sesja Nr XXI z 07.08.2008r.

Or.V.0041-21/08
 
 
Protokół Nr XXI / 08
z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 7 sierpnia 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 7 sierpnia 2008 roku, o godz.1500, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXI Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Wicestarosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o dokonanie zmian w porządku obrad polegających na:
·         w pkt 3 dokonuje się zmiany brzmienia projektu uchwały: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500.” Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         proponuje się wprowadzić do porządku obrad jako pkt 13: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o nienazywanie XXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego Nadzwyczajną, z uwagi na to, iż jej program jest na tyle obszerny, iż traktować ją można jak zwykłą Sesję.
Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku Pani Hanna Nikitiuk wyjaśniła, iż kwestia nazewnictwa nie ma większego znaczenia dla samych obrad, niemniej jednak nadzwyczajność jej warunkuje kilka kwestii: brak w porządku obrad informacji Zarządu o pracach między Sesjami, brak punktu: interpelacje i zapytania Radnych oraz punktu: sprawy różne, a także godzina jej rozpoczęcia.
 
Proponowany porządek obrad  przyjęto, do realizacji, jednogłośnie, w brzmieniu:
 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
 15. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXI Sesji RPB.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500.   
         Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500 /zał nr 4/.
         Wyjaśnił zebranym: „Treść uchwały, którą Pan Przewodniczący odczytał jest poprawna. To wynika z doprecyzowania zakresu rzeczowego tej dokumentacji w odniesieniu do wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej. Porozumienie, które w ślad za tą uchwałą będzie podpisane przez Zarząd Powiatu i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nie angażuje środków finansowych Powiatu Białostockiego. Podjęcie uchwały jest wymagane przepisem prawa i trzeba upoważnić Zarząd Powiatu do podpisania stosownego porozumienia”.
         Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno – Koplany – Pomigacze - Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/203/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B”, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+500 /zał. nr 5/.
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania /zał. nr 6/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ten projekt uchwały wynikł z inicjatywy Gminy Zawady. Ma na celu podniesienie jakości stanu technicznego drogi Zawady – Konopki – Nowe Chlebiotki. Ten projekt uchwały, jeżeli będzie podjęty, angażuje środki finansowe Powiatu Białostockiego. Środki pochodzą z planu finansowego PZD i będą przekazane Gminie Zawady na mocy porozumienia, które Zarząd Powiatu podpisze po podjęciu tej uchwały przez Wysoką Radę. Gmina Zawady pomnoży te środki. Jest deklaracja, że stan techniczny drogi ulegnie znacznej poprawie. Uchwała i jej realizacja dotyczy wyłącznie roku 2008”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż w tytule uchwały należałoby podać nazwę Gminy.
Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania /dot. Gminy Zawady/”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/204/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania /zał. nr 7/.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił zebranym projekt uchwaływ sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi /zał. nr 8/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ten projekt uchwały obejmuje aż trzy zadania. Pierwsze zadanie to powierzenie Gminie Zawady zarządzania drogą powiatową Zawady – Sikory – Zalesie – Kobylin Borzymy w granicach Powiatu Białostockiego. Dotyczy to odcinka około 2.700 mb i to zarządzanie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Powiatu Białostockiego. Drugie zadanie to powierzenie zarządzania drogą powiatową Targonie Wity – Targonie Krytuły w zakresie prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej. Wójt Gminy Zawady zadeklarował, że prędzej i taniej pozyska projektantów do zaprojektowania trudnego i złożonego zagadnienia w miejscowości Targonie Wity. Chodzi o odwodnienie bezodpływowego miejsca w ciągu drogi powiatowej. Na ten cel Powiat Białostocki deklaruje kwotę co najwyżej 10.000zł, ale kwota nie może przekroczyć 50% wartości zadania. Szacuję, że możemy mieć tutaj pewne środki z oszczędności. Kwota 10.000zł pochodzi z planu finansowego PZD w Białymstoku. Trzecie zadanie – zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zawady na przestrzeni roku kalendarzowego i budżetowego 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009. Jest to pewna nowość. Przystępujemy do realizacji takiego zadania na wniosek Gminy Zawady w porozumieniu z Zarządem Powiatu Białostockiego i Powiatowym Zarządem Dróg. To zadanie skutkowałoby przekazaniem Gminie Zawady w roku 2009 kwoty 50.000zł. Jest to pewna nowość w zarządzaniu drogami powiatowymi. Jest to Gmina najbardziej oddalona od siedziby powiatu, jak też PZD. Wiadomo, że ceny jednostkowe uzyskiwane w przetargach np. na profilowanie dróg powiatowych są wyższe w porównaniu z obwodami drogowymi, a to z racji odległości od Gminy Zawady. Szacuje się, że kwota ta pozwoli na takie jej zagospodarowanie, że standard utrzymania dróg zostanie poprawiony. Oczywiście Gmina Zawady deklaruje pomnożenie tej kwoty we własnym zakresie”.
         Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/205/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi /zał. nr 9/.
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił zebranym projekt uchwaływ sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie /zał. nr 10/.
„Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń pomiędzy Burmistrzem Wasilkowa a Zarządem Powiatu Białostockiego. Ustalenia polegały na tym, że Zarząd Powiatu Białostockiego, jak również Burmistrz Wasilkowa składają się na przedsięwzięcie pod nazwą; „Przebudowa ulicy Rynek Kilińskiego w Wasilkowie”. Inwestycja została już dokonana. Zadanie nie jest jeszcze rozliczone, ale, żeby zdążyć przed końcem III kwartału bieżącego roku, tzn. przed ustawowym terminem, który pozwala z 1 stycznia następnego roku zmienić kategorię dróg publicznych, proszę o podjęcie tej uchwały.”
      Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał, kto prowadził tą inwestycję i na czyje zlecenie.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Tą inwestycję prowadził wykonawca robót bitumicznych Przedsiębiorstwo „TILTRA” S.A na zlecenie inwestora, czyli Burmistrza Wasilkowa”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/206/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie /zał. nr 11/.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 12/. 
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmienia się załącznik do uchwały. W załączniku są to dwie kosmetyczne zmiany. Po pierwsze, w wydatkach ogółem w pkt 3 – inne, w pierwszym myślniku było wcześniej – badanie jakości gleby lub ziemi, a teraz się zmienia na – opracowanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Kwota pozostaje bez zmian. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mamy obowiązek robić pomiary jakości gleby lub ziemi, ale nie ma wydanego rozporządzenia do ustawy i tak naprawdę to nie jest wiadomo, co robić i w jakim zakresie, gdzie itd. Trzy lata czekamy na to rozporządzenie, a bez aktów wykonawczych nie można podjąć działań. Teraz jest taka potrzeba, aby dokonać aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i propozycja jest taka, jak przedstawiłam Państwu. Po drugie, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tu było 30.000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych, a w tej chwili pojawia się kwota 33.000zł i te 3.000zł z rezerwy, czyli ze stanu środków na koniec roku przenosi się i to jest przeznaczone na współudział w opracowaniu przewodnika o Puszczy Knyszyńskiej. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej planuje taki przewodnik zrobić i on będzie kosztował ok. 100.000zł. W tym przedsięwzięciu mają partycypować: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wszystkie gminy na terenie parku i powiaty. Powiaty miałyby dać po 3.000zł i za to dostalibyśmy tyle egzemplarzy ile wyjdzie z kalkulacji. To są wszystkie zmiany, pozostałe rzeczy bez zmian. Nadmienię jeszcze tylko, że zaplanowaliśmy przychody ogółem 440.000zł, ale już po pół roku wiemy, że tej kwoty nie osiągniemy, bo w I półroczu wpłynęło tylko 220.000 zł. Podejrzewamy, że ta kwota nie wpłynie, bo nie działa wysypisko w Hryniewiczach, a ta spora kwota pochodzi z tego wysypiska. Zapewne trzeba będzie więc dokonać korekty, ale dopiero w II półroczu.”
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
         Również Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/207/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 13/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku /zał. nr 14/.
 „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatury medycznej, tj. angiografu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jest odpowiedzią na skierowany do Zarządu Powiatu apel o pomoc w sfinansowaniu tejże aparatury. Całkowity koszt to jest ponad 2 mln zł. Szpital uzyskał dotację z budżetu państwa w kwocie 1.300.000zł, a na resztę kwoty jest prośba, by złożyły się samorządy. W odpowiedzi na ten apel, Zarząd Powiatu Białostockiego zaproponował udzielenie dotacji w kwocie 20.000zł. Kwota ta będzie pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Takie możliwości prawne, po nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w roku 2006, jeśli chodzi o udzielenie takiej pomocy, istnieją. Jest to art. 55 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ale obowiązuje nasz jeszcze ust. 4, ponieważ mamy do czynienia z placówką uniwersytecką i stąd nie można tejże szpitalowi , ale przekazuje się to poprzez Uniwersytet Medyczny i dlatego po podjęciu tejże uchwały przez Radę, Zarząd Powiatu Białostockiego zawrze stosowne porozumienie z Rektorem Uniwersytetu Medycznego o przekazanie tej kwoty”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/208/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku /zał. nr 15/.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych. 
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych /zał nr 16/.
„Szanowni Państwo wracamy do tematu, do którego już była próba podejścia na poprzedniej Sesji. W związku z art. 206 ustawy o finansach publicznych gminy i powiaty mają obowiązek dostarczenia do 15 sierpnia do Marszałka zapotrzebowania na środki finansowe z programów operacyjnych wdrażanych w Polsce. Później Marszałek dostarcza to do 30 sierpnia do Ministra Rozwoju Regionalnego. Aby spełnić te przesłanki, zawarte w przywołanym przepisie musimy podjąć taką uchwałę, która ma taki sam kształt, jak na poprzedniej Sesji. Nie dokonano żadnych zmian, w związku z czym proszę o podjęcie tejże uchwały”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Walenty Sic – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 1 głosie „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/209/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych /zał. nr 17/.
 
Ad 10, 11
Podjęcie uchwał:
·       w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 oraz
·       w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015. 
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwał w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 /zał nr 18/ oraz w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 /zał. nr 19/. 
Szanowni Państwo, pozwolicie, że omówię jednocześnie dwie uchwały, ponieważ te dokumenty są ze sobą ściśle związane. Są wymagane przy wnioskowaniu do Regionalnego Programu Operacyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że nasz projekt drogowy, o który wnioskujemy do RPO przeszedł ocenę formalną i jest największym projektem, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w całym województwie, należy dopełnić wszystkich formalności i musimy dokonać zmian w PRL-u i WPI. Środki wymienione w załączniku nr 1 Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015, a pochodzące z gmin zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Białostockiego i stają się środkami własnymi powiatu. Jest to wymóg postawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zabieg, który pozwoli zapewnić nam uzyskanie dotacji z UE”.
Pytań i uwag do referowanych projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Dwie opinie Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianych projektów uchwał odczytał zebranym Pan Antoni Bogdan– Wiceprzewodniczący Komisji: „Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywne opinie do omawianych projektów uchwał Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/210/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 /zał. nr 20/.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/211/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 /zał. nr 21/.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 22/.
„Szanowni Państwo Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska, obejmująca 7 gmin przystąpiła właśnie do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to dokument, który będzie stanowił swoistą konstytucję dla tego Stowarzyszenia. Na podstawie tego dokumentu na najbliższe 7 lat do 2015 roku będą wydatkowane środki z programu LEADER. Jak już mówiłem jest to kwota około 115-116 zł na 1 mieszkańca, co biorąc pod uwagę ilość 72.000 mieszkańców zamieszkujących te 7 gmin, daje kwotę ponad 8 mln zł, które będą wydatkowane na małe projekty, odnowę wsi, rozwój przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę to, iż jest to bardzo żywy program który jest jeszcze uszczegóławiany przez rząd, przez Ministerstwo Rolnictwa, pojawiły się wytyczne, pojawił się podręcznik, w związku z tym musimy dokonać zmiany uchwały, która była podejmowana ostatnio. Jest obowiązek wprowadzenia jednoosobowej reprezentacji. Dodam tylko, odpowiadając na pytania, które padały na Komisji, że powiat jest członkiem jako osoba prawna. Powiat jako osoba prawna może w każdej chwili w postaci zmiany tejże uchwały delegować osobę i to nie jest związane z kadencyjnością we władzach, ani w powiecie. W każdej chwili Rada może zmienić swego delegata, swojego przedstawiciela. Biorąc pod uwagę te wytyczne, biorąc pod uwagę to, iż osobą która na dzień dzisiejszy powinna reprezentować powiat jest Pan Wiesław Pusz zarówno w Stowarzyszeniu, jak też w Radzie, która będzie wybierała wnioski do finansowania, proszę o podjęcie uchwały w kształcie, w jakim została państwu przedstawiona”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Antoni Bogdan– Wiceprzewodniczący Komisji: „Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/212/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 23/.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. 24/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado podjęcie tejże uchwały jest konieczne z uwagi na to, iż przedwczoraj otrzymałam pismo z Urzędu Marszałkowskiego- Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, iż do dnia 18 sierpnia należy złożyć deklarację udziału jednostki w realizacji tego projektu. W związku z tym, że należy złożyć deklarację na rok następny, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań. Przedstawiony Państwu projekt dotyczy całego okresu, w którym ten projekt systemowy będzie realizowany, a więc do 2013 roku. W roku bieżącym też został złożony wniosek na dofinansowanie tego projektu. Deklaracje i składane wnioski dotyczyły tylko i wyłącznie roku bieżącego. Nie było konieczności wcześniej podejmowania tej uchwały, gdyż nie wchodziły w grę zobowiązania. Zgodnie z planem określonym przez instytucję pośredniczącą dla PCPR w Białymstoku na lata 2008-2013. W chwili obecnej jest określona kwota ponad 6 mln zł i konieczne jest zapewnienie udziału własnego przy realizacji tych projektów nie mniej niż 10,5% ze środków własnych powiatu”.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXI/213/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 25/.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok /zał. nr 26/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie powiatu obejmują zwiększenia, zarówno po stronie planu dochodów, jak też planu wydatków o łączną kwotę 959.460zł. Te dodatkowe środki, które wprowadza się do budżetu powiatu pochodzą generalnie z otrzymanych decyzji finansowych o przyznaniu dotacji celowych. Jeśli chodzi o poszczególne dotacje, dotyczą one: gospodarki gruntami i nieruchomościami. Łączna kwota, która została przyznana w dwóch działach: w dziale administracja publiczna i w dziale gospodarka mieszkaniowa jest to 95.834zł i te środki, jako dotacja celowa przeznaczone są na wydatki, które musi ponieść Starostwo Powiatowe w celu wykonania zadania polegającego na regulowaniu stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, jak też i nieruchomości samorządu terytorialnego. Chodzi o porządkowanie wpisów do Ksiąg Wieczystych. Następna dotacja, to jest kwota 12.385zł, która została przyznana na wypłatę dodatków specjalnych dla inspektorów nadzoru budowlanego, w związku z tym, że niebawem w sierpniu powinny wejść w życie nowe przepisy, na mocy których to przysługują takie dodatki pracownikom Korpusu cywilnego. Następnie, w dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację na domy pomocy społecznej w kwocie 54.820zł i jest to dotacja przeznaczona dla DPS w Choroszczy na dofinansowanie do 50% kosztów realizacji programu naprawczego, polegającego na modernizacji łazienek w DPS w Choroszczy. Również na rzecz Choroszczy będą przekazane środki Funduszu Pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, w wysokości 3.815zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach tzw. prac interwencyjnych. Dotacja następna, na którą oczekiwaliśmy, jest to kwota 607.000zł na ośrodki wsparcia, a konkretnie chodzi o pieniądze na adaptację w br. i modernizację budynku w Łaźniach. Jest to w tej chwili Filia DPS w Jałówce i zgodnie z intencją Wysokiej Rady ten budynek jest adaptowana i przygotowywany na utworzenie tam Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Te pieniądze pozwolą nam dokonać niezbędnych adaptacji w tym celu, żeby w I etapie ten ośrodek mógł rozpocząć swoją działalność z dniem 1 grudnia 2008 roku. Również na to otrzymaliśmy dotację w wysokości 27.000zł. Również dotacja przedostatnia, to kwota 22.189zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków dla uchodźców. Kolejna, to 167.232zł, jest to otrzymana kwota dotacji rozwojowej na realizację projektu realizowanego przez PCPR, jeśli chodzi o integrację, a konkretnie na zadania dodatkowe, rozszerzające, w zakresie usamodzielnienia wychowanków naszych domów dziecka, jak też dzieci uzyskujących pełnoletniość, pochodzących z rodzin zastępczych. Po stronie wydatków zostało to zapisane zgodnie z przeznaczeniem. Oprócz tego, w tejże uchwale, w związku z podjętymi wcześniej przez Państwa uchwałami odnośnie udzielenia dotacji na zakup angiografu – 20.000zł przenosi się z rezerwy do działu ochrona zdrowia, jak również, w związku z przekazaniem zadań utrzymania drogi przez Gminę Zawady – 18.000zł między paragrafami w dziale transport i łączność się przenosi. Pozostałe załączniki nr 3; 3.1. 3A- to jest konsekwencja tychże dokonanych zmian, stąd konieczna jest aktualizacja”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Antoni Bogdan– Wiceprzewodniczący Komisji: „Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok”.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI/214/08 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok /zał. nr 27/.
 
Ad 14
Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXI Sesji RPB.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż w związku z tym, że jest to Sesja nadzwyczajna, w dniu dzisiejszym protokół z poprzedniego posiedzenia nie będzie głosowany, niemniej jednak został wyłożony do zapoznania się i zgłaszania ewentualnych uwag do jego treści.
         Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury – Pan Antoni Bogdan, w związku z brakiem punktu „sprawy różne, prosząc o głos odczytał zebranym wniosek Komisji Infrastruktury Technicznej: „Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje do Zarządu Powiatu o zobowiązanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do przekazania gminom informacji o ewentualnej możliwości przejęcia letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Wniosek przyjęto przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXI Rady Powiatu III kadencji, w dniu 7 sierpnia 2008 roku, o godz. 1553.
 
Protokołowała:      
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Rada Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2008

Data udostępnienia w BIP: 22-09-2008 00:00

Data modyfikacji informacji: 22-09-2008 14:58