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado powyższa uchwała dotyczy dwóch odcinków dotychczasowej drogi powiatowej położonej w obrębie Łapy II, gmina Łapy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi:
·      785/4 o pow. 0,5379 ha – ul. Piękna,
·      785/1 o pow. 0,0104 ha - ul. Piękna,
·      786 o pow. 0,1643 ha - ul. Bociańska,
·      787 o pow. 0,2636 ha (ark. 15) - ul. Bociańska,
·      787 o pow. 0,2020 ha (ark. 19) - ul. Bociańska.
Są to ulice, które jako takie powinny być gminne, a od 1 stycznia 1990 roku, do tej pory były drogami powiatowymi. W ubiegłym roku, we wrześniu, Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XI/93/07w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2344 b ulicy Pięknej w Łapach oraz nr 2344 b ulicy Bociańskiej w Łapach. Równolegle została podjęta przez Radę Miasta Łapy uchwała w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. Następnie przygotowane zostały dokumentacje geodezyjne i została wydana decyzja wojewody potwierdzająca własność na rzecz Powiatu Białostockiego. Teraz, 27 maja 2008 roku Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę w sprawie nabycia tych gruntów i stąd mamy kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy. Po podjęciu tej uchwały czeka nas jeszcze uchwała Zarządy Powiatu w sprawie zbycia tej nieruchomości oraz cała procedura związana z ogłoszeniem w prasie, regulacja Księgi Wieczystej i dopiero potem akt notarialny. To jest długa procedura, ale taka zawsze nas czeka przy przekazywaniu dróg na rzecz Gmin.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/191/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy /zał. nr 11/.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok. 
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 12/. 
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przedstawionym Państwu projekcie uchwały zmienia się zał nr 1 do uchwały, tj. zestawienie przychodów i wydatków pfośigw na 2008 rok. W tym zestawieniu są proponowane następujące zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały, która była podejmowana w grudniu 2007 roku. Zmienia się stan środków finansowych i w tej chwili wynosi on 188.467,18zł, czyli wzrasta w stosunku do poprzedniego o 40.000zł i tą kwotę zapisuje się do pkt 3 – wydatki ogółem. Do wydania teraz mamy 620.077 zł. Kolejna zmiana – w pkt1 – zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej proponuje się odebrać wcześniej przyznaną dotację dla Domu Dziecka w Krasnem, gdyż zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor, która prosiła o przesunięcie tej inwestycji na przyszłe lata, natomiast proponuje się przyznanie dotacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na wymianę dachu z wykonaniem docieplenia nad częścią niską CKP w Łapach – I etap termomodernizacji. Na to przedsięwzięcie proponuje się przyznać dotację w kwocie 260.077zł.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
         Również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
         Także Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok, pod warunkiem przedstawienia przez Pana Zdzisława Penzę – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach informacji na posiedzeniu XX Sesji RPB dotyczącej wymiany dachu w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jednogłośnie, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
         Pan Zdzisław Penza – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach przedstawił Wysokiej Radzie żądaną informację.
„Sytuacja polega na tym, że po wykonaniu badań technicznych prowadzonych przez specjalistów NOT, wykazano, że jest problem dotyczący konstrukcji dachu, który jest na nowej części budynku CKP. Dach został wykonany w technologii: warstwa betonu wylana na ocynkowaną blachodachówkę. Kończy się termin przydatności do użytku tej blachodachówki. Wg. specjalistów powinna ona wytrzymać 30-40 lat i ten termin się zbliża. W związku z czym, wg. ekspertyzy stwierdzono, że należy dokonać wymiany tego dachu, ze względu na ewentualne zagrożenie zawalenia się tego dachu w trakcie funkcjonowania obiektu. Termin ten upływa z końcem tego roku, jeżeli chodzi o dopuszczenie budynku do użytkowania, w związku z tym musimy wykonać modernizację…”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/192/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 13/.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu. 
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zreferował zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 14/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w imieniu Zarządu Powiatu wnoszę pod obrady projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu. Generalnie Rada Powiatu zajmowała się już tymi parametrami kilkakrotnie i od ostatniego uchwalenia w 2004 roku nastąpiło już kilka zmian i te projekty są systematycznie modyfikowane. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych generalnie obowiązuje inny system obliczania wynagrodzeń, regulowany Rozporządzeniem Rady Ministrów. To rozporządzenie określa wykaz stanowisk pracowniczych, wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników samorządowych. Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę, po pierwsze najniższego wynagrodzenia zasadniczego i jest ono ustalane przez Radę Powiatu oraz po drugie, iloczyn sumy punków i wartości punktów w poszczególnych jednostkach. Dyrektor jednostki biorąc pod uwagę budżet, wylicza ile pracownikom może dać pieniędzy. Pierwsze ograniczenia wynikają tu z przepisów ogólnych. Wartość jednego punktu, waha się w jednostkach od 5,5 złotych do 7 złotych. W związku z ostatnimi wzrostami cen i oczekiwaniami pracowników na podwyżki płac konieczne stało się uregulowanie kwestii wartości 1 punktu. Część jednostek wystąpiła z wnioskami o zmianę wartości 1 punktu. Część jednostek odłożyła to na późniejszy termin, zaś w niektórych zmiany zostały już dokonane na poprzedniej sesji. Na tym etapie nie zmieniamy najniższego wynagrodzenia. Dyrektorzy mają tu możliwość regulacji wynagrodzenia systemem punktowym, oprócz tego mają możliwość przyznania pracownikowi premii.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca tejże Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XX/193/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 15/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych /zał. nr 16/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Zarząd przedkłada Państwu projekt uchwały, zgodnie z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych dotyczący zabezpieczenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych. Ustawa nakłada na nas obowiązek przygotowania takiej uchwały, podjęcia i dostarczenia takiego zestawienia do dnia 15 sierpnia 2008 roku do Marszałka Województwa, który następnie dostarcza swoje zestawienia do rządu RP. Uchwała została opracowana w oparciu o dokumenty takie, jak: Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, zapotrzebowania złożone przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych. Jest to ramowe określenie naszych potrzeb, które mogą być realizowane ze wsparciem funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych. W imieniu Zarządu Powiatu proszę o podjęcie uchwały w takiej szacie, w jakiej jest”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, nie podjęła uchwały  w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych, gdyż wynik głosowania przedstawiał się następująco: 12 głosów„za” i 12 głosów przeciw”.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. 
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 17/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Powiat Sokólski zgłosił się do nas z propozycją realizacji wspólnego projektu w przygotowaniu dokumentacji biegnącej na drogach powiatowych takich, jak: nr 1420 w Czarnej Białostockiej do drogi krajowej nr 8 oraz od drogi powiatowej nr 1307 biegnącej na terenie Powiatu Sokólskiego do granic Powiatu Białostockiego. Ponieważ większa część tej drogi znajdującej się w Czarnej Wsi Kościelnej kończy na drodze krajowej nr 8, przebiega na terenie Powiatu Białostockiego, jako leader projektu jest wskazany Powiat Białostocki. Leader będzie więc przygotowywał wniosek”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/194/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 18/.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”. 
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa” /zał. nr 19/.
„Szanowni Państwo powyższa uchwała jest ściśle związana z projektem, do którego wcześniej podjęliśmy uchwałę dotyczącej tworzenia dokumentacji technicznej na drogach Powiatu Białostockiego i Sokólskiego. Jest to wymóg ustawowy. Partnerem Litewskim jest Samorząd Kalwarii, który de facto dzisiaj również podejmuje taką uchwałę. Aby projekt i wniosek był kompletny wymagane jest podjęcie tej uchwały”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/195/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa” /zał. nr 20/.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. 
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 21/. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, składany będzie projekt o dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa. Tytuł roboczy projektu brzmi: „Wsparcie rozwoju i promocja turystyki aktywnej w obszarze transgranicznym Polska – Litwa - BUKOWISKO”. Projekt swym zakresem obejmie: współpracę z partnerem litewskim w ramach turystyki aktywnej; targi turystyki aktywnej „BUKOWISKO”; wyposażenie sali konferencyjnej na terenie Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej należącego do Centrum Edukacji w Supraślu; wyposażenie zaplecza gastronomicznego służącego do kształcenia w zawodach związanych z turystyką – na terenie Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej należącego do Centrum Edukacji w Supraślu. Dofinansowanie stanowić będzie 85% wartości projektu, przy czym środki te zostaną przekazane po zakończeniu projektu i opłaceniu faktur wykonawcom, co oznaczać będzie potrzebę prefinansowania ze środków powiatu. Ta impreza realizowana byłaby w 2009 roku. Uchwała jest podejmowana teraz, ponieważ jest wymagana do wniosku, natomiast koszty byłyby ponoszone w przyszłym roku. W projekcie koszty zostały zapisane do 400.000zł i zapisano, że upoważnia się Zarząd do zaciągania takich zobowiązań, z tym, że 100.000€, to nie jest 400.000zł tylko mniej i z tego 15% wydatków, to byłyby nasze środki własne.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/196/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 22/.
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. 
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 23/.
„Szanowni Państwo, jest to trzecia uchwała ujednolicająca przystąpienie Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania. Powiat Białostocki jako reprezentant sektora publicznego wyraża wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”, której celem jest działanie    na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Powiat Białostocki przystępuje do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” na okres do 2015 roku. Terytorialny zasięg działania Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” obejmuje gminy: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/197/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 24/.
 
Ad 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok. 
Pani Maria Marciszewska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok /zał nr 25/.  
         „Uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, oraz zapis art.30 ust 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela „podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w terminie określonym dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o której mowa w ust. 3, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku”.
         Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach dokonało podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2008 roku. Skutek wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w roku 2008 to kwota 38.969 zł. Stawka dotacji przedmiotowej ustalona uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XIV/125/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku nie uwzględnia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wzrost stawki dotacji przedmiotowej za jedną godzinę nauczania o kwotę 17,60 zł (17,60 zł x 2063 godz. = 36.309 zł) oraz za jedną godzinę nauki jazdy o kwotę 2,50 zł (2,50 zł x 1064 godz. = 2.660 zł) pozwoli zabezpieczyć środki na pokrycie skutku wdrożenie ww. podwyżek”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/198/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok /zał. nr 26/.
 
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu. 
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 27/.  
„W imieniu Zarządu Powiatu wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu. W myśl ustawy o systemie oświaty schronisko młodzieżowe jest placówką oświatową i przysługuje na to dotacja z subwencji. Dotacja nie jest dużą kwotą, ale w zależności od tego jak to się nam ostatecznie w Supraślu ułoży można myśleć o kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Ogólnie w internacie jest prowadzona tego typu działalność, ale nie jest ona prowadzona w ramach schroniska. Żeby to utrzymać lepiej, zapewnić standardy zgodnie z przepisami, uzyskać więcej pieniędzy z tego tytułu Zarząd zaproponował utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Mamy akceptację Dyrektora i mamy nadzieję, że to schronisko będzie się stopniowo rozwijało.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/199/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 28/.
 
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Pani Maria Marciszewska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwaływ sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok /zał. nr 29/.
Panie Przewodniczący Wysoka Rado w budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000zł na działalność Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Bokinach. W związku z tym, że w matrycy subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy z ministerstwa nie wymieniono Schroniska Młodzieżowego w Bokinach. Subwencja na działalność tego składnika znalazła się w budżecie Gminy Łapy, w związku z tym do Burmistrza Łap skierowano pismo, iż w bieżącym roku nie zostanie przekazana dotacja z budżetu powiatu na funkcjonowanie tego schroniska oraz, że koszty, które były przyznawane w ramach subwencji z ministerstwa winna sfinansować teraz Gmina. Część środków zarezerwowanych w budżecie powiatu na dofinansowanie schroniska w Bokinach postanowiono przeznaczyć na nowo otwierane schronisko w Supraślu. Ponieważ to schronisko będzie funkcjonowało w ramach gospodarstwa pomocniczego istnieje możliwość przekazania dotacji przedmiotowej. Przewiduje się, że schronisko będzie dysponowało 70 łóżkami, więc po przeliczeniu 5.000zł na liczę łóżek, które będą w dyspozycji schroniska stanowi to 1,20zł na 1 łóżko dziennie w okresie funkcjonowania schroniska , czyli w lipcu i sierpniu. Taki projekt uchwały został Państwu przedłożony. Proszę o podjęcie uchwały”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/200/08  z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok /zał. nr 30/.
 
 
Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 31/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów EFS w ramach Priorytetu VI działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2008 roku. Intencją uzyskania dodatkowych środków jest pomoc w 2009 roku osobom, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. długotrwale bezrobotnym oraz osobom zamieszkałym na terenach wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Grupa 120 osób zostanie objęta szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości oraz wsparciem doradczym prawno – ekonomicznym. Projekt zakłada, iż część tych osób dostrzeże walory pracy na własny rachunek i podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Tym osobom zostanie udzielona dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe (np. czynsz, składki ZUS, reklama). Ze względu na wyjątkowo atrakcyjną wielkość wsparcia (ok. 50.000 zł) na jednego uczestnika, zakładamy duże zainteresowanie udziałem w projekcie.
Dodatkowym efektem projektu będzie powstanie 60 nowych potencjalnych pracodawców oraz promocja dobrych praktyk z powiatu białostockiego poprzez prezentacje osób, które odniosły sukces.”
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź poprosił o informację dotyczącą pracowników Cukrowni Łapy, czy są prowadzone kursy przekwalifikujące tych pracowników.
         Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Oczywiście działania już są dawno podjęte. Były rozmowy z Zarządem Cukrowni w Toruniu i przedstawicielem Zarządu Filii w Łapach. Zarząd Cukrowni podjął decyzję i wynajął firmę do prowadzenia szeregu działań związanych ze zwolnieniami pracowników i szkoleniami. Urząd Pracy przystąpił do tego programu i utworzył w Łapach punkt konsultacyjny, który jest czynny dwa razy w tygodniu. Udzielamy różnego rodzaju porad począwszy od tego, jak się zarejestrować, co zrobić, jakie dokumenty należy zgromadzić do rejestracji. Ponadto informujemy o tym, jakie są zasiłki, jakie są możliwości szkoleń, jakie są oferty pracy. Poza tym Cukrownia w Łapach przewiduje i przeznacza pewne kwoty na znalezienie zatrudnienia przez te osoby, ale samozatrudnienia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są to niewielkie kwoty, ale zawsze. Praktycznie w tej chwili jeszcze nie ma zwolnień w Cukrowni w Łapach, gdyż one będą w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu. Dopiero wtedy te osoby będą przychodziły. Praktycznie Urząd Pracy może objąć pomocą te osoby dopiero wtedy, kiedy one otrzymają na rękę dokument poświadczający to, że będą zwolnione, czyli albo zwolnienie, albo porozumienie stron. Dopiero wtedy my będziemy mogli rozpocząć udzielanie porad i pomocy. Na razie mamy pieniądze dla tych osób. Mamy pieniądze zarówno na szkolenia, jeżeli te osoby będą zainteresowane tym. Jeszcze, gdyby zaistniała taka konieczność możemy się ubiegać o środki z Ministerstwa Pracy. Mamy obietnice od Pani Minister Ostrowskiej, że w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność natychmiast nam dodatkowe pieniądze przekaże z przeznaczeniem dla pracowników Cukrowni Łapy. Niektóre z tych osób będą miały uprawnienia emerytalne, niektóre prawo do świadczeń przedemerytalnych, ale jeszcze nie mamy pełnej informacji ze strony Cukrowni, jakie osoby będą zwalniane i w jakim wieku.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/201/08  z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 – 2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 32/.
 
Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok /zał. nr 33/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie obejmują zarówno zwiększenie wydatków budżetowych, a uwzględniają również wcześniej podjęte przez Państwa decyzje dotyczące stworzenia Schroniska Młodzieżowego w Supraślu, jak też decyzje dotyczące zmian w planie szkół i wydatków pfośigw. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 508 538 zł. Zwiększenia planu dotyczą następujących działów:
Transport i Łączność – kwota 30 000 zł pochodzi z przyznanej przez Gminę Michałowo pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1461B – przejście przez m. Nowosady; Działalność usługowa – o kwotę 100 000 zł zwiększa się dotację z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na zakup wysokiej klasy serwera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ; Administracja publiczna – o kwotę 28 000 zł, którą przekażą w formie dotacji gminy, uczestniczące w Lokalnej Grupie Działania, na współfinansowanie kosztów wykonania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej grupy Działania Puszcza Knyszyńska; Oświata i wychowanie – o kwotę 36 704 zł, w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” środków na realizację projektu; Pomoc społeczna – o kwotę 257 734 zł w związku z prognozowanym wzrostem dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w domach pomocy społecznej oraz uzyskanych dochodów z Funduszu Pracy (refundacja wydatków na zatrudnienie interwencyjne); Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 16 023 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Samorządem Województwa w sprawie przedłużenia o 3 miesiące (do 30 września 2008) realizacji projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę”; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 40 077 zł wynika z dokonanych zmian w palnie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeniesienia planu dochodów dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 172 290 zł w związku z uściśleniem w zawartej umowie źródła finansowania projektu, tj. z dotacji rozwojowej.
Zmiany w planie wydatków obejmują zwiększenia o kwotę łączną 1 069 584 zł i zmniejszenia o kwotę łączną 556 046 zł. W wyniku tych zmian plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 492 515 zł. Zwiększenia obejmują: rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 30 000 zł na opracowania dokumentacji projektowej ; rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – o kwotę 100 000 zł na zakup serwera z oprogramowaniem; rozdz. 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna) – zwiększenie o 32 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Zlecającym opracowanie i koordynatorem będzie Starostwo Powiatowe, finansowanie przez powiat i 7 zgrupowanych gmin w równych częściach po 4 000 zł; rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – o kwotę 36 704 zł na realizację przez Centrum Edukacji w Supraślu projektu, współfinansowanego ze środków zagranicznych pn. „Młodzież w działaniu”; rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – o kwotę 260077 zł na zapewnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn. wymiana dachu w części niskiej budynku CKP w Łapach i o kwotę 38 198 zł na sfinansowanie zwiększenia dotacji przedmiotowej; rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 257 734 zł na zwiększenie planu wydatków pozapłacowych; rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – o kwotę 120 000 zł na dotację z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo utworzonego gospodarstwa pomocniczego w Centrum Edukacji w Supraślu;
Zmniejszenia obejmują: rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – o 185 969 zł jako przeniesienie na zwiększenie planu wydatków; rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o 200 000 zł, w związku z przeniesieniem na rok 2009 realizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Dziecka w Krasnem. Decyzja ta podyktowana jest potrzebą wypracowania rozwiązań dostosowania Domu do wymaganych ustawą o pomocy społecznej standardów (m.in. zmniejszenia liczby dzieci przebywających w placówce do 30).
W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe przenosi się kwotę 5 000 zł dotacji na finansowanie nowoutworzonego schroniska młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zmian dokonuje się w:
-      poz. 1 – urealnia się plan środków do pozyskania w trakcie roku budżetowego, w związku z powierzeniem Gminie Michałowo realizacji zadania powiatu (wykonanie krawężników i chodników),
-      poz. 2 – zmniejszenie planu wydatków do kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu;
-      poz. 2a – wprowadza się zadanie, w związku ze zmniejszeniem planu w poz. 2,
-      poz. 9 – zwiększa się o kwotę 30 000 zł (pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Michałowo),
-      poz. 13 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000 zł,
-      poz. 23b – zwiększa się plan wydatków o kwotę 260 077 (PFOŚiGW) zł,
-      poz. 24 – przenosi się realizacje zadania na rok 2009.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz planów dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.
Pytań i uwag do omówionej uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/202/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok /zał. nr 34/.
 
Ad 21
            Interpelacje i zapytania Radnych.
            Interpelacji i pytań nie zgłoszono.
 
Ad 22
Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji RPB.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 29 maja 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XIX/08 z dnia 29 maja 2008 roku.
 
Ad 23
Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęło:
·      pismo z Urzędu Pracy w Białymstoku  informujące o sposobie załatwienia skargi Pani Anny Sokół /zał. nr 35/;
·      pismo Burmistrza Zabłudowa do wiadomości Rady, informujące o złożeniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od decyzji odmawiającej nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wobec nie wystąpienia zmian stosunków wodnych na gruncie działki nr 85/1 położonej we wsi Zajezierce, stanowiącej własność Pani Justyny Pryszmont /zał. nr 36/.
Również w sprawach różnych głos zabrał Radny Pan Marian Olechnowicz. Stwierdził on: „Trochę nie bardzo mi wypada, ale Klub Radnych PiS upoważnił mnie, abym wystąpił w określonej sprawie. Otóż dzisiaj głosowaliśmy uruchomienie pewnych kwot na gospodarstwo pomocnicze w Supraślu, natomiast po ostatniej wizycie w jednostkach podlegających powiatowi, Klub Radnych wnioskuje do Zarządu Powiatu o pilne podjęcie kroków w porozumieniu z Dyrekcją I LO w Łapach o wykonanie niezbędnych remontów poprawiających wizerunek zewnętrzny budynku i standard pracy i nauki. Placówka osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, utrzymuje wysokość naboru i to co widzieliśmy wręcz nakazuje pilne poprawienie standardu. Z pełnym szacunkiem, ZSM w Łapach wygląda już przyzwoicie,  w CKP w Łapach remonty postępują, natomiast o naborze nie decyduje tylko jakość pracy dydaktycznej, ale i warunki pracy i nauki w tym budynku”.
 
Także w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż Sesja nadzwyczajna odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2008 roku o godz. 1500.
Radna Pani Anna Grycuk zapytała, jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie Zespołu Szkół w Michałowie. „Przed miesiącem informowano mnie o tym, że z uwagi na zakończenie kadencji Dyrektora ZS w Michałowie – Pana Edwarda Godlewskiego planowany jest konkurs na stanowisko Dyrektora. Pan Starosta w informacji o pracach Zarządu między Sesjami nie wypowiadał się na ten temat. Chciałabym znać plany Zarządu i pytam, dlaczego Radni nie są o takich sprawach informowani.”
Odpowiedzi udzielił Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego. Stwierdził: „Zarząd obradował na ten temat tydzień temu we czwartek. Pan Dyrektor nas zapewnia, że są duże szanse na pozyskanie środków na dokończenie termomodernizacji tego budynku i Pan Dyrektor prosił o rozważenie możliwości przedłużenia umowy na kolejne dwa lata, Zarząd zadecydował, że jeżeli inne okoliczności będą sprzyjające, to zechciałby przedłużyć pełnienie funkcji Pana Dyrektora. W tej sprawie poszło pismo do Kuratorium, ponieważ potrzebna jest tutaj zgoda Kuratorium. Odpowiedzi na razie nie ma”.
  Radna Pani Anna Grycuk skierowała pytanie do Pana Marka Jędrzejewskiego –Dyrektora PZD w Białymstoku. „Chciałabym zgłosić dwa problemy dotyczące dróg z terenu mojej gminy. Pierwszy dotyczy drogi Waliły – Dwór – Zaułki na wysokości miejscowości Radulin jest problem z drogą po intensywnych opadach deszczu. Droga jest zalewana przez spływającą wodę opadową z jednej strony na drugą i zatrzymuje się na drodze…. Druga sprawa dotyczy ul. Chodkiewiczów w Gródku. Jest to ulica właściwie centralna w miejscowości Gródek. Jest ona w fatalnym stanie i ten stan pogarsza się z roku na rok i chyba nie ma żadnych planów dotyczących remontu. Zwłaszcza sytuacja po opadach deszczu jest przerażająca między skrzyżowaniem z ulicą Zarzeczańską. Tam się gromadzą ogromne kałuże. Trzecia sprawa to sprawa parkowania samochodów na tej ulicy. Czy nie dałoby się postawić znaku zakazu parkowania na ulicy Chodkiewiczów”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski stwierdził, iż zanotował zgłoszone problemy. Wymagają one sprawdzenia i wówczas zostanie udzielona odpowiedź.
Radny Pan Jan Ambrożej zwrócił się z prośbą do Zarządu o przychylenie się do prośby Dyrektora ZS w Michałowie o przedłużenie jego kadencji.
Radny Pan Antoni Bogdan poprosił o informację w sprawie budowy Szosy Kruszewskiej i zapytał, czy w projekcie jest zaprojektowana ścieżka rowerowa. „Jeżeli jej nie ma to bardzo bym prosił o wzięcie pod uwagę, jeżeli nawet nie ma pieniędzy na jej wykonanie teraz, to przynajmniej przy robieniu projektu ująć ją w planie, żeby później nie było tak, że zbudujemy drogę, a nie będzie miejsca na ścieżkę, a droga prowadzi przecież do Parku Narwiańskiego i wydaje mi się, że wcześniej, czy później ta ścieżka rowerowa będzie budowana. Następna sprawa, to proszę bardzo w porozumieniu z gminą o ukierunkowanie ulic i nadanie im właściwego kierunku, bo na przykład przy wyjeździe z Choroszczy w kierunku Zaczerlan i dalej do Łap stoi oznakowanie Markowszczyzna. Miejscowość Markowszczyzna to jest za dawnych czasów kiedy budowano tzw. Urbanówkę miała mieć znaczenie i ta miejscowość by tam coś mówiła, a dziś, kiedy zaniechano budowy to ukierunkowanie na Markowszczyznę nic nie mówi. Także bardzo bym prosił, żeby były nadane nazwy właściwe. Jeszcze jedną sprawę chciałbym poruszyć. Swego czasu w telewizji Pan Starosta obiecał dokończenie ulicy we wsi Kruszewo. Czy Pan Starosta do tego się przyznaje i bardzo proszę nie zawieźć wyborców. Będąc na terenie Choroszczy proszono mnie, bym interweniował w tej sprawie o dotrzymanie słowa przez Pana Starostę. Ja rozumiem, że w tym roku nie ma takiej możliwości, ale może w przyszłorocznym budżecie, Panie Starosto, proszę zarezerwować, a jeżenie nie w tym, to może w jeszcze następnym, ale proszę tego słowa dotrzymać. Proszę jeszcze o kilka słów na temat tej Szosy do Kruszewa, w jakim stopniu zaawansowania to jest ”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Obecnie jest taka sytuacja, że droga została na odcinku granicy z miastem do odcinka skrzyżowania została dołączona do wniosku. Ścieżka nie została ujęta do realizacji, bo jej szacunkowy koszt wynosił około 1,5 mln zł, co obniżyłoby o tą kwotę zrobienia dróg na inwestycjach, ponieważ ograniczona jest kwota dotacji wynosząca ok. 10 mln zł. Podjęliśmy decyzję, żeby najpierw robić drogi, potem ścieżki. Na dzień dzisiejszy wniosek jest opracowywany. Dokumentacja na ścieżkę jest przygotowana”.
Radny Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chcę wyrazić zaniepokojenie Radnych. Dziwne zwyczaje zaczęły funkcjonować w naszej Radzie Powiatu Białostockiego. Komisje nie dostają materiałów do pracy. Dostają uchwały bez załączników i Komisje obradują bez merytorycznej wiedzy o zagadnieniach w tak ważnym temacie, jak inwestycje i to o charakterze operacyjnych. Rada obraduje, ponieważ Przewodniczący Rady sam jest władny zdjęcia punktu dotyczącego tematu,  nad uchwałą w ogóle nie przyjętą merytorycznie przez rzeczowe Komisje. Podkreśla w ten sposób brak obiektywizmu, nie reprezentuje całej Rady, do czego powinien się poczuwać. Występuje tu pogwałcenie zasad demokracji poprzez wyeliminowanie Komisji przy podejmowaniu uchwał, czego jesteśmy jawnymi przeciwnikami. Apelujemy do Przewodniczącego, aby zrewidował swoje podejście do Rady i godnie wszystkich reprezentował, a dodatkowo potrafił przyznać się do ewentualnych błędów i decyzji o wprowadzeniu na sesję uchwały i w pewnym momencie, żeby się wycofał, jeżeli rzeczywiście takich merytorycznych przesłanek to wymaga. Z drugiej strony deklarujemy konstruktywną pracę w Komisjach i Radzie na bazie kompletnej i dobrze merytorycznie przygotowanej dokumentacji przesyłanej we właściwym terminie Radnym”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił: „Ja tylko powiem tyle, że każda zmiana w porządku obrad wymaga głosowania. Dołożenie nowego punktu, czy zdjęcie wymaga przegłosowania przez Radę. Jest to zapis statutowy i ja nie mogę jednoosobowo zmieniać porządku obrad. Myślę, że powinni wszyscy o tym wiedzieć”.
Radny Pan Marian Olechnowicz zabierając głos w sprawach różnych stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja zgłaszałem wniosek w imieniu grupy Radnych w sprawie doposażenia remontowego szkoły w sensie poprawienia standardu i wyglądu szkoły, na ile można z uruchomieniem tych środków z rezerwy budżetowej, ewentualnie to można również potraktować jako wniosek. Ja twierdzę, że Radni Klubu PiS i LPR tak tę sprawę widzą. Ci Radni, którzy należą do Komisji Budżetowej oraz Oświatowej wizualnie mogą zapoznać się z tą sytuacją, dlatego proszę wziąć pod uwagę formę i jak Pan Starosta odniesie się do tego, co powiedziałem”.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Puszwyjaśnił: „Zarząd systematycznie pracuje nad tymi problemami. Można powiedzieć, ze Wytwórnia Papierów Wartościowych znajduje się w Warszawie, a Zarząd Powiatu dysponuje tylko takimi kwotami, jakie Wysoka Rada w budżecie przyzna. Jeżeli chodzi o ten zespół Liceum Ogólnokształcące i internat, w tej chwili mamy dwa problemy. Jeden jest taki, że poprzedni Burmistrz Łap namówił Radnych Powiatowych i była wspólna akcja, żeby przenosić geodezję z budynku na ul. Mostowej do Miasta, natomiast obecny Burmistrz ma inną koncepcję i do końca roku mamy geodezję stamtąd zabierać. W związku z tym musimy zaplanować pieniądze na to, żeby w budynku internatu nastąpiło dostosowanie pomieszczeń, żeby ta geodezja się tam znalazła. Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że koncepcja została uzgodniona i fachowcy pracują nad kosztorysem. Sądzę, że w przeciągu 2 tygodni będziemy wiedzieli jaka jest skala potrzeb. Następna sprawa to Powiatowy Urząd Pracy, który mieści się w budynku w Łapach i generalnie jest tak, że posłowie pracują, nowe prawo uchwalają, a potem to prawo ktoś musi realizować. Dotyczy to też urzędników samorządowych i stąd zarówno u nas wzrasta zatrudnienie i tam jest 4 osoby na pokój, jak też u Pana Burmistrza w Łapach. W sumie idzie w tą stronę, że należałoby zabrać PUP z budynku Urzędu Miejskiego w Łapach. Jak Państwo pamiętacie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łapach została przeniesiona do budynku internatu i zostało to dobrze ocenione i jakość obsługi jest dobra. Chcielibyśmy w takim standardzie te pozostałe pomieszczenia remontować. To nie jest tak, że Zarząd Powiatu nic nie wie i nic nie robi. Pracujemy nad tym systematycznie i bardzo się cieszymy, że w swoich pracach mamy poparcie Klubu PiS i LPR. Myślę, że w przeciągu następnych miesięcy będzie postęp w sprawie i że będziemy mogli się tym pochwalić. Generalnie zgadzam się z opinią, że ten zespół placówek w tej chwili odstaje jakby od ZSM w Łapach, dlatego, że w ZSM została zrobiona elewacja i inne prace i to od razu inny obiekt. Myślę, że jeżeli będziemy tez w stanie popracować nad zespołem LO, to też będzie ładna placówka. Mamy też pewne wahania, bo z jednej strony chcemy budować drogi i chodniki, a z drugiej strony mamy 20 jednostek, i w każdej są jakieś problemy. Robimy pewne remonty i prace postępują. Być może nie jest to robione w sposób zadowalający, ale zapewniam, że problemy znamy i nad nimi systematycznie pracujemy i że będą następować zmiany w LO szybciej, tym bardziej, że nowy Dyrektor – Pan Dariusz Wincenciak ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o remonty. Dla nas jest to łatwiejsza współpraca i myślę, że efekty nastąpią dosyć szybko”.
Radny Pan Marian Olechnowicz podziękował Panu Staroście za odpowiedź. „Najważniejszym celem jest poprawienie wizerunku wewnątrz budynku to jest wyremontowanie korytarza, który zdecydowanie odstaje od całości tej infrastruktury wewnętrznej. Ja nie jestem Panie Starosto na bieżąco w temacie, jakie remonty zostały podjęte w czasie wakacji, ale chodzi mi o korytarz I piętra.”
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 24
Zamknięcie obrad XX Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XX Rady Powiatu III kadencji, w dniu 26 czerwca 2008 roku, o godz. 1430.
 
Protokołowała:      
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Rada Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2008

Data udostępnienia w BIP: 22-09-2008 14:41

Data modyfikacji informacji: 22-09-2008 14:41