Nadzwyczajna Sesja Nr XXIV z dnia 19.11.2008 r.

Or.V.0041-24/08
 
 
Protokół Nr XXIV / 08
z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 19 listopada 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 19 listopada 2008 roku, o godz.1530, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXIV Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o dokonanie zmian w porządku obrad polegających na:
·         dodaniu nowego projektu uchwały w pkt 4: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         dodaniu nowego projektu uchwały w pkt 5: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl - Cieliczanka”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         dodaniu nowego projektu uchwały w pkt 6: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo - Etap I”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
·         dodaniu nowego projektu uchwały w pkt 7: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie, w brzmieniu:
1.         Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.    
4.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki.  
5.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl – Cieliczanka.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo - Etap I.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 roku.
9.         Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3
                Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.    
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał nr 4/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiana potrzeba zmian wynika z potrzeby dostosowania się do wymagań formalnych, związanych ze składanym wnioskiem do tzw. „schetynówek”. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczą łącznie spraw związanych z transportem i łącznością. WPI jest jednocześnie aktualizowany w zakresie wydatków roku 2008 w odniesieniu do inwestycji i dlatego jest tak bardzo rozbudowany. Poz.1, która występowała w uchwale podjętej dnia 18 września 2008 roku została w tej chwili rozbita na 8 niezależnych zadań, żeby wyakcentować te najważniejsze dla nas zadania. W schetynówkach na jedno zadanie maksymalnie można otrzymać 3 mln zł dofinansowania z budżetu państwa, ale aby je móc otrzymać trzeba dołożyć własne 3 mln zł. Powiat Białostocki zamierza własne 3 mln zł montować w następującym układzie: 50% wkładu własnego z Powiatu Białostockiego i 50% wkładu własnego z odpowiedniej Gminy na terenie Powiatu. Sprawa jest dosyć nagła, bo do dnia 21 listopada 2008 roku, do godz.1530 można składać wnioski. Przed nami podjęcie uchwały. W dwóch gminach uchwały stosowne o udzieleniu pomocy już podjęto. Jutro będzie podejmowana uchwała w trzeciej gminie. Do tego trzeba podpisać jeszcze umowy o partnerstwie. Do schetynówek wytypowano zadania największe, a więc: przebudowa drogi powiatowej Białystok – Kruszewo na łączną kwotę 6 mln zł. To wynika z maksymalnych możliwości dofinansowania; jak również przebudowa drogi Sofipol - Załuki i Załuki – Nowosiółki. Tutaj nie sięgamy po 3 mln zł, ponieważ kosztorys inwestorski wskazuje, że całe zadanie można wykonać za 3.900.000zł, a połowa tej kwoty to 1.950.000zł i po taką kwotę sięgamy z budżetu państwa; przebudowa drogi powiatowej Supraśl – Cieliczanka. Białystok Kruszewo – to Gmina Choroszcz, Sofipol – Załuki – Nowosiółki – to Gmina Gródek i Supraśl – Cieliczanka – to Gmina Supraśl. Na Gminie Supraśl również maksymalny montaż finansowy próbujemy tutaj ułożyć. Pozostałe zmiany są zmianami porządkującymi, pokazującymi, aktualizującymi realizację zadań w roku 2008. W odniesieniu do Gminy Choroszcz widzimy to w sposób następujący: w roku 2009 zamierzamy realizować I etap tej inwestycji, a rok 2010 i 2011 ewentualnie będę to kolejne etapy działań. Wiadomo, że droga Białystok – Kruszewo wymagała nakładów w kwocie blisko 10 mln zł. Niestety, skoro możemy uzyskać tylko 6 mln zł, czy też dysponować, tą kwota musimy nieco zmniejszyć zakres robót do 3,5 km, od granicy miasta Białystok za skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Barszczewo. Również będzie tam realizowana ścieżka rowerowa na tej samej długości i chodnik jednostronny od granicy miasta do skrzyżowania z drogą powiatową w Krupnikach.”
Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał: „mam jedno pytanie, tutaj jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bokiny, Gmina Łapy. Patrząc na rubryki, dokumentacja projektowa, tak, zgłoszenie nie, pozwolenie na budowę, nie, dodatkowe informacje- wymagany podział pod poszerzenie pasa drogowego. Czy Pan Dyrektor mógłby w jednym zdaniu odpowiedzieć, czy jest jakieś zagrożenie tej inwestycji, czy będzie zrobiona”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział: „Ta inwestycja nie posiada zagrożeń, gdyż ona w WPI jest przewidziana do realizacji w roku 2011, także na pewno ze wszystkim zdążymy”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź, włączając się do dyskusji zauważył: „W związku z likwidacją szkoły, która nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku szkolnym, mieszkańcy Bokin stawiają taki warunek, że najpierw droga, a potem likwidacja szkoły.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego upomniał, iż jest to sprawa Gminy Łapy, a nie Powiatu Białostockiego. Innych pytań nie zgłoszono.               
                Pozytywną opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały odczytał zebranym Pan Antoni Bogdan – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/237/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał. nr 5/.
 
Ad 4,5,6
Podjęcie uchwał:
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki,
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl – Cieliczanka,
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo - Etap I.
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekty uchwał:
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki / zał. nr 6/, 
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl – Cieliczanka/ zał. nr 7/.
 
· w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo - Etap I / zał. nr 8/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszystkie trzy następne punktu porządku obrad rady Powiatu Białostockiego dotyczą w zasadzie w dalszym ciągu spraw związanych ze schetynówkami. Wszystkie te trzy kolejne uchwały związane są z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania. W uchwale dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki jest mowa o tym, że zaciąga się zobowiązanie do kwoty 1.950.000zł , z czego dotacja z Gminy Gródek to połowa tego, czyli 975.000 zł. Rada Gminy Gródek juz podjęła stosowną uchwałę i tą uchwała dysponujemy. Jest to element wymagany. Dalej mamy do czynienia z w uchwałą w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl – Cieliczanka. Jest mowa o 3 mln zł. Kwota ta sama, która występowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Z tego dotacja z Gminy Supraśl 50%, czyli 1.500.000zł.. Rada Miejska w Supraślu zbiera się jutro i jutro stosowną uchwałę Radni Gminy Supraśl mają podjąć. Trzecia uchwała dotyczy drogi Białystok – Kruszewo – Etap I. Zobowiązanie dotyczy również kwoty 3 mln zł, z tego 50% z Gminy Choroszcz, a więc 1.500.000zł. Dzisiaj o godz. 1400 w Choroszczy odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Uczestniczyłem w tej Sesji i przywiozłem podjętą uchwałę Rady Gminy w tej sprawie, podjętą jednogłośnie i podpisaną”.
Pytań i uwag do przedmiotowych materiałów nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/238/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki /zał. nr 9/.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXIV/239/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl – Cieliczanka /zał. nr 10/.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/240/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo - Etap I /zał. nr 11/.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 12/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym dowiedziałem się, że Gmina Łapy zamierza również składać wniosek do tzw. shcetynówek, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011. Zadaniem, które Gmina Łapy chce ująć we wniosku jest przebudowa ul. Długiej w miejscowości Łapy. Ulica Długa w pewnym miejscu krzyżuje się z naszą ulica powiatową zaliczoną do kategorii dróg powiatowych, ulicą Graniczną i ta uchwała ma wyłącznie na celu upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia stosownego porozumienia w kwestii powierzenia zarządzania odcinkiem ul. Granicznej, a więc powiatowej, na skrzyżowaniu z ul. Długą. Gmina Łapy będzie inwestorem zarówno dokumentacji, jak i przebudowy skrzyżowania. Podjęcie tej uchwały, to wymóg formalny w celu upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zawarcia stosownego porozumienia”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał, kto na omawianym skrzyżowaniu dróg postawił znak ograniczenia prędkości do 30 km/h? „To jest droga przelotowa i ten znak stoi chyba tylko po to, żeby łapać kierowców przekraczających tą dozwoloną prędkość”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to skrzyżowanie jest bardzo trudnym skrzyżowaniem, ponieważ przy ul. Pięknej funkcjonuje duża szkoła podstawowa i gimnazjum. Do tej szkoły uczęszczają bardzo licznie dzieci, przekraczając ul Graniczną, naszą powiatową. Jest to trudna do przekroczenia bariera, jak Pan Radny wspomniał samochody tam się poruszają prędko. Znaki jak są ustawiane na ul. Granicznej, to będą zawsze ustawiane przez Powiat Białostocki, czytaj Powiatowy Zarząd Dróg. W tym roku doszło tam do jednego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, bez udziału dzieci. Kilkakrotnie kontaktowaliśmy się z Burmistrzem Panem Romanem Czepe, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci przekraczające to skrzyżowanie. Różne pomysły przychodziły do głowy. Jednym z nich jest wykonanie „azyli” na ul. Granicznej, po to, by pieszy mógł przekraczać jedną połówkę jezdni i jeden kierunek ruchu. Azyle niekoniecznie się sprawdzają, ponieważ jest tam dopuszczony jest tam ruch samochodów ciężarowych i to powoduje niszczenie azyli, utrudnienia i kolejne interwencje u zarządcy drogi, że oto kierowcy samochodów ciężarowych nie mogą tamtędy normalnie się poruszać. Ograniczenie prędkości wynika z naturalnego porządku rzeczy, natomiast z tego, co się orientuję, dzieci chodzą bez opieki, mało tego – środkiem skrzyżowania, po jezdni, pod kątem, na ukos, jak się chce. Dyrektora Szkoły pisze do nas, ale my tych dzieci nie będziemy za rączkę przeprowadzać przez przejście dla pieszych, które jest wyznaczone przy skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Graniczną. To jest pewien problem”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/241/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 13/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 roku.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego referowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 14/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie obejmują zarówno zmiany w zakresie planu dochodów, jak i wydatków. Zmiany w planie dochodów, to łączna kwota zwiększenia 117.621zł, a zmniejszenia 71.420 zł i zmiany po zwiększeniach i zmniejszeniach to zwiększenie planu dochodów o 46.201 zł. Zwiększone dochody pochodzą ze źródeł zewnętrznych i tak, jeśli chodzi o drogi publiczne, zwiększenie w kwocie 5.950 zł jest to pomoc finansowa zadeklarowana przez Gminę Suraż na dofinansowanie w 50% opracowania dokumentacji projektowej na drogę powiatową. W dziale różne rozliczenia, tutaj mamy do czynienia ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 60.000zł. Jest to subwencja z rezerwy subwencji przeznaczona na zakup wyposażenia nowo oddanych bądź modernizowanych, czy remontowanych sal lekcyjnych. I mamy tu też do czynienia ze zmniejszeniem subwencji o kwotę 71.420 zł. Wynika to z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, a to zmniejszenie jest skutkiem omyłkowego, niewłaściwego ujęcia liczby nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku. W sprawozdaniu omyłkowo znalazło się to podwójnie. Również, jeśli chodzi o subwencję ogólną z budżetu państwa, otrzymaliśmy zwiększenie subwencji o tzw. środki na uzupełnienie dochodów powiatów i jest to kwota 30.783zł. dalej, w dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.000zł. Jest to dotacja celowa, którą otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie częściowo zwiększonych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą cudzoziemców, a konkretnie chodzi o grupę zwaną uchodźcami. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 17.888 zł z przeznaczeniem na dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, po równo, w Białymstoku i w Łapach na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Tak wygląda to po stronie dochodów. Po stronie wydatków odpowiednie dotacje celowe zostały zapisane na zwiększenie planu wydatków, ale oprócz tego zwiększenia następują w takich działach, jak: działalność usługowa, a konkretnie chodzi o ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. To jest zwiększenie o kwotę 15.000zł. Jest to kwota przeznaczona do wydatkowania jeszcze w tym roku na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń w przyziemiach internatu LO w Łapach na potrzeby stworzenia archiwum zasobu geodezyjno- kartograficznego PODGiK w Białymstoku. W administracji publicznej zwiększa się o 3. 500zł wydatki na zakupy inwestycyjne i to dotyczy zwiększenia o tę kwotę na zadaniu związanym z montażem monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa. Po wyłonieniu wykonawcy okazało się, że kwota 30.000zł jest za mała o 3.500zł. Jeśli chodzi o obsługę długu publicznego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w tej pozycji, ponieważ one były na początku roku kalkulowane w oparciu o stawkę oprocentowania bazowego, czyli VIBOR 3-miesięczny i o ile jeszcze do półrocza była to wielkość w miarę stabilna, to jak Państwo zdają sobie sprawę oprocentowania kredytów poszły w górę i po dokładnym przeliczeniu okazało się, że aby obsłużyć nasze kredyty trzeba zwiększyć plan wydatków o kwotę 27.283zł. W dziale oświata i wychowanie zwiększenie jest o kwotę 60.000zł i ta kwota jest przeznaczona dla centrum Edukacji w Supraślu na zakup wyposażenia pracowni związanych głównie z kierunkiem nauczania turystyka i gastronomia. Jest to kwota z subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy. Oczywiście, to zmniejszenie subwencji po drugiej stronie rekompensujemy poprzez zmniejszenie planu wydatków na pozostałej działalności w oświacie, przy czym nie odbywa się to kosztem zmniejszenia wydatków w jakiejkolwiek szkole, ponieważ w tej pozostałej działalności była taka swoista rezerwa na wypadek, gdyby trzeba było jeszcze niektórym placówkom oświatowym dołożyć na wynagrodzenia, czy odprawy. To zmniejszenie subwencji nie wpływa w żaden sposób na pogorszenie sytuacji w naszych szkołach. W dziale pomoc społeczna – tutaj, jeśli chodzi o zmiany, to są głównie przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, a generalnie one wynikają z tego, że nasze dwa domy pomocy Społecznej, tj. DPS w Czerewkach i DPS w Jałówce otrzymały dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków PFRON. Okazało się, że zostały pewne rezerwy w Urzędzie Marszałkowskim do dyspozycji. Dyrektorzy wystąpili z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania i uchwałą Zarządu Województwa zwiększono środki PFRON dla obu domów po 40.000zł. Tutaj obowiązuje taki montaż finansowy, że 50% mogą stanowić środki PFRON i 50% powinny stanowić środki z budżetu powiatu. Ponieważ wcześniej byliśmy zmuszeni zapewnić nieco więcej niż 50%, więc teraz jest możliwość przeniesienia tych 47.000zł na inne wydatki. Te 47.000zł w Jałówce przenosi się na zakupy materiałów i wyposażenia, a głównie chodzi o to, że nowo wyremontowane pokoje pensjonariuszy wymagają zakupienia nowych, niezbędnych mebli i wyposażenia. W DPS w Czerewkach 47.000zł Pan Dyrektor chce przeznaczyć na zakup wyposażenia, a konkretnie chodzi o kosiarkę samojezdną i niezbędne urządzenia do kuchni. To by były te wszystkie zasadnicze zmiany. Te dotacje celowe, one odpowiednio zwiększają zarówno plan wydatków jednej poradni psychologiczno – pedagogicznej, jak i drugiej, jak też zwiększa się plan wydatków PCPR o te 3.000zł. Tego typu zmiany, zgodnie z zał nr 2 pociągają za sobą zmiany w zał nr 3, czyli w inwestycjach. Tutaj te zmiany w tych pozycjach one zostały wytłuszczonym drukiem zaznaczone i kursywą i tak: poz. 9, zmiany w inwestycjach, jeśli chodzi o drogi, to jest zwiększenie w wydatkach na opracowania dokumentacji na zadania przyszłościowe o tą kwotę dotacji. Następnie, jeśli chodzi poz. 14a, wprowadzone jest zadanie adaptacja pomieszczeń w internacie LO w Łapach na potrzeby archiwum i to jest te 15.000zł, oraz zmniejszenie jest na poz.15, modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Pierwotnie była tu planowana kwota 50.000zł. zadanie jest zakończone. Udało się je zrobić za 39.000zł i stąd jest wniosek, aby wprowadzić nowe zadanie za kwotę 11.000zł konieczne zresztą. Jest to rozbudowa systemu alarmowego w budynku Starostwa, między innymi wynika to z zaleceń pokontrolnych kontroli Wydziału Komunikacji w kwestii zabezpieczenia archiwum kierowców. Następnie, mamy zmianę pod poz. 16 b, tj. zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, zwiększenie o 3.500zł, po to, by w tym roku zakończyć. Następna zmiana, poz.25 przesunięcie z kolumny 9 zmniejszenie o kwotę 47.000zł, a zwiększenie w kolumnie 11 – środki PFRON o 47.000zł. Przy czym to zmniejszenie jest przeznaczone na wydatki bieżące, bo wyposażenie pokoi to są wydatki bieżące z §4210 i takie zwiększenie jest w zał. nr 2, jeśli chodzi o Jałówkę. Jeśli chodzi o DPS w Czerewkach, tu jest podobny manewr, zwiększenie na środkach PFRON o 47.000zł, w kolumnie 11, to jest poz. 25b i w związku z tym jest wprowadzona poz. 25d na kwotę 47.000zł – zakup kosiarki samobieżnej oraz urządzeń do kuchni dla DPS w Czerewkach. Również nowe zadanie pod poz.25 aa na kwotę 54.800zł – to jest przesunięcie z oszczędności na wydatkach bieżących DPS w Choroszczy na zakup dwóch maszyn szorująco – czyszczących na potrzeby placówki. Jeśli chodzi o inwestycje to są wszystkie zmiany. Jeszcze doszedł zał nr 4, gdzie jest drobna korekta i ona dotyczy zestawienia wydatków na programy i projekty strukturalne. Zmiany były w dotacji rozwojowej na Sesji 18 września 2008 roku na zadaniu aktywna integracja w Powiecie Białostockim. Tam było przesunięcie pomiędzy środkami krajowymi, a środkami wspólnotowymi o kwotę 956 zł, lecz nie był aktualizowany odpowiednio załącznik nr 4, czyli tenże załącznik, w którym się wyszczególnia tego typu projekty i tym razem korzystając z możliwości zmiany na Sesji Rady tę drobną korektę pomiędzy kwotą EFS a kwotą budżetu państwa odpowiednie się koryguje i przenosi. To są wszystkie zmiany zaproponowane na dzisiejszą Sesję Rady”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Będziemy inwestować w PUP? S[prawa dotyczy zakupu urządzeń klimatyzacyjnych w nie swoim budynku. Jak to się ma do rzeczywistości, czy my możemy w nie swoim budynku inwestować?”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż nie jest to inwestycja w budynek, z uwagi na to, iż klimatyzatory są urządzeniami przenośnymi, ale niezbędnymi z uwagi na ilość osób przebywających w niektórych pomieszczeniach.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/242/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 15/.
 
Ad 9
Zamknięcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Radu Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż z uwagi na fakt, iż jest to Sesja Nadzwyczajna nie przewidziano w programie posiedzenia spraw różnych, niemniej, jeśli są sprawy, które nie mogą czekać do terminu Sesji zwyczajnej, zaplanowanej na dzień 27 listopada 2008 roku, można je w tym punkcie zgłosić.
Pierwszym mówcą był Radny – Pan Marian Olechnowicz: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Państwo Radni, ja w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w spotkaniu, które mnie poruszyło i chciałbym Starostwu podziękować oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. Po raz pierwszy widziałem, jak właściwie doceniono weteranów walk o Polskę i oni doczekali w naszym Powiecie właściwego dowartościowania i przyjęcia i to było bardzo poruszające. Dziękuję bardzo”.
Radny Pan Zenon Żukowski zabierając głos w dyskusji: „Wracając do spraw łapskich, ja stawiam wniosek, żebyśmy my nie rozwiązywali problemów Urzędu Miasta w Łapach. Niech to Urząd rozwiązuje sam, bo stawianie znaków 30km/h na powiatowej drodze, wiadomo, że to ma być 30 km/h? Czy ktoś to badał? Natomiast w cywilizowanym świecie i wokoło w miastach i miasteczkach, które są w pobliżu Białegostoku widać, w jaki sposób urzędy miejskie, bądź gminne rozwiązują problem związany z bezpieczeństwem dzieci. Mianowicie na skrzyżowaniach zatrudnia się człowieka, który odpowiada za bezpieczeństwo i przeprowadza dzieci. Ja proponuję, żeby Pan Burmistrz rozwiąże ten problem w inny sposób niż ograniczenie prędkości do 30/km/h, 20/km/h czy 10/km/h. To i tak nie zniweluje sytuacji tej, że to przejście jest niebezpieczne”.
Radny Antoni Bogdan podniósł temat dostępności dróg Lasów Państwowych: „Chciałbym podnieść temat, który był poruszany w Tykocinie. Chodzi o dostępność dróg w Lasach Państwowych, żeby Zarząd Powiatu wystąpił do Lasów Państwowych o udostępnienie tych dróg dla ruchu normalnego, drogowego, dla pojazdów. Przecież Lasy Państwowe z naszych dróg korzystają , niszczą nasze drogi. Odbudowywać musimy my, a oni coś tam zbudują, zamkną i tylko ta droga jest dla nich. W związku z tym dobrze by było, żeby Zarząd Powiatu starał się jakoś tę sprawę rozwiązać. Może byście doszli do porozumienia i kilka dróg, chodzi między innymi o tą drogę w Cieliczance, gdzie się zbuduje ją do pewnego miejsca, a dalej nie ma przejazdu, a na pewno na terenie Powiatu Białostockiego są też takie inne drogi”.
Przewodniczący Radu Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski jeszcze raz przypomniał, iż jest to Sesja Nadzwyczajna, a więc wszelkie sprawy zgłaszane nie mają swego umocowania, jako interpelacje, czy wnioski. Poprosił o złożenie ich w formie pisemnej do Biura Rady, lub zgłoszenie w punkcie interpelacje i zapytania na Sesji zwyczajnej.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIV Rady Powiatu III kadencji, w dniu 19 listopada 2008 roku, o godz. 1640.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 28-11-2008 12:02

Data modyfikacji informacji: 28-11-2008 12:02