Sesja Nr XXIII z dnia 30.10.2008 r.

Or.V.0041-23/08
 
 
Protokół Nr XXIII / 08
z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 30 października 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Przed oficjalnym rozpoczęciem XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji w dniu 30 października 2008 roku wszyscy zebrani obejrzeli występ zorganizowany przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Łapach z okazji uczczenia 30 rocznicy pontyfikatu papieża Polaka, Jana Pawła II.
Następnie o głos poprosił Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz. Poinformował on zebranych, iż dnia 29 października 2008 roku w LO w Łapach odbyło się podsumowanie sportowego współzawodnictwa powiatowego szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji wzięły udział wszystkie nasze szkoły, tj: Centrum Edukacji w Supraślu,, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, Liceum Ogólnokształcące w Łapach, Zespół Szkół w Michałowie, Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, a także oprócz naszych szkół – Liceum Plastyczne w Supraślu – szkoła nadzorowana przez Ministra. Szkoły rywalizowały w następujących konkurencjach: koszykówka chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka nożna halowa, piłka nożna, lekkoatletyka halowa, lekkoatletyka na otwartym stadionie, rywalizacja w tenisie stołowym i biegach przełajowych. Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:
·       I miejsce – Centrum Edukacji w Supraślu – 50 pkt,
·       II miejsce – I LO w Łapach – 48 pkt,
·       III miejsce – ZSM w Łapach – 42 pkt,
·       IV miejsce – ZS w Michałowie – 36 pkt,
·       V miejsce – Liceum Plastyczne w Supraślu – 21 pkt,
·       ZS w Czarnej Białostockiej 15 pkt.
Starostwa Powiatu Białostockiego uhonorował zwycięzców dyplomami.
Obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 30 października 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Zdzisław Łukaszewicz /nieobecność usprawiedliwiona/.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXIII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
·         jako pkt 16: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Wiosek przyjęto jednogłośnie.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.       Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.       Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2008 rok.
5.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku.
6.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2008 rok. 
7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok. 
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
18.    Informacja Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania budżetu powiatu na 2009 rok.
19.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
20.    Informacja Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
21.    Interpelacje i zapytania Radnych.
22.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXII Sesji RPB.
23.    Sprawy różne.
24.    Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPB.   
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 18 września 2008 roku do 30 października 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.
                  Ponadto Zarząd:
·       przyznał premie za miesiące wrzesień 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·       podpisał załącznik do porozumienia zawartego z Miastem Białystok, dotyczącego planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2009 rok,
·       podpisał umowę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w sprawie dofinansowania przez Powiat z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Przewodnika o Puszczy Knyszyńskiej”,
·       udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu przed wszystkimi instancjami sądowymi,
·       podpisał umowę z firmą „EKAR” na wykonanie konsultacji dotyczących wyboru projektów, które mogą być dofinansowanie z Mechanizmu Szwajcarskiego,
·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łapy na lata 2008-2032,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       uczestniczył w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie stałych Komisji Rady Powiatu.
                Ponadto Starosta Powiatu oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       obchodach 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i otwarciu nowej strzelnicy myśliwskiej,
·       konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,
·       imprezie pn.: „Integracja przez sport – Mistrzostwa Podlasia w ujeżdżaniu” organizowanej w Kopcach k/Michałowa,
·       dożynkach gminnych „Niedziela na Wsi” w Czarnej Białostockiej”,
·       spotkaniu Lokalnej Grupy Działania,
·       uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego,
·       inauguracji roku akademickiego Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej,
·       inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
·       uroczystościach rolniczych w Sanktuarium w Świętej Wodzie,
·       konferencji poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu, organizowanej przez Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku,
·       szkoleniu organizowanych dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
·       posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy,
·       Wojewódzkim Ćwiczeniu Obronnym „Podlasie 08”,
·       II Forum Rynku Pracy, organizowanym przez PUP w Białymstoku,
·       uroczystym otwarciu boiska szkolnego w Wasilkowie w ramach projektu „Orlik”,
·       gali jubileuszu 450-lecia Poczty Polskiej,
·       podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego za rok szkolny 2007/2008, zorganizowanym przez LO w Łapach.
                Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przybliżenie informacji nt. podjętej przez Zarząd Powiatu Białostockiego uchwały w sprawie zaopiniowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łapy na lata 2008-2032.
                Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i środowiska wyjaśniła: „Gmina Łapy opracowała projekt usuwania wyrobów zawierających azbest i zgodnie z przepisami taki program winien być opiniowany przez Zarząd Powiatu, pod kątem, czy on jest zgodny z przepisami prawa. Po jego analizie, stwierdzono, że jest on zgodny z prawem, stąd też uchwała Zarządu opiniująca go pozytywnie. Taki program jest częścią planu gospodarki odpadami i nie jest obowiązkowe jego opracowanie, niemniej jednak gminy go opracowują, ponieważ na podstawie takiego programu z bliżej nieokreślonej przyszłości ma być podstawą do dofinansowania na zdjęcie eternitu”.
                Radny Pan Marian Olechnowicz poprosił o przybliżenie informacji dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pismo Burmistrza z Suraża nt. ułożenia drogi i chodnika pomiędzy miejscowościami Lesznia i Doktorce oraz na ul. Zabłudowskiej w Surażu. „Jaka jest odpowiedź na temat chodnika, który poprawiłby stan bezpieczeństwa oraz kwestia skrzyżowania drogi powiatowej w Płonce Kościelnej w stronę gimnazjum. To jest bardzo zniszczony fragment drogi.”
                Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego stwierdził: „Jeżeli chodzi o temat Lesznia – Doktorce to o wyjaśnienia poproszę Panią Elżbietę Jasińską, natomiast jeśli chodzi o Płonkę Kościelną, to tam było podpisane trójstronne porozumienie, był określony zakres robót, był rozstrzygnięty przetarg. Finansowanie było 50% - drogi wojewódzkie, 25% - powiatowe i 25% - dotacja z Gminy Łapy. Zadanie w przetargu było tańsze niż pierwotnie myśleliśmy i ten aneks dotyczył uaktualnienia tych zapisów”.
                Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pani Elżbieta Jasińska wyjaśniła: „Jeżeli chodzi o Płonkę Kościelną to już są prowadzone roboty drogowe. W kwestii Burmistrza Suraża udzielono odpowiedzi, iż w projekcie budżetu na 2009 rok jest zapisana kwota 35.000zł na realizację chodnika pomiędzy Lesznią a Doktorcami i planowana jest pomoc z Gminy Suraż również w wysokości 35.000zł. Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy Zabłudowskiej to prowadzone są rozmowy pomiędzy PZD a Gminą Suraż w celu przedstawienia Zarządowi Powiatu najwłaściwszych rozwiązań w celu rozwiązania tego problemu.
                Radny Pan Wojciech Bukłaha, w nawiązaniu do projektu usuwania wyrobów zawierających azbest, zapytał: „Czy na terenie województwa są zakłady, które utylizują ten azbest, lub czy w ogóle są składowiska azbestu”.
Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i środowiska wyjaśniła: „Na terenie naszego województwa nie ma ani jednego zakładu utylizującego azbest. To powinno być specjalne składowisko dla tego rodzaju wyrobów. Jest jedno składowisko pod Toruniem, a drugie pod Bydgoszczą i tam te wyroby są przewożone, z tego, co wiem. Firmy, które to przewożą mają podpisane umowy ze składowiskiem i tam jest to deponowane, stąd taki wysoki koszt.”
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie dotyczące pkt 8, a mianowicie dotyczące uczestnictwa Starosty Powiatu oraz członków Zarządu w inauguracji roku akademickiego, między innymi na Wydziale Prawa UwB. „Czy z tego wynika, że nawiąże się współpraca w zakresie studenckiej poradni prawnej, bo był mój wniosek z początku tej kadencji Rady, czy to był tylko przypadek”.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego stwierdził: „Pan Wicestarosta – Adam Kamiński uczestniczył w rozpoczęciu i inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa UwB i to jest zapisane”.
Rany Pan Jan Ambrożej poprosił: „Panie Przewodniczący, Wysoka rado, Panie Starosto poproszę o rozszerzenie punktu w sprawie budowy bezpłatnego kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Michałowie, bo o ile mi wiadomo, są dwa boiska, z których korzysta się bezpłatnie i drugie pytanie dotyczy pisma Wójta skierowanego do Zarządu z dnia 7.10 br. dotyczącego pozyskania środków z Narodowego Programu Budowy Dróg na dalszą budowę drogi Michałowo – Topolany”.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Odnośnie tego boiska, było pismo Wójta Michałowa, który zaproponował, żebyśmy w Michałowie wybudowali boiska w ramach programu „Orlik” i tutaj na razie zastanawiamy się nad tą propozycją. Natomiast w kwestii dróg, w tej chwili są możliwości, żeby występować o pieniądze w ramach tzw. „schetynówek”. Są projekty wystąpień z gmin o to, żeby daną drogę robić. W tej chwili takich wystąpień mamy pięć, w tym jedno z Gminy Michałowo”.
Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego naprawy dachu w budynku ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym. „Ten temat był dosyć długo omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej. Z tego należy rozumieć, że najpierw dano pieniądze na remont dachu, a teraz Zarząd chce przekazać ten budynek Gminie Juchnowiec, czy tak?”.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tak nie można tego rozumieć, to może być jakieś tam przypuszczenie. Ja przypomnę, bo ten budynek, jako jeden z nielicznych ostał się w Powiecie Białostockim. Rozmawialiśmy z poprzednimi zarządcami Gminy, żeby go przejęli. W tej chwili jest postępowanie z Panem Wójta z Juchnowca, który zadeklarował, że chce go przejąć, natomiast Zarząd Powiatu Białostockiego odpowiedział na pismo Pani doktor, która tam pracuje: <<Zarząd Powiatu Białostockiego, w odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący naprawy dachu w Juchnowcu Dolnym informuje, że środki na przeprowadzenie ewentualnych remontów budynków, znajdujących się w zasobie powiatu są planowane w latach poprzedzających przewidziane prace, a następnie ujmowane w projekcie budżetu powiatu. Na chwilę obecną, z inicjatywy Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny prowadzona jest procedura nieodpłatnego przekazania przez Powiat Białostocki w zarząd Gminy przedmiotowej nieruchomości. Wójt gminy pismem, jak również odpowiedzią na posiedzeniu Zarządu wyraził zamiar nabycia ww. nieruchomości. Uchwała Rady zostanie poddana pod obrady. Następnie zostaną przeprowadzone kolejne czynności. Przewiduje się, że umowa notarialna zostanie zawarta na przełomie listopada i grudnia 2008 roku, tak, więc mając na względzie, że budynek przejdzie we władanie Gminy i Gmina go wyremontuje”.”
Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
                Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
 
Ad 4
                Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2008 rok.
                               Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Pan Jan Leończuk, tytułem wprowadzenia stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy zebrani na tej Sali, chciałbym Państwa bardzo serdecznie pozdrowić. Nasze zbiory osiągają już wielkość około 1 mln woluminów, co daje nam już możliwość konkurowania choćby z Gdańskiem, czy też trzema bibliotekami warszawskimi. Ogromnie nas to cieszy i raduje, ale jednocześnie komplikuje wiele spraw, ponieważ magazyny są na zewnątrz. Ponieważ w Bibliotece Powiatowej zatrudniona jest odpowiednio wykształcona kadra w liczbie 1 osoby, muszę Państwu powiedzieć, że osoba Pani Małgorzaty Rokickiej – Szymańskiej „matkuje” wszystkim bibliotekom w terenie. Biblioteka Powiatowa sprawuje nadzór nad wszystkimi bibliotekami samorządowymi w powiecie. W tych standardach opracowanych dla bibliotek powiatowych pojawia się takie dosyć ważne sformułowanie, które Państwu przytoczę, że: <<Biblioteka Powiatowa zatrudnia odpowiednią do zadań i wielkości powiatu liczbę instruktorów z przygotowaniem bibliotekarskim, realizującym zadania na rzecz Bibliotek Gminnych w powiecie”. My nie dzielimy tych spraw, po prostu mamy dział metodyki bibliotecznej, mamy inne działy, które współpracują, pomagają i wspierają. Nie dokonujemy takich podziałów, księgozbiór Biblioteki Powiatowej to także 1 mln woluminów, to również owe czytelnie i również nadzieje na wybudowanie nowego gmachu. Biblioteka realizuje bardzo wielorakie zadania statutowe. Jest to placówka jednoosobowa. Udziela ona instruktarzu merytorycznego w siedzibach bibliotek, wspiera biblioteki samorządowe, przekazuje materiały metodyczne, przyucza do zawodu nowo przyjętych pracowników bibliotek z terenu Powiatu Białostockiego, a nadto informuje o zmianach prawnych dotyczących bibliotek, współpracuje z włodarzami gmin w podejmowaniu różnych decyzji w sprawie funkcjonujących bibliotek, bo w tym kryje się często owa słaba strona bibliotek.”
Informację o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej przedstawiła zebranym Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado moje nazwisko, jeszcze raz powtórzę, Małgorzata Rokicka-Szymańska. Jestem Kierownikiem Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego od 2001 roku, kiedy to Biblioteka ta została powołana. Książnica Podlaska, zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje szereg zadań na rzecz 15 gmin Powiatu Białostockiego, a Kierownik Biblioteki Powiatowej współpracuje z 34 placówkami z powiatu poprzez: udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań statutowych przez te biblioteki.
Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego dodała ponadto, iż w kwestii pozyskania środków pozabudżetowych na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej: „Prowadzono prace związane z pozyskaniem dotacji w ramach projektu „Szarą codzienność ubarwimy literaturą – Biblioteka kształci i wychowuje”, skierowanego do Fundacji Kronenberga. Koordynatorem zaplanowanych przedsięwzięć była Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego, a partnerami sześć wytypowanych bibliotek gminnych /Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i zawady/. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Na wzbogacenie zasobów bibliotecznych przekazano 510 książek. 30 egzemplarzy czasopism regionalnych oraz 32 dokumenty życia społecznego z wydawnictw lokalnych. Ponadto pośredniczono w przekazywaniu zbiorów od czytelników pozyskanych z agend Książnicy Podlaskiej w ilości około 650 egzemplarzy”.
Radny Pan Jan Ambrożej zapytał, czy Książnica Podlaska w Białymstoku współpracuje z innymi Bibliotekami Wojewódzkimi w kraju.
Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż taką współpracą zajmuje się Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Pan Jan Leończuk.
                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za rok 2008.
 
Ad 5
Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku.
Informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku przedstawiła zebranym Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Pani Maria Marciszewska /zał. nr 6/.
„Aktualnie w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zatrudnionych jest 8 osób w wymiarze 6,9 etatu. Specyfika Wydziału to realizacja dużej ilości bardzo zróżnicowanych spraw. Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego i zakresów czynności pracowników Wydział realizował następujące zadania:
1)       w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami: wydział prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych, a także ewidencję klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydaje decyzje o ich wpisie do ewidencji, skutkujące uzyskaniem przez w/w stowarzyszenia osobowości prawnej. Od stycznia 2008 r. zarejestrowano 3 nowopowstałe uczniowskie kluby sportowe oraz wyrejestrowano 2 kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach kompetencji mieszczących się w pojęciu sprawowania nadzoru pracownicy Wydziału wydają na wniosek Sądu Rejestrowego (KRS) opinie dotyczące zgodności przedłożonych przez stowarzyszenia projektów statutów z przepisami prawa – w roku bieżącym wydano 14 takich opinii. W ramach nadzoru uaktualniana jest dokumentacja stowarzyszeń, na bieżąco żąda się informacji o odbytych walnych zebraniach i podjętych uchwałach, zmianach w składach zarządów i komisji rewizyjnych stowarzyszeń czy aktualnej liczby członków.
2)       Na wnioski rodzin osób zmarłych za granicą orzekano w sprawach zezwoleń
na
sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z obcego państwa. Decyzje wydawane
są po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Z reguły są to sprawy, które ze swej istoty załatwiane są w trybie natychmiastowym. Od stycznia 2008r. wydano 14 takich decyzji.
3)       Wydział na bieżąco przekazuje do wszystkich gmin powiatu, informacje o zezwoleniach 
na ogólnokrajowe zbiórki wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(125 decyzji) oraz Marszałka Województwa Podlaskiego (3 decyzje) .
4)       Na wniosek gmin przygotowywane są opinie Starosty w sprawie ustalenia
i zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. W 2008r wydano pozytywną opinię dotyczącą zniesienia nazwy i rodzaju miejscowości w gminie Supraśl:
z Kolonia Sobolewo – na część wsi Sobolewo, z Kolonia Zaścianki – na część wsi Zaścianki, z Kolonia Grabówka – na część wsi Grabówka.
5)       W zakresie zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego pracownicy zebrali, przy pomocy gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej, dane na temat sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych zamieszkujących w naszym powiecie. Na terenie Powiatu Białostockiego zamieszkuje 427 kombatantów i 732 podopiecznych. Sytuacja materialno-bytowa większości z nich jest trudna. Ze względu na wiek i stan zdrowia osoby te wymagają szczególnej troski i opieki ze strony rodziny oraz gminnych lub miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2008 – Rokiem Niepodległości Wydział wspólnie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach organizuje spotkanie z kombatantami i osobami represjonowanymi. Na organizację spotkania Wydział pozyskał dotację w wysokości 4.000zł. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Spotkanie odbędzie się 14 listopada w ZSM w Łapach.
6)       w zakresie Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami: Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przygotowuje Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Białostockiego. Będzie to dokument, który ma określić pewien stan idealny, do którego należy dążyć w zakresie opieki nad zabytkami; wskazywać konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich realizacji, poprzez określenie podstawowych założeń organizacyjnych, finansowych, edukacyjnych i promocyjnych. Wydział jest w trakcie kompletowania informacji o zabytkach ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru (na dzień 30 września b.r. posiadamy wykazy zabytków archeologicznych i ruchomych z 11 gmin powiatu białostockiego). Prowadzona jest ewidencja zabytków wpisanych do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego z terenu Powiatu Białostockiego, która jest co roku na bieżąco aktualizowana zgodnie z wykazem zabytków nieruchomych przesyłanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
7)       w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: w bieżącym roku Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji. W ramach konkursu oferty złożyło 7 podmiotów na organizację 8 imprez. 
8)     w zakresie kultury fizycznej i sportu: Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z gminą Juchnowiec Kościelny zorganizował V Powiatową Spartakiadę Samorządową, w której udział wzięli Radni i urzędnicy z 8 gmin z terenu powiatu białostockiego (Choroszczy, Juchnowca Kościelnego, Gródka, Suraża, Tykocina, Wasilkowa, Zabłudowa, Dobrzyniewa Dużego) oraz reprezentacja Starostwa. Współzawodnictwo sportowe wygrała gmina Zabłudów, Powiat Białostocki zajął VII miejsce. Dnia 30 maja 2008r. reprezentacja Powiatu Białostockiego uczestniczyła w IX Olimpiadzie Samorządowej Województwa Podlaskiego, która odbyła się w Bielsku Podlaskim. W generalnej klasyfikacji wygrał Powiat Bielski. Reprezentacja Powiatu Białostockiego zajęła czwarte miejsce (I miejsce w konkurencji rzut lotką do celu zajął radny Antoni Bogdan). Wydział był organizatorem Eliminacji Powiatowych XXXI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się 18 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. W Turnieju uczestniczyli uczniowie z 19 szkół podstawowych i 10 gimnazjów z terenu powiatu białostockiego. Każda szkoła była reprezentowana przez 3 - osobową drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną (test – 25 pytań) i praktycznym sprawdzeniem opanowania jazdy na rowerze (specjalny tor przeszkód). W klasyfikacji drużynowej zarówno szkół gimnazjalnych jak i podstawowych I miejsce zajęły szkoły z Turośni Kościelnej. Starostwo Powiatowe wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury, Turystyki i Sportu w Wasilkowie zorganizowało VIII Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach pod honorowym patronatem Starosty Białostockiego. W zawodach wzięły udział 4 drużyny (Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków, Zabłudów). W klasyfikacji drużynowej zwycięzcą została drużyna z Czarnej Białostockiej. Nagrodę indywidualną, jako najlepszy szachista turnieju, zdobywca kompletu punktów na I szachownicy, otrzymał również reprezentant drużyny Czarnej Białostockiej. Organizatorem współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2007/2008 było I Liceum Ogólnokształcące w Łapach. Odbyły się rozgrywki m.in. w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców, koszykówkę, piłkę nożną, tenis stołowy, szachy). Podsumowanie współzawodnictwa odbędzie się 29 październiku 2008 roku. Wydział zorganizował i przeprowadził Powiatowe eliminacjeIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Starosty Białostockiego. Do eliminacji zgłosiło się 19 młodych ludzi, podejmujących działalność wolontarystyczną, wytypowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego. 
9)     w zakresie promocji i ochrony zdrowia w roku 2008 r. Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego opracował:
§       informację dotyczącą realizacji Programu Opieki Psychiatrycznej w Województwie Podlaskim w 2007 roku;
§       kwartalne sprawozdania dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży;
§       kwartalne sprawozdania dla Urzędu Marszałkowskiego z realizacji programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w powiecie białostockim;
§       roczną informację dla Urzędu Marszałkowskiego na temat dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu białostockiego.
W ramach podpisanego w 2007r. porozumienia pomiędzy Powiatem Białostockim, a Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, o współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia przeprowadzono akcje informacyjne na temat bezpłatnych badań profilaktycznych w:
-         Surażu – podczas VIII Festiwalu Historycznego „Grodzisko”,
-         Strękowej Górze – podczas „III Powiatowych Dni Twórczości Ludowej”,
-         Zabłudowie – podczas „Dni Zabłudowa”,
-         Choroszczy – podczas „Jarmarku Dominikańskiego”,
-         Łapach – podczas „Jarmarku Kultur”,
-         Kruszewie – podczas „Dnia Ogórka”
 
Wydział realizuje także zadanie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. W omawianym okresie liczba nieletnich, wobec których Sąd orzekł o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu resocjalizacyjnego, wynosi 5 osób. Liczba nieletnich, w stosunku, do których Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wystąpił z wnioskiem do Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie o wskazanie właściwego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wyniosła 6 małoletnich. Wydział wydał 11 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych dla nieletnich z terenu powiatu białostockiego. Problemy dotyczące realizacji zadań związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii wiążą się z długim oczekiwaniem na umieszczenie nieletniego w ww. ośrodkach oraz bardzo małą liczbą ww. ośrodków w Polsce i zupełnym ich brakiem na terenie powiatu białostockiego. Jednocześnie informuję, iż skierowanie nieletniego do MOW lub MOS nie kończy postępowania, bowiem w przypadku ucieczki nieletniego z placówki lub niedoprowadzeniem do placówki (co zdarza się bardzo często) całą procedurę związaną ze znalezieniem nowego Ośrodka należy rozpocząć od nowa. Akta nieletniego zostają zamknięte dopiero z chwilą uzyskania przez niego pełnoletności.
 
 
10)    w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, kancelarii tajnej: pracownicy Wydziału brali udział w organizowaniu i przeprowadzeniu poboru do służby wojskowej, m.in.;
§ opracowano propozycje do planu przeprowadzenia poboru w powiecie (zapewnienie siedziby, wyposażenia, zaproponowanie składu Komisji Lekarskiej/ przygotowano wnioski do wojewódzkiego planu poboru i opinie do związanych z tym aktów prawnych Wojewody,
§ wzięto udział w przeprowadzeniu poboru - w roku 2008 w trakcie poboru wydano 1.157   orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej,
§ sporządzono sprawozdanie i rozliczenie z przeprowadzonego poboru.
 
Zaktualizowano plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Dokonano uzgodnień pomiędzy Starostą Białostockim a Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białymstoku w sprawie współdziałania w zakresie powiadamiania o uruchomieniu przedsięwzięć na rzecz mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, akcji kurierskiej, deponowania, doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zaktualizowano dokumentację działania Stałego Dyżuru Starosty Białostockiego w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa. W zakresie prowadzenia kancelarii tajnej, stosownie do postanowień art. 21 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych dokonano zmiany klauzuli tajności z „Poufne” na „Zastrzeżone”. Opracowany został plan działań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2008r. plan szkoleń, plan kontroli. Opracowane w 2005 r. i zatwierdzone przez Starostę „Procedury uruchamiania doraźnej ewakuacji ludności i mienia na wypadek zagrożenia w powiecie białostockim" są aktualizowane na bieżąco. Opracowano nowy Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Białostockiego.
11)           w zakresie oświaty: Powiat Białostocki jest organem prowadzącym dla pięciu szkół ponadgimnazjalnych oraz czterech placówek oświatowych. Przy dwóch szkołach funkcjonują internaty na 289 miejsc. Wydział prowadzi ewidencję szkół i placówek oświatowych niepublicznych. Zarejestrowane są cztery szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz dwie placówki niepubliczne. Wydział realizuje następujące zadania:
-         sprawowanie nadzoru nad merytorycznym przygotowywaniem dokumentacji i prawidłowym rozliczaniem dotacji,
-         przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetowych prowadzonych szkół i placówek oświatowych,
-         przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania działalności bieżącej, remontowej i inwestycyjnej szkół i placówek oświatowych oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na ten cel środków budżetowych,
-         przygotowywanie informacji o wysokości należnej szkołom subwencji oświatowej oraz dokonywanie analizy kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
-         przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu Białostockiego oraz Zarządu Powiatu,
-         prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W 2008 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej oraz przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie,
-         przygotowywanie oceny cząstkowej dla dyrektora - Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej,
-         przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla 2 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
-         przygotowywanie wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Starosty Białostockiego,
-         przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2008
-         prowadzenie analizy i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz ich aneksów,
-         prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdawczości oświatowej,
-         bieżąca współpraca z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela,
-         współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (ZNP i NSZZ „Solidarność”)”.
Pytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku.
 
                Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 6
Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2008 rok. 
                Informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2008 rok przedstawiła, w oparciu o pokaz multimedialny, Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji /zał. nr 7/.
„Wydział Komunikacji liczy 16 stałych etatów. Dodatkowo zatrudnione są osoby na pracach interwencyjnych oraz odbywające staż. W referacie praw jazdy staż absolwencki odbywa w chwili obecnej tylko 1 osoba, w referacie rejestracji pojazdów: 3 osoby zatrudnione są na prace interwencyjne oraz 1 osoba na stażu absolwenckim, na st. do spraw transportu, szkolenia kierowców oraz badań technicznych pojazdów: dotychczas była 1 osoba odbywająca staż absolwencki, natomiast od niedawna w wyniku ogłoszonego naboru została zatrudniona na stanowisko: referenta prawnego.
                Osoby, które zostały przyjęte w celu odbycia stażu absolwenckiego, bądź zatrudnione na umowę o prace interwencyjne są bardzo pomocne przy wykonywaniu codziennych czynności urzędowych. Mają olbrzymi wkład w realizację zadań należących do kompetencji naszego Wydziału.
                W okresie sprawozdawczym stwierdzono ustabilizowaną sytuację dotyczącą przebiegu pracy w całym Wydziale. Rok 2008 okazał się całkiem spokojnym okresem, nie wprowadzono większych zmian w przepisach prawnych, które miałyby istotny wpływ na organizację pracy Wydziału i wiązałyby się, jak to miało miejsce w poprzednich latach z olbrzymimi zmianami zarówno w oprogramowaniach systemowych, jak i zmianie struktury pracy Wydziałowej. Zdarzenia newralgiczne, jakie wcześniej miały miejsce i poniekąd wpływały częściowo na zakłócenia pewnej stabilizacji pracy, typu : wymiana starych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, zostały zakończone w poprzednim roku. Niemniej jednak ustawodawca nie daje zbyt długiego odpoczynku od zmian w naszym ustawodawstwie i szykuje wprowadzenie kolejnych regulacji prawnych, które będą oczywiście miały wpływ na pracę wszystkich Wydziałów Komunikacji w Polsce. Pod koniec b.r. ma być wprowadzona część zmian w zakresie obowiązywania nowych wymogów dla kierowców i firm transportowych. Związane jest to z przewidywanymi zmianami w oprogramowaniu wykorzystywanym przez nas do wydawania uprawnień dla kierujących pojazdami. Zmiany w użytkowanych przez nas oprogramowaniach zostały już wdrożona w miesiącu lipcu i sierpniu tego roku, a część będzie sukcesywnie wdrażana na bieżąco zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PWPW S.A. w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Jedną z kontrowersyjnych zmian, która budzi wiele zastrzeżeń i może wpłynąć na pracę Wydziału jest zmiana obecnie obowiązujących przepisów w zakresie częstotliwości obowiązujących badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz co jeszcze jest w projekcie obowiązek wymiany praw jazdy co 5 lat w celu potwierdzenia nowym wpisem odbycia szkolenia okresowego. Będzie zapewne to miało odzwierciedlenie we wzroście intensywności wymiany dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
               Ponadto zwiększyła się również ilość przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu. Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 234 przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w przewozie drogowym rzeczy i osób oraz 348 przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne.
                Uległa zmianie liczba przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W roku 2007 zarejestrowanych było na terenie naszego powiatu 10 takich ośrodków. W roku 2008 wykreślono z rejestru przedsiębiorców jeden ośrodek szkolenia z uwagi na rozproszoną infrastrukturę tego ośrodka.  
                Zgodnie z regulującymi tę materię przepisami prawa - działalność ośrodka prowadzona w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów , a w przypadku tego ośrodka w grę wchodził powiat białostocki ziemski oraz miasto Białystok, czyli powiat grodzki, powinna być wpisana w dwóch odrębnych rejestrach na każdą z tych jednostek, a zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej : przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń mieli 3 letni okres na dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym.
                Z uwagi na fakt, że miasto Białystok cieszy się większym zainteresowaniem osób chcących przejść odpowiednie przeszkolenie w celu zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami, niżeli miejscowości położone na terenie naszego powiatu, ośrodek ten przeniósł swoją infrastrukturę na teren miasta Białegostoku, tym samym uzyskując wpis w rejestrze prowadzonym przez Prezydenta miasta Białegostoku.
                W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zarejestrowanych mamy 12 podmiotów działających w zakresie diagnostyki, czyli o jeden więcej niż w roku 2007.
W 2008r.został wykreślony z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie stacji kontroli pojazdów, z uwagi na ogłoszenie likwidacji i upadłości firmy. Do rejestru wpisane zostały dwie nowe stacje diagnostyczne : w Łapach oraz w Porosłach. Oba wpisy dotyczą okręgowych stacji kontroli pojazdów. 
                W ewidencji diagnostów uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów figuruje 52 osoby, natomiast instruktorów nauki jazdy mamy zgłoszonych 98.
               W styczniu 2008 roku :
-         podpisana została umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wytwarzanie blankietów nalepek kontrolnych wraz z ich spersonalizowaniem;
-         podpisana została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w sprawie przygotowywania przez Izbę materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (dotyczy to przede wszystkim przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu; przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa; przewozów na obszarze powiatu);
Izba Gospodarcza jest organem, który przed zmianą przepisów w przedmiotowym zakresie zajmował się analizą oraz wydawaniem zezwoleń na przewozy regularne. Posiada bazę danych w zakresie połączeń na liniach komunikacyjnych w całej Polsce. Programy jakimi się posługuje pozwalają przeprowadzić dokładną i szczegółową analizę sytuacji komunikacyjnej wzdłuż wnioskowanych linii oraz stwierdzenie faktu , czy projektowana linia nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych linii regularnych wykonywanych przewozów na tym terenie przez pozostałych przewoźników, a co za tym idzie również przyczyni się do utrzymania ciągłości komunikacji wykonywanej we wskazanej relacji przez tego przewoźnika i umożliwi pasażerom dalsze korzystanie z przewozów, oczywiście uwzględniając dalsze zapotrzebowanie na te przewozy. W maju bieżącego roku podpisano porozumienie z Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie działalności przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przy udziale przedstawiciela Transportowego Dozoru Technicznego. W sierpniu bieżącego roku podpisano z wyłonioną na podstawie przeprowadzonego wcześniej przetargu Wytwórnią Tablic Rejestracyjnych “LISSA” z siedzibą w Białymstoku umowę na wytwarzanie oraz produkcję tablic rejestracyjnych. We wrześniu bieżącego roku podpisano aneks do umowy z 2007r., w związku ze zmianą listy osób upoważnionych do wypełniania kart pojazdu w zakresie danych przekazanych w zamówieniach do produkcji dokumentów przez PWPW S.A. 
 
                        Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Transportu w sprawie współpracy przy integracji i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych i centralnej personalizacji praw jazdy (ADSxP) pracownicy będący użytkownikami systemów POJAZD i KIEROWCA otrzymali nowe karty elektroniczne. Dzięki nowej karcie możliwe będzie złożenie elektronicznego podpisu pod informacjami przesyłanymi z Urzędu do CEPiK. Innymi słowy każda czynność administracyjna odnotowywana w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców będzie poświadczana elektronicznie, a MSWiA będzie dysponowało niezaprzeczalną informacją o osobie, która zrealizowała czynność (np.dokonała rejestracji pojazdu). Operacja przełączenia systemów na nowe karty została przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Karty te są generowane przez Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy MSWiA z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie CEPiK. Warunkiem otrzymania karty dostępu było odbycie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony bezpieczeństwa systemu, organizowanych przez MSWiA. Szkolenia te odbywały się dwuetapowo i całkowicie na koszt ministerstwa, przejść je musiał każdy pracownik Wydziału Komunikacji mający dostęp do systemu.
                        Jak wspominałam we wcześniejszym sprawozdaniu za rok 2007 Wydział miał podjąć czynności zmierzające do poprawy jakości danych zawartych w bazie CEPiK, miało to na celu usunięcie występujących niezgodności z dokumentami źródłowymi. Prace te miały odbywać się poprzez fizyczne odnajdywanie oraz korygowanie występujących niezgodności, natomiast wszystkie te czynności zostały zastąpione formą elektroniczną, system przez ten okres czasu został tak udoskonalony, że potrafił sam wyłapać rekordy podejrzane o niezgodność. W przypadku naszego Urzędu, tych rekordów nie było dużo ok.50, które w przeciągu 3 dni zostały zweryfikowane z dokumentami źródłowymi i ponownie zmigrowano je do systemu CEPiK. Wszystkie te działania maja na celu poprawę wiarygodności danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla Starostw Powiatowych obowiązujące od III etapu realizacji projektu ADSxP:
Założenia ogólne
Dane przetwarzane w systemi ADSxP pochodzące ze zbiorów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEP i CEK) będące częścią “cywilną” zostały oznaczone klauzulą tajności “zastrzeżone”, a także podlegają ochronie wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych. Dane obsługiwane przez operatorów starostw powiatowych zakwalifikowane zostały jako dane jawne (dane przetwarzane obecnie w systemach POJAZD i KIEROWCA).
Pracownicy (operatorzy systemów) będą mogli wyszukiwać dane z obszarów innych punktów rejestracyjnych, ale tylko poprzez wyszukanie pojedynczych rekordów pełnego identyfikatora pojazdu. Z założenia pojedynczy rekord zbioru SI CEPiK jest informacją jawną.
Ze względu na wysoki poziom wrażliwości danych przetwarzanych w SI CEPiK w aspekcie poufności i integralności, w koncepcji systemu ADSxP, MSWiA przyjęło konieczność ich szyfrowania sprzętowego podczas teletransmisji pomiędzy SI CEPiK a ADSxP. Dodatkowo przy teletransmisji danych system wymaga uwierzytelnienia lokalizacji z użyciem dodatkowego certyfikatu wystawionego dla każdego Starostwa. Operatorzy systemów uwierzytelniają się w systemie przy wykorzystaniu infrastruktury klucza publicznego (karty elektronicznej)  
Zalecane zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń i sprzętu
Poziom ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń punktu rejestracji, w których będą przetwarzane dane, powinien być dostosowany do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności :
-         pomieszczenia w których stoją stacje robocze, serwer, nie mogą być pomieszczeniami przechodnimi,
-         kontrola dostępu do tych pomieszczeń,
-         drzwi i okna odpowiednio zabezpieczone (dotyczy to pomieszczeń znajdujących się poniżej I piętra
-         do likwidacji wydruków roboczych należy stosować odpowiedniej klasy niszczarki
 
                W styczniu 2008r. została przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego “POJAZD”, “KIEROWCA”, przez upoważnionych pracowników MSWiA. Ocena stanu bezpieczeństwa jest jednym z elementów przygotowań do wdrożenia połączenia systemów “POJAZD” i “KIEROWCA” z systemem CEPiK. W związku z opracowaniem wyników ankiety oceniającej uzyskaliśmy dosyć wysoką ocenę. Na 39 możliwych do uzyskania punktów, uzyskaliśmy 30. W zakresie przetwarzania danych osobowych i związanych z tym wymagań stwierdzono tylko bardzo drobne uchybienia, typu : wyposażenie drzwi do pomieszczeń strefy w dwa zamki klasy C lub równoważnej, wyposażenie pomieszczeń strefy w instalację ppoż oraz wolnostojące gaśnice ppoż, zapewnienie kontroli dostępu do pomieszczeń poprzez automatyczne systemy kontroli dostępu (np. urządzenia monitorujące karty chipowe lub magnetyczne). Wszystkie te zabezpieczenia muszą zostać wprowadzone z uwagi na podłączenie Urzędu do systemu CEPiK.    
                Na ręce Pana Starosty Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Centralnych Ewidencji Państwowych złożył wyrazy uznania dla Kierownictwa Urzędu i pracowników odpowiedzialnych za rejestrację pojazdów i ewidencję kierowców.
                W ramach realizacji prac związanych z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Transportu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy przy integracji i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych i centralnej personalizacji praw jazdy, zaplanowano przeprowadzenie w wybranych 4 Urzędach w Polsce pilotażu dokonanych zmian funkcjonalnych w systemie POJAZD w ramach rozwiązania ADSxP . Wydelegowane zostały do tego 2 Urzędy z Warszawy oraz Urząd Miejski w Białymstoku i nasze Starostwo Powiatowe z uwagi na dużą ilość wykonywanych zadań w zakresie potwierdzeń i zawiadomień oraz częstą migrację klienta w zakresie realizowanych spraw między Urzędami. Z przeprowadzeniem wskazanego pilotażu wiąże się szybsze podłączenie naszego Urzedu do CEPiK-u, a co za tym idzie praca na danych niezaprzeczalnych i rzeczywistych pod ścisłym nadzorem MSWiA. Przed pilotażem zostanie przeprowadzony III etap szkolenia dla wszystkich pracowników mających wziąć udział w przedsięwzięciu. Pilotaż ma zostać wdrożony z końcem listopada bieżącego roku, a trwać będzie do marca przyszłego roku. Jeżeli efekt finalny tego pilotażu będzie pomyślny, powoli wszystkie Urzędy w Polsce będą podłączane zgodnie z harmonogramem do bazy systemowej CEPiK.     
                W roku 2008 zaplanowano przeprowadzenie :
-         11 kontroli stacji kontroli pojazdów
-         9 kontroli ośrodków szkolenia kierowców
-         14 kontroli w zakresie zarobkowego transportu drogowego osób/rzeczy
-         16 kontroli w zakresie przewozu osób/rzeczy na potrzeby własne
-         kontrola wewnętrzna Wydziału (Referat praw jazdy, Referat rejestracji pojazdów, Stanowisko ds transportu, szkolenia i badań technicznych pojazdów, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania). Na chwilę obecną wykonano:
-         8 kontroli stacji kontroli pojazdów
-         9 kontroli ośrodków szkolenia kierowców
-         10 kontroli w zakresie zarobkowego transportu drogowego osób/rzeczy
-         12 kontroli w zakresie przewozu osób/rzeczy na potrzeby własne
-         kontrolę wewnętrzną Wydziału w części dotyczącej Referatu praw jazdy oraz Stanowiska ds transportu, szkolenia i badań technicznych pojazdów.
Kontrole zewnętrzne
Zaplanowane kontrole na rok 2008 przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli, a nawet w przypadku ośrodków szkolenia kierowców, kontrole zostały wykonane w terminie wcześniejszym w stosunku do zaplanowanego.
Organ przeprowadzając poszczególne kontrole zewnętrzne w przeważającej części nie stwierdził poważnych nieprawidłowości kwalifikujących kontrolowane jednostki do wszczęcia postępowań w zakresie cofania wydanych na prowadzenie wskazanych działalności zezwoleń.
W niektórych przypadkach prowadzonej działalności po przeprowadzonej kontroli stwierdzono występowanie pewnych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i działalności kontrolowanych podmiotów, które jednak nie mają zasadniczego wpływu na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie wskazanej działalności.
W przypadku przewoźników drogowych przeprowadzone kontrole w zakresie udzielonych licencji oraz zaświadczeń w znacznej większości potwierdziły spełnianie przez przewoźników drogowych niezbędnych wymagań nałożonych przez ustawę o transporcie drogowym. Podczas weryfikacji dokumentów przedstawionych do kontroli występowały uchybienia dotyczące głównie niekompletnej dokumentacji zatrudnionych kierowców wykonujących transport, m.in. Brak ważnych badań lekarskich, psychologicznych, brak zaświadczeń o ukończeniu kursów dokształcających w zakresie przewozu drogowego. Wszystkie podmioty kontrolowane, w przypadku których nieprawidłowości istniały, zostały wezwane do ich usunięcia w określonym terminie i po przeprowadzeniu powtórnej kontroli organ w każdym przypadku stwierdził wykonanie wydanych zaleceń pokontrolnych.      
Kontrole wewnętrzne
W związku z zarządzeniem nr 17/05 Starosty Powiatu Białostockiego z dn. 31 maja 2005r. W sprawie organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na rok 2008 zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Wydziale w rozbiciu na 4 etapy : Referat praw jazdy, Referat rejestracji pojazdów, Stanowisko ds transportu, szkolenia i badań technicznych pojazdów, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania. Przedmiotem kontroli jest ocena prawidłowości wydanych decyzji w oparciu o obowiązujące nas przepisy merytoryczne, a także w szczególności pod kątem właściwego stosowania n/w przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrole zaplanowane zostały na miesiąc marzec, kwiecień, październik oraz grudzień tego roku, z czego do chwili obecnej przeprowadzono 2 kontrole (Referatu praw jazdy oraz Stanowisko ds transportu, szkolenia i badań technicznych pojazdów) zgodnie z planem kontroli na rok 2008.
Nie stwierdzono występowania rażących nieprawidłowości przy wykonywaniu zadań merytorycznych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, stwierdzono jedynie błędy czysto techniczne popełniane przy prowadzeniu dokumentacji. Wszystkie naruszenia zostały usunięte zgodnie z wystosowanymi zaleceniami pokontrolnymi. Pozostałe etapy kontroli wewnętrznej zostały zaplanowane na październik i grudzień bieżącego roku. Obejmą swoim zakresem kontrolę w Referacie Rejestracji Pojazdów oraz rozchodowanie druków ścisłego zarachowania.”
                Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poprosił o wyjaśnienie statusu zarejestrowanych samochodów zabytkowych, szczególnie przy przekraczaniu granicy
                Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Z tego, co się orientuję, przy przekraczaniu granicy należy wykazać dokumentem poruszania się, czyli dowodem rejestracyjnym. Auto posiada normalna tablicę rejestracyjną, tylko w innym kolorze. Niestety, jak kosztowne jest ubezpieczenia takiego pojazdu, nie wiem”.
                Radny Pan Walenty Sic poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej rejestracji quadów oraz jak wygląda współpraca Wydziału z funduszem gwarancyjnym.
Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „W kwestii pierwszego pytania odpowiem w ten sposób, jeżeli są to nowe pojazdy, posiadające homologację, musimy je rejestrować, ponieważ nie mamy prawnej możliwości odmowy, ale jeżeli są to pojazdy np. sprowadzone, to w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne, rejestrujemy lub nie. Z tego, co wiem stacje diagnostyczne nie mają odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia badań technicznych tych pojazdów oraz mają problem z zakwalifikowaniem i określeniem rodzaju pojazdu. W kwestii drugiego pytania, to każdorazowo, jeżeli człowiek nie ma przy sobie ubezpieczenia, bu nie robić trudności, mówimy, że załatwimy go bez kolejki, ale musi donieść to ubezpieczenie. Jeżeli w tym samym czasie przechodzi do innego okienka, nie możemy odmówić mu rejestracji, rejestrujemy, ale niezwłocznie zawiadamiamy o tym fundusz gwarancyjny”.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2008 rok. 
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
                Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /zał. nr 8/.
         „Szanowni Państwo, powyższy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na kontynuowanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Borsuczej 2 o powierzchni 15,39m2.Jest to garaż znajdujący się na placu i dotychczas był użytkowany na składowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z obiegu. Firma „LISSA”, która zajmuje się cięciem tych tablic miała wcześniej podpisaną umowę ze Starostwem, a obecnie tą umowę przedłużono i zawarto na 3 lata od dnia 30 sierpnia 2008 roku do 29 sierpnia 2011 roku. W związku z tym, że ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz uchwała Rady Powiatu Białostockiego w sprawie gospodarowania nieruchomościami przewiduje, że jeżeli okres przekracza 3 lata, więc tutaj sumujący się okres przekracza 3 lata, nie ma możliwości bezprzetargowego zawarcia umowy. Obowiązuje albo przetarg, albo zgoda Rady Powiatu. W związku z tym, że ta firma ma podpisaną umowę przedkłada się taki projekt uchwały, aby Rada Powiatu wyraziła zgodę na bezprzetargowe kontynuowanie umowy najmu lokalu użytkowego.”
                Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o przybliżenie informacji nt. firmy, czy to jest firma z terenu naszego powiatu.
                Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „Jest to firma „ LISSA” – Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych z Białegostoku”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do przedmiotowej informacji, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski. Dodał ponadto, iż po przeanalizowaniu kwot proponowanego czynszu, Komisja Infrastruktury Technicznej, wnioskowała do Zarządu Powiatu Białostockiego o przeanalizowanie zasadności utrzymania wysokości zaproponowanej stawki za wynajem pomieszczenia garażowego na poziomie 100zł +VAT, czy też jej podwyższenia.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/226/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /zał. nr 9/.
 
Ad 8
                Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
         Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, w oparciu o pokaz multimedialny /zał. nr 10/.
         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uchwała dotyczy nieruchomości w Juchnowcu Dolnym. Budynek ośrodka zdrowia został wybudowany w latach 60-tych. Grunt został pozyskany poprzez wywłaszczenia od miejscowych rolników. Jest to budynek mający ponad 40 lat. Dzierżawca – Pani doktor prowadzi tam podstawową opiekę zdrowotną. Zgłosiła ona, iż dach jest uszkodzony i powinien być przeprowadzony remont. Budynek ten wcześniej nie został przekazany Gminie, ponieważ Wójt chciał przejąć go bez klauzuli dotyczącej przeznaczenia go na cele związane z promocją i ochroną zdrowia. Rada poprzedniej kadencji nie wyraziła na to zgodę. Obecny Wójt Gminy deklaruje, iż obiekt będzie przeznaczony na cele związane z promocją i ochroną zdrowia. W tym projekcie uchwały proponowana jest umowa darowizny, stąd uchwała Rady Powiatu Białostockiego, po podjęciu, której będą prowadzone dalsze czynności kończące się zawarciem aktu notarialnego”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski, zabierając głos stwierdził, iż: „rzeczywiście na Komisji był to temat bardzo ważny, budzący emocje, ale wynikało to z tego, iż Komisja miała zbyt mało informacji na temat tego obiektu, stąd taka uwaga, by przy kolejnych tematach wnoszonych pod obrady Komisji był przygotowany komplet dokumentów wraz z mapami i ewentualnymi zdjęciami, bądź pokazem multimedialnym. Na Komisji były różne głosy, ale generalnie chodziło o wycenę wartości tego majątku. Stąd mój wniosek, choć nie był on głosowany, by w momencie, kiedy Zarząd będzie realizował tą uchwałę, by doszło do konkretnej wyceny tego majątku”.
                Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
                Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja chciałbym, by Pan Wójt, w związku z tym, że jest tutaj z nami, aby określił i autorytatywnie stwierdził, iż ten budynek, ta posesja, o takim areale będzie służyła tylko i wyłącznie celom promocji i ochrony zdrowia oraz to, że deklaruje, iż ten budynek będzie wyglądał równie okazale, jak budynek policji”.
         Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny – Pan Czesław Jakubowicz potwierdził: „Proszę Państwa myślę, że nawet, jeśli promocja i ochrona zdrowia nie jest zadaniem gminy, to jednak jest to ważny problem w każdej Gminie. Trudno składać deklaracje, mając na względzie kadencyjność pełnionej funkcji, niemniej jednak mogę powiedzieć, że budynek wymaga remontu i czuję potrzebę jego dokonania, niemniej jednak, aby to zrobić muszę być właścicielem obiektu, bo inaczej żadnych pieniędzy bez porozumienia z powiatem nie możemy tam wydać, ale już została wymieniona stolarka okienna, ale budynek wymaga bardzo gruntownego remontu. W tym obiekcie będzie się znajdowało wszystko, co jest związane ze służbą zdrowia i promocją zdrowia. Proszę mi wierzyć, ze nikt nie chciał przejąć tej działki po to tylko, by ją sprzedać czy podzielić. Nie ma takiej możliwości. Ponadto działka wcale nie jest taka duża. Trzeba zlikwidować wjazd do garażu, ocieplić budynek, zmodernizować kotłownię, bo jest już bardzo stara. Gminę czeka dość duży wysiłek finansowy, niemniej uważam, że warto go przejąć na rzecz Gminy, bo on służy mieszkańcom naszej Gminy”.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zauważył: „Jak wiadomo, to jest budynek dość duży. W Gminie Czarna Białostocka wykorzystuje się tylko ¼ obiektu, resztę się wynajmuje. Ty też nie można tego wykluczyć, bo budynek nie będzie przecież stał pusty. Mam pytanie, bo tam jest działka około 2.100m2, jak jest usytuowany ten budynek, czy z boku działki, czy na środku, czy jest możliwość wydzielenia części działki”.
                Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny – Pan Czesław Jakubowicz zauważył: „Proszę Państwa budynek, jeśli ma służyć mieszkańcom, to potrzebuje miejsc parkingowych. Obecnie samochody stawia się tam, gdzie jest miejsce”.
                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa budynku ośrodka zdrowia jest może przedostatnią sprawą dotyczącą budynków po ośrodkach zdrowia. Generalnie w poprzedniej kadencji powiat te sprawy porządkował. Wójtowie i Burmistrzowie budynki poprzejmowali, to się wiąże z inwestowaniem pewnych pieniędzy, ale zawsze było to dobrze odbierane przez lokalne społeczeństwo i włodarze gmin na tym zyskiwali. Tutaj, w Juchnowcu sytuacja jest bardziej złożona. Polega ona na tym, że tą działkę, na której stoi budynek kiedyś ludziom zabrano. To skutkuje tym, że ponieważ zabrano im to na cele związane ze służbą zdrowia, to dopóki cel jest zachowany, to po prostu jest taki stan, jaki jest. Gdybyśmy tą działkę podzielili i czy sprzedali, czy w inny sposób użytkowali, automatycznie spadkobiercy osób, którym tą działkę odebrano, mają prawo ubiegać się o zwrot nieruchomości. My jesteśmy samorządem powiatowym, generalnie wszyscy Radni nastawieni są na pracę na rzecz mieszkańców. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Przekazanie tej nieruchomości na rzecz Gminy, a Panu Wójtowi życzę, żeby te zaplanowane remonty i prace udało się zrealizować i aby ten budynek służył lokalnej społeczności i proszę Radę Powiatu o podjęcie uchwały.”
               Radny Pan Marek Żmujdzin skierował pytanie do Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, czy założona jest Księga Wieczysta na tę nieruchomość.
                Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedział, że KW jest założona, a jako właściciel wpisany jest Powiat Białostocki. „Niestety jednak, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązują czy to powiat, czy gminę przed sprzedażą poinformować byłego właściciela lub jego spadkobierców o tym, że nieruchomość będzie sprzedawana i on ma 3 miesiące na zajęcie stanowiska. Zwrot nieruchomości wiąże się również z tym, że trzeba wówczas zwrócić odszkodowanie, które kiedyś było wzięte i zrewaloryzować je na dzień dzisiejszy plus naliczone nakłady na polepszenie tej działki, w tym przypadku wartość tego budynku. To dość skomplikowana sprawa, niekoniecznie wszyscy by występowali, ale procedura jest taka, że jest obowiązek poinformowania i 3 miesiące czekamy na decyzję byłego właściciela lub jego spadkobierców”.
                Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Proszę Państwa, ja sądzę, że sprawa jest w zasadzie jasna, ale dlaczego akurat my musimy dwa razy debatować o tym samym. Na Komisji mieliśmy czas i możliwość bez uwag nawet zaakceptować to. Natomiast w związku z brakiem materiałów tego nie uczyniliśmy. Ja po raz któryś już mówię i upominam się tutaj u Pana Przewodniczącego o to, żeby była odpowiednia staranność w przekazywaniu do Komisji materiałów, które pozwolą Radnym na to, żeby podjęli decyzję, a jeżeli Komisja nie mówi o tym, że jest przeciwna temu, tylko, że jest za mało materiałów, po raz któryś z rzędu, więc proszę Państwa bardzo proszę, nie będziemy mieli tego typu dylematów, jak dzisiaj wcześniej mieliśmy i nie będzie takich dyskomfortów, tylko i wyłącznie przy warunkach takich, że dostaniemy odpowiednie materiały wcześniej na Komisję i dzisiaj nie byłoby pytań. Proszę zauważyć, kto zadaje pytania – członkowie Komisji, ponieważ mieli za mało materiałów. Panie Przewodniczący, bardzo proszę, do Pana prośba, niech Pan spowoduje, żeby na Komisje docierały materiały odpowiednio przygotowane”.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/227/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny /zał. nr 11/.
 
Ad 9
                Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok. 
                Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok /zał. nr 12/. 
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak nam wszystkim wiadomo w roku 2005 zostało wydane rozporządzenie o zmianie granic z dniem 1 stycznia 2006 roku miasta Białegostoku poprzez przyłączenie trzech sąsiednich wsi, czyli Zagórek, Dojlid Górnych i części Halickich do granic miasta. Tak się złożyło, że przez wieś Dojlidy Górne i Halickie biegnie droga powiatowa. Fakt ten spowodował, że z dniem 1 stycznia 2006 roku obowiązki związane z utrzymaniem drogi przeszły na odpowiednie służby miasta Białegostoku. Zostały jednak pewne sprawy dotyczące stanu prawnego. Stan prawny jest taki, że z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa ta droga była powiatowa i jest wpisana w Księdze Wieczystej, jako mienie powiatowe i składa się z kilku działek. Po to, żeby dokończyć całą sprawę, bo na dzień dzisiejszy w ewidencji gruntów powiat figuruje, ktokolwiek, jakąkolwiek inwestycje robi czy na drodze, czy przy drodze, do Zarządu Powiatu, jako strony przesyła zawiadomienie o warunkach zabudowy, o pozwoleniach na budowę. W związku z tym miasto Białystok wystąpiło z wnioskiem i ono przygotowuje dokumentację do aktu notarialnego do aktu notarialnego, ale trzeba podjąć uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny. Chcę powiedzieć, że do tej pory przeznaczano tylko środki na bieżące utrzymanie tej drogi, żadnych innych inwestycji na tej drodze nie wykonywano. Zwracam się z prośbą o podjęcie tej uchwały”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały. Jednocześnie poprosił o wyjaśnienie, czy tej działki przeznaczone do przekazania stanowią wyłącznie pasy drogowe.
                Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił, iż to są działki w granicach pasa drogowego. „Na terenie zabudowanym jest to infrastruktura, która kończy się chodnikiem po obu stronach, natomiast w miejscach poza terenem zabudowanych jest to droga oraz pobocza wraz z rowami”.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/228/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok /zał. nr 13/.
 
Ad 10
                Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. 
                Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferowała zebranym projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych /zał. nr 14/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado powyższa uchwała wynika ze złożonej do Zarządu Powiatu przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny propozycji dokonania remontu chodnika w miejscowości Horodniany na swój koszt. Ponieważ droga Horodniany jest to droga powiatowa, umożliwienie Gminie wykonania tego zadania wymaga powierzenia tego zadania z zakresu dróg publicznych uchwałą Rady Powiatu Białostockiego. Jeżeli Państwo zechcecie podjąć tą uchwałę, Gmina Juchnowiec Kościelny będzie mogła na naszej drodze powiatowej za swoje środki zrealizować chodnik”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/229/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych /zał. nr 15/.
 
Ad 11
                Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
                Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferowała zebranym projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 16/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Gmina Choroszcz zobowiązała się, że wykona chodnik w ul. Zastawie I, na podstawie dokumentacji opracowanej prawie 3 lata temu. Koszt tego przedsięwzięcia został określony na ok. 40.000zł. Jest to zapisane w budżecie powiatu w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok pod poz.12. Powiat Białostocki udziela w tym przypadku dotacji dla Gminy Choroszcz w wysokości 20.000zł i te 20.000zł jest zapisane w budżecie powiatu, ale żeby gmina mogła zrealizować to zadanie niezbędna jest uchwała w sprawie powierzenia tego zadania Gminie”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/230/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 17/.
 
Ad 12
                Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce /zał. nr 18/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z Filią w Łaźniach, że z dniem 1 stycznia 2009 roku DPS w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych z Filią w Łaźniach dla osób przewlekle somatycznie chorych łącznie na 120 miejsc przekształca się poprzez likwidację Filii w Łaźniach w Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc. Konieczna jest również zmiana Statutu, bo obecnie jest Statut Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z Filią w Łaźniach i tylko do końca roku będzie on funkcjonował. W związku z tym, przygotowano nową uchwałę w brzmieniu przedstawionym Państwu w formie pisemnej. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 roku”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Sylwia Rząca.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/231/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce /zał. nr 19/.
 
 
Ad 13
                Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach /zał. nr 20/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, również w związku z uchwałą z ostatniej Sesji Rady Powiatu w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej i z zapisem w tej uchwale, że Statut Ośrodka zostanie przyjęty odrębną uchwałą, a tworzy się ośrodek z dniem 1 grudnia 2008 roku, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Ta uchwała również podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2008 roku. Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres działania ośrodka będzie określał opracowany przez Dyrektora Ośrodka i przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Białostockiego Regulamin Organizacyjny”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Wsparcia.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła zebranym: „Ośrodek Wsparcia ma powstać z dniem 1 grudnia 2008 roku i prace przygotowawcze już trwają. Będzie to placówka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i to jest zadanie z zakresu administracji rządowej, dlatego też na poprzedniej Sesji była już wcześniej podejmowana uchwała w sprawie utworzenia ośrodka, bo prace w tym zakresie są już rozpoczęte”.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/232/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach /zał. nr 21/.
 
Ad 14
                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 22/.
Proszę Państwa, z informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że zostały przeliczone środki funduszu, które są przekazywane powiatom wg algorytmu i te środki w roku bieżącym zostały zwiększone o kwotę 357.310zł. Obecnie plan środków wynosi 2.482.491zł, w tym na rehabilitację zawodową, czyli zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, przeznaczona jest kwota 660.000zł, na pozostałe zadania, czyli zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1.822.491zł. Do projektu uchwały i załącznika została Państwu przedstawiona szczegółowa kalkulacja w zakresie wydatków na poszczególne zadania oraz propozycje zwiększenia środków na ich realizację. Urząd Pracy nie wnioskował zmian w zakresie wysokości środków na poszczególne zadania. Biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały tego roku, kwota 357.310 zł możemy przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przy okazji możemy zmniejszyć środki na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych o kwotę 2.923zł. To wynika z tego, że wnioski w tym zakresie składa się w listopadzie na rok następny i po prostu przy zawieraniu umów te kwoty były korygowane, jak też czasami nie była wykorzystana dotacja przez organizacje. W związku z tym jest możliwość zwiększenia środków o 20.000zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i zostaje nam 340.223zł, w związku z tym na dofinansowanie barier architektonicznych i w komunikowaniu się proponuje się 40.233zł. Pozostałe środki, które zostają to na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. To jest, jak studnia bez dna, każda ilość środków zostanie wykorzystana”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Pani Sylwia Rząca.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/233/08 z dnia 30 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 23/.
 
Ad 15
                Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
                Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 24/.
                „Panie Przewodniczący Wysoka Rado przedstawiony Państwu projekt uchwały zwiera zmiany załącznika do uchwały w sprawie wydatków na rok 2008. Zmiany w stosunku do poprzednich są następujące: przychody ogółem są zwiększone o 40.000zł. Zwiększa się również wydatki i w tym w CKP w Łapach dopisuje się do poprzedniej kwoty 20.000zł w ten sposób proponuje się, aby udzielić dotacji w kwocie 280.077zł i te 20.000zł ma być przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w tym budynku, w którym był wymieniany dach. Następnie proponuje się przeznaczyć kwotę 12.000zł dla SP ZOZ w Łapach na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu, które aktualnie jest przygotowywane do ustawienia tam nowego rentgena. Proponuje się jeszcze udzielić dotacji po 50.000zł dla DPS w Choroszczy i dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach na dalszą wymianę stolarki okiennej. Sukcesywnie okna są wymieniane i kontynuuje się dalsza wymianę okien. W ten sposób stan środków na koniec roku wyniesie 3.390 zł.”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
                Również Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
                Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o przybliżenie informacji w zakresie kwoty 33.000zł – ochrona przyrody, co to za przedsięwzięcie?
                Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśniła: „Są tu dwie dotacje. Jedna, w kwocie 3.000zł na dofinansowanie przewodnika dotyczącego Puszczy Knyszyńskiej, natomiast 30.000zł to środki, które są przeznaczone dla Starostwa powiatowego i są przeznaczane na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów. My mamy obowiązek je wykonywać, natomiast to jest zadanie odziedziczone od Urzędu Wojewódzkiego ok. 3 lata temu. To zadanie zostało nam przypisane, natomiast środki na jego realizację nie przyszły”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/234/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok /zał. nr 25/.
 
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert /zał. nr 26/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie Powiat Białostocki może udzielać dotacji na zadania z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych. Przedłożyliśmy Państwu projekt uchwały o zaciąganiu zobowiązań w zakresie finansowania przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury ogłoszenia konkursu ofert jeszcze w tym roku, co umożliwi realizację zadań z zakresu kultury już od początku roku 2009. Rozstrzygnięcie konkursu o udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji z budżetu powiatu pozwoli też tym organizacjom na ubieganie się o dofinansowanie z innych źródeł, co dodatkowo pozwoli na rozszerzenie zasięgu imprez organizowanych przez te organizacje. W związku z tym bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/235/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert /zał. nr 27/.
               
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach
 
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok /zał. nr 28/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w stosunku do projektu uchwały, który został Państwu przesłany dwa tygodnie wcześniej nastąpiły zmiany, ale korzystne polegające na zwiększeniu dochodów, jak też wydatków budżetu. W formie autopoprawek Zarząd Powiatu do pierwotnego projektu uchwały zwiększył jeszcze dochody o następujące pozycje i tak zgodnie z zał. nr 1 w planie dochodów budżetu pojawiła się dodatkowo kwota zwiększająca o 14.500zł w pozycji wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to pomoc finansowa udzielona przez Gminę Juchnowiec Kościelny i Gródek na opracowanie dokumentacji projektowej. Szczegóły są zawarte w objaśnieniach. Również otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i co prawda jest to kwota niewielka -396 zł, ale jest to kwota, którą przekazano w formie dotacji do wypłaty wynagrodzenia nauczycielom, którzy uczestniczyli w Komisjach Egzaminacyjnych na podniesienie stopnia awansu nauczycieli i 30.574zł wczoraj otrzymaliśmy decyzją Wojewody Podlaskiego. Jest to dotacja celowa, która otrzymaliśmy z przeznaczeniem na organizację punktów konsultacyjnych przez nasze dwie poradnie pedagogiczne w ramach realizacji rządowego programu na lata 2008-2013 pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Chodzi o utworzenie punktów konsultacyjnych i zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia. Program zawiera między innymi elementy najnowszej techniki, jeśli chodzi o pomoc dzieciom z wadą słuchu i mowy. W stosunku do pierwotnej uchwały również otrzymaliśmy dodatkową dotację z budżetu państwa -45.000zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia i tę kwotę po stronie wydatków przeznacza się na realizację inwestycji, a konkretnie 8.500 zł na pokrycie kosztów zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a pozostałą część na niezbędne zakupy inwestycyjne do wyposażenia organizowanego ośrodka. Tym samym zmiany w budżecie, po stronie dochodów i wydatków wzrosły o 90.470zł. Tak, więc obecny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zwiększa się po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 573.973 zł. W stosunku do pierwotnego projektu uchwały to są te zmiany, które omówiłam, natomiast szczegółowo projekt pierwotny był omawiany niemal na wszystkich posiedzeniach Komisji”.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam pytanie takie, czy z [pieniędzy, które myśmy zagwarantowali dla szpitala powiatowego w Łapach na ten rok, ile zostało wydatkowanych, ile jeszcze zostało do wydatkowania, jak ten bilans wygląda”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jeśli chodzi o kwotę, która jest zapisana w budżecie, a jest nadal w wysokości 250.000zł żadna złotówka nie została jeszcze wydana, cały czas jest to z przeznaczeniem dla szpitala. Jest to zapisane w dotacjach dla szpitala, czyli nie może być wydana, na co innego. Jeśli chodzi o planowane wydatki, które miały być poniesione, one w tym roku nie zostaną poniesione przez szpital. W związku z powyższym propozycja nasza będzie taka, ponieważ z kwoty 250.000zł 150.000zł to jest zagwarantowany udział środków powiatu w realizacji projektu w ramach RPO - zakup rentgena i USG i jak nam wiadomo ten wydatek może być kasowo poniesiony dopiero w roku 2009. W tej chwili jeszcze nie doszło do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Lada chwila ta umowa będzie podpisana i wówczas dopiero można te pieniądze wydać. Następnie, jeśli chodzi o zakup samochodu, czyli karetki, informowaliśmy Państwa, że jest to niemożliwe w tym roku, ponieważ nie dostaliśmy dofinansowania z PFRON-u, czyli kwota 57.000zł pozostaje i tam, gdzie jest aparatura, też jest przeznaczona i zapisana w budżecie, jako dotacja dla szpitala i będzie wykorzystana, jako zwiększenie kwoty udziału powiatu w realizacji projektu unijnego, związanego z rentgenem, a są to wydatki niekwalifikowane, a więc to, o co szpital wystąpił, to jest o remont i przygotowanie pomieszczeń, w których będzie ustawiony rentgen. Praktycznie wygląda na to, że cała kwota 250.000zł nie może być kasowo wydatkowana w tym roku. W związku z powyższym, propozycja Zarządu będzie skierowana do Państwa w grudniu, ażeby tę kwotę 250.000zł z tego roku zapisać w uchwale, jako wydatki niewygasające, co oznacza to, że kwota ta z końcem roku będzie przekazana na wyodrębnione subkonto bankowe budżetu i będzie w tych momentach, kiedy trzeba będzie zapłacić za rentgen, kiedy będzie możliwe dalsze wnioskowanie o środki PFRON-u w przyszłym roku na karetkę, jak też modernizację pomieszczenia do rentgena, będzie uruchamiany w miarę potrzeb dla szpitala. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest najbardziej rozsądne w tym przypadku”.
Radny Pan Zenon Żukowski dodał: „Jeszcze raz chcę zabrać głos w tej sprawie, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o zmianach w budżecie powiatu na 2008 rok, a Pani wybiega że tak powiem, co będzie, jeżeli będzie, a Pani nie jest członkiem Zarządu, więc ja nie mogę też tego odbierać, że to Zarząd ma już taką propozycję, natomiast dzisiaj rozmawiamy o zmianach w budżecie i w związku z tym, że otrzymałem odpowiedź, jak na wstępie, że 250.000zł jest niewydatkowane i jest nadal do wydatkowania, w związku z tym. Że ja nie byłem na poprzedniej Sesji Rady, a były zgłaszane pewne wnioski ja bardzo proszę, jeżeli można, Panie Przewodniczący, żeby w tej sprawie głos zabrał dalej Pan Wojciech Bukłaha”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „Klub Radnych PiS i LPR składa wniosek o pilne dokonanie zakupu pojazdu do stacji dializ. Po rozmowie z Panią Kierownik stacji dializ i Panią z kadr wynika, że tam dzieje się tragedia. Prawdopodobnie, zrywają, bo to Bielsk dowozi tych chorych do stacji dializ, zrywają umowę z Bielskiem, bo Ci wystawiają horrendalne rachunki za dowóz tych chorych. Było po 10.000zł, a teraz to się prawie podwaja. Także tutaj koszty są olbrzymie. To zadanie pozostaje w budżecie, nie zostało wykreślone, tak?”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Nie mamy tego wniosku na piśmie”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha kontynuował: „Proszę pozwolić mi skończyć. Jeśli chodzio ten istniejący samochód, to w każdym samochodzie drzwi otwierają się normalnie, natomiast w tym samochodzie są wyjmowane, chorzy są wyprowadzani z ośrodka do niego i drzwi i potem są drzwi zakładane do tego samochodu, więc, o czym my mówimy. Ponadto mówimy też o kosztach. Proszę zwrócić te koszty, które są w związku z tym. Chcemy oszczędzać, chcemy, żeby ten szpital funkcjonował, a przy takich rachunkach wystawianych przez Bielsk, wydaje mi się, że szpital, jeżeli tak będziemy rozbić...”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, wydaje mi się, ze koszta, jakie są w szpitalu ponoszone, to Zarząd powinien się zainteresować tym, a jeżeli chodzi o karetkę z informacji, jaką tu uzyskałem to nie chodzi o karetkę. Ci chorzy nie są dowożeni karetkami, są dowożeni busami, a taki bus to w granicach 60.000zł można kupić. Wystarczy, więc ta kwota, która jest zagwarantowana. Nikt nie mówi o karetce, bo koszty utrzymania karetki są duże, a PFRON będzie swoje warunki używania tej karetki stawiał. To nie jest takie proste i nie można oddalać problemu na następny rok, bo się tak komuś, być może wydaje, a rzecz polega na tym, że za te pieniądze, które są zagwarantowane ten samochód powinien zostać kupiony, bo takim się pacjentów dowozi i ja stawiam wniosek, ażeby taki samochód zakupić i proszę o przegłosowanie”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zabierając głos stwierdził: „Proszę Państwa, ja nie jestem ekonomistą, ale przez wiele lat prowadziłem gospodarstwo, które jakby nie liczyć, jakby nie robić to zawsze było pod kreską, a ja jakoś żyłem. Natomiast w tej chwili mamy pieniądze, odkładamy je na przyszły rok. Wiadomo jest, że dobrze jest odkładać w pończochę, ale w tej chwili jest sytuacja na rynku światowym niezbyt jasna i nie wiadomo, co się stanie z tą nasza gospodarką i z tych 250.000zł, które chcemy odłożyć na przyszły rok może zostać tylko 200.000zł, albo 100.000zł. W tej chwili są pieniądze, jest potrzeba. Mnie się wydaje, że zakup trzeba zrobić”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, podsumowując dotychczasową dyskusję, podkreślił: „Obecnie trwają poszukiwania Dyrektora. Zapraszam do składania ofert. Procedura jest taka, że jeżeli jest zakład pracy, ma dyrekcję i takowy Dyrektor w tej chwili w Łapach jest. Dzisiaj się odbyło posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ, rozmawialiśmy o różnych sprawach i Dyrektor takiego wniosku nie zgłaszał. Następna sprawa, jest kwota 250.000zł. Już dawno Zarząd zaproponował tę kwotę dla szpitala. Rada Powiatu podjęła taką uchwałę, wprawdzie Klub, który tak bardzo teraz walczy się wstrzymywał, no, ale to dzięki Zarządowi ta kwota została wprowadzona i ona jest do dyspozycji. W tej chwili sytuacja jest taka, że w wyniku postępowania konkursowego ma być zakupiony rentgen i USG i tam jest kwestia ewentualnego wkładu własnego, bo przetargu jeszcze nie ma rozstrzygniętego. Są jakby inne problemy. Ja bardzo dziękuję Panom za takie wsparcie, za zainteresowanie tym tematem, oczywiście weźmiemy to pod uwagę, ale na dzisiaj to można potraktować tylko, jako sygnał informacyjny, bo kompetencyjnie to Dyrektor powinien składać wniosek. Poza tym budżet wykonuje Zarząd. Zarząd przedstawił konkretną propozycję. W tej propozycji na dzień dzisiejszy jest to tak zawarte, że są ogólne możliwości i w ramach tych pieniędzy, jeżeli Dyrektor chce zakupywać samochód do dowozu, to ja myślę ma do dyspozycji i proszę bardzo może kupować. Mi trudno powiedzieć, czy tu jest potrzebna karetka specjalistyczna, czy samochód osobowy niespecjalistyczny. Myślę, że sprawa jest jakby do dogadania, natomiast myślę, że się tu wspólnie zgadzamy, co do zasady, natomiast niekoniecznie zgadzamy się, co do sposobu załatwienia sprawy. Generalnie jesteśmy za tym, żeby to było, natomiast wolelibyśmy, żeby to był formalny wniosek od Dyrektora, któryby się wypowiedział, co jest niezbędne, co jest potrzebne i wówczas Zarząd będzie się tą sprawą zajmował i dołoży wszelkich starań, żeby ta sprawa została załatwiona”.
Radna Pani Sylwia Rząca podkreśliła: „Panie Starosto, Szanowni Radni, Panie Przewodniczący tak się dzisiaj stało rzeczywiście, że Pani Łapińska, która pełni obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Łapach nie wypowiedziała się na temat samochodu. Po wyjściu rozmawiała ze mną u Pana Starosty w sekretariacie i oczywiście nie jest to żadną tajemnicą i odpowiadając na moje pytanie, co dalej z samochodem, mówiła mi, że po rozmowie z Kierownikiem stacji dializ i powiedziała, że bez samochodu nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania stacji dializ. Nie jest jej potrzebna karetka. Jest potrzebny normalny zwykły samochód, któryby przywiózł bezpiecznie ludzi. Zbliża się zima, wiadomo, jakie są drogi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby starymi samochodami dalej byli pacjenci dowożeni. Wystarczy zapytać się osób, które, na co dzień obsługują te samochody. Natomiast Pani Łapińska rzeczywiście dzisiaj tego nie powiedziała głośno na Radzie Społecznej. Trzeba ją też zrozumieć. Ona jest pełniąca obowiązki, może w nawale problemów gdzieś jej to umknęło, natomiast mówiła o innych rzeczach, które też są potrzebne. Ja pragnę zauważyć to, że zgłosiłam wniosek o zakup gastroskopu, który w tej chwili w szpitalu w Łapach jest zepsuty. Firma na 3 tygodnie wypożyczyła drugi. Koszty reperacji starego są bardzo duże, nie ma na dzień dzisiejszy części. Także, ja sobie nie wyobrażam, jak szpital może funkcjonować bez sprawnego gastroskopu. To jest po prostu nierealne”.
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski w kwestii uporządkowania dyskusji dodał: „Ja przepraszam Państwa, ale ja muszę przerwać pomimo tego, że ten temat jest mi bardzo bliski, ale ja nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy mamy przygotowany projekt uchwały... .Ja przypomnę jak projekt uchwały się przygotowuje. Projekt uchwały jest przygotowany, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, przez Zarząd i jest taki zatwierdzony. My, jako Rada możemy go albo przyjąć, albo nie. Nie możemy w tym momencie robić tzw. spraw różnych. Jeżeli w sprawach różnych Rada zechce podjąć uchwałę intencyjną do Zarządu o wprowadzenie jakiegoś punktu, proszę bardzo. Proszę w tej chwili z uchwały, która jest przygotowana nie robić spraw różnych.”
Radny Pan Zenon Żukowski prosząc o głos stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szpital nie może być tematem politycznym. Słyszę, że ktoś tu próbuje kierować szpital na tematy polityczne. To nie temat polityczny, to jest temat ekonomiczny, tylko i wyłącznie. To, że nie ma w tej chwili tam Dyrektora, to nie jest wina Radnych. Wina leży po innej stronie. Jeżeli Pan Przewodniczący Rady Społecznej, bo Pan Panie Starosto jest Przewodniczącym Rady Społecznej i Pan nie zna tematów zasadniczych dotyczących szpitala. Rada Społeczna ma pomagać w tym, żeby szpital działał prawidłowo. Nie sprawdzać, nie kontrolować tylko, ale również pomagać. I tutaj ta rola Panie Przewodniczący po Pana stronie również występuje i dlatego mówienie o tym, że to konkretni Dyrektorzy..., bardzo proszę, to nie jest żart polityczny. Wracając do wcześniejszego tematu, o którym mówił Pan, że to Zarząd wystąpił z wnioskiem, ja chcę przypomnieć, że to ja wystąpiłem na Komisji Infrastruktury z wnioskiem, na Komisji Zdrowia również ten wniosek został przegłosowany do Zarządu o to, żeby te pieniądze się znalazły i dzisiaj, jak ja słyszę, że to Klub jest przeciwny temu, to Panie Starosto to jest po prostu nadużycie. To jest oszczerstwo i kłamstwo”.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, stwierdził: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado rzeczywiście jestem Przewodniczącym Rady Społecznej. W Radzie Społecznej reszta to sami łapiacy. Ja nie przypominam sobie, żeby ten temat był stawiany na Radzie Społecznej, w ten sposób, jako najważniejsza potrzeba. Są określone procedury. Pan Żukowski jest też osobą na kierowniczym stanowisku i myślę, że przy realizacji budżetu tam nie przychodzą lokalni Radni i nie głosują za tym, co Pan Żukowski ma robić. Są określone procedury. Jest Dyrektor jednostki i jeżeli ktoś robi sprawę polityczną, to myślę, że akurat nie ja. Ja nie rozumiem, 250.000zł do wzięcia jest, ja nie rozumiem tego całego zamieszania. Jedno hasło Dyrektora, chce kupować, proszę bardzo, ale niech wystąpi na piśmie, rozpoczniemy procedurę i coś tam się z tym zrobi. Tylko to jest takie zagranie „pod publiczkę”, żeby pokazać, jak to się walczy o szpital, ale jak jest głosowanie nad budżetem, to się wstrzymuje. Jak Pan Radny ma wątpliwości, proszę zajrzeć do protokołów, bo ja takich nie mam i umówmy się tak, że albo pracujemy merytorycznie, albo robimy tutaj zamieszanie i robotę polityczną”.
                Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zaznaczył: „Przypominam, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie musi być zatwierdzony i każda zmiana też musi być zatwierdzona przez Zarząd. Nie jest to miejsce w tej chwili, żeby zmieniać projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Takie są przepisy proszę Państwa. Art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pozwala na udzielenie dotacji zakładowi opieki zdrowotnej na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. Samochód, który nie będzie karetką nie może być dofinansowany ze środków budżetu powiatu i dlatego musi to być karetka, jeżeli ona ma być finansowana z budżetu powiatu. Samochód to nie jest inwestycja budowlana. Natomiast samochód, jeżeli ma to być zwykły samochód dostawczy, a nie specjalistyczny, jako karetka, którą można by podciągnąć pod sprzęt medyczny, to niestety tego z budżetu nie możemy sfinansować. O tym trzeba wiedzieć, dlatego Zarząd nie zrezygnuje z pomocy, jeśli chodzi o dowożenie pacjentów do stacji dializ, ale zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora Kalickiego, zresztą Pan Dyrektor Kalicki składając wniosek o tą karetkę, bardzo długo przekonywał Zarząd, że to musi być karetka, a nie zwykły samochód, stąd był wniosek do PFRON właśnie o karetkę z wyposażeniem specjalistycznym do przewożenia osób i wtedy można pieniądze z budżetu na zakup tej karetki wyasygnować, a jeżeli będzie to zwykły samochód nie mamy prawa z budżetu finansować tego zakupu. Musiało to by być finansowanie inaczej, czyli zakupione bezpośrednio przez szpital. Chyba, że sprawę można uzgodnić w ten sposób, że w ramach tej kwoty zakupywana jest aparatura specjalistyczna, ale zwykły samochód dostawczy kupuje szpital z własnych środków. Ze środków budżetowych możemy kupić tylko karetkę”.
                Radny Zenon Żukowski stwierdził: „Mam rozumieć, że ten wniosek o przegłosowanie zostanie przegłosowany w sprawach różnych.
                Przewodniczący obrad potwierdził.
                Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do ww. projektu uchwały Rady.
Również Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pan marian Olechnowicz przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/236/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 29/.
 
Ad 18
                Informacja Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania budżetu powiatu na 2009 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację w sprawie opracowania budżetu powiatu na 2009 rok /zał. nr 30/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj została wyłożona Państwu taka krótka informacja o pracach Zarządu Powiatu i w tej chwili jesteśmy na etapie już analizowania i konkretyzowania wniosków i projektów przygotowanych przez nasze jednostki organizacyjne. W tej informacji chciałam jedynie Państwa poinformować o kwotach najważniejszych, mianowicie ogólnej kwocie subwencji, Która została już określona przez Ministra Finansów. Ja bardzo przepraszam, że się to tak dzieje, ale my dostajemy te informacje na „gorąco”, bo to są dokumenty, które dosłownie przedwczoraj i wczoraj dotarły i dlatego nie można było wcześniej o tym Państwa poinformować. Oczywiście są to informacje na podstawie projektu budżetu państwa, który został przyjęty przez Radę Ministrów i o którym, jak słyszymy ze względu na kryzys, który prawdopodobnie nas nie ominie, będzie chyba weryfikowany jeszcze przed uchwaleniem budżetu państwa i stąd jak gdyby te informacje, które na podstawie tego projektu dostaliśmy od Ministra Finansów wydają się zbyt optymistyczne i trudno w tej chwili powiedzieć, co o tym dalej można myśleć, bo jak wynika z porównania kwot chociażby subwencji, to w stosunku do roku 2008 kwota subwencji byłaby większa o 10,6%, w tym również i subwencja oświatowa, co prawda mniej tylko o 4%, ale również planowana przez Ministra Finansów kwota dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych też wydaje się zbyt optymistyczna, gdyż miałaby wzrosnąć o 17,3%, co w przypadku, gdyby dotknął nas od stycznia kryzys, który ogarnia Europę, wydaje się, że też będzie zbyt optymistyczny. Informacje o dotacjach, które otrzymaliśmy od Wojewody są na poziomie roku ubiegłego, powiększone o wskaźnik inflacji 2,9%. Prawdopodobnie ten wskaźnik trochę wzrośnie. Oczywiście wiadomo, że termin ostateczny przyjęcia przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na rok 2009 upływa w dniu 15 listopada. Jest to termin zawity i musi być dotrzymany”.
                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania budżetu powiatu na 2009 rok.
 
Ad 19
                Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
                Zgodnie z art. 25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych /zał. nr 31/.
                Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.
 
Ad 20
                Informacja Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
                Działając na podstawie art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, tj. członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty /zał. nr 32/.
                Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.
 
Ad 21, 23
Interpelacje i zapytania Radnych .
                Sprawy różne.
                Radny Pan Marian Olechnowicz, zabierając głos, stwierdził: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chciałbym w imieniu grupy Radnych z Gminy Łapy zwrócić się z apelem do Zarządu Powiatu Białostockiego, o przyśpieszenie w miarę możliwości oczywiście i w obrębie przepisów, procedury wyboru i mianowania Dyrektora SP ZOZ w Łapach. Wymaga tego interes placówki, gdyż już w listopadzie, z tego, co my wiemy rozpoczną się przetargi na kontraktowanie usług medycznych z NFZ. Trwają też nasze prace nad projektem budżetu powiatu na rok 2009 i te dwie kwestie powinny przyśpieszyć tempo wyboru w tak ważnym terminie ostatnich miesięcy roku kalendarzowego. Jednocześnie apelujemy, aby spośród złożonych ofert wyłoniony został kandydat, który zagwarantuje kontynuację stylu zarządzania placówką, który to styl zapoczątkował Dyrektor Pan Bogdan Kalicki”.
                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Ja powiem tak, że gdyby pracownicy i lekarze usłyszeli ten apel, żebyśmy z tych czterech osób kogoś wybrali, to może by Pana niekoniecznie do szpitala chcieli wpuścić. Więc ja myślę, że proszę o rozwagę, dlatego, że sprawa jest ważna. W tej chwili jest tak, że mamy dwie osoby, które były dyrektorami, zajmowały się, jeden koleją, drugi czymś tam jeszcze. Jest jeden lekarz, który jest znany i nie ma opinii takiej, że jest dobrym kandydatem na dyrektora i jest Pani księgowa z Łap, była Skarbnik. Jak Państwo się upieracie, żeby szybko wybrać, to my się nad tym zastanowimy”.
                Radny Pan Wojciech Bukłaha zabierając głos stwierdził: „W związku z tym, że wniosek, który zgłosiłem w poprzednim punkcie nie był głosowany, jeszcze raz ponawiam wniosek Radnych Klubu PiS o pilne dokonanie zakupu pojazdu do stacji dializ szpitala w Łapach. Jeden wniosek i prosiłbym Pana Przewodniczącego, jeśli można, w owym czasie był składany wniosek do Przewodniczącego o inwestycjach drogowych prowadzonych przez powiat, między innymi też było zapytanie o fundusze unijne pozyskane na drogi. To był wniosek składany bodajże pół roku temu i nie mamy żadnych odpowiedzi. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie i dopilnowanie tej sprawy”.
                Odpowiedzi udzielił Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński: „Jeśli chodzi o Pana zapytanie, które było skierowane w poprzednim czasie i chodziło o fundusze unijne, to myślę, że musimy wrócić do protokołów, żeby je przeanalizować i przygotujemy odpowiedź na to zapytanie na piśmie, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby odpowiedź nie była udzielona”.
                 Radny Pan Wojciech Bukłaha dodał: „Tak, to znaczy, Wicestarosta udzielił odpowiedzi. Nieskromnie powiedział, że tam chodziło o zero, że nic nie dostaliśmy, ale my chcieliśmy to uzyskać na piśmie”.
                Radny Pan Zenon Żukowski włączając się do dyskusji stwierdził: „Proszę Państwa, ja nie byłem na poprzedniej Sesji, ale czytam dzisiejszy protokół. On został już przyjęty. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, więc mógł o nich mówić. Scenariusz był identyczny, jak tym razem, z tym, że minęło 42 dni, tu jest zobowiązanie, że Zarząd sprawdzi jak wygląda ten samochód, jak to wygląda, czy rzeczywiście on się rozpada. Minęło 42 dni i nic. Czy czekamy na to, żeby kolejne pieniądze wydać niepotrzebnie? My apelujemy o to, żeby pieniądze wydawać skutecznie i potrzebnie. Nie po to, żeby po 10.000zł, a to, jak w tej chwili proponuje przewoźnik, że to ma być podwójnie, ja o tym nie wiem dokładnie. Tak samo nie wiem, czy to ma być samochód, czy to musi być karetka, czy nie, ponieważ nie znam tematu, jeżeli ktoś by odpowiedział z fachowców to bym po prostu przyznał mu rację, natomiast ja pewnych rzeczy nie wiem, natomiast identyczny scenariusz jest, kiedy są zobowiązania i nic. Pytam, dokąd my zmierzamy. Tak samo był wniosek, podobnie tylko, że kolegi, żeby ten temat w sprawach różnych przegłosować. Nie był przegłosowany, więc, do czego my zmierzamy, a to nie jest żaden temat polityczny. Proszę Państwa, jeżeli tam się rzeczywiście dzieje źle z tym pojazdem i co miesiąc wykładamy jakieś tam pieniądze duże, bo jednak 10.000zł miesięcznie, z możliwością zwiększenia tego podwójnie, to jest to duże obciążenie dla szpitala. 10.000zł to jest 1/6 lub 1/7 wartości pojazdu, to jest dużo. To my w ciągu pół roku mamy nowy pojazd, to pytam, na co czekamy, że co, że nam PFRON zwróci ile? A w koszty wsadzimy ile? To jest taka prośba o to proszę Państwa, żeby podejść do tego nie jak do tematu politycznego. To nie jest temat polityczny, bo to nie jest temat polityczny. To jest typowo ekonomiczny temat i dlatego apeluję do wszystkich o to, żeby się poważnie zastanowili nad tematem nie politycznym, jeszcze raz mówię, po raz kolejny, a tematem ekonomicznym, bo rzeczywiście my możemy wprowadzić szpital tylko w kłopoty finansowe”.
                Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Ja chciałbym powiedzieć tak, że Pana Radnego nie było na poprzedniej Sesji, a w żadnym miejscu w protokole nie jest zapisane, że Zarząd będzie się zastanawiał i oglądał, czy on rdzewieje, czy się rozpadł, czy nie rozpadł. Więc, jak Pan Żukowski sugeruje, że Zarząd się zobowiązał i dalej nic, że 42 dni, to ja mówię, że to jest nieprawda. Pytanie, o co Panu Żukowskiemu chodzi, co pan jeszcze tutaj wymyśli w tym temacie?”.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaapelował do przedmówców o spokój i rozwagę.
                Radny Pan Jan Ambrożej poprosił o wyjaśnienie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie formalne, czy powiat może kupić taki zwykły samochód, bo to jest bardzo ważne”.
                Wyjaśnienia zebranym złożyła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Zgodnie z art.55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, nie można, z tym, że wydaje się sprawą trochę dziwną, że jeżeli SP ZOZ w Łapach na podstawie decyzji dyrektora stać było wyleasingować sprzęt za 300.000zł na wyposażenie przy ul. Słonimskiej, czy zakup rentgena i ultrasonografu po to, żeby świadczyć odpłatnie świadczenia na rzecz mieszkańców Białegostoku, to widocznie ten samochód nie był aż tak pilny, bo przecież taki zwykły samochód SP ZOZ spokojnie może wyleasingować także. Natomiast, jeśli chodzi o to, że samochód dostawczy, który nie będzie można nazwać sprzętem medycznym, a karetka pogotowia jest sprzętem medycznym, niestety nie może być dofinansowany, ani finansowany z budżetu powiatu. O tym mówi art.55 ust.1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jeżeli by była podjęta taka uchwała przez Radę, a uchwała Rady, jak też Zarządy jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową nadzorowana, prawdopodobnie RIO by to uchyliła, bo nie wolno takiej uchwały podejmować. Jest to naruszenie przepisów tegoż właśnie artykułu. Musiała to by być jednak karetka. Jeżeli będzie taka wola Rady i Zarządu, to trzeba będzie ją za 100% wartości z budżetu kupić, ale chcieliśmy ją kupić z 50% udziałem środków PFRON. Był złożony wniosek, ale niestety ten wniosek nie uzyskał w tym roku dofinansowania, co nie oznacza, że nie można byłoby tego dofinansowania uzyskać w roku przyszłym. Zaoszczędzenie tej połowy kwoty dałoby możliwość wyasygnowania kolejnej kwoty na inne potrzeby dla szpitala, bo jednak, co roku z budżetu powiatu pieniądze dla szpitala są wyasygnowane i nikt na pewno w tym roku nie chce z kwoty 250.000zł ani złotówki uszczknąć i dlatego była moja sugestia, żeby te pieniądze nie przepadały w planie, żeby je zapisać na wydatkach niewygasających. To by oznaczało, że te pieniądze, których się nie da w tym roku wydać kasowo, czekałyby na szpital, bo tylko na ten cel można by je było wydać, w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Zapisanie ich na wydatkach niewygasających daje 100% gwarancję dla szpitala, że te pieniądze na pewno do szpitala trafią, a nie wrócą do budżetu. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie”.
                Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Ja bym chciał już to zakończyć, ponieważ ja proszę Państwa ten wniosek rozumiem, jako wniosek Klubu Radnych do Zarządu, bo my nie możemy w tym momencie zmuszać Zarząd. To nie jest miejsce w tym momencie, żebyśmy w tej chwili zastanawiali się, czy samochód taki zwykły kupiony, jeżeli się go nazwie samochodem transportowym medycznym, czy wtedy staje się nim, czy nie. Bo to jest rzecz, którą trzeba po prostu sprawdzić w dokumentach. To nie jest miejsce na Sesji, abyśmy to analizowali”.
                Radny Pan Jan Piotr Dajda zauważył: „Ja chciałbym prosić Zarząd, żebyśmy mieli pewne porównanie kosztów, bo jeśli zgodnie z prawem, rozumiem, że należałoby kupić karetkę, ile karetka kosztuje, bo my słyszymy, że trzeba 57.000zł na samochód dostawczy /transportowy/, a ile karetka kosztuje?”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego dodała: „Zgodnie z wnioskiem ta karetka, o którą wnioskował Dyrektor Kalicki i określił jej parametry, to była kwota 2x po 57.000zł, to jest około 120.000zł. To wszystko jest sprecyzowane, bo był złożony wniosek do PFRON. Takiej kwoty należałoby oczekiwać”.
                Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos.
                Innych pytań, uwag i głosów nie było, w związku, z czym Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnych Klubu PiS do Zarządu Powiatu o dokonanie zakupu pojazdu do stacji dializ dla szpitala w Łapach i poddał go pod głosowanie. „Za” wnioskiem oddano 10 głosów, 10 głosów było „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się”.
                Radny Pan Zenon Żukowski zabierając głos podkreślił: „Jeżeli można, bardzo proszę do protokołu ująć, jak wyglądało głosowanie”.
                Radny Pan Marian Olechnowicz zgłosił wniosek formalny o reasumpcję głosowania, z uwagi na rozbieżności wynikające z przyczyn organizacyjno technicznych /ilość osób głosujących rozbieżna z wynikami głosowania/.
                Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie wniosek formalny o reasumpcję głosowania. 12 osób głosowało „za, 10 osób było „przeciw” i 1 osoba „wstrzymała się od głosu”. Wniosek przeszedł, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poddał ponownie pod głosowanie wniosek Radnych Klubu PiS. Wniosek przyjęto przy 13 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
                W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn: „Mam pytanie do Pani Dyrektor z Powiatowego Zarządu Dróg. Chodzi o drogę z Czarnej do Karczmiska. Ostatnio byłem na Sesji Rady Gminy. Tam jest około 100 mb drogi przed samą wsią i jest bardzo tragicznie. Czy jakoś nie można... . Tam jest połowa drogi zrobiona, połowa została, nażwirowana. Pozostało w granicach 100 mb może mniej. Czy byłaby możliwość w tym roku coś tam zrobić, bo tam ponoć przejechać nie można.”
                Pani Elżbieta Jasińska- Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku wyjaśniła: „Jeżeli zarządca drogi wyrazi zgodę, to w ramach bieżącego utrzymania, jak nie będzie zimy, to poprawimy przejezdność tej drogi. Sprawdzimy ten problem”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zauważył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Rolnictwa był poruszony temat odnośnie wyrębu lasu tam gdzieś bliżej granicy, Nadleśnictwo Waliły i to była sprawa medialna. Ja zrozumiałem z telewizji, że jest tam jakaś wina powiatu, bo winien on wstrzymać i zabronić wyrębu tego lasu. Z wyjaśnień Pana Czesława Bartoszewicza – Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wynika, że żadnej winy powiatu tam nie było. Komisja, więc, podjęła taki wniosek: Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wnioskuje do Zarządu Powiatu Białostockiego o sprostowanie informacji medialnej w sprawie wycięcia drzew na działce nr 440/1 w Łużanach. Mam jeszcze jedną uwagę do uchwały, którą dzisiaj podjęliśmy w zakresie budowy jednostronnego chodnika na odcinku ul. Zastawie I, a nie II w Choroszczy, tym bardziej, że ul. Zastawie II też nie ma chodnika i mieszkańcy dopominaliby się chodnika. Jeszcze jedna sprawa, ja składałem wniosek odnoście tej drogi Choroszcz – Niewodnica i jeszcze raz go ponawiam, aby on się znalazł w budżecie roku 2009. Ponadto, jak sobie przypominam parę miesięcy temu kolega Bogdan składał wniosek odnośnie tablic kierunkowych ustawianych w Choroszczy. Tam są takie tablice przy Szosie Kruszewskiej i w Choroszczy bezpośrednio, kierunek Markowszczyzna, nie wiadomo gdzie ta wieś jest. Ci, co z Łap jeżdżą, to wiedzą, że to są tylko dwa domy przy szosie. Wiadomo, to było proponowane i ustawiane kiedyś, kiedyś jeszcze, za komuny i nie można było wtedy dać kierunek „Niewodnica Kościelna”, bo to by kogoś tam uraziło, ale teraz to już chyba można to zmienić. Drugi kierunek z Choroszczy – Fasty. Te tablice trzeba poprawić”.
Pani Elżbieta Jasińska- Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku złożyła wyjaśnienia w tej sprawie.
Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „ Czy przy dobrej współpracy i pobycie członków Zarządu na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa nie powstała chęć zrealizowania fizycznie tej współpracy w postaci powołania placówki Studenckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie w Białymstoku, a mieszczącej się w budynku Starostwa. Powołanie takich placówek nastąpiło w wielu samorządach i stowarzyszeniach i służy to ludziom miejscowym. Taki wniosek został złożony wcześniej. Nie oczekuję oczywiście na piśmie odpowiedzi, ale ustnie chcę wiedzieć czy taka chęć wystąpi w najbliższym czasie”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Na wydziale prawa byłem zaproszony, jako absolwent, natomiast nie było mowy o tym temacie. Były inne rozmowy na temat realizacji jakichś wspólnych projektów innych działań. O tym teraz trudno mówić, czyli o współpracy z poradnią prawną na Wydziale Prawa, ponieważ jest aktualnie w pracach sejmowych, gdzie wyjdzie lada moment ustawa o pomocy prawnej dla osób, która to ureguluje w sposób ustawowy możliwość udzielania porad nieodpłatnych i odpłatnych dla obywateli.”
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ta ustawa związana jest w ogóle, z czym innym. Dotyczy pomocy prawnej ludziom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji i są już w sądzie, natomiast tutaj chodzi nam o to, że jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, informacji zasięgnąć”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński dodał: „W Starostwie, z zakresu kompetencji powiatu, pracownicy udzielają takich porad mieszkańcom, jeśli tego potrzebują. W PCPR są dyżury prawników, jeśli chodzi o pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji itd.. To działa na dzień dzisiejszy, dlatego obecnie trudno jest udzielić wiążącej odpowiedzi, czy wrócimy do tematu poradni”.
Radny Pan Antoni Bogdan zabierając głos w sprawach różnych stwierdził: „Panie Starosto, Szanowni Radni, ja chciałbym się dołączyć jeszcze do wniosku kolegi Marka Żmujdzina w sprawie tej drogi Choroszcz - Niewodnica i bardzo proszę o rozważenie możliwości ujęcia w planie na 2009 rok dokończenia tej inwestycji. Tam już tak niewiele zostało, a tyle lat trwa ta budowa, że myślę, że nadszedł czas, żeby tą drogę dokończyć, w porozumieniu również chyba z Gminą Turośń Kościelna, bo kawałeczek chyba i oni mają”.
Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał: „Mam pytanie odnośnie drogi w Rogowie. Na początku słyszałem, że miała być zrobiona cała ulica w tej wsi. Nie wiem, co się stało, pewnie zabrakło pieniędzy i będzie połowa tylko zrobiona. Czy na przyszły rok następna połowa będzie robiona, czy nie?”.
Pani Elżbieta Jasińska- Zastępca Dyrektora PZD w Białymstoku złożyła wyjaśnienia: „Jeśli chodzi o Rogowo, to jest to zadanie powierzone Gminie Choroszcz uchwałą Rady Powiatu Białostockiego i jeśli mam być szczera, to nie wiem, dlaczego w połowie ma się to zakończyć, bo z tego, co wiem bruk powinien być cały zamknięty, ale jeśli jest taka potrzeba, to dowiemy się. Cała dokumentacja była przedmiotem przetargu, stąd moje zdziwienie, że ona nie ma być cała zrealizowana. Dowiem się i na pewno Pana poinformuję”.
W uzupełnieniu tej wypowiedzi głos zabrał Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Tutaj z Gminą się porozumieliśmy. My, jako powiat daliśmy 200.000zł, Gmina miała dać 1 mln zł i temat miał być załatwiony. Ta informacja jest dla nas nową informacją i musimy ją sprawdzić”.
Radny Pan Jan Ambrożej zauważył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałem poprzeć prośbę Klubu Radnych Rady Gminy Michałowo „Mała Ojczyzna” o naprawę drogi Planty przez Małynkę. Ten, wnioskowany odcinek jest bardzo krótki, tam właściwie równanie nic nie daje, bo po dniu, dwóch robi się „tarka” i to nic nie daje, a ludzie dojeżdżają tam do pracy, do „PRONAR-u”. Tam sporo od nas jeździ nie tylko z Michałowa, ale i dalszych terenów. Także ten odcinek jest bardzo ciężki. Dobrze by było ująć to w planie w przyszłym roku i coś zrobić. Druga sprawa, to, ja apelowałem już kiedyś, chciałem, żeby na imprezy robione na gminach i w powiecie, żeby nasi Radni tam byli zapraszani na takie uroczystości. Prosiłbym, żeby jednak zapraszać Radnych na takie imprezy”.
W odpowiedzi, Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam wrażenie, że jeżeli są imprezy robione przez powiat, to zawsze Radnych zapraszamy. Jeżeli gospodarzem jest Burmistrz lub Wójt, więc niezręcznie jest upominać, kogo gospodarz ma zapraszać. Może być takie odczucie Radnych, ale nie zawsze jest to z naszej winy. Zawsze bardzo serdecznie na wszystkie imprezy powiatowe wszystkich Radnych zapraszamy.”
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 22
                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXII Sesji RPB.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 18 września 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXII/08 z dnia 18 września 2008 roku.
 
Ad 24
Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 30 października 2008 roku, o godz. 1530.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-10-2008

Data udostępnienia w BIP: 28-11-2008 12:00

Data modyfikacji informacji: 28-11-2008 12:00