Sesja Nr XXV z dnia 27.11.2008 r.

Or.V.0041-25/08
 
 
Protokół Nr XXV / 08
z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 27 listopada 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Przed oficjalnym rozpoczęciem XXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji w dniu 27 listopada 2008 roku wszyscy zebrani obejrzeli występ zorganizowany przez młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach z okazji uczczenia 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Obrady XXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 27 listopada 2008 roku, o godz.1100, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Zdzisław Łukaszewicz /nieobecność usprawiedliwiona/.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXV Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
·          jako punkt 9: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową”,
·          jako punkt 12: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok”.
                Oba wnioski zostały przyjęte do realizacji jednogłośnie, w zaproponowanym przez Pana Starostę brzmieniu.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.         Otwarcie obrad XXV sesji Rady Powiatu.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.         Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie – ref. Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
5.         Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska.
6.         Informacja nt. realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
7.         Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat.
8.         Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku i Łapach.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
10.      Informacja nt. problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.
11.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
12.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.
13.      Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Białostockiego projektu budżetu na 2009 rok.
14.      Interpelacje i zapytania Radnych.
15.      Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji RPB
16.      Sprawy różne.
17.      Zamknięcie obrad XXV Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 29 października 2008 roku do 25 listopada 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.
                  Ponadto Zarząd:
·       podjął uchwałę w sprawie przekazania sprzętu do używania przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku,
·       zapoznał się z korespondencją ze Spółką BIO-ENERGIA w sprawie rekomendacji dla realizacji inwestycji „Kompleks Biopaliwowo-Energetyczny Łapy”,
·       zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie posiedzenia polsko-litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej,
·       zapoznał się z informacją na temat audytów energetycznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Białostockiego oraz wytypował jednostki do złożenia wniosków do RPO na dofinansowanie termomodernizacji,
·       udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Hannie Nikitiuk do reprezentowania Powiatu Białostockiego przed instancjami sądowymi,
·       podpisał umowy z jednostkami prowadzonymi przez Powiat Białostocki na przekazanie dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·       podpisał pismo w sprawie uwag do programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż,
·       przyznał premie za miesiąc listopad 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       uczestniczył w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
 
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       Międzynarodowym Forum PPP „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”,
·       otwarciu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
·       podsumowaniu realizacji projektu programu Unii Europejskiej „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność” oraz różnorodność kulturowa” w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       Konferencji informacyjnej w sprawie trasy rowerowej obejmującej 5 województw Polski Wschodniej,
·       szkoleniu dotyczącym umiejętności w komunikowaniu się,
·       rozstrzygnięciu konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego” oraz „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego,
·       uroczystości odsłonięcia Pomnika Niepodległości w Łapach,
·       uroczystościach obchodów 90-tej Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości,
·       Konferencji p.t.: „Via Carpatia – szansą rozwoju Polski Wschodniej”,
·       spotkaniu informacyjnym w ramach projektu „Wioski tematyczne na Podlasiu integracja poprzez działanie”,
·       uroczystości jubileuszu 15-lecia Budbaum S.A.,
·       uroczystym przekazaniu i poświęceniu pojazdów służbowych Policji współfinansowanych przez samorządy lokalne w 2008 roku,
·       spotkaniu z kombatantami i osobami represjonowanymi z okazji Roku Niepodległości. Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w ZSM w Łapach,
·       koncercie chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z okazji 5 rocznicy działalności artystycznej Zespołu.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie dotyczące podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach oraz upoważnienia Dyrektora do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jest to konsekwencja tych działań, które przedstawialiśmy Wysokiej Radzie. Należy stopniowo wygasić DPS w Łaźniach. Następnie należy dokonać niezbędnych remontów. Zarząd Powiatu wybrał na Dyrektora Ośrodka Pana Mariana Adama Sacharewicza, który był Dyrektorem DPS w Łaźniach. Jesteśmy na takim etapie, że kończą się remonty i w grudniu powinniśmy rozpocząć działalność. Temat jest dosyć trudny, złożony, ale myślę, że sobie poradzimy”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi mi o nawierzchnię drogi powiatowej w Chmielniku, gm. Czarna Białostocka. Było z Gminy pismo w tej sprawie”.
Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz Czarnej Białostockiej doznał zachwytu, kiedy zobaczył drogę wykonaną na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny z Rzepnik do Krynickich i postanowił mieć drogę o podobnym charakterze na terenie Gminy Czarna Białostocka. Nadmieniam, że o takim charakterze dróg takich tam nie ma. Burmistrz czarnej Białostockiej wystąpił z propozycją współpracy w zakresie wykonania ok. 2 km odcinka drogi w takiej technologii. Otrzymał informację, że będzie to kosztowało ok. 600.000zł łącznie, ale musi być poprzedzone podziałami gruntów, ponieważ działki leśne wchodzą tam w wyjeżdżony pas drogowy. To nie będzie takie proste, bo z ostatnich informacji wynika, że Burmistrz niekoniecznie będzie miał 50% udziału wymaganej kwoty”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie: „Chciałbym się jeszcze dowiedzieć odnośnie pisma o dofinansowanie mikrobusu, czy jakieś skutki z tego będą dla Łap?”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa ta była dzisiaj omawiana na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz na Komisji Budżetu i Finansów. Mamy takie nieoficjalne informacje, że interpretacja PFRON idzie w tą stronę, że pieniądze z PFRON powinny być przeznaczone na likwidowanie barier społecznych. Tutaj mamy taką sytuację, że to dowożenie jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia i tak by pieniądze się nakładały. Nie mamy jeszcze odpowiedzi na piśmie, ale sugestie są takie, że tych pieniędzy z PFRON raczej nie dostaniemy. W związku z tym, Zarząd zdecydował się i to jest w zmianach w budżecie na dzisiejszej Sesji, żeby te pieniądze z powrotem wrócić do tej puli 250.000zł i żeby to było do dyspozycji Dyrektora Szpitala. Natomiast tam do szpitala poszło jeszcze 12.500zł poprzednio z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej chwili ta kwota 250.000zł jest w dyspozycji Dyrektora szpitala”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie: „Jeżeli chodzi o korespondencję ze spółką „BIO- ENERGIA”, czego to dotyczy, co oni chcą tam robić?”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jest w Łapach taka inicjatywa, żeby ta Cukrownia, która zaprzestała działalności w jakiś sposób ożyła i jest taka koncepcja, żeby przerabiać buraki i z tych buraków produkować w różnych formach energię. W tej chwili są to prace koncepcyjne i firma prosiła o poparcie powiatu w tej dziedzinie i takiego poparcia Zarząd udzielił”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poprosił o przybliżenie tematu z działu VIII: podsumowania realizacji projektu programu Unii Europejskiej „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność” oraz różnorodność kulturowa” w Centrum Edukacji w Supraślu. „Jeżeli można prosić o przybliżenie tego tematu oraz o to, by Radni z danego terenu byli powiadamiani o sprawach i imprezach odbywających się na danym terenie”.
Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych: „Tutaj był realizowany projekt polsko – francuski. W ramach tego projektu przyjechała grupa 15 osobowa młodzieży z Francji oraz dwóch instruktorów i ze strony polskiej uczestniczyła młodzież z Supraśla. Wspólnie przez okres dwóch tygodni ta grupa podzielona na trzy części (5 osób z Francji i 5 osób z Polski) korzystała z kajaków, koni i rowerów. W rezultacie młodzież przebywała przez ten okres ze sobą, były jakieś kontakty językowe. Następna sprawa, zostały opracowane trasy i w rezultacie są wydane takie mini foldery – 3 trasy rowerowe, 3 trasy konne i 1 trasa kajakowa. Myślę, że Pan Muszyński, który dzisiaj jeszcze będzie występował o tych szczegółach powie”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zgłosił pytanie: „Proszę o szczegóły dotyczące porozumienia z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborach Starych”.
Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych: „Generalnie istnieje taka forma, jak Warsztaty Terapii Zajęciowej i ona kompetencyjnie jest związana z władzami danego terenu. Z jednej strony jest tak, że odpowiada za to konkretny powiat, z drugiej, jest mechanizm taki, że jeżeli uczestnicy są z innego powiatu, to czy powiatowi się podoba, czy nie, to musi on płacić. Na terenie WTZ w Raciborach Starych znaleźli się uczestnicy z naszego powiatu i sprawy te były regulowane w postaci umów i aneksów do umów”.
Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie.
Pan Dariusz Gaszewski – Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przedstawił Wysokiej Radzie informację z oceny sytuacji w rolnictwie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Starosto chciałbym omówić to, co się dzieje na obszarach wiejskich, jaka jest sytuacja na poszczególnych rynkach produktów rolnych. Zacznę od sytuacji na rynku mleka. Rok 2007 zamknął sie bardzo dobrymi wynikami produkcji mleka ze względu na duży popyt, ciągły wzrost produkcji. Obecnie sytuacja bardzo sie pogorszyła. Jest to efekt kryzysu i pewnej nadprodukcji mleka w naszym województwie, w naszym powiecie. Spadek cen od początku roku jest na poziomie 35% średnio, przy czym zdarzają się też ekstremalne przypadki, że niektóre mleczarnie dla tzw. drobnych dostawców są w stanie płacić tylko po 50 gr. Tak jest np. w Mleczarni w Hajnówce. Jest jakieś światełko w tunelu, nie ma nadprodukcji, więc będzie możliwość pozyskania kwoty dodatkowej indywidualnej nieodpłatnie. Generalnie rolnicy nie mają tutaj wiele do zrobienia, bo jest to na dosyć dobrym poziomie prowadzone, ale należy oczekiwać ze strony podmiotów skupujących jakichś działań w sensie integracyjnym, bo mleczarnie typu mleczarnia łapska czy mleczarnia moniecka, które operują na terenie naszego powiatu, to są mleczarnie jednoproduktowe. W sytuacji ewentualnego załamania rynku mleka mają one bardzo słabą pozycję. Należy się, więc spodziewać, że w najbliższym czasie nastąpi integracja tych mleczarń z mleczarniami dużymi, to jest nieuchronne. Mamy w skali kraju ponad 200 podmiotów skupujących, gdy na rynkach porównywalnych w produkcji tych podmiotów w innych krajach jest kilkanaście lub kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o produkcję trzody, to oczywiście występują cały czas wahania i jest ona nieustabilizowana i ceny są bardzo niestabilne. Ostatnie notowania to jest 4,80 za kg żywca, co w przeliczeniu standardowym na cenę zbóż paszowych daje niezły przelicznik i ta opłacalność jest szczególnie dla tych producentów, którzy opierają się na paszach z zakupu, bo z kolei ceny pasz znacznie spadły w porównaniu z początkiem roku. Natomiast po stronie kosztów bardzo bije producentów rolnych po kieszeni bardzo wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do początku roku. To wynika poniekąd ze wzrostu cen energii, ale pewnie też z powodu nadrabiania strat z poprzedniego roku przez producentów. Kolejnym ważny tematem jest kwestia przyszłego roku i zmian w systemie płatności obszarowych. Zgodnie z deklaracją Polski przechodzimy na trochę inny system płatności, czyli na inne wymagania. Od przyszłego roku wchodzi tzw. system wzajemnej zgodności i poza zgodnością co do obszaru i struktury upraw agencja będzie również kontrolowała spełnienie dodatkowych wymagań w gospodarstwie i od przyszłego roku będą kontrolowane dwa obszary: rejestracja i znakowanie zwierząt oraz zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Jest dosyć niska świadomość tego faktu, natomiast to będzie miało decydujący wpływ na uzyskanie dopłat. Tutaj redukcje dopłat zaczynają się od 1% przy nieumyślnym zaniedbaniu. Natomiast mogą one dochodzić nawet do 100%, jeżeli agencja w trakcie kontroli stwierdzi, że jest to umyślne działanie właściciela gospodarstwa. Zarówno agencja, jak i nasz ośrodek będą organizowały szkolenia dla zainteresowanych. Ponadto, w ramach tego samego schematu wzajemnej zgodności od 2011 roku będzie wchodził dodatkowy wymóg w zakresie zdrowotności pasz, zdrowotności zwierząt. To też będzie trudne dla rolników do przeskoczenia, ponieważ będzie to wymagało dużo większej ilości działań administracyjnych, notowania szczegółowych zajść w gospodarce, natomiast przesunięty został do roku 2013 trzeci element tej zasady wzajemnej zgodności, czyli spełnienie dobrostanu w utrzymaniu zwierząt. Jeżeli chodzi o inwestycje w rolnictwie, w gospodarstwach indywidualnych, to one w 2008 roku, w porównaniu do lat poprzednich znacznie spadły i na to wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w rolnictwie, a także nieefektywność pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wnioski złożone na dofinansowanie w listopadzie roku 2007 jeszcze teraz rozpatruje. Mija rok, a w naszym przypadku jest to około 200 gospodarstw na kwotę kilkunastu milionów złotych i te inwestycje nie mogą być zrealizowane. W pierwszej połowie roku ponadto bardzo ograniczona była dostępność do kredytów preferencyjnych i to się tak dziwnie zaplotło, bo w pierwszej połowie roku było zainteresowanie , a teraz kiedy te środki się pojawiły, w związku z pogarszającą się sytuacją w kraju, te zainteresowanie ze strony rolników znacznie spadło i praktycznie może być tak, że środki nie zostaną wykorzystane. W Bieżącym roku nie zostaną prawdopodobnie uruchomione żadne dodatkowe działania z ARiMR z progu rolnictwo 2007-2013. Można się spodziewać, że na początku przyszłego roku ruszą z większym nasileniem takie programy, jak: modernizacja gospodarstw, różnicowanie działalności oraz mikroprzedsiębiorstwa. Zainteresowanych zapraszam po informacje do naszego ośrodka”.
Pytań do informacji z oceny sytuacji w rolnictwie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację z oceny sytuacji w rolnictwie przyjęto do wiadomości.
 
Ad 5, 6
Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska oraz informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziały Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału oraz informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska /zał. nr 5, 6/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado otrzymaliście Państwo dosyć szczegółowy i obszerny materiał nt. działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska. W tym materiale zawarta jest tzw. statystyka, wykaz decyzji i innych dokumentów, które wydaje Wydział. Tu jest dokładnie opisane, czym my się zajmujemy, z czym można się do nas zgłaszać. Większość tych spraw jest załatwiana pomiędzy urzędami, ale też są wymienione sprawy załatwiane na rzez indywidualnego klienta, interesanta. Tytułem uzupełnienia tego materiału chciałabym powiedzieć, że Wydział Rolnictwa i Środowiska składa się z dwóch referatów: Referatu ochrony środowiska, który się zajmuje wszelkimi sprawami dotyczącymi wydawania decyzji i pozwoleń z ochrony środowiska, natomiast drugi, to jest referat rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj, zawierają się sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa, turystyki, agroturystyki i wszelkie działania promocyjne związane z rolnictwem. W wydziale pracuje 12 osób i jest to ewenement w starostwie, ponieważ jest 9 mężczyzn i tylko 3 kobiety. Wydział prowadzi ponadto działalność promocyjną i edukacyjną z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach i wśród mieszkańców powiatu. Jednym z takich działań były warsztaty ekologiczne dla nauczycieli. Od wiosny prowadziliśmy cały szereg wystaw promocyjnych, targów”.
Pani Monika Ratyńska dokonała szczegółowego przedstawienia powyższych imprez w oparciu o pokaz multimedialny.
W zakresie informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Pani Monika Ratyńska stwierdziła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony Państwu materiał dotyczy Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Są tam zawarte tabele, w których są działania z programu i planu do realizacji oraz te, które przeprowadzaliśmy”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin wyraził podziękowania wszystkim pracownikom Wydziału, którzy promuję nie tylko region, powiat, ale także zdrową żywność produkowaną przez indywidualnych gospodarzy.
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska oraz informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Ponadto w tym punkcie Pani Monika Ratyńska przeprowadziła wśród zebranych krótki test na temat segregacji odpadów.
Prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone gadżetami.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat.
W punkcie: „Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat” /zał. nr 7/, Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz tytułem wstępu powiedział: „Generalnie na oświatę możemy patrzeć w różnych kontekstach, ale na pewno dla powiatu istotny jest kontekst ekonomiczny, dlatego, że jest to znacząca pozycja w budżecie. W tej chwili wydatki na oświatę są finansowane głównie z subwencji oświatowej, ale ta subwencja oświatowa oczywiście nie wystarcza. W wielu powiatach na tyle dokonane zostały już zmiany łączenia szkół w Zespoły, że te wydatki się bilansują i subwencja jest wystarczająca. Największą pozycją w wydatkach są koszty wynagrodzeń. Tutaj też prace trwają. Generalnie prace rządu idą w tym kierunku, żeby wydłużyć pensum, lub wprowadzać dodatkowe godziny, które nauczyciel winien przepracować, tak, więc pewnie w jakimś nieodległym czasie tutaj zmiany będą. Szykuje się też zmiana Karty Nauczyciela. Innym niezwykle ważnym zagadnieniem jest merytoryczna praca. Mamy świadomość, że rozwój czy to gminy, powiatu, czy województwa związany jest z tym, jaki potencjał intelektualny tkwi w ludziach i tu jest spora odpowiedzialność ze strony władz powiatu, dyrekcji szkoły, nauczycieli. Ze strony Starostwa Powiatowego pracę szkół nadzoruje Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego. Myślę, że od strony wyglądu szkół zrobiliśmy sporo, niektóre z nich są wyremontowane, w niektórych jeszcze prace trwają, natomiast w kilku szkołach mamy do wykonania modernizacje, jest kwestia wyposażenia. Zmieniają się też technologie. Zmierza się w tym kierunku, żeby uczeń, na co dzień miał nieograniczony dostęp do komputera i to też jest związane z kosztami i to wyzwanie przed nami.”
                Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przedstawili zebranym prezentację multimedialną prowadzonych przez siebie placówek oraz osiągnięcia młodzież, a także zamierzenia i realizację procesów inwestycyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania placówek.
Rada Powiatu Białostockiego powyższe informacje przyjęła do wiadomości.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
 
Ad 8
Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku i Łapach.
Pani Bożena Perkowska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w roku szkolnym 2007/2008 /zał. nr 8/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności poradni w roku 2007/2008, dlatego też w chwili obecnej przedstawię Państwu prezentację bezpośrednich działań pracowników poradni na terenie szkół i placówek znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego. Ta prezentacja będzie przeprowadzana Gminami, czyli każda Gmina zostanie zaprezentowana w ten sposób, jakie działania zostały zrealizowane dla nauczycieli, rodziców i uczniów”.
Pani Bożena Perkowska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przedstawiła zebranym pokaz multmedialny.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w roku szkolnym 2007/2008.
 
Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach w roku szkolnym 2007/2008 /zał. nr 9/.
„Korzystając z okazji chciałam Państwu podziękować za wsparcie działań poradni. Jak Państwo wiecie jesteśmy w nowym budynku, siedzibie internatu w LO w Łapach, w którym dostosowano pomieszczenia do potrzeb poradni. Całość kosztów modernizacji zamknęła się kwotą 120.000zł. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną oraz dokonano remontu pomieszczeń.”
Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach przedstawiła Wysokiej Radzie prezentację multimedialną swojej placówki.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach w roku szkolnym 2007/2008.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 10/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Powiat Białostocki na ulicy Kolejowej w Klepaczach realizuje zadanie związane z remontem nawierzchni brukowcowej. Realizuje je w ramach posiadanych środków finansowych. Do zakończenia remontu nawierzchni brukowcowej zostaje około 150 m, na co nie ma już środków w powiecie. Gmina Choroszcz deklaruje, że będzie inwestorem przy realizacji tej nawierzchni na odcinku, gdzie powiat nie może zabezpieczyć własnymi środkami dokonania tegoż remontu. Stąd, w dniu dzisiejszym w Choroszczy odbywa się Sesja Rady Miejskiej, gdzie Radni Choroszczy podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia w zarząd tego odcinka ulicy Kolejowej, a ja Państwa proszę o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania porozumienia w sprawie przekazania z zarząd Gminie Choroszcz tej drogi w zakresie realizacji i finansowania tego zadania”.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/243/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 11/.
 
Ad 10
                Informacja nt. problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski przedstawił zebranym informację na temat problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych /zał. nr 12/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zimowe utrzymanie dróg, jak co roku jest realizowane w dwojaki sposób: po pierwsze, poprzez zawierane umowy z władzami Gmin, po drugie, Powiatowy Zarząd Dróg w ramach środków finansowych, którymi dysponuje organizuje przetarg, wyłania wykonawców na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg i realizuje to zimowe utrzymanie dróg na innych Gminach. Przygotowaliśmy porozumienia i umowy z Gminami, które będą we własnym zakresie, na podstawie własnych przetargów realizować zimowe utrzymanie dróg w ramach środków, które Powiat Białostocki w trakcie roku 2009 będzie przekazywał do Gmin. Są to: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Gródek, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Tykocin, Gmina Wasilków i Gmina Zawady. Na terenie pozostałych Gmin: Łapy, Michałowo, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna i Zabłudów zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przez PZD siłami wykonawców wyłonionych w przetargu. Zabezpieczyliśmy odpowiednią ilość mieszanki piaskowo-solnej, jak również mamy podpisane umowy z wykonawcami na świadczenie tego typu usług.”
                Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Dyrektorze, ja chciałbym zapytać, czy te oferty finansowe są uzależnione od długości dróg, czy innych czynników”.
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Kwoty, za jakie Gminy będą prowadzić zimowe utrzymanie dróg wynikają z negocjacji, jakie osobiście prowadziłem z każdym Wójtem, czy Burmistrzem w odniesieniu do tych gmin, gdzie Gminy prowadzą zimowe utrzymanie dróg, jak też kalkulacji planowanych wydatków. Proszę się nie sugerować długością posiadanych dróg, dlatego, że nie jest to profesjonalne odniesienie do każdej Gminy. Inaczej wygląda zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gródek, a zupełnie inaczej na terenie Gminy Juchnowiec, czy Choroszcz”.
                Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „To są kwoty, jeżeli chodzi o porozumienia z 8 Gminami, natomiast w pozostałych Gminach utrzymanie dróg jest prowadzone przez PZD. Czy zostaną podpisane jakieś kontrakty i na jaką kwotę zostały podpisane te kontrakty, bo takiej informacji nie mamy”.
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Powiatowy Zarząd Dróg organizuje przetarg na sezon zimowy, a nie na rok budżetowy. Sezon zimowy teoretycznie zaczyna się 15 listopada, kończy 15 kwietnia. Założyliśmy po raz pierwszy, w dziesiątym roku funkcjonowania, że sezon zimowy rozpocznie się 1 listopada i poniekąd słusznie. Przetargi organizowaliśmy we wrześniu i październiku. Na umowy zawierane do końca roku budżetowego 2008, czyli na listopad i grudzień mamy umowy podpisane na kwoty 85.000zł. Natomiast na okres od stycznia do kwietnia 2009 roku w projekcie budżetu zabezpieczamy kwotę około 200.000zł.”.
                Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację na temat problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 
Ad 11
                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku omówiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 /zał. nr 13/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony Państwu projekt uchwały zakłada zmianę w zakresie wysokości środków na rehabilitację zawodową i społeczną. Możliwe jest zmniejszenie środków na rehabilitację zawodową o 176.505zł, gdyż osoby, które wcześniej złożyły wnioski o ubieganie się o te środki zrezygnowały. Dotyczy to dwóch wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej, czyli zmniejszenie środków na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej o kwotę 144.505zł. Pozostanie obecnie kwota 255.495zł i zmniejszenie, czyli nie będzie już środków na dokonywanie zwrotów kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia z powodu braku wniosków w tym zakresie i w związku z tym kwotę 176.505zł można przenieść na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Mając na uwadze, że pozostał nam tylko 1 miesiąc na wydatkowanie tych środków możliwe jest zwiększenie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 170.000zł i o 6.505zł na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. W grę wchodzi tylko możliwość dofinansowania bariery w komunikowaniu. To są wszystkie zaproponowane zmiany”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.  
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała Przewodnicząca tejże Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/244/08 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 /zał. nr 14/.
 
Ad 12
                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego  na 2008 rok.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 15/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie powiatu polegają na zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków budżetu. Jest to spowodowane przyjemnym dla powiatu faktem przyznania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dotacji na dofinansowanie budowy dróg powiatowych. W ramach kontraktu powiat jeszcze w bieżącym roku otrzymuje dotację celową w łącznej kwocie 673.580 zł i dotyczy to dofinansowania dwóch inwestycji, które są w naszym budżecie bieżącego roku tj. wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku przejścia przez miejscowość Folwarki Małe i druga pozycja tj. remont kapitalny mostu przez rzekę Lizę w miejscowości Suraż w ciągu drogi powiatowej Łapy – Suraż. Na pierwszą inwestycję drogową dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 159.569 zł, na drugą – 514.011zł. Te kwoty wprowadza się do budżetu po stronie dochodów, ale jednocześnie z uwagi na to, że budowa drogi powiatowej przejścia przez miejscowość Folwarki Małe jak dotąd w budżecie powiatu była finansowana z dwóch źródeł, mianowicie: dochody własne powiatu 100.000zł i 100.000zł pomoc finansowa Gminy Zabłudów. W tej chwili, w związku z uzyskaniem dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 159.569zł tę pozostałą kwotę, nieco powyżej 40.000zł dzielimy po połowie na gminę i powiat i w związku z powyższym w takim rozliczeniu z Gminą Zabłudów zachodzi potrzeba zmniejszenia pomocy finansowej na tej drodze przez Gminę Zabłudów o kwotę 79.833zł. Kwota ta zostanie przekazana z powrotem na rachunek budżetu Gminy Zabłudów, przy czym mamy już wstępne zapewnienie Burmistrza, że już do budżetu roku 2009 deklarowana jest pomoc finansowa Gminy, oczywiście, na jakie zadanie, to jest jeszcze kwestia otwarta. Również, niejako przy okazji, w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Łapy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie opracowania dokumentacji na ul. Grzybową w Łapach również wprowadza się po stronie dochodów kwotę 4.000zł. Tym samym budżet powiatu zwiększa się o kwotę 597.747zł, tzn. po zwiększeniach i zmniejszeniach. To zwiększenie w budżecie po stronie wydatków oczywiście zapisuje się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych, a konkretnie dotyczy to zwiększenia planu wydatków w planie inwestycyjnym powiatu w poz. 6a, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1418B Wasilków, ul. Wojtachowska - mostek Rybniki – I etap, czyli zwiększa się do kwoty 703.747zł. Są to w tym roku środki powiatu. Mamy pisemne zapewnienie Burmistrza Wasilkowa, że na dalszy etap, który będzie realizowany w roku przyszłym taka sama kwota będzie udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Wasilków. Również pewne korekty dotyczą remontu kapitalnego mostu przez rzekę Lizę, to jest poz. 7 zał. nr 3 i tę różnicę pomiędzy 520.000zł a 518.000zł zwiększa się plan wydatków na opracowania dokumentacji na zadania przyszłościowe i również o 4.000zł zwiększa się plan wydatków na opracowania dokumentacji na zadania przyszłościowe. Oczywiście dotyczy to inwestycji drogowych. Jeszcze jedna zmiana po stronie wydatków, tj. rozdział 851- ochrona zdrowia, dotyczy to szpitala w Łapach. Przenosi się między paragrafami z §606 zakupy inwestycyjne, który to paragraf był dotąd w planie finansowym Starostwa Powiatowego przenosi się na §622 dotacje celowe z budżetu, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach i kwota zadysponowana dla szpitala w Łapach w bieżącym roku jest w jednej pozycji 250.000zł i tak pozostaje. Jako zał nr 4 dołącza się aktualizację planu przychodów i wydatków, jak też dochodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych, jak też rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. To są wszystkie zmiany dotyczące budżetu roku bieżącego”.
                Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pytanie dotyczy zarówno zmian w budżecie, jak też projektu na 2009 rok. Pani mówiła o kwotach przeznaczonych dla szpitala. Moje pytanie, czy Pani mogłaby określić, jaka kwota z tych 250.000zł zostanie wykorzystana w tym roku i co z tą różnicą?”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Zgodnie z wnioskiem z dnia 24 listopada 2008 roku, który był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu wczorajszym, wygląda na to, że z tej dotacji 250.000zł, która jest dla szpitala, będzie wykorzystana w tym roku kwota 14.355 zł i będzie to kwota uruchomiona na zakup 3 drzwi ołowiowych do pracowni, która jest przygotowywana do ustawienia sprzętu, który ma być zakupiony w ramach RPO – to jest rentgen i USG. Natomiast z pozostałą kwotą będzie propozycja Zarządu na grudniowej Sesji, aby przenieść ją na wydatki niewygasające. Z dniem 31 grudnia 2008 roku ta kwota będzie przelana na wyodrębnione konto do wykorzystania i dyspozycji Dyrektora Szpitala, na potrzeby szpitala. W tej kwocie jest zadeklarowana kwota 125.000zł, jako udział partnera, czyli powiatu w realizacji projektu w ramach RPO, na który to projekt szpital uzyskał dofinansowanie ze środków UE i oczywiście będą one zadysponowane wtedy, kiedy będzie do opłacenia faktura za dostarczony sprzęt, a nie nastąpi to do końca roku 2008, a będzie to w roku 2009. Wydaje się, że z punktu widzenia szpitala będzie to sytuacja raczej komfortowa”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Pan Roman Tadeusz Łudź - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały. 
                Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała Przewodnicząca tejże Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/245/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego  na 2008 rok /zał. nr 16/.
 
Ad 13
                Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Białostockiego projektu budżetu na 2009 rok.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 17/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado planowane dochody budżetu roku 2009 to jest kwota 76.906.815 zł i na te dochody składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe wyszacowane są w kwocie 732.500zł. W tej kwocie nie zakładaliśmy sprzedaży żadnych nieruchomości. Zgodnie z definicją ustawową dochody majątkowe to są również dochody pochodzące z dotacji o charakterze inwestycyjnym  i praktyczne na te dochody majątkowe składają się zaplanowane dotacje z PFGZGiK, jak też i PFOŚiGW. Szczegóły w tej kwestii są zawarte w zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt budżetu powiatu na 2009 rok w oparciu o pokaz multimedialny, zawierający w szczególności strukturę planowanych dochodów i wydatków / zał. nr 18/.
                Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła  do wiadomości przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 rok i dalszych prac w Komisjach stałych Rady Powiatu, celem wydania stosownych opinii do projektu budżetu powiatu na 2009 rok.
 
Ad 14, 16
Interpelacje i zapytania Radnych.
                Sprawy różne.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił, by o występach młodzieży ze szkół powiatowych informacja była przekazywana Radnym wcześniej. „Panie z Biura Rady bez problemów powiadomią Radnych, żeby przybyli pół godziny wcześniej, aby nie była taka sytuacja, że młodzież, czy zespół przyjeżdża na godzinę rozpoczęcia Sesji. Jeżeli występ się przedłuży, wówczas Sesję rozpoczniemy nieco później, ale nie powinno być tak, by młodzież przyjeżdżała na godzinę rozpoczęcia Sesji. To moja prośba na przyszłość”.
                Radny Pan Jan Kaczmarek przypomniał: „Na ostatniej, wyjazdowej Komisji Oświaty do ZS w Michałowie przedstawiono chęć poszerzenia oferty szkoły o tzw. klasy mundurowe, czyli chodzi o klasy przygotowujące uczniów do zawodów mundurowych, jak: wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna. Myślę, że ta szkoła ma jakieś szanse, ale wokół tego zaczynają się pojawiać problemy. Po pierwsze, ta szkoła będzie musiała mieć mnóstwo zajęć z wychowania fizycznego. Szkoła w Michałowie na przykład nie dysponuje boiskiem sportowym i tutaj Pan Wójt Nazarko zgłaszał chęć wejścia ze Starostwem w taki układ, że dołoży połowę pieniędzy i ewentualnie można ubiegać się o środki zewnętrzne. Mam prośbę do Zarządu, żeby jeszcze raz zastanowiono się nad tym, czy ewentualnie ta oferta Wójta Michałowa nie byłaby dobra i byśmy mogli wykonać boisko przy wsparciu Gminy.”
                Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „W zasadzie to nie pytanie, ale mam prośbę do Pana Dyrektora PZD, mianowicie chodzi o drogę, która została wykonana już przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie, myślę, że tam jest jeszcze gwarancja na tą drogę, żeby wykonawca spróbował poprawić, bo studzienki są zaniżone. Ja proponuję, żeby ktoś przejechał się tą drogą po tych studzienkach, żeby zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda. To jest nowa droga. Chyba mamy gwarancję na to, niech poprawią to.”
                Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski w sprawach różnych przedstawił zebranym dwa ogłoszenia. „Pierwsze, dotyczące II etapu szkolenia, które jest planowane na 17 grudnia 2008 roku o godz. 1100 i te osoby, które były to bardzo bym prosił o kontynuowanie szkolenia, a te, które nie były zapraszam na szkolenie. Otrzymacie Państwo oficjalne pisma w tej sprawie. Proszę o potwierdzenie, kto będzie. Druga sprawa, to na ostatniej Komisji wyjazdowej do Tykocina padł pomysł zorganizowania 4 marca 2009 roku wyjazdu na tzw. „Kaziuki” do Wilna. Jest to dosyć duży odcinek czasu przed nami, ale trzeba organizacyjnie ten wyjazd przygotować, bo na to Święto przyjeżdża do Wilna bardzo dużo ludzi i pojawia się problem organizacyjny, jeżeli chodzi o noclegi. Oczywiście układ jest taki, że jest to wyjazd prywatny”.
                Radny Pan Marek Żmujdzin zgłosił prośbę do wszystkich Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu, by przy organizowaniu posiedzeń Komisji mieli na uwadze inne imprezy, jakie już są wcześniej ustalone.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, w sprawach różnych, podał termin najbliższej Sesji Rady Powiatu. Następnie zapoznał zebranych z pismem Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sprząśla” w Supraślu dotyczącym żądania opuszczenia do końca roku dzierżawionego terenu / zał. nr 19/.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 15
                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Nadzwyczajnej Sesji RPB.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 19 listopada 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XXIV/08 z dnia 19 listopada 2008 roku.
 
Ad 24
Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXV Rady Powiatu III kadencji, w dniu 27 listopada 2008 roku, o godz. 1520.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 07-01-2009 14:00

Data modyfikacji informacji: 07-01-2009 14:00