sesja Nr XIX z dnia 29.05.2008r.

Or.V.0041-19/08
 
 
Protokół Nr XIX / 08
z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 29 maja 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 29 maja 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XIX Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu Powiatu poprosił wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej”.
Przewodniczący rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, na prośbę Komendanta Miejskiego Policji, zaproponował przesunięcie punktów dotyczących złożenia Radzie informacji z działalności służb, zaproszonych na dzisiejsze obrady.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
         Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
4.        Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2007 roku – ref. Miejski Komendant Policji w Białymstoku.
5.        Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego w roku 2007 – ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.
6.        Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu białostockiego za okres roku 2007.
7.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna - Księżyno na odcinku Ignatki - Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od 0+000 do km 0+288 oraz odcinka km 1+845 do km 2+086,6)”.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zlecenia usług geodezyjnych.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
16.    Interpelacje i zapytania Radnych.
17.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji RPB.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie obrad XIX Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym na piśmie /zał. nr 4/.
Poinformował zebranych, iż od 25 kwietnia 2008 roku do 28 maja 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
          Ponadto Zarząd:
·       udzielił odpowiedzi na pismo Podlaskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie drzewostanu rosnącego przy drogach powiatowych, stanowiącego zagrożenie użytkownikom dróg,
·       rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych na organizację zawodów powiatowych młodzieżowych drużyn pożarniczych,
·       podpisał wnioski o umorzenie pożyczek udzielonych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz określił zadanie inwestycyjne, na które przeznaczy się kwotę umorzenia /oczyszczalnia ścieków przy DPS w Jałówce/,
·       upoważnił 2 członków do podpisania umów na prowadzenie kampanii promocyjnej z portalem internetowym, Kurierem Porannym i Agencją Reklamową,
·       omówił przy udziale przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji możliwości udzielenia dotacji dla Komendy Miejskiej na zakup samochodów terenowych dla komisariatów,
·       podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018” wraz z projektem „Gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programami usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny”,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
·       zapoznał się z wnioskami i opiniami stałych Komisji Rady Powiatu,
·       przyznał premie za miesiąc maj 2008 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       uroczystości poświęcenia Krzyża Pamięci Armii Krajowej,
·       posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”,
·       obchodach 145 rocznicy „Bitwy pod Waliłami”,
·       obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
·       uroczystości uhonorowania Laureatów Medalu Świętego Izydora Oracza,
·       otwarciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
·       spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej,
·       imprezie sportowej pn.: „Międzynarodowy konkurs modeli wodnosamolotów sterowanych „ w Czarnej Białostockiej,
·       zawodach kolarstwa terenowego – Podlasie MTB Marathon w Supraślu,
·       spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Białymstoku odnośnie organizacji udostępnienia mieszkańcom i instytucjom powiatu białostockiego szerokopasmowego bezprzewodowego internetu,
·       „Majówce” Wioski Tematycznej organizowanej przez Podlaską Stację Przyrodniczą „Narew”,
·       II Ogólnokrajowej Konferencji pod nazwą „Leader w Polsce – doświadczenia i przyszłość” oraz wygłoszenie prezentacji na temat doświadczeń Lokalnej Grupy Działania,
·       uroczystości X-lecia partnerstwa BALSTHAL /Szwajcaria/ - SUPRAŚL /Polska/ w Supraślu,
·       Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Białostockiego w Dobrzyniewie Dużym.
         Pytań i uwag do przedmiotowej informacji nie zgłoszono.
         Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
            Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2007 roku.
          Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2007 roku /zał. nr 5/. Szczególną uwagę zwrócił na wsparcie samorządów w roku ubiegłym i bieżącym: „Dużo nam pomogły Gminy Michałowo, Łapy, Suraż, Choroszcz, Turośń Kościelna i Supraśl. W roku bieżącym sytuacja wygląda znacznie lepiej. Starostwo przeznaczyło nam na pomoc na sprzęt informatyczny 20.000zł. Mamy nadzieję, że uda się nam także pozyskać środki finansowe na zakup pojazdów terenowych. Gmina Zabłudów przeznaczyła 30.000zł na samochód i 12.000 zł na służby płatne. Gminy Michałowo  i Gródek również przeznaczyły po 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów. Ma to być zakup wiązany, czyli 50% środków pozyskanych z JST dopłaci Komenda Główna Policji. Z takich naszych założeń wynika, ze w roku bieżącym może nam się uda zakupić 3, ewentualnie 4 pojazdy terenowe przeznaczone do obsługi powiatu. Ponadto jeszcze Gmina Suraż przeznaczyła 2.000zł na służby płatne. Jak wszyscy wiemy policjantów jest ciągle mało i te środki finansowe przeznaczone na służby płatne pozwalają nam zintensyfikować częstotliwość pracy policjantów. Analizując zagrożenia przestępczością należy zauważyć bardzo podstawową i istotną rzecz. Od 2005 roku przestępczość na terenie powiatu systematycznie spada. W przeciągu 2 lat o blisko 1100 przestępstw skala się zmniejszyła. Dysponujemy danymi od 2002 roku i takiego spadku dotychczas nie notowaliśmy. W 2008 roku do dnia 23 maja wg. posiadanych danych porównywanych do roku poprzedniego można stwierdzić, że następuje dalszy spadek przestępczości w granicach 15%. Wykrywalność pozostaje na podobnym poziomie”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przybliżenie przyczyny dotyczącej spadku przestępczości.
         Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił: „na spadek przestępczości składa się wiele czynników. Istotnym i podstawowym czynnikiem jest wzrost świadomości społecznej, lepsza współpraca społeczeństwa z policją oraz zaangażowanie innych podmiotów poza policją w działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Udało się nam doprowadzić do likwidacji wakatów. W ubiegłym roku Komenda Miejska miała około 70 wakatów, natomiast już na dzień dzisiejszy mamy ich tylko 14. Również poziom przygotowania zawodowego funkcjonariuszy ciągle wzrasta. Przychodzą do nas ludzie bardziej wykształceni i zaangażowani w pracy. Ponadto bardzo duża jest rola przełożonych, bo jak Państwo wiecie było trochę zmian na komisariatach terenowych.”
         Radny Pan Roman Tadeusz Łudź poprosił o bliższe informacje na temat zakupu samochodów terenowych na potrzeby komisariatów terenowych.
         Pan Jarosław Stankiewicz – Miejski Komendant Policji w Białymstoku wyjaśnił, iż w chwili obecnej nie ma mowy o konkretnej marce, ponieważ Komenda Główna Policji będzie przeprowadzała przetarg w oparciu o zamówienia publiczne.  „Parametry pojazdów dla policji są określone ustawowo. Przetarg z pewnością wygra ta firma, która przygotuje ofertę zgodną z parametrami zawartymi w specyfikacji i który będzie przydatny i potrzebny. Cena zakupu, to cena ustalona przez Komendę Główną Policji, czyli w 50% przy zakupie pojazdu partycypuje samorząd i w 50% Komenda Główna Policji. Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie poszło na 4 pojazdy. Na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawia się następująco: 3 gminy obsługiwane przez Komisariat w Zabłudowie /Zabłudów, Gródek, Michałowo/ już wyraziły akces, już chyba umowa jest podpisana na projekt obejmujący łącznie z bieżącym rokiem okres trzyletni. Ma to wyglądać w ten sposób, że co roku kupujemy 1 samochód terenowy, docelowo tak, by w ciągu tych trzech lat każdy posterunek policji miał samochód terenowy. W tym kierunku, zgodnie z tym projektem idziemy dalej i również na posiedzeniu Zarządu kwota 80.000zł dofinansowania padła. Jest już deklaracja z Wasilkowa, Czarnej Białostockiej i z terenu obsługiwanego przez Komisariat policji w Łapach, że te samorządy dorzucą się nam po 40.000zł. To pozwoli nam na zakup już 2 pojazdów dla tych Komisariatów w terenie”.
       Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2007 roku.
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego w roku 2007.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Powiatu /pełny materiał stanowi zał. nr 6/.
Zadaniem Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, w tym głównie profilaktyka chorób zakaźnych i zawodowych. Realizacja powyższego odbywa się poprzez prowadzenie systematycznego nadzoru nad:
· warunkami higieny środowiska
· stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej
· przestrzeganiem zasad profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń zakładowych
· warunkami higieny pracy w zakładach pracy
· warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia
· warunkami higieny nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
Celem działania Inspekcji Sanitarnej jest eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń zdrowotnych występujących w wymienionych wyżej obszarach. Kluczowe znaczenie mają te zagrożenia dla zdrowia, które związane są z powszechną i długotrwałą ekspozycją człowieka na ich oddziaływanie.
Czynniki, które niosą ww. zagrożenia to:
1.   jakość wody wykorzystywanej do picia i na potrzeby gospodarcze
2.   sposób gromadzenia i utylizacji odpadów stałych i płynnych
3.   środowisko pracy dzieci, młodzieży i dorosłych
4.   jakość żywności, jej zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne, sposób żywienia i stan odżywiania poszczególnych grup ludności
5.   profilaktyka chorób zakaźnych i zatruć w określonych środowiskach
6.   poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w różnych grupach społecznych
Przedstawione materiały obrazują stan sanitarny powiatu białostockiego za rok 2007
w porównaniu z sytuacją w roku poprzednim. Przedstawiono także działania Inspekcji Sanitarnej podejmowane w analizowanym okresie w celu eliminacji lub ograniczenia określonych zagrożeń zdrowotnych wymienionych na wstępie. Na uwagę zasługuje fakt dokonywania systematycznej analizy higieny oceny rozkładu zajęć w szkołach. W 2007 roku zmniejszyła się liczba szkół rozpoczynających zajęcia przed godziną 800 oraz liczba szkół pracujących w systemach dwuzmianowych, oraz takich, w których obowiązywały przerwy 5-minutowe. Oceniano także zaopatrzenie placówek nauczania w wodę i stwierdzono, że zaopatrzenie wody w 4 placówkach było warunkowo dopuszczone, natomiast w 2 placówkach była woda zła, czyli zakwestionowana pod względem mikrobiologicznym”.
         Radny Pan Roman Łudź odniósł się do informacji dotyczącej zmniejszenia ilości szkół rozpoczynających naukę przed godziną 800: „Proszę sobie wyobrazić, że są szkoły, gdzie młodzież i tak przyjeżdża do szkoły przed godziną 800, a więc rozpoczęcie nauki wcześniej skraca czas przebywania uczniów w szkole. Tym bardziej, że po południu uczniowie mają problem z dojazdem do domu. Młodzież i tak przebywa w szkole przed godziną 800, także rozpoczęcie zajęć o 730 jest uzasadnione ze względu na dobro uczniów.”
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Nasze postępowanie oparte jest na analizie i na efektywności tego nauczania. Wszelka literatura w tym zakresie wskazuje na to, że rozpoczęcie nauki przed godziną 800, mimo tego, że może organizacyjnie jest lepsze, to jednak funkcjonowanie organizmu małego dziecka wskazuje na to, że są to jeszcze godziny snu i proces edukacyjny winien rozpoczynać się od godziny 800, a więc to nie jest dobre pod względem zdrowotnym. Rozumiemy, że różne są przyczyny zorganizowania tak systemu nauczania, niemniej jednak jesteśmy zobligowani do mówienia o tym i wskazywania tych nieprawidłowości”.
Radny Pan Roman Łudź zwrócił uwagę na problem wysokości ławek w szkołach. Czasami dochodzi do paradoksów polegających na dostosowywaniu wysokości ławek w klasach, a wiadomo, że klasy starsze mają zajęcia lekcyjne w równych klasach i zapewnienie optymalnej wysokości ławek dla wszystkich uczniów jest niemożliwe.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Jest to nieporozumienie. My oceniamy tylko wysokości ławek w wieku dzieci przedszkolnych i klas nauczania początkowego. Natomiast u starszych dzieci nie oceniamy tego i nie mierzymy ławek. To byłoby absurdalne”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapytał: „Czy Pani instytucja zajmowała się i analizowała kroki w kierunku zapobiegania zanieczyszczeniu rzeki Supraśl. Chodzi mi o to, że w latach poprzednich były problemy zanieczyszczenia rzeki Supraśl, między innymi przez zanieczyszczenie wylewem gnojowicy itd.. Czy przeprowadzaliście przygotowawcze działania mające zapobiec temu zjawisku”.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdziła: „To nie jest zakres naszej działalności i kompetencji. Wszystko, co dotyczy wód powierzchniowych i sytuacji z tym związanych to jest kompetencja nadzoru ochrony środowiska. Natomiast nadzór weterynaryjny jest prowadzony nad ewentualnymi hodowlami, które się mieszczą w obrębie spływu tej rzeki. My nadzorujemy wodę, która jest przeznaczona do spożycia. Z moich informacji wynika, że w ubiegłym roku była już dokumentacja projektowa uregulowania i podjęcia działań w przebiegu rzeki Supraśl. Natomiast w tym roku mieliśmy zgłoszenie odbioru odcinka modernizacji jazów. Uczestniczymy w takich spotkaniach, by mieć bezpośrednią wiedzę o zjawiskach które występują na bieżąco.”
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapytał: „Czy wg. Pani wiedzy wodociąg znajdujący się w Supraślu spełnia wymogi sanitarne”.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Według mojej wiedzy wygląda to następująco: Gmina Supraśl podejmuje pewne działania i dokonuje modernizacji wodociągu. Mieliśmy sygnały na temat złej wody, ale Gmina podjęła bardzo szybko intensywne działania zmierzające do poprawy sytuacji i ta woda w badaniach kontrolnych była dobra. Jeżeli wodociąg jest już wieloletni, wiadomym jest, że wymaga ciągłej modernizacji. Każdy sygnał o tym, że woda jest zła jest sprawdzany. Gmina dokonuje bardzo szybko zakresu prac, które doprowadzają wodę do przydatności do spożycia”.
Radny pan Walenty Sic zauważył, że zmniejszyła liczba zachorowań na choroby pokleszczowe. Poprosił o podanie przyczyn tego zjawiska oraz o możliwości zapobiegania tym pogryzieniom.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Teren Powiatu Białostockiego jest terenem endemicznym przebywania kleszczy. Niestety ich nie zniszczymy, one będą, natomiast można zapobiegać szczególnie groźnej chorobie powodowanej przez przenoszenie przez kleszcze wirusów tj. kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych może nie daje takich ciężkich następstw, natomiast kleszczowe zapalenie mózgu jest bardzo poważne. Istnieje możliwość zaszczepienia się i ta szczepionka jest skuteczna, ale nie jest ujęta w programie obowiązkowych szczepień i niestety trzeba za nią zapłacić. Jest to jedyna skuteczna broń przeciwko kleszczom. Druga jednostka chorobowa to jest borelioza. Tutaj niestety szczepionki nie ma i zakażenie tą chorobą przebiega w sposób ukryty i dopiero później ujawnia się jako choroba na całe życia, bardzo uciążliwa, ponieważ są atakowane inne narządy w organizmie.”
Radna Pani Anna Grycuk zauważyła: „Pani często wspominała o tym, ze dyrektorzy szkół proszą o przedłużenie decyzji, czy też zaleceń, które nie są możliwe do realizacji w krótkim czasie. Ile razy można więc występować o przedłużenie takiej decyzji np. kiedy jest wymagana wymiana okien w szkole albo wymiana sanitariatów. Są to często sytuacje, kiedy dyrektor placówki jest bezradny, bo o tym decyduje samorząd”.
Pani Maria Aksiucik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyjaśniła: „Takich ograniczeń nie ma, dlatego często mamy decyzje np. z 2003 roku do realizacji. Często jednak staramy się odróżniać te sytuacje, ale kiedy np. wymiana okien jest niezbędna z uwagi na niezachowanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach to przedłużenie wykonania takiej decyzji jest znacznie utrudnione i wówczas terminy realizacji są krótkie i wówczas następuje egzekwowanie wykonania takiej decyzji w terminie krótszym”.
Innych pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego w roku 2007.
 
Ad 6
Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu białostockiego za okres roku 2007.
Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego za rok 2007 /pisemny materiał na ww. temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu - zał. nr 7/.
Utworzony na szczeblu powiatowym – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, stanowi organ administracji publicznej funkcjonującej w zespolonej administracji Powiatu Białostockiego. Zespolenie to – podobnie, jak w stosunku do innych służb, inspekcji i straży powiatowych – wyraża się zwierzchnictwem Starosty Białostockiego nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i obejmuje kompetencje określone w ustawie o Samorządzie Powiatowym i Prawie budowlanym. Aparatem wykonawczym Powiatowego Inspektora jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, działający poza urzędem Starosty Powiatowego. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. „Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wpłynęła na ilość kontroli obowiązkowych przeprowadzanych przez PINB. Ponadto na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 2.000 m i powierzchni dachu powyżej 1.000 m ciążą obowiązki przedstawienia dwukrotnie w ciągu roku, tj. do 30.11 i do 31.05. obowiązkowych kontroli odnośnie stanu technicznego przez osoby uprawnione. Oni właśnie muszą przedstawić nam pomiary i dokładne sprawozdania z tych kontroli. W wypadku braku takich kontroli organ dokonując później problemowych i własnych kontroli w terenie, widząc takie obiekty, każe właścicieli, którzy nie wykonali takiego obowiązku. To wynikło z nowelizacji ustawy, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku. Kolejnym ważnym elementem, który wpłynął na naszą działalność jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu prawa- art. 48 ust.2 pkt 1 lit.b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Konkretnie chodzi o to, że do tej pory organ dawał możliwość legalizacji samowoli budowlanych dla właścicieli i zarządców budowlanych. Ponadto, wiele rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego nakazowych, rozbiórki wymagała poinformowania Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Większość tych spraw z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną była umarzana. Dnia 6 lutego 2008 roku został wydany wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku, który samowole budowlane wykonane od początku roku 2007 określił jako bardzo istotne. W tym wyroku oskarżonego za dokonanie samowoli budowlanej uznał jako winnego popełnionego przestępstwa i skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności. To jest bardzo kontrowersyjny wyrok i jeżeli będzie upubliczniony, być może wpłynie na morale i postępowanie dokonujących samowoli budowlanych”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zadał pytanie dotyczące rozbiórek budowlanych z uwagi na to, że w roku poprzednim było wydanych 18 decyzji nakazujących rozbiórki obiektów budowlanych. Pan Radny zapytał, jaka jest skuteczność realizacji takich decyzji nakazowych.
Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „W części inwestorzy, właściciele i zarządcy sami wykonują takie nakazy, ale czasami jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, które jest bardzo rozciągnięte w czasie. Jest ono prowadzone, ale jego skuteczność jest bardzo mała.”
Kolejne pytanie Radnego Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego dotyczyło pozwoleń na użytkowanie. W roku 2007 137 obiektów zostało oddanych do użytkowania w skali całego powiatu: „Jak to się ma w porównaniu do roku 2006”.
Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „Znacznie zwiększyła się liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie. Wynika to raczej z hossy budowlanej i jakości obiektów realizowanych.”
Kolejne pytanie Radnego Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego dotyczyło ilości nałożonych mandatów karnych i ich wysokości.
Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „Wysokość mandatu karnego jest bardzo ograniczona. Maksymalnie wynosi 500 zł i w sumie nałożono ich na ogólną kwotę około 16.200 zł. Te środki nie trafiają do budżetu powiatu. Są przekazywane do budżetu wojewody, ale 5% tej kwoty wraca do budżetu powiatu”.
Radna Pani Anna Grycuk zapytała, jaka jest procedura kontroli nadzoru budowlanego w szkołach, do czego ma prawo inspektor, a czego mu nie wolno kontrolować, czy też żądać”.
Pan Andrzej Czaban - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: „Upoważnienie wojewody mówi wyraźnie, że organ nadzoru budowlanego ma prawo wstępu w każdym czasie, na każdą budowę i do każdego obiektu. Są różne rodzaje kontroli, zwykła, problemowa, kontrolna i nie ma żadnego obowiązku informowania ani właściciela, ani zarządcy, ani użytkownika o danej kontroli. Inspektor ma prawo kontrolować wszystkie dokumenty związane z obiektem. Wiemy, że każdy obiekt od momentu jego powstania aż do śmierci technicznej musi mieć własne dokumenty. Obowiązkiem właściciela, zarządcy, użytkownika jest ich przechowywanie aż do końca jego istnienia. Te dokumenty winny być na miejscu np. u dyrektora szkoły”.
Innych pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu białostockiego za okres roku 2007.
 
            Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
Pan Wiesław Pusz- Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 8/.
         „Szanowni Państwo zmiana uchwały polega na tym, że w dwóch domach pomocy społecznej jest propozycja zmiany wartości punktu z 5 zł na 5,50zł i dotyczy to DPS w Jałówce z Filią w Łaźniach i DPS w Uhowie. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim tym, że część pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w tych niższych kategoriach zaszeregowania na etacie opiekuna z bardzo krótkim stażem nie osiągnęło z dniem 1 stycznia 2008 roku minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego ustawą.
Biorąc pod uwagę kategorię zaszeregowania, ci pracownicy nie mają nawet minimalnego wynagrodzenia, co niezwłocznie należy skorygować. W innych domach wartość punktu jest 6 zł lub 6,50zł. W Czerewkach nadal jeszcze pozostaje wartość 1 punktu 5zł, z uwagi na to, że w ramach posiadanego budżetu Dyrektor na razie nie będzie mógł podnieść tych wynagrodzeń. Informacyjnie chcę powiedzieć, że na 449 etatów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2007 roku ta kwestia dotyczyła 49 osób. Na wniosek tych dwóch jednostek przedstawiony został Państwu stosowny projekt uchwały”.
         Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały   zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca tejże Komisji – Pani Sylwia Rząca.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/181/08 z dnia 29 maja 2008 roku zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 9/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna - Księżyno na odcinku Ignatki - Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od 0+000 do km 0+288 oraz odcinka km 1+845 do km 2+086,6)”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna - Księżyno na odcinku Ignatki - Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od 0+000 do km 0+288 oraz odcinka km 1+845 do km 2+086,6)” /zał. nr 10/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Rada Gminy Juchnowiec Kościelny podjęła uchwałę o przeznaczeniu stosownej kwoty na wykonanie chodników przy drodze powiatowej z Turośni Kościelnej do Księżyna na odcinku Ignatki – Księżyno na łącznej długości 529,6 m chodnika. Gmina Juchnowiec Kościelny przy realizacji tego zadania pragnie pełnić rolę inwestora. Aby rzecz nabrała mocy prawnej potrzeba podpisać umowę pomiędzy ustawowym zarządcą dróg powiatowych, jakim jest Zarząd Powiatu a Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny. Aby móc podpisać taką umowę potrzebna jest uchwała Rady Powiatu Białostockiego upoważniająca Zarząd Powiatu do podpisania tej umowy w zakresie prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych Gminie Juchnowiec Kościelny. Jest to czysty wymóg formalny. Te cyfry w §1 tej uchwały pokazują lokalizację chodnika od punktu początkowego przy drodze wojewódzkiej do 1+845 do km 2+086,6. Pomiędzy tymi odcinkami istnieje już chodnik w Gminie Juchnowiec Kościelny”.
         Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
         Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna - Księżyno na odcinku Ignatki - Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od 0+000 do km 0+288 oraz odcinka km 1+845 do km 2+086,6)”, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący tejże Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/182/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna - Księżyno na odcinku Ignatki - Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od 0+000 do km 0+288 oraz odcinka km 1+845 do km 2+086,6)”/zał. nr 11/.
 
 
Ad 9
          Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku /zał. nr 12/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w wyniku rozmów, które były prowadzone przez Zarząd Powiatu Białostockiego z Panem Burmistrzem Gminy Czarna Białostocka, ustalono, że pod ulicą Piłsudskiego, zaliczoną do kategorii dróg powiatowych, w Czarnej Białostockiej wykonany będzie przepust odprowadzający wody ze zlewni częściowo drogowej i ze zlewni również terenowej. Podział obowiązków przy wykonywaniu tego przepustu jest następujący: Gmina Czarna Białostocka zamówi i sprawi, że projektanci opracują dokumentację techniczną na wykonanie przepustu pod ulicą Piłsudskiego, wykona kanał deszczowy odprowadzający wody z tego przepustu, jednocześnie z kanalizacją sanitarną, jaką będzie wykonywała na osiedlu przyległym do ulicy Piłsudskiego, natomiast Powiat Białostocki wykona fizycznie robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przepustu, oczywiście po uprzednim wykonaniu odprowadzenia wód opadowych z tegoż przepustu. Rok 2010 wynika z harmonogramu, jaki Gmina Czarna Białostocka ustaliła przy realizacji tego zadania. W roku 2009 zostanie zamówiona dokumentacja, stąd potrzeba wykonania przepustu przesuwa się mniej więcej na rok 2010 i potrzeba upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania stosownej umowy ze skutkiem na rok 2010”.
Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
         Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący tejże Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/183/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku /zał. nr 13/.
 
Ad 10
          Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej /zał. nr 14/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w wyniku rozmów pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Michałowo ustalono, że w następstwie tego, że Rada Gminy Michałowo podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 800.000zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej, tj. ulicy Gródeckiej w Michałowie od ulicy 11-go Listopada do ulicy Topolowej i Gmina Michałowo będzie pełniła rolę inwestora przy wykonywaniu tegoż zadania. W zakres tego zadania wchodzi przebudowa krawężników, chodników i zjazdów. Aby można było to zadanie powierzyć Gminie Michałowo, potrzeba najpierw upoważnić Zarząd Powiatu Białostockiego do podpisania stosownej umowy z Wójtem Gminy Michałowo. Dodam, że Powiat Białostocki na tym samym odcinku drogi będzie realizował wykonanie nawierzchni bitumicznej”.
Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał o nawierzchnię, którą ma wykonywać Powiat Białostocki: „ile to będzie warstw nawierzchni bitumicznej”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Mam przy sobie kosztorysy inwestorskie, które mogą przybliżyć temat, natomiast mogę powiedzieć, że istniejąca nawierzchnia bitumiczna wymaga dokonania pewnych wyrównań z betonu asfaltowego oraz na te wyrównania będzie wykonana jedna warstwa nawierzchni bitumicznej ścieralnej”.
Ponieważ więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
         Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący tejże Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/184/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej /zał. nr 15/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zlecenia usług geodezyjnych.
        Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznał Wysoką Radę z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zlecenia usług geodezyjnych /zał. nr 16/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości kontynuuje ustawowy obowiązek opracowania ewidencji budynków i lokali dla wszystkich miast naszego powiatu. Została już założona ewidencja budynków i lokali dla miasta Choroszcz, Wasilków, Supraśl, wyłonieni wykonawcy ewidencji lokali miast Tykocin, Suraż i Zabłudów. Termin zakończenia – IV kwartał bieżącego roku. Pozostały jeszcze dwa miasta z największą ilością budynków i lokali, a mianowicie Łapy i Czarna Białostocka. Przewiduje się, że okres wykonywania prac geodezyjnych będzie wynosił około 10-12 miesięcy. Z tego względu płatność za wykonaną usługę zostanie zrealizowana w I półroczu 2009 roku. Podpisanie umowy na wykonanie prac geodezyjnych z udziałem środków z budżetu powiatu 2009 roku wymaga zgody Rady Powiatu w formie uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania. Środki te będą pochodziły w części z dotacji wojewody, w części z funduszu geodezyjnego”.
Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
          Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/185/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zlecenia usług geodezyjnych /zał. nr 17/.
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych.
         Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji zreferowała Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych /zał. nr 18/.
        „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado z dniem 30 sierpnia 2008 roku upływa termin zawarcia umowy na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych z Wytwórnią, która do tej pory produkowała nam tablice rejestracyjne, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, a z uwagi na to, że okres zobowiązania finansowego przekracza jeden rok budżetowy zachodzi konieczność zarezerwowania środków w budżecie na lata 2009-2011. Projekt uchwały przedstawia mniej więcej kwoty w roku 2009 i następnych, jakie przewidujemy zarezerwować na ten cel”.
        Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zgłosił pytanie w związku z przygotowanym projektem ustawy sejmowej, w której przewiduje się, że kwoty za tablice będą takie same dla motorowerów, jak i samochodów ciężarowych”.
         Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśniła: „W tej kwestii nie mogę zabrać zdania, ponieważ ceny są narzucone przez wytwórcę tablic rejestracyjnych. Jeżeli zmieni się koszt produkcji tablic, a z tego, co mi wiadomo ma on wzrosnąć z uwagi na zastosowanie większych zabezpieczeń przy produkcji tablic, to nie ma szans na to, by były one tańsze”.
Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
          Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/186/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych /zał. nr 19/.
 
 
 
Ad 13
          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 20/.
      „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ponieważ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przygotowany na dzisiejszą sesję został Państwu przesłany dwa tygodnie wcześniej, był też bardzo dokładnie referowany na posiedzeniach Komisji, stąd w swoim wystąpieniu ograniczę się tylko do zreferowania autopoprawek Zarządu Powiatu, jakie zostały wniesione w międzyczasie przez Zarząd Powiatu. W dniu 14 maja 2008 roku, na posiedzeniu Zarządu została wprowadzona autopoprawka dotycząca przeniesienia z rezerwy budżetowej kwoty 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów terenowych dla Komend Policji zlokalizowanych na terenie Powiatu Białostockiego. Również dzisiaj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu i autopoprawka została wniesiona jedynie w treści załącznika nr 3 pod pozycją 12 d, gdzie uzupełniono jeszcze zakres zadania o ulicę Grzybową w miejscowości Łapy. Chodzi o to, że przeprowadzona procedura przetargowa na odbudowę ulicy Nowowiejskiej w Łapach pozwoliła na uzyskanie oszczędności w ramach planowanej kwoty, w tym dotacji z budżetu powiatu 530 zł i oszczędność ta powiększona również o zaoszczędzone środki ze strony Gminy pozwoli jeszcze zrealizować odbudowę ulicy Grzybowej w Łapach. To są wszystkie autopoprawki, które zostały wniesione w ostatnim czasie, a jednolity tekst łącznie z autopoprawkami Zarządu został Państwu dzisiaj wyłożony do zapoznania się”.
Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Powiatu.
Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący tejże Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Także Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok wraz z autopoprawką Zarządu.
          Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/187/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok /zał. nr 21/.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił zebranym, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga Pani Sabiny Pryszmont, pełnomocnika Pani Justyny Pryszmont /zał. nr 22/. Sprawa ta była przedmiotem obrad poprzedniej Sesji i z uwagi na prośbę skarżącej o umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej rozpatrzenie jej przesunięto na dzisiejsze obrady.
O wyjaśnienie tej kwestii został poproszony Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
Skarga jest na Dyrektora PZD z uwagi na to, że nie chce zmienić istniejących stosunków wodnych na gruntach wsi Zajezierce Gmina Zabłudów. Sprawa toczy się od ubiegłego roku Była przedmiotem rozpatrywania przez szereg instancji, w tym Burmistrza Zabłudowa i Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Obecnie trafiła do Komisji Infrastruktury Technicznej i Rady Powiatu Białostockiego. W posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej uczestniczyła sama zainteresowana, czyli skarżąca. Twierdzi ona, że wody z przepustu, który jest pod drogą powiatową zalewają jej działkę. Oczekuje zaślepienia przepustu, po to, by wody z tego przepustu nie zalewały jej działkę. Grunt wokół drogi jest z obu stron położony niżej. Droga w sposób naturalny przegradza pewne naturalne zagłębienie terenu, gdzie z działki Państwa Wacewicz woda płynie na działkę Pani Pryszmont. Ustawa Prawo wodne mówi wprost, że zabrania się zmieniać stosunków wodnych utrwalonych na gruncie przez określony okres czasu. Przepust był wybudowany przed 40 laty, bo na to wskazuje jego konstrukcja i sposób wykonania. Do przepustu nie ma doprowadzonego jakiegoś regularnego cieku wodnego, ani cieku odprowadzającego wodę z przepustu. Zaistniało to wiele lat temu, zanim powstał powiat w obecnym kształcie. Z punktu widzenia potrzeb drogi powiatowej ten przepust jest dla drogi zbędny. Ten przepust jest potrzebny dla potrzeb terenu przyległego z obu stron, bo przeprowadza wodę ze zlewni terenowej. Jeżeli ten przepust zlikwidowalibyśmy lub zaślepili, to wówczas byłby słuszny powód do złożenia skargi i podjęcia działań, bo wtedy woda w sposób naturalny zatrzymywałaby się na gruntach Państwa Wacewiczow. W tj chwili do Państwa należy ocena, co z tym dalej zrobić”.
Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Technicznej.
          Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej przed przedstawieniem opinii Komisji poprosił Dyrektora PZD o dodatkowe wyjaśnienia: „W dniu dzisiejszym w materiałach na sesję otrzymaliśmy decyzję Burmistrza Zabłudowa odmawiającą wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego. Ta decyzja nie jest jeszcze prawomocna, bo została wydana w dniu 14 maja 2008 roku. Proszę przybliżyć mi temat, dlaczego ten materiał został dostarczony i jakie są skutki dalszego postępowania”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Ustawa Prawo wodne, właśnie na Wójta bądź Burmistrza nakłada obowiązek podjęcia w drodze decyzji administracyjnej interwencji w sprawie przywrócenia tzw. pierwotnych stosunków wodnych. Burmistrz Zabłudowa podejmował w tej sprawie już interwencję i odmawiał systematycznie Pani Pryszmont wydania decyzji, która nakazywałaby przywrócenie stanu poprzedniego. Wynika to z prowadzonej procedury w drodze postępowania administracyjnego, w tym rozpatrzenia sprawy przez SKO i przekazania do ponownego rozpatrzenia, stąd ta decyzja Burmistrza Zabłudowa”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poinformował Wysoką Radę, iż Komisja bardzo wnikliwie zapoznała się ze skargą, wysłuchując stronę skarżącą i przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku uznając ją za bezzasadną.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/188/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku /zał. nr 23/.
 
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił zebranym, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga Pani Anny Sokół z dnia 13 maja 2008 roku na działalność pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku /zał. nr 24/.
„Pani Anna Sokół skarży, ze urzędnik błędnie wprowadził do komputera dane dotyczące jej wykształcenia. Dane te były prawidłowo wprowadzone, ale ta Pani rejestrowała się kilka lat wcześniej po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i pierwsza rejestracja tego dotyczyła. W kwietniu tego roku prawidłowo został dokonany wpis dotyczący jej wykształcenia, natomiast problem powstał na łączach internetowych przy projekcie „7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę”, ponieważ jest to ogromny projekt, pierwszy w Polsce, który kumuluje w sobie ogromne informacje informatyczne z całego województwa, ze wszystkich urzędów pracy. W którymś momencie nastąpiło przekłamanie. Projekt ten przesyłając informację o tej Pani wpisał, bo jest tylko i wyłącznie jedna informacja o wykształceniu, pierwszą informację, jaka wpłynęła do urzędu. W tej chwili trwają już od dłuższego czasu prace nad tym, żeby poprawić te informacje, żeby były bardziej pełne, ale ta sprawa nie należy do nas, ale do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mam nadzieję, że szybko nastąpi poprawa. Pani Sokół twierdzi również w skardze, że nie została poinformowana przez doradcę zawodowego o dodatkowych formach szkoleń organizowanych przez PUP ze środków unijnych. Dla bezrobotnego nie ma żadnego znaczenia czy to są środki unijne, czy środki funduszu pracy, dlatego, że takie same szkolenia za te pieniądze są organizowane. Znaczenie ma tylko moment podpisania umowy z bezrobotnym.  Pani Sokół podnosi też, że nie zawiadomiono jej, iż wszystkie szkolenia umożliwiające podjęcie pracy administracyjno-biurowej rozpoczynają się 11.04.2008 roku. Jest to nieprawda, bo akurat w tym roku 11.04.2008 roku żadne szkolenie się nie rozpoczęło. Te szkolenia rozpoczynają się w przeróżnych terminach i trwają właściwie przez cały czas, przez cały rok. Pani Anna Sokół podnosi też, że Dyrektor PUP zachęcał ją do przekwalifikowania się z uwagi na to, że w chwili obecnej nie ma zapotrzebowania na młodych nauczycieli. Nigdy nikogo do niczego nie zachęcałam, natomiast moim obowiązkiem jest poinformowanie, że jeśli chodzi o zawód nauczyciela to praktycznie w urzędzie pracy nie ma żadnych ofert podjęcia pracy. Ofert pracy dla nauczycieli w ogóle do urzędu pracy nie wpływają. One są tylko i wyłącznie w Kuratorium i bezpośrednio o dyrektorów szkół, które poszukują nauczycieli. Oczywiście przy tej okazji poinformowałam ją o możliwości przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu, o tym, że takie informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu oraz, że jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z internetu w urzędzie. W sumie Pani Anna Sokół przepracowała w zawodzie 1 rok i 3 miesiące i było to zatrudnienie w siedmiu różnych instytucjach”.
Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Jan Kaczmarek.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/189/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia /zał. nr 25/.
 
 
Ad 16
Interpelacje i zapytania Radnych.
 Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 18
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XVIII/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku.
 
Ad 19
            Sprawy różne.
W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski  zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku:
·       pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o załatwieniu skargi Pani Ireny Polińskiej /zał. nr 26/.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 20
Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XIX Rady Powiatu III kadencji, w dniu 29 maja 2008 roku, o godz. 1245.
 
Protokołowała:                                                                                                      
Bogumiła Malinowska

Podpisał:

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-05-2008

Data udostępnienia w BIP: 30-06-2008 12:30

Data modyfikacji informacji: 30-06-2008 12:30