sesja Nr XVIII z dnia 24.04.2008r.

Or.V.0041-18/08
 
 
Protokół Nr XVIII / 08
z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 24 kwietnia 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 24 kwietnia   2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XVIII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu: „ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok”.
Wniosek o zdjęcie punktu został przyjęty jednogłośnie.
 Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.          Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.
2.          Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.          Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.          Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
5.          Opinia Komisji Rewizyjnej dotyczące rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
6.          Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2007 roku.  
7.          Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok. 
8.          Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”. 
9.          Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”.  
10.       Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2007 rok.
11.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2007 roku.
12.       Przyjęcie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok.
13.       Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o stanie mienia powiatowego.
14.       Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku z wykonania uchwały XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
15.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. 
16.       Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za rok 2007.
17.       Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
18.       Interpelacje i zapytania Radnych.
19.       Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji: XVI oraz Nadzwyczajnej XVII Sesji RPB.
20.       Sprawy różne.
21.       Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym na piśmie /zał. nr 4/.
Poinformował zebranych, iż od 27 marca 2008 roku do 24 kwietnia 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.
                    Ponadto Zarząd:
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”,
·       udzielił odpowiedzi na pismo Komendanta Miejskiego Komendy Policji w Białymstoku w sprawie zakupu nagród uczestnikom konkursu „Nasze bezpieczeństwo",
·       podpisał aneks Nr 2 do umowy zawartej w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę",
·       udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego do reprezentowania interesów Powiatu przed instancjami sądowymi,
·       podpisał umowę z Dyrektorem Centrum Edukacji w Supraślu na wynajem pomieszczeń w związku z organizacją przez Powiat Targów Turystycznych,
·       przyznał premie za m-c marzec 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Stałych Komisji Rady Powiatu,
·       uczestniczył w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
 Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       uroczystym otwarciu nowej siedziby Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu,
·       podsumowaniu konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", który odbył się w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       konferencji „Fundusze unijne wsparciem działań samorządu" zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
·       spotkaniu informacyjnym wspólnotowego programu „Inteligentna Energia -Europa (JEE)" promującym efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii,
·       podsumowaniu konkursu „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Białegostoku oraz Powiatu Białostockiego",
·       eliminacjach powiatowych XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków p.n. „Mama, Tata i ja",
·       eliminacjach powiatowych XXXI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Wasilkowie,
·       Halowych Regionalnych Zawodach Jeździeckich w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody zorganizowanych w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       Koncercie Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum" w Łapach.
                        Radny Pan Marcin Oblacewicz zadał pytanie dotyczące zarządzania drogami powiatowymi: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym się dowiedzieć jakiej odpowiedzi udzielono mieszkańcom wsi Pasynki w sprawie naprawy drogi powiatowej Pasynki –Zagruszany”.
                  Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado informuję, iż w treści odpowiedzi umieszczono słowa: „droga będzie utrzymywana w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg”.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zadał pytanie do Pana Starosty: „Mam pytanie odnośnie udzielenia odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie dofinansowania prac projektowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1422 na odcinku droga nr 19 – Złota Wieś. Jaka to była odpowiedź”.
                  Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Odpowiedź idzie w kierunku potrzeby partycypacji ze strony Gminy w kosztach przygotowania dokumentacji, czy Burmistrz wyrazi zgodę, czy nie. Ma to być udział 50 na 50%.”
                Tytułem uzupełnienia Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dodał: „Najpierw Rada Miejska w Czarnej Białostockiej winna podjąć uchwałę w sprawie zabezpieczenia tych środków i o współpracę z powiatem”.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Chciałem się dowiedzieć odnośnie podpisania aneksu do umowy zawartej w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Urząd Pracy”. Czego dotyczył ten aneks”.
                Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Była możliwość, żeby uzyskać dodatkowe pieniądze i program został wydłużony o 3 m-ce. Z jednej strony było zapewnienie, że te pieniądze do nas przyjdą, a z drugiej strony, że wydłuża się ten okres.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Chciałem jeszcze zapytać, bo Starosta uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Centrum Kultury w Supraślu.”
                  Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Było to otwarcie Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Był to moment, gdzie była wystawa zdjęć fotografika – Pana Zalewskiego, wystawa związana z historią monasteru”.
                Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja chciałem dowiedzieć się jaką odpowiedź otrzymali mieszkańcy wsi Topolany w sprawie budowy drogi Michałowo – Zabłudów”.
                Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Tutaj, jeżeli chodzi o tą drogę to po prostu można powiedzieć, że są co najmniej 3 elementy. Po pierwsze Pan Wójt, który pisze do nas, że on w pierwszej kolejności chce robić ulicę Gródecką i to prawdopodobnie będzie tak robione. Po drugie Rada Gminy Michałowo, która chce robić drogę od Michałowa do Topolan i po trzecie mieszkańcy wsi Topolany, którzy zwracają uwagę na ten odcinek gorszy, który jest bliżej Zabłudowa i z kolei oni chcą bardziej robić ten odcinek i drogę w kierunku od Topolan do Michałowa. Generalnie można powiedzieć tak, że jest wieloletni plan inwestycyjny i w tym roku 400.000zł i będzie robiona Gródecka, a w następnych latach są pieniądze z Gminy i nasze i będzie robiona droga na odcinku Topolany – Michałowo. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, czy od Michałowa do Topolan, czy od Topolan do Michałowa, ale droga będzie robiona.”
                Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok /zał. nr 5/.
                   „Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ponieważ sprawozdanie zostało Państwu przekazane w dniu 22 marca 2008 roku i jest bardzo obszerne. Wielkości ogólne wykonania dochodów, jak też wykonania wydatków odniesione są w przedłożonym sprawozdaniu do kwot planowanych dochodów, jak też planowanych wydatków po dokonanych zmianach. Wynik budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych to jest różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 5.306.627 zł na planowaną nadwyżkę 1.834.260 zł, którą Wysoka Rada przeznaczyła na obsługę zadłużenia. Tak więc na koniec roku budżet powiatu dysponował nadwyżką w kwocie 3.472.367 zł i na pierwszej Sesji w roku 2008 nastąpiła korekta budżetu na rok 2008 zwiększająca plan wydatków o kwotę 1.875.000 zł i ten planowany na 2008 rok deficyt zostaje pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, a dokładnie nadwyżką z roku 2007…“
 
                   Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
 
                   Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego przedstawili opinie do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok. Wszystkie opinie były pozytywne.
 
                Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie: „Wysoka Rado na stronie 28 sprawozdania z wykonania budżetu mamy wskaźnik udziału wydatków majątkowych, który
jest za 5 lat, przez 5 lat od 2003 roku najgorszy, czy dalsze lata również wskazywałyby na to, że jest najgorszy, to jest pytanie jakby pierwsze i drugie pytanie dlaczego on jest najgorszy skoro zadłużenie budżetu w 2007 roku uległo zmniejszeniu o prawie 3 miliony i nadwyżka budżetowa ponad 5 milionów. Dziękuję”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż „Wysoka Rado, ta kwestia była bardzo szczegółowo omawiana na posiedzeniach poszczególnych Komisji, ale jeżeli to wymaga jeszcze wyjaśnianie, więc bardzo proszę. Porównanie wskaźnikowe a szczególnie do roku 2006 może być tylko i wyłącznie mylące, gdyż rok 2006 był rokiem szczególnym, szczególnie dobrym dla inwestycji, w tym inwestycji drogowych, a to dlatego, że w tymże roku powiat otrzymał ponad 2,5 miliona pomocy finansowej gmin, jak również na wydatki drogowe, na inwestycje drogowe zaciągnął 2 250 000 zł kredytu komercyjnego. Ten kredyt rozpoczął swoją spłatę od roku 2007, wcześniejsze kredyty były zaciągane w poprzednich latach i w roku 2007 dokładnie obsługiwaliśmy 10 kredytów plus pożyczka na prefinansowanie. Obsługa tych kredytów nie mogła ulec zmianie gdyż były wcześniej zawarte umowy i harmonogramy spłat i stąd, jeśli spojrzeć na załącznik nr 10 to rozchody budżetu czyli zamknęły się kwotą prawie 3 milionów złotych. Tyle nas kosztowało obsłużenie czyli terminowa spłata kredytów. Odnośnie nadwyżki, która się pojawiła na koniec roku 2007 rozumiem, że sprawa została wcześniej wyjaśniona i ja dzisiaj też próbowałam to uzasadnić. Dlaczego w roku 2007 inwestycje drogowe, bo głównie o inwestycje drogowe chodzi, bo tak rozumiem to pytanie, bo jeśli chodzi o inwestycje prowadzone w domach pomocy społecznej czy też w placówkach oświatowych to one były realizowane zgodnie z pierwotnym planem czyli z uchwałą budżetową przyjętą przez Radę Powiatu w dniu 1 marca roku 2007, więc żeby wyjaśnić sprawę do końca to główną przyczyną zmniejszenia wydatków w stosunku do lat poprzednich na inwestycje drogowe było to, że rok 2007 nie był możliwy jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków. Ja przypomnę, ale proszę zajrzeć do załącznika nr 4 gdzie każda inwestycja jest rozliczona imiennie, jest to wykaz inwestycji i każda inwestycja w tym inwestycje drogowe są wyszczególnione, więc jeżeli mówimy, oczywiście globalnie traktujemy to jako wydatki majątkowe ale w załączniku nr 4 jest rozliczony cały plan inwestycji imiennie i dlaczego na drogach powiatowych inwestycje, no oczywiście w porównaniu do lat poprzednich są o wiele mniejsze, w marcu roku 2007 planowaliśmy na drogach powiatowych wykonać inwestycje w ten sposób, że przewidywano pozyskanie środków w ramach programów z Unii Europejskiej w kwocie 28 343 000 zł plus do tego 1 815 000 zł tj. kwota zadeklarowana przez gminy a 3 439 000 zł miały to być środki własne. Gminy, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, więc gminy wycofały się z kwoty 1 815 000 zł, natomiast z uwagi na potrzebę wykonania niezbędnych remontów, przypomnę Państwu, że w maju Wysoka Rada, nie kto inny podjęła decyzję o przeniesieniu kwoty 2 mln zł z inwestycji a dokładnie podaję jest to uchwała z dnia 24 maja roku 2007 i wówczas z inwestycji, jest to załącznik nr 2 z inwestycji drogowych przeniesiono kwotę 1 946 500 zł na remonty bieżące i kapitalne dróg i przeniesiono to na paragraf zakup usług remontowych 1 300 000 i na paragraf 4 300 zakup usług pozostałych czyli bieżące remonty 646 500 dlatego jeżeli porównamy to z wydatkami na drogi to te pieniądze nigdzie nie zostały przeniesione na jakiś inny dział tylko na drogi, a nasza kalkulacja była prosta, że powiat, który ma ponad 1100 km dróg czyli najwięcej dokładnie to jest tyle ile jest dróg wojewódzkich w całym województwie podlaskim i tutaj dobrzy by było tym pamiętać, inne są możliwości budżetu samorządu województwa, który zresztą sam sobie przydziela jeszcze środki z Unii Europejskiej, przepraszam za skojarzenia, a zupełnie inna jest pozycja największego w Polsce obszarowo powiatu, zresztą jest taki wskaźnik proszę Państwa jak długość dróg publicznych przypadających na jednego mieszkańca, w stosunku do średniej krajowej my mamy więcej przypadających dróg na jednego mieszkańca 6 - krotnie więcej od średniej krajowej, to można sobie wyobrazić w jakiej jesteśmy sytuacji, a dochody, które uzyskuje powiat chociażby z podatków od osób fizycznych tj. pochodna liczby ludności, więc po prostu nie stać nas na to żeby budżet w 100 % był to budżet, w którym
jest za 5 lat, przez 5 lat od 2003 roku najgorszy, czy dalsze lata również wskazywałyby na to, że jest najgorszy, to jest pytanie jakby pierwsze i drugie pytanie dlaczego on jest najgorszy skoro zadłużenie budżetu w 2007 roku uległo zmniejszeniu o prawie 3 miliony i nadwyżka budżetowa ponad 5 milionów. Dziękuję”.
                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż „Wysoka Rado, ta kwestia była bardzo szczegółowo omawiana na posiedzeniach poszczególnych Komisji, ale jeżeli to wymaga jeszcze wyjaśnianie, więc bardzo proszę. Porównanie wskaźnikowe a szczególnie do roku 2006 może być tylko i wyłącznie mylące, gdyż rok 2006 był rokiem szczególnym, szczególnie dobrym dla inwestycji, w tym inwestycji drogowych, a to dlatego, że w tymże roku powiat otrzymał ponad 2,5 miliona pomocy finansowej gmin, jak również na wydatki drogowe, na inwestycje drogowe zaciągnął 2 250 000 zł kredytu komercyjnego. Ten kredyt rozpoczął swoją spłatę od roku 2007, wcześniejsze kredyty były zaciągane w poprzednich latach i w roku 2007 dokładnie obsługiwaliśmy 10 kredytów plus pożyczka na prefinansowanie. Obsługa tych kredytów nie mogła ulec zmianie gdyż były wcześniej zawarte umowy i harmonogramy spłat i stąd, jeśli spojrzeć na załącznik nr 10 to rozchody budżetu czyli zamknęły się kwotą prawie 3 milionów złotych. Tyle nas kosztowało obsłużenie czyli terminowa spłata kredytów. Odnośnie nadwyżki, która się pojawiła na koniec roku 2007 rozumiem, że sprawa została wcześniej wyjaśniona i ja dzisiaj też próbowałam to uzasadnić. Dlaczego w roku 2007 inwestycje drogowe, bo głównie o inwestycje drogowe chodzi, bo tak rozumiem to pytanie, bo jeśli chodzi o inwestycje prowadzone w domach pomocy społecznej czy też w placówkach oświatowych to one były realizowane zgodnie z pierwotnym planem czyli z uchwałą budżetową przyjętą przez Radę Powiatu w dniu 1 marca roku 2007, więc żeby wyjaśnić sprawę do końca to główną przyczyną zmniejszenia wydatków w stosunku do lat poprzednich na inwestycje drogowe było to, że rok 2007 nie był możliwy jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków. Ja przypomnę, ale proszę zajrzeć do załącznika nr 4 gdzie każda inwestycja jest rozliczona imiennie, jest to wykaz inwestycji i każda inwestycja w tym inwestycje drogowe są wyszczególnione, więc jeżeli mówimy, oczywiście globalnie traktujemy to jako wydatki majątkowe ale w załączniku nr 4 jest rozliczony cały plan inwestycji imiennie i dlaczego na drogach powiatowych inwestycje, no oczywiście w porównaniu do lat poprzednich są o wiele mniejsze, w marcu roku 2007 planowaliśmy na drogach powiatowych wykonać inwestycje w ten sposób, że przewidywano pozyskanie środków w ramach programów z Unii Europejskiej w kwocie 28 343 000 zł plus do tego 1 815 000 zł tj. kwota zadeklarowana przez gminy a 3 439 000 zł miały to być środki własne. Gminy, ponieważ nie było możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, więc gminy wycofały się z kwoty 1 815 000 zł, natomiast z uwagi na potrzebę wykonania niezbędnych remontów, przypomnę Państwu, że w maju Wysoka Rada, nie kto inny podjęła decyzję o przeniesieniu kwoty 2 mln zł z inwestycji a dokładnie podaję jest to uchwała z dnia 24 maja roku 2007 i wówczas z inwestycji, jest to załącznik nr 2 z inwestycji drogowych przeniesiono kwotę 1 946 500 zł na remonty bieżące i kapitalne dróg i przeniesiono to na paragraf zakup usług remontowych 1 300 000 i na paragraf 4 300 zakup usług pozostałych czyli bieżące remonty 646 500 dlatego jeżeli porównamy to z wydatkami na drogi to te pieniądze nigdzie nie zostały przeniesione na jakiś inny dział tylko na drogi, a nasza kalkulacja była prosta, że powiat, który ma ponad 1100 km dróg czyli najwięcej dokładnie to jest tyle ile jest dróg wojewódzkich w całym województwie podlaskim i tutaj dobrzy by było tym pamiętać, inne są możliwości budżetu samorządu województwa, który zresztą sam sobie przydziela jeszcze środki z Unii Europejskiej, przepraszam za skojarzenia, a zupełnie inna jest pozycja największego w Polsce obszarowo powiatu, zresztą jest taki wskaźnik proszę Państwa jak długość dróg publicznych przypadających na jednego mieszkańca, w stosunku do średniej krajowej my mamy więcej przypadających dróg na jednego mieszkańca 6 - krotnie więcej od średniej krajowej, to można sobie wyobrazić w jakiej jesteśmy sytuacji, a dochody, które uzyskuje powiat chociażby z podatków od osób fizycznych tj. pochodna liczby ludności, więc po prostu nie stać nas na to żeby budżet w 100 % był to budżet, w którym
ponad 40 % pochłania pomoc społeczna, a tutaj też my niestety żadnego nowego domu pomocy społecznej nie budowali tylko otrzymaliśmy te domy pomocy społecznej jako w marszu, one były zlokalizowane na naszym terenie, po prostu nie uzyskamy żadnych efektów jeżeli będziemy inwestycje na drogach powiatowych finansować wyłącznie z dochodów własnych powiatu, dlatego też zostały stworzone na rok 2008 odpowiednie warunki, to się wiąże ze składanym naszym wnioskiem do Programu RPO gdzie praktycznie każda wydatkowana z budżetu powiatu złotówka idzie na drogi w wysokości 3 zł, czyli nie jako już możemy począwszy od tego roku te pieniądze potroić co da o wiele większe efekty. Nie wiem czy udało mi się odpowiedzieć na pytanie, ale po prostu jest to tak złożone zagadnienie, że no nie da się tak w dwóch słowach i tak jednoznacznie”.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Skarbnik w omówionym budżecie określiła sprawy, których nie udało nam się wykonać w tym roku. A pytanie moje brzmi: Czego szczególnie nie udało nam się zrobić biorąc pod uwagę zamierzenia w zatwierdzonym projekcie na rok 2007? Jak Pani uważa?”
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż „to znaczy nie powiedziałabym, że nam się nie udało, nam się udało praktycznie w ramach budżetu zrealizować wszystko, bo inaczej to wygląda w ujęciu liczbowym, bo praktycznie w wykonanych wydatkach nie wykorzystano 2,5 mln złotych, ale głównie nie dlatego, że jakiś zadań nie wykonaliśmy w stosunku do planowanych oczywiście, bo w stosunku do naszych rzeczywistych potrzeb to daleko, daleko jesteśmy w tyle, bo potrzeby są znacznie większe niż to co wykonaliśmy, mogę powiedzieć, że plan zarówno po stronie dochodów jak i wydatków był planem realnym, to co zostało zaplanowane zostało osiągnięte, z wydatków, które tak jak powiedziałam udało nam się zaoszczędzić, to największa kwota dotyczy właśnie wypłaty składek za bezrobotnych, ale myśmy zapłacili składki w terminie za wszystkich, po prostu mieliśmy zaplanowane poprzez Wojewodę zawyżoną dotację o prawie milion złotych. Te oszczędności, które w dziale administracja to były ewidentne oszczędności z tytułu, no planowaliśmy realnie biorąc pod uwagę zimę, która no zapowiadała się zupełnie inna, zaoszczędziliśmy te pieniądze, czyli w stosunku do planu, który okazał się planem realnym praktycznie można powiedzieć zadania zostały zrealizowane, zostały zapłacone wszystkie faktury, czyli wszelkie poniesione koszty, na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, zgodnie z umowami kredytowymi raty kredytowe zapłaciliśmy w terminie i w tej ilości, no i ta nadwyżka, która nam ewidentnie z tych, że oszczędności pozostała jest na rachunku budżetu i jest wykorzystywana już w roku bieżącym, czyli w 2008”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn: „ponieważ w tym budżecie jest wskaźnik za rok 2007, udział wydatków tylko 8,31%w stosunku do innych lat to jest bardzo niski”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „tak, ale ja to przepraszam chyba wyjaśniałam, dlatego że pieniądze, które z dróg, z inwestycji drogowych zostały przeniesione na remonty nie wchodzą do wydatków na inwestycje i teraz jeżeli byśmy dodali te 2 miliony, które byśmy wydali na inwestycje a przekazaliśmy na remonty, bo taka była decyzja, to ten wskaźnik wyglądałby zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że dzięki temu w tej chwili już w budżecie roku 2007 nie licząc środków z Unii Europejskiej, które mamy głęboką nadzieję, że uda nam się pozyskać na drogi i na inwestycje, ale bez tych środków już mamy wskaźnik inwestycyjny 18 %, więc to, ja mówię o roku 2008, wydaje mi się, że lepiej zaoszczędzone pieniądze wydać w sposób bardziej gospodarny i uzyskać większe efekty nawet o te kilka miesięcy później niż np. gdybyśmy próbowali na siłę w grudniu cokolwiek robić byle tylko osiągnąć wskaźnik, w końcu budżet nie kończy się z datą 31 grudnia, trzeba pamiętać o tym, że powiat istnieje i ma te potrzeby ciągle i oby te potrzeby był jak największe, bo wtedy to oznacza, że rozwija się, że społeczeństwo tego potrzebuje i to realizujemy ale pewne przesunięcia w czasie wystąpiły”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski zapytał: „Panie Przewodniczący, Państwo członkowie Zarządu, Szanowni Państwo Radni, mam pytanie tak do Pani Skarbnik jaki i do Zarządu, co zrobiono w ubiegłym roku, w ogóle w ostatnich czasach, by ściągnąć jakiś inwestorów do naszego powiatu, a wiemy co się stało z Cukrownią, a były by większe wpływy od podatków, a takich inwestorów, to jest jeden z największych powiatów, potrzeba nam, a nie ma ich za wiele w naszym powiecie, a chciałbym jeszcze, Pani Skarbnik kilkakrotnie podkreśla, że zaoszczędzono pieniążki na ogrzewaniu na c.o, ale trzeba je wydać, za to ta zima była mściwa właśnie dla drogownictwa i trzeba te pieniążki zaoszczędzone chyba przeznaczyć w tym kierunku, bo jeździmy i widzimy jak to się rozjechało przez te plusowe temperatury i tak wahające się. Także to nie jest taka satysfakcja, bo więcej trzeba będzie wydać na drogi żwirowe, żużlowe i inne. Dziękuję bardzo”.
Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „ten punkt akurat dotyczy punktu w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu, więc tutaj wychodzimy poza temat sprawozdania z wykonania budżetu, ewentualnie do tematu możemy wrócić w sprawach różnych. Prosiłbym abyśmy trzymali się tematu”.
Radny Pan Zenon Żukowski: „Panie Przewodniczący, ukształtowanie budżetu i kierowanie pieniędzy w budżecie decyduje o tym, jakie mamy kierunki rozwoju i w jakim kierunku idziemy i tutaj, tak myślę było to pytanie w tym kierunku”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż „będziemy mieli dyskusję nad absolutorium i wtedy Zarządowi można zadać pytanie, a teraz zadajemy pytanie Pani Skarbnik”.
Radny Pan Antoni Bogdan zapytał: „Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, moje pytanie jest skierowane do Pana Starosty, bo pytań tych można zadawać mnóstwo, ale moje jest podstawowe, czy Pan Starosta jest usatysfakcjonowany, czy jest zadowolony z wykonania tego budżetu za 2007 rok”. 
                Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie budżet kształtuje Rada, zważywszy, że połowa Rady przez rok czasu nie pracowała, zrobiliśmy własnymi siłami to co mogliśmy. Generalnie Zarząd pracował bardzo wydajnie, na każdym posiedzeniu Zarządu było od 30 do 70 punktów i w ramach naszych możliwości po prostu myślę, że zrobiliśmy dużo. Na pewno byłbym bardziej zadowolony, żeby można było pozyskać więcej środków pomocowych, natomiast jakby to zależało od wtedy rządzącego rządu, takie były uwarunkowania w tym my się znaleźliśmy, więc tych środków nie udało nam się pozyskać, mamy w tej chwili nowy budżet, mamy nowe władze też jest jakaś niewiadoma, generalnie środków finansowych z pomocy unijnej nie ma tak dużo. Patrząc na to tak, że mamy 1100 km dróg, że te drogi nie są w dobrym stanie, że jest co robić, to myślę żeby tych środków finansowych było więcej to byłbym bardziej zadowolony. W ramach tego co mogliśmy zrobić pracowaliśmy, ja liczę, że w tym roku, ponieważ już generalnie cała Rada pracuje, zrobimy więcej”.
                Głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wydaje mi się, że postawienie takiego założenia, że Rada nie pracowała jest założeniem mylnym, po pierwsze, że Biuro Rady, jeżeli Rada nie pracowała, Rada pracuje na Komisjach i pracuje na Sesjach, jeżeli Rada nie pracowała na Sesjach to proszę niech Biuro Rady określi jaka była absencja na Sesjach Rady, więc to jest krzywdzące i Panie Starosto wycieczki takie, bardzo proszę szczególnie nie przy absolutorium, bo to jest, że tak powiem mało polityczne. Dziękuję”.
                Innych pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
 Rada Powiatu Białostockiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 przyjęła do wiadomości.
 
 
Ad 5
Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie opinię Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 roku o wykonaniu budżetu powiatu za 2007 rok /zał. nr 6/.
·          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jan Piotr Dajda przedstawił ponadto Wysokiej Radzie wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiemu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2007 rok /zał. nr 7/.
Ponadto, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zebranym treść Uchwały Nr II.0131-2-49/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2007 rok / zał. nr 8 /.
Następnie, Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk odczytała zebranym treść Uchwały Nr II.0131-1-50/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok /zał. nr 9/.
 
Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.
 
Ad 6
                Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego /zał. nr 10/ poprosił o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
Pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu i projektu uchwały w sprawie absolutorium przedstawili:
·       Komisji Budżetu Finansów przedstawił Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź,
·       Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski,
·       Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek,
·       Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przedstawiła Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk,
·       Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu przedstawił Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin,
·       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
                           Głos zabrał, Radny Pan Romuald Wiszniewski: „to przy tym punkcie wznawiam    swoje pytanie, które przedtem przedstawiłem do Zarządu, jeśli trzeba powtórzyć, mogę powtórzyć. Dziękuję”.
                     Odpowiedzi udzielił Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pozyskanych inwestorów, Starostwo, Powiat, Starosta jest jak cesarz bez ziemi i generalnie nie ma mowy o tym żeby Starosta mógł pozyskiwać inwestorów, bo Wójtowie, Burmistrzowie są gospodarzami u siebie i oni jako tacy zajmują się pozyskiwaniem inwestorów, posiadają grunty, te grunty przygotowują pod inwestorów doprowadzając drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe oraz energetyczne, mogę powiedzieć tylko tyle, że na dzień dzisiejszy Powiat bierze udział poprzez współpracę z Gminą Czarna w ramach tworzenia Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej gdzie będziemy współfinasować przebudowę drogi powiatowej biegnącej na teren Podlaskiego Parku Przemysłowego gdzie już się tworzą firmy. Oprócz tego jeżeli już odpowiadając nieco szerzej złożymy teraz wspólnie z gminami powiatową ofertę inwestycyjną, ale to jest bardziej oferta skierowana z tym co mają gminy, żeby to w jakiś sposób skoordynować. Dużą rolę, powiat bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem rynku pracy dla potencjalnych inwestorów i tutaj Pani Dyrektor Wacławska może z pewnością opowiedzieć o tym w jaki sposób przebiega obsługa potencjalnego inwestora, który chce tutaj inwestować i poszukuje właściwej kadry. Tak to wygląda. Natomiast z konkretów, to mogę powiedzieć tylko tyle, według statystyk liczba podmiotów gospodarczych, które są zarejestrowane na terenie powiatu białostockiego wynosi ponad 8 tysięcy, co daje kwotę większą niż liczba podmiotów gospodarczych w Łomży i Suwałkach razem wziętych i ta liczba stale rośnie w związku z koniunkturą gospodarczą. Dziękuję”.
                           Innych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 13 głosach „za” i 10 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/176/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2007 roku, udzielając absolutorium /zał. nr 11/.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu - Pan Wiesław Pusz, w imieniu wszystkich członków Zarządu, podziękował za udzielenie absolutorium: „chciałbym powiedzieć, że pracy jest bardzo dużo, powiat jest największym obszarowo powiatem w kraju, a w stosunku do innych powiatów to są dwa albo trzy powiaty tak jakby w jednym białostockim, możliwości finansowe są takie jakie są i jeżeli chodzi o sprawozdanie, o Regionalną Izbę, o merytoryczne treści nie stwierdzono jakiś uchybień, jeżeli chodzi o koncepcje polityczne, ja powiem tak, że dzisiaj świat jest mocno rozpolitykowany i załóżmy niektóre rzeczy kwestionuje się dla samego kwestionowania, przed nami następne lata współpracy, ja dziękuję, i życzył bym sobie abyśmy pracowali bardziej merytorycznie, mniej politycznie. Dziękuję bardzo”. 
 
Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok. 
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok / zał. nr 12 /.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, każdego roku Powiatowy Urząd Pracy tworzy, że tak powiem załącznik do Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Taki program został napisany przez Urząd Pracy w 2005 roku i obowiązuje do końca 2008 roku. Każdego roku przedstawiamy sprawozdanie, w ciągu I kwartału musimy takie sprawozdanie sporządzić i przedstawić Radzie Powiatu. Program właściwie można powiedzieć jedno, że są to wszystkie działania jakie są przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy i właściwie realizuje 6 takich priorytetów. Ujęte są tam: diagnozowanie rynku pracy, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie i wspieranie kształcenia ustawicznego, wspieranie przedsiębiorczości i monitorowanie zwolnień grupowych. Jest to opisane ile osób, na jakiego rodzaju programy zostało skierowane, ile osób ukończyło i jakie są w wieli przypadkach już efekty tych programów”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał o los pracowników Cukrowni w Łapach.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, iż „mogę powiedzieć tylko jedno, na razie jeszcze nie ma żadnych decyzji, jesteśmy cały czas w kontakcie z Toruniem, bo Dyrekcja, zarząd cały naszej Cukrowni Łapskiej jest w Toruniu, jeszcze nie dogadali się, to jest informacja z ubiegłego tygodnia, w tym tygodniu jeszcze nie dzwoniłam do Torunia i chodź by dlatego, że za mocno już ich nękamy i oni mi powiedzieli, że w momencie kiedy dojdą do porozumienia ze związkami zawodowymi, przez cały czas trwały rozmowy ze związkami, natychmiast nas zawiadomią. Muszą to zrobić 45 dni przed planowanym zwolnieniem, przewidują bardzo dobre warunki, na pewno Urząd Pracy będzie współdziałał że tak powiem, może to brzydko zabrzmi jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, ale jest to nasz obowiązek, wstępnie już rozmawialiśmy jakie zadania będziemy wykonywać, wiem, że Zarząd Cukrowni, Toruński Zarząd wynajmuje również firmę, która będzie miała za zadanie opiekę nad tymi osobami, które będą zwalniane. Część osób oczywiście odeszła, że tak powiem na własną prośbę z odprawami, przewidują z tego co wiem bardzo duże odprawy dla tych pracowników, my będziemy w naszym zakresie współpracować zarówno z firmą jak i osobami bezrobotnymi, na pewno tam będą dyżury i wszystkie zadania jakie są przewidziane ustawowo będą realizowane. Nasi pracownicy są przez cały czas w gotowości, cały czas czekamy na hasło, w momencie kiedy tylko otrzymamy informację co się tam dzieje tak naprawdę wkraczamy w miarę możliwości, oczywiście za zgodą Zarządu i firmy, bo inaczej nie możemy”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź: „dlaczego to mówię, bo to co Pani tu powiedziała wszystko się zgadza, mają dostać po 19 średnich krajowych plus 3 miesięczną odprawę, no i faktycznie to ponad 50 tysięcy złotych netto, ale są już pojedyncze co prawda przypadki, że kobiety, bo mężczyźni sobie jakoś poradzą, bo to są zazwyczaj dobrzy fachowcy, elektrycy, mechanicy, spawacze, znajdą wszędzie pracę, ale kobiety są w trudniejszej sytuacji zdecydowanie, i zgłaszają się do naszych nauczycieli informatyków o indywidualne powiedzmy takie doszkalanie, wiem, że już niektóre kobiety chodzą w formie korepetycji i należałoby tutaj coś pomyśleć, no bo chodzi o to, że jeżeli tam kilka miejsc będzie wolnych, no to kto się szybciej zgłosi to ma szansę zatrudnienia”.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśniła, iż „tak, zgoda, tylko że Urząd Pracy nie ma możliwości, bez zgody pracodawcy wkraczać na teren zakładu pracy, poza tym my możemy oczywiście szkolić osoby, które są jeszcze zatrudnione i są przewidziane do zwolnienia, ale kto jest przewidziany do zwolnienia jeśli nie ma list i nie ma informacji imienne, że ta osoba będzie zwolniona, także my w tym momencie póki nie mamy takich list, póki takich informacji szczegółowych nie mamy nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jesteśmy gotowi, jeśli chodzi o szkolenia to dwa słowa, każdą z tych osób jesteśmy w stanie przeszkolić, mamy bardzo dużo pieniędzy i możemy się ubiegać o dodatkowe pieniądze w takim przypadku kiedy zagrożenie istnieje w sensie takiego dużego zwolnienia grupowego, całego zakładu właściwie likwidacja, także tutaj naprawdę nie ma obaw, my w przypadku jeśli będzie taka konieczność wystąpimy o dodatkowe pieniądze i jestem przekonana, że na pewno je dostaniemy”.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący Komisji – Pan Jan Kaczmarek.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII/177/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok / zał. nr 13 /.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”. 
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” / zał. nr 14 /.
Te zmiany dotyczą tego samego programu promocji, o którym przed chwileczką mówiłam i dotyczą tylko jednej rzeczy, w ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy Pracy otrzymały dodatkowe zadania z PCPR – u i właściwie ta zmiana wiąże się tylko z tymi dodatkowymi zadaniami. Musimy w programie promocji zatrudnienia poszerzyć realizację zadań właśnie o organizację miejsc pracy ze środków PFRON – u między innymi: refundacji kosztów przystosowania i wyposażenia stanowisk, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i częściową refundacje wynagrodzenia zatrudnianych niepełnosprawnych osób. Bardzo serdecznie proszę o pozytywną opinię”.
                Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zaprezentował zebranym pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII/178/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” / zał. nr 15 /.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”. 
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” / zał. nr 16 /.
Sprawa znów dotyczy tego samego Powiatowego programu, który był opracowany w 2005 roku. Ponieważ jest to taki ogólny program informujący o wszelkich działaniach Urzędu Pracy każdego roku musimy opracować załącznik do tego programu, ilościowy, jeśli chodzi o ilość osób, które będziemy obejmowali w ciągu 12 miesięcy naszą pomocą, pomocą dotyczącą osób bezrobotnych. Taki załącznik możemy opracować dopiero wtedy kiedy mamy informację o tym jakimi pieniędzmi w danym roku będziemy dysponować. Opracowaliśmy taki załącznik, w którym ilościowo podajemy ile osób będzie objętych i jakimi formami pomocy Urzędu Pracy”.
                Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zaprezentował zebranym pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII/179/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” / zał. nr 17 /.
 
Ad 10
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2007 rok.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym informację Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2007 rok/ zał. nr 18 /.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiliśmy informację dotyczącą sytuacji na rynku pracy w 2007 roku. Tu bardzo dokładnie opisaliśmy całą sytuację związaną z ilością osób, które się rejestrowały, wyrejestrowały. Stanem na koniec roku dość mocno zmniejszyło się bezrobocie jak to już wszyscy wiedzą, natomiast w ciągu roku ponad 30 tysięcy osób się wyrejestrowało, 26 tysięcy osób się zarejestrowało, to już sama ta liczba mówi, że o 4 tysiące osób bezrobocie na przestrzeni 2007 roku się zmniejszyło”.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2007 rok.
 
Ad 11
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2007 roku.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2007 roku/ zał. nr 19 /.
W ubiegłym roku objęliśmy naszą pomocą ponad 4 tysiące osób, w tym ponad 1,5 tysiąca osób szkoleniami. Oczywiście realizowaliśmy wszystkie projekty jakie są przewidziane w ustawie. Uzyskaliśmy w ubiegłym roku ponad 12 milionów złotych na realizację programów, w tym prawie 3 miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto poza tymi pieniędzmi uzyskaliśmy również pieniądze z rezerwy Marszałka Województwa oraz z rezerwy Ministra i w sumie dzięki tym pieniądzom objęliśmy jeszcze 737 osób bezrobotnych naszą opieką, naszą pomocą. Tych pieniędzy zdobyliśmy ponad 1 600 000 zł to jest znacząca kwota, były to pieniądze przeznaczone na program Drogowiec, Prewencja na start. Drogowiec jak Państwo sami wiecie to jest dla osób bez kwalifikacji, które pracują przy budowie, modernizacji, remontach dróg. Prewencja na start to są staże policji, zresztą uczestniczyłam w tym roku w lutym w spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji wszyscy bardzo chwalili staże, byli bardzo z nich zadowoleni, w tym roku na Prewencję na start przeznaczymy więcej pieniędzy. Ponadto, jeśli chodzi o rezerwę Marszałka to otrzymaliśmy pieniądze na wsparcie samozatrudnienia i pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Z rezerwy Ministra na inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy, to było przede wszystkim na szkolenia i na staże dla osób, które nie posiadają kwalifikacji bądź posiadają kwalifikacje nie współmierne dla potrzeb rynku pracy. Ponadto, realizowaliśmy program z rezerwy Ministra Pracy dla młodych dobry start, tutaj otrzymaliśmy 200 tysięcy, 250 tysięcy na poprzedni program Szkolenia i staże dla osób młodych, które ukończyły szkołę a nie skończyły 25 roku życia oraz na trzeci program z rezerwy Ministra Przedsiębiorcy pilnie poszukiwani 260 tysięcy dostaliśmy i z tego 10 osób otrzymało dotację i 10 refundację kosztów zatrudnienia, czyli pracodawcy zatrudnili 10 osób. To są dodatkowe rzeczy, które robiliśmy ponad to co uzyskaliśmy w środkach normalnie z projektów Europejskiego Funduszu Społecznego i z Funduszu Pracy”.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2007 roku.
 
Ad 12
Przyjęcie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok.
Pan Bogdan Kalicki – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił zebranym sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok/ zał. nr 20 /.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, poprosił o przedstawienie opinii do ww. sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda zaprezentował zebranym pozytywną opinię do powyższego sprawozdania.
Komisja Budżetu i Finansów również wydała pozytywną opinię do sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię do omawianego sprawozdania. Dodała również, iż „na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, która obradowała w dniu 22 kwietnia br. został zgłoszony wniosek przez członka Komisji, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję a dotyczył rozważenia możliwości przyznania nagrody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. W związku z tym składam formalny wniosek o przegłosowanie przez Radę Powiatu powyższego wniosku, który ma dotyczyć przyznania nagrody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”.
Głos zabrał, Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ja oczywiście nie mam nic przeciwko takiej nagrodzie, ale nie możemy przeprowadzać głosowań, które nie są w naszej kompetencji. Pracodawcą Pana Dyrektora jest Starosta i jest Zarząd i tutaj możemy tylko i wyłącznie możemy intencyjnie pewne rzeczy poprzeć ale nie zobowiązać, bo nie mamy takiej kompetencji”.
 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja zgłasza się tutaj do Zarządu. Jest to oczywiście wniosek intencyjny i bardzo proszę żeby został przegłosowany”.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Rada może podjąć uchwały lub stanowiska, tego nie ma w porządku obrad, a wniosek Komisji jest wnioskiem radnych i trafi do Zarządu. Gdyby Rada podjęła taką uchwałę intencyjną, nie wiążącą to ma taką samą moc jak uchwała Komisji”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż „Panie Starosto nie jest tak do końca, jest pewna opinia Komisji, Rada może w formie głosowania pozytywnie poprzeć taki wniosek z zapisem do protokołu. Niczego od Państwa nie żądamy, jest to tylko i wyłącznie poparcie stanowiska Komisji w formie głosowania”.
Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „ja popieram rozumowanie Pana Przewodniczącego, jeśli jest rozważyć możliwość wypłaty nagrody to myślę, że w takim kształcie Rada może wypowiedzieć się co do poparcia tego wniosku bądź nie a to, czyli wynik tego głosowania poprzez zapis w protokole będzie stanowić tylko i wyłącznie materiał dla Zarządu, który może wziąć pod rozwagę”.
Radny Pan Jarosław Wądołowski dodał, iż „Panie Przewodniczący ja wniosek w pełni popieram, ale tworzymy niebezpieczny precedens. Protokoły z Komisji wnikają do Zarządu i Zarząd je wnikliwie analizuje. Natomiast wnioski Radnych zgłaszane i popierane przez Radę są nie jako zobowiązaniem dla Zarządu. Wniosek będzie analizowany i wymaga zmian w budżecie także”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani prawnik się wypowiedziała wydaje mi się jasno i wyraźnie, po co wchodzić w kompetencje, co Zarząd się upiera żeby nie dać tej nagrody Dyrektorowi? Jeżeli jest za tym, to w czym jest problem, trzeba po prostu przyjąć ten wniosek i nie ma żadnego problemu. Dyrektor zasługuje i cała sprawa, a wyraźnie przez Panią Prawnik zostało wypowiedziane, czy można czy nie”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski: „Ad vocem do Pana Radnego Jarosława Wądołowskiego, ja mam w takim układzie prośbę do Zarządu, skoro z Komisji wpływają wnioski do Zarządu to Zarząd żeby przyjął metodę udzielenia odpowiedzi na wnioski z poszczególnych Komisji, czy będzie to kwartalnie, czy będzie miesięcznie, ale bym bardzo prosił, aby Zarząd w takim układzie w każdym porządku Sesji wprowadził taki punkt Odpowiedzi na wnioski Komisji, bo do tej pory żeśmy takich nie mieli. Dziękuję bardzo”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2007 rok.
Następnie, Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał kto jest za poparciem intencyjnym wniosku Pani Sylwii Rzący – Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” poparła intencyjny wniosek Pani Sylwii Rzący – Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny w sprawie rozważenia możliwości przyznania nagrody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 
Ad 13
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o stanie mienia powiatowego.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o stanie mienia powiatowego / zał. nr 21 /.
„Szczegółowe sprawozdanie o stanie mienia powiatowego zostało doręczone Państwu w formie 18 stronicowego opracowania, to też, myślę że nie ma potrzeby jego przytaczania, bo każdy z Radnych otrzymał. Mienie powiatu w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 uległo niewielkim zmianom, dokonane w tym czasie transakcje zostaną omówione w następnym sprawozdaniu, w następnym punkcie z wykonania uchwały o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości. Chciałbym tu powiedzieć, że największą częścią mienia powiatu są nieruchomości drogowe. Jest ich ok. 1100 km co przekłada się na tysiące działek geodezyjnych. Regulacja stanu prawnego będzie trwała wiele lat, o ile drogi nie uległy poszerzeniu a takich jest niestety niewiele to ich uregulowanie jest proste, natomiast jeżeli uległy one poszerzeniu, szczególnie w latach 70 – tych i 80 – tych bez odpowiednich wówczas regulacji prawnych to mają ona dziś nie uregulowany stan prawny i ta regulacja jest przez nas robiona od 5 lat. Praca jest żmudna i kosztowna. Trzeba zlecać opracowania dokumentacji geodezyjnej w postaci podziałów geodezyjnych a następnie przygotować stosowne wnioski z załącznikami i przedłożyć Wojewodzie (...). Chciałbym tu zwrócić uwagę na pewne występujące kłopoty w regulacji stanu prawnego związanego z kłopotami kadrowymi, z uwagi na przyrost zadań w Wydziale mamy właśnie te kłopoty. A jakie to są zadania dodatkowe, doszły takie zadania dotyczące zwrotu nieruchomości na terenie miasta Białystok, dziwne, bo Starosta nie zarządza miastem Białystok, ale Prezydent został przez ustawę uznany, że powinien być wyłączany gdy jest stroną, prawie we wszystkich zwrotach nieruchomości stroną jest Prezydent, w związku z tym Wojewoda wyznaczył Starostę Powiatu Białostockiego do rozpatrywania tych spraw. Aktualnie przekazano 60 wniosków z Urzędu Miasta Białystok, trzeba zebrać obfitą pod względem ilości stron dokumentację, przeprowadzić wizję terenową i rozprawę administracyjną, a następnie wykonać dokumentację geodezyjną – techniczną i wydać decyzję i trzeba pamiętać, że w około 90 % spraw zawsze są odwołania. Orzeczenia II instancji Wojewody a później Sądów Administracyjnych są niejednokrotnie w takich samych sprawach odmienne. Są interpretacje za każdym razem inne, inaczej Sądy interpretują, sprawy wracają do ponownego rozpatrzenia. Innym nowym zadaniem jest ustalanie odszkodowań przy przejmowaniu gruntów pod poszerzenie dróg w trybie spec ustawy i tu Starosta został wyznaczony przez ustawę jako organ dla dróg powiatowych i dla wszystkich gminnych do ustalenia wysokości odszkodowań, są to zadania rządowe i na utworzenie dodatkowych etatów środki powinny pochodzić od Wojewody, niestety takich środków nie otrzymujemy. Dodatkowe zadanie nałożone na Starostę w postaci sporządzenia szczegółowych wykazów wszystkich gruntów należących do Skarbu Państwa samorządów wszystkich szczebli a najwięcej tego mienia posiadają gminy, Agencja Nieruchomości Rolnej i Lasy Państwowe. Realizacja tych zadań powoduje, że w jakiś sposób trzeba zmniejszyć a czasem i zaniechać regulacji stanów prawnych dróg powiatowych. Niestety będziemy je realizować tylko w przypadkach najpilniejszych.
Chciałbym tu zwrócić uwagę na nowe mienie, które pojawiło się w zasobie powiatowym na przełomie roku i ono już w tym wykazie było ujawnione. Jest to mienie dawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, zostało ono bezprawnie skomunalizowane na rzecz gminy w 1997 roku, a teraz po kilkuletnich postępowaniach administracyjnych i sądowych, żmudnych, wróciło do Skarbu Państwa a następnie zostało skomunalizowane na rzecz powiatu. Mienie to ma 7 działek o powierzchni ok. 14 ha. Zarząd Powiatu i Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej akurat oglądał to mienie. Zarząd Powiatu już w 2008 roku w kwietniu postanowił 6 działek przekazać w trwały zarząd na rzecz Centrum Edukacji w Supraślu. Jedna z działek, na której jest Gminna Przepompownia Ścieków musi być dokonany podział żeby ją rozdysponować”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał czy posiadamy mienie poza terenem naszego powiatu?
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pan Czesław Bartoszewicz wyjaśnił, iż: „poza terenem naszego powiatu posiadamy mienie i akurat na tym mieniu znajdujemy się dzisiaj a więc w mieście Białystok, tu na ul. Borsuczej, również na ul. Słonimskiej. W innych powiatach nie posiadamy”.
Głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Przepraszam, być może wprowadzę kogoś w dobry humor, ale taka informacja dziwna dotarła, że w ramach zasobów, które posiada Centrum Kształcenia Praktycznego lub Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach jest stanica wodna gdzieś koło Rynu, czy to jest prawda?”
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśnił: „tak, rzeczywiście tak było na początku I kadencji powiatu, zainteresowaliśmy się tym mieniem, ono leży na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, niestety tam była tylko umowa niewiążąca, która w żaden sposób nie mogła wywoływać jakichkolwiek roszczeń. Interesowaliśmy się tym w I kadencji, pisaliśmy do warmińsko – mazurskiego, zostało skomunalizowane na rzecz, bodajże gminy, w każdym bądź razie nam odmówiono. Niestety tego nie ma”.
Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o stanie mienia powiatowego.
 
Ad 14
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku z wykonania uchwały XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku z wykonania uchwały XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata / zał. nr 22 /.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z § 23 tej uchwały rok rocznie są składane Radzie Powiatu sprawozdania z jej wykonania. W tym okresie sprawozdawczym, w ubiegłym roku Zarząd Powiatu podjął 9 uchwał. Czego one dotyczyły, może tak w skrócie powiem, a więc przeznaczenie do zbycia lokalu mieszkalnego, podjęto dwie uchwały związane to było z lokalami przy ul. Goździkowskiej 18 w Łapach i były to ostatnie dwa lokalne w budynku wielorodzinnym (...). Udzielono również bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania, były takie trzy uchwały 50 % bonifikaty, stosownie do zapisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczy to osób, których średni dochód w rodzinie jest niższy od kwoty tej średniej krajowej. To były Panie emerytki, które w Supraślu mieszkają w budynku wielorodzinnym, gdzie były lokale sprzedane, tam jest ustanowione wieczyste użytkowanie, są to kwoty ok. 100 zł, a więc bonifikata wyniosła 50 zł, ale trzeba było takiej procedury dokonać. Następną uchwałą była uchwała w sprawie darowizny, oddania nieruchomości drogowej w Łapach, tj. ul. Nilskiego – Łapińskiego i ul. 3 Maja, sprawa się toczyła ok. 2 lat, w efekcie zawarto akt notarialny i obie te drogi oprócz uchwał są również w formie umowy cywilnej przed notariuszem przeniesiona własność na rzecz gminy. Następna uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej, nieruchomość położona przy ul. Głównej i Nowej w Łapach, pamiętamy wszyscy, bo Rada Powiatu wyrażała zgodę na bonifikatę. Uchwała Zarządu dotyczyła zbycia w formie bezprzetargowej dopuszczalnej ustawą, że na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego można zbyć bezprzetargowo. Następna uchwała dotyczyła zbycia nieruchomości na cel publiczny, to były dwie uchwały, nabyliśmy nieruchomość przy ul. Wiewiórczej 142 m2, którą posiadaliśmy w wieczystym użytkowaniu, całą resztę nieruchomości mieliśmy jako własność ta była w wieczystym użytkowaniu. W związku z tym wystąpiliśmy do Prezydenta, który jest jednocześnie Starostą na terenie miasta Białystok i gospodaruje gruntami Skarbu Państwa o nabycie własności jednocześnie o udzielenie 99 % bonifikaty. Wojewoda wyraził zgodę to też cena nabycia wyniosła 65,17 zł. Następną uchwałę podjęliśmy w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny dla Zespołu Szkół Mechanicznych, nieruchomość ta o pow. 830 m2 w Łapach przy. Bagno. Była to umowa darowizny dokonanej przez Gminę Łapy”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Przewodniczący, Panie Naczelniku, ja mam takie pytanie, czy przekazanie ul. Nilskiego – Łapińskiego jest to teren tylko stricte ulicy czy też coś więcej? Dlaczego pytam, bo jest to taki bardzo newralgiczny punkt, jeżeli chodzi o tą drogę, jest to takie słynne S, który stwarza straszne niebezpieczeństwo, jest to chyba najbardziej niebezpieczne miejsce w Łapach”.
Pan Czesław Bartoszewicz wyjaśnił: „jeżeli chodzi o te ulice to one zostały przekazane na własność gminy i ewentualną zmianę lokalizacji tych ulic musi wykonać gmina (...)”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie, czym się kierowano ustalając czynsz za wynajęte lokale przy ul. Słonimskiej, że na parterze jest stawka 14 zł za m2 a na 1 piętrze 16 zł za m2?”
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pan Czesław Bartoszewicz wyjaśnił: „to akurat jako wzmianka jest na końcu sprawozdania i te umowy zostały podpisane w tym roku a z czego to wynika. To w poprzedniej kadencji po długich, żmudnych negocjacjach z lekarzami, kiedy jeszcze zaczynali tą swoją działalność ustalono taką stawkę i większość z nich a więc 80 % ma umowy, które obowiązują od 1,5 roku czy od 2. Ponieważ te 2 firmy, którym w tym roku umowy się kończyły najwcześniejsze a były dużo korzystniejsze dorównaliśmy po prostu do pozostałych. Teraz jest doprowadzone do wspólnego, jednego mianownika, że na parterze mają 14 zł, natomiast na górze 12 zł, za wyjątkiem tego laboratorium, bo to laboratorium było z przetargu poprzednio, to nie była nasza jednostka, obecnie laboratorium ma najwyżej, natomiast Ci pozostali, którzy byli dawniej pracownikami Terenowego ZOZ – u mają identycznie, są tylko rok rocznie wzrost o wskaźnik cen i usług”.
Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku z wykonania uchwały XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
 
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. 
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok / zał. nr 23 /.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Radni pytań i uwag nie zgłosili.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII/180/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok / zał. nr 24 /.
 
Ad 16
Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za rok 2007.
Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił zebranym sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za rok 2007 /zał. nr 25/.
Radny Pan Walenty Sic zapytał o los siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wyjaśnił, iż „nie odczuwam żadnych nacisków Urzędu Wojewódzkiego abyśmy opuścili dotychczasową lokalizację. Mamy tą lokalizację, którą mieliśmy i żadnych sygnałów jakiś niepokojących nie otrzymuję. Natomiast, to co czytałem w prasie, o pewnym ograniczeniu zadań Urzędu Wojewódzkiego ono powinno tak optymistycznie to wyglądać, że może uda nam się co nie co jeszcze zdobyć do obsługi tej ludności powiatu i tego zasobu. Wchodzi dyrektywa tzw. dyrektywa in spell jest to dyrektywa Unii Europejskiej, o tym mało kto mówi, ale gdzie niegdzie słychać takie hasło o dyrektywie in spell. Większość danych, które w tej dyrektywie są określane i które powinny być wykonane należą do powiatu, do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, my musimy te dane gromadzić, przetwarzać i udostępniać. Być może to będzie argumentem dla Wojewody o ile będą jakieś sygnały niepokojące do tego, że niestety nie jest to urząd jako taki, taki Ośrodek. Tutaj muszą pracować specjaliści, informatycy, którzy te dane przygotują, którzy przetworzą, którzy zakupią sprzęt, oprogramowania i wyślą to w sieć internetu światowego. Teraz wróciliśmy z kolegą Naczelnikiem z konferencji w Elblągu, gdzie mieliśmy okazje zapoznać się z pracami 12 Geodetów Krajów z całej Unii Europejskiej plus Rosji, Ukrainy. Nie wyglądamy źle na tle tych krajów, jednak obowiązki, które coraz bardziej na nas zostają nakładane będą wymagały po pierwsze znalezienia ludzi, lokum, sprzętu czyli generalnie pieniędzy. My te pieniądze w jakiś sposób generujemy, natomiast żeby prawidłowo zaprogramować wydatkowanie na rok przyszły czy kolejne lata, trzeba wiedzieć co faktycznie my robimy i co z tych pieniędzy będzie się działo. Ja w tej chwili nie mogę zlecić nic po mimo zaległości, w pewnych momentach które występują, bo nie ma środków na odpowiednich paragrafach a bym mógł zlecić wykonanie nawet firmie zewnętrznej”.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Dyrektor Jastrzębski poruszył problem niezwykle interesujący, trudny, który będzie narastał i ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że my dotąd skupiamy się na wydatkach majątkowych, na inwestycjach, natomiast można w pewnym uproszczeniu powiedzieć tak, że nasz budżet powiatu jest to ok. 70 milionów, natomiast te wydatki związane z inwestycjami można powiedzieć tak, że jeśli nie liczmy środków zewnętrznych, środków gminnych tj. powiedzmy ok. 10 % czyli 7 milionów. Natomiast my mamy 20 instytucji gdzie zaangażowanie w płacach tj. 35 milionów złotych, inflacja jest przewidywana na poziomie 5%, Pan Dyrektor dostał 4 % na podwyżki, co mówi, że to jest bez komentarza, ja rozumiem, że oczekiwania są na poziomie powiedzmy 10 % i proszę zwrócić uwagę, że 10 % od 35 milionów złotych przy płacach tj. 3,5 miliona złotych i to jest od razu połowa naszego budżetu inwestycyjnego. I teraz problem polega na tym, że jeżeli my nie wybudujemy kilometra drogi to ona będzie jaka będzie ale jeżeli my postawimy bariery w naszych urzędach z tego powodu, że nie ma ludzi to straty będą ogromne i to jest jakby największy problem z którym my musimy radzić, bo jest taki okres, presja na wzrost płac, jest w wielu instytucjach, my nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Natomiast na to wszystko się nakłada ogólna sytuacja na rynku pracy gdzie zaczyna w niektórych brakować specjalistów. Dotąd były trudności w trochę innych dziedzinach, natomiast w tej chwili wraz ze wzrostem gospodarczym część specjalistów wysokiej klasy przechodzi z urzędów do tzw. produkcji też i geodeci, którzy poprzez jakąś działalność mogą więcej zarabiać niż w urzędach i to jest wyzwanie przed którym stoimy. Jeżeli chodzi o Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej to w tej chwili jest sytuacja taka, że Wojewoda się zmienił, Dyrektor Generalny jest taki sam, my tam próbujemy przy pomocy spraw sądowych z nimi walczyć na razie z takim skutkiem miernym. Sprawa jest jakby w trakcie zawieszenia, ale patrząc na to jakie są zmiany w przepisach, czy to w skali Unii, czy to w skali kraju będziemy musieli liczyć się z tym, że będziemy musieli mieć więcej urzędników i że będziemy musieli więcej płacić a to oczywiście kosztuje i jest to niewątpliwie dla nas problem. Ja sygnalizuje ten temat dlatego, że jako Zarząd jesteśmy przekonani na to że trzeba zwracać uwagę na jakość pracy naszej, żeby po prostu tutaj nikt tego nie kwestionował, bo za chwilę jeżeli będzie źle to i się odbije na Państwu Radnych,, więc tutaj dołożymy starań żeby to lepiej było. Natomiast w praktyce jest tak, że jeśli np. chodzi o geodezję, geodezja jest to zadanie w głównej mierze z zakresu administracji rządowej. Pan Wojewoda płaci nam ok. 50 % za to co robimy, mało tego płaci nam według przyjętych kryteriów, które są związane z liczbą ludności. Tymczasem na naszym terenie mają działki mieszkańcy Białegostoku, więc my mamy zarejestrowanych tam chyba ponad 200 tyś, różnych działek i roboty w związku z tym musimy przerobić więcej niż to wynikało z tych ogólnych proporcji. Generalnie ten problem będzie się nasilał i obojętnie, w którym wydziale, obojętnie w której jednostce powiatu białostockiego oczekiwania są podobne, że będziemy płacić więcej i będziemy zatrudniać więcej i po prostu to nas będzie kosztować, to nas dotknie i to będzie bolesne. Dziękuję bardzo”.
Radny Pan Jan Ambrożej: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może ja poparł bym tą opinię Pana Starosty, który widzę myśli co będzie później. Ja na Komisji sygnalizowałem sprawę, że kadry będą się zmieniać i zawsze z troską patrzę na powiat i dostrzegam to, że będą trudności i uważam, że mając taki budżet jaki mamy, może on i wzrośnie, żeby pozyskiwać czym najwięcej środków z zewnątrz i przeznaczać na jakieś inne rzeczy a swoje pieniążki podwyższać płace, bo trzeba zdawać sprawę, że nie mając zaplecza nie będziemy mogli funkcjonować. Cieszę się, że powiat to dostrzega, że Zarząd to widzi. Dziękuję bardzo”
                Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku za rok 2007.
 
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił zebranym, iż w dniu obrad Komisji Infrastruktury Technicznej, do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęło pismo skarżącej o umożliwienie jej uczestnictwa w posiedzeniu Komisji zajmującej się skargą /zał. nr 26/. Z uwagi na to, w dniu dzisiejszym Rada Powiatu Białostockiego zaniecha rozpatrzenia skargi i skieruje ponownie sprawę do Komisji Infrastruktury Technicznej. Przewodniczący obrad zaproponował przygotowanie stosownego pisma o przedłużeniu terminy załatwienia skargi Pani Sabiny Pryszmont, pełnomocnika Pani Justyny Pryszmont /zał. nr 27/. Propozycja przedłużenia załatwienia skargi została poddana pod głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, wyraziła zgodę na przedłużenie terminu załatwienia skargi, w związku z zaistniałymi okolicznościami.
 
Ad 18
                Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski przedstawił Wysokiej Radzie swoją interpelację, złożoną na piśmie Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego: „Może parę słów wprowadzających. Złożyłem interpelację, jako Rady Powiatu, a mieszkający na terenie Gminy Supraśl. Cieszymy się wszyscy, którzy mieszkamy w Supraślu i nie tylko, że jest wybudowana ścieżka rowerowa na trasie Białystok – Supraśl. Ona jest niedoskonała w kilku miejscach i na skutek przeprowadzonej inwestycji troszeczkę nie ciągłej inwestycji. Przerwy są dwie na odcinku ścieżki rowerowej w miejscowości Ogrodniczki i przy wjeździe do miasta Supraśla i zauważyłem ostatnio, że bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Zbudowanie ścieżki miało na celu, żeby było lepiej, a stało się to niebezpieczne. Otóż kierowcy jadący samochodami mają świadomość, że nie ma rowerów na ulicy, a ścieżka się kończy w Ogrodniczkach i w tym momencie nagle się okazuje, że rowerzyści przejeżdżają na samym zakręcie w Ogrodniczkach. Kończąc ścieżkę przejeżdżają na drugą stronę jezdni. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Drugie z kolei przy wjeździe do Supraśla ścieżka się kończy i tam też nagle wjeżdżają na jezdnię, stąd moja interpelacja. Widzę możliwość łatwiejszego oddziaływania na zarządcę dróg, czyli na Zarząd Dróg Wojewódzkich. Moja wielka prośba, by nasz Zarząd wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli do zarządcy tejże drogi Białystok – Supraśl o szybkie oznakowanie, wprowadzenie zakazu wjazdu dla rowerów na niektóre odcinki, bo będzie tragedia niedługo. Dziękuję bardzo”.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż sprawa ta zostanie niezwłocznie przekazana Zarządowi Powiatu /zał. nr 28/.
                Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Po ostatnim wystąpieniu Pana Starosty ośmieliłem się zgłosić wniosek i w kontekście mojego wystąpienia na Sesji Nadzwyczajnej składam wniosek pod rozwagę Wysokiej Rady i dobrze by było, żeby Rada choćby wstępnie przyzwoliła na to, żeby pewne prace Pani Skarbnik mogła wykonać, a dotyczące wprowadzenia do budżetu funduszy umożliwiających podniesienie wynagrodzeń pracownikom Starostwa, tak, by nie występowało podkupywanie pracowników przez inne samorządy miejskie, gminne, marszałkowskie tak, żeby dyrektorzy jednostek organizacyjnych mieli płynną możliwość w doborze pracowników. Ja nie myślę o tym, żeby te żądania były tak wysokie jak na przykład lekarze mają te 8 tys., ale myślę, że skromne 500zł to mogłoby wystąpić. Oczywiście tą sugestię traktuję jako żart, ale to jest prośba do Zarządu o rozważenie wysokości, ale będę się upierał, żeby Rada jakby wstępnie choćby zezwoliła na prace w tym kierunku, ponieważ rzeczywiście jest to duży problem. Ten problem jest dodatkowo jeszcze związany z tym, że w dniu 22 kwietnia Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. To rozporządzenie znalazło się w internecie.”
                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiadając Panu Radnemu Zenonowi Żukowskiemu stwierdził: „Ja chciałbym powiedzieć, że płace pracowników są przedmiotem stałej troski i Starosty i Zarządu i nawet bez interwencji Pana Radnego myśmy nad tym pracowali. Generalnie wnioski co do zmian w budżecie należą do kompetencji Zarządu. Nie było jeszcze takiej sytuacji, w ostatnich latach, żeby pracownicy nie dostali podwyżki, w związku z tym taka podwyżka jest też planowana na ten rok. Orientujemy się też w zmianach w prawie, również wstępnie to analizowaliśmy. Jeżeli już o tym rozmawiamy, to należałoby o tym rozmawiać w innym kontekście, ponieważ Wytwórnia Papierów Wartościowych jest w Warszawie, natomiast my mamy budżet jaki mamy, więc jest możliwość pozyskania środków bądź przez zwiększanie deficytu budżetowego, bądź przesuwanie z innych zadań, a ponieważ za dużej możliwości tutaj nie ma, stąd jakby proszę o życzliwość Wysokiej Rady dla działań Zarządu w tym zakresie… Rzeczywiście w ostatnim okresie czasu nastąpiły wzrosty wynagrodzeń i to w różnych dziedzinach i w tym roku ten problem jest większy niż w innych latach.”
                Radny Pan Romuald Wiszniewski stwierdził:„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja już na Komisji Bezpieczeństwa zgłaszałem sytuację i już niejednokrotnie mówiłem o drodze nr 19 Białystok – Ryboły, a dla przykładu Białystok – Ryboły. Ja wyjeżdżam co najmniej trzydzieści razy, bo nawet ostatnio były dwa wypadki. Pobocze jest straszne między Zabłudowem a Rybołami. Są to około 30-40cm opadłości za asfaltem. Z TIR-ów rozmawiałem z kierowcami, ostatnio na wypadku TIR-a i oni mówią, że takie wpadnięcie kołem, gdzie jest wąska jezdnia to jest ciężko auto wyprowadzić szczególnie na zakręcie. Całkiem pobocza nie są utwardzone. Tutaj, już od Kurian do Protas, jakoś Dyrekcja Regionalna Dróg zrobiła i dość względnie jest, ale dalej po wiośnie jest tragedia. Prosiłbym bardzo i zwracam się z interpelacją do Zarządu o podjęcie jakichś kroków i rozmów z Regionalną Dyrekcją Dróg. Jeszcze temu parę lat była mowa o obwodnicy. W tej chwili blokowana jest jezdnia z powodu pogłębiania rowów między Zabłudowem a Kurianami. Są ogromne kolejki już w tej chwili. Naprawdę jest dużo TIR-ów przejeżdżających i trzeba zwrócić na to uwagę, a tak, jak teraz wahadłowy ruch, oni uciekają po prostu na drogi nasze powiatowe w kierunku Dobrzyniówki, czy gdzieś indziej. Coś trzeba podjąć jakieś kroki, ograniczenie szybkości w Koźlikach – bez przerwy leżą TIR-y w rowie z różnymi towarami, także prosiłbym bardzo, jeżeli jest możliwość skierowania pisma do Regionalnej Dyrekcji Dróg i podjęcie jakichś kroków. Dziękuję bardzo. Składam interpelację” /zał. nr 29/.
                Radny Pan Antoni Bogdan zabierając głos stwierdził: „Przed chwilą od członków Zarządu dowiedziałem się , że szosa do Kruszewa, prace nad nią mają być rozpoczęte dopiero w przyszłym roku i w związku z tym chciałem zapytać, czy Pana Starostę, czy Pana Dyrektora, jak widzi naprawę tej drogi, chociaż minimalną. Ja rozumiem, że może asfaltowanie, czy łatanie dziur asfaltem, tych wyrw, to wyrzucanie pieniędzy daremnie, ale może przynajmniej czy żwirem, a jeżeli nie, to może żużlem to pozasypywać. Także bardzo bym prosił, żeby coś z tą drogą zrobić, bo minąć się tam nie sposób. Trzeba jechać wolniej, aniżeli idzie się piechotą”.
                Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Ten temat był przedmiotem odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Marka Żmujdzina. Ta interpelacja zapewne dotarła do wszystkich Państwa i odpowiedź na nią również. Doraźny remont, to kilkaset tysięcy złotych. W tym tygodniu przystąpiliśmy do doraźnego reperowania tej nawierzchni materiałem, jakim dysponujemy. Jest to materiał tzw. destrukt bitumiczny pozyskany i wbudowywany w najtrudniejsze miejsca. Mamy skromne środki na utrzymanie dróg, ale w ramach tych skromnych środków zamierzamy najtrudniejsze miejsca w ramach likwidacji miejsc przełomowych, nie wiem ile to będzie metrów bieżących, ale na pewni nie kilometry, poprawić przejezdność na tej drodze, jeszcze w miesiącach maj-czerwiec”.
                Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja chciałbym powrócić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Swego czasu na sesji Rady Powiatu mieliśmy sygnał z Urzędu Wojewódzkiego o planie wyprowadzenia ośrodka z PUW i to już w naszym przypadku był sygnał ostrzegawczy, że sytuacja może się powtórzyć i w sposób nieodwracalny instytucja wojewódzka zażyczy wyprowadzenia się dlatego, mój wniosek jest taki, żeby Pan Przewodniczący czy Prezydium Rady zadecydowało, żeby można było do planu pracy Rady wprowadzić temat na bieżący rok, a do Zarządu taki apel o przygotowanie wstępnej analizy. Ja zastanawiałem się kiedy by to było najlepiej, sierpień – wrzesień, kiedy to wstępne przymiarki budżetu będą na następny rok i to w kontekście lokalizacji, budynków , sprzętu, potrzeb kadrowych. Pan Starosta słusznie stwierdził, że zapotrzebowanie ze strony środowiska i naszego powiatu tylko i wyłącznie wzrastać będzie. Słuchając narzekań Pana Jastrzębskiego patrzyłem z drugiej strony w sposób pozytywny, że rozwój naszego powiatu postępuje bardzo dynamicznie, ale z tego powodu ta instytucja musi mieć określone standardy swojej pracy dlatego też mój wniosek jest taki, aby wprowadzić do planu pracy Rady punkt, któryby nas głębiej zajął tym tematem, a Zarząd nad popracowaniem w tym kierunku”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Ze wstępnych analiz wynika, że można pomieszczenia wynająć bądź zbudować. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to dla Wydziału Geodezji, który jest na Branickiego i też jest powierzchnia wynajmowana i dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej potrzeba około 1.000m. Jeżeli chodzi o koszty wybudowania tych 1.000m to jest to około 5-6 mln zł. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to pewnie jeszcze 1 mln by doszedł. Natomiast patrząc pod kątem budowania, to taki obiekt, jak tutaj na Borsuczej to jest 2.000m, więc należałoby o takim budynku myśleć, czyli o pieniądzach rzędu 12-15 mln zł.. Ponieważ tak, jak Pan Jastrzębski mówił ograniczane są te zadania Wojewody i te zadania przechodzą do samorządów to trochę zmieniła się tendencja w Urzędzie Wojewódzkim i ja sądzę, że na razie nie będą nas stamtąd wyrzucać, natomiast istotnym problemem w tej chwili jest zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie kolejek. Myślę, że pomysł jest dobry, żeby nad tym pracować. Te wstępne informacje podałem Państwu do przemyśleń, natomiast jeżeli Wysoka Rada jakimś tematem w szerszym składzie się zajmuje to zawsze jest jakaś dodatkowa informacja. Każdy z Radnych ma jakieś doświadczenia życiowe i na tym można budować szersze koncepcje. Ja jestem za poparciem wniosku Pana Olechnowicza. Dziękuję bardzo”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Zwracam się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o rozważenie możliwości i podjęcie ewentualnych kroków zmierzających do wykorzystania energii wiatru przy stawianiu generatorów prądu na terenie naszego powiatu. W wielu miejscach w czasie przeszłym działały na terenie naszego powiatu młyny wiatrakowe, co potwierdza fakt, że są możliwości wykorzystania ekologicznej energii. Zgodnie z wytycznymi UE Polska powinna wytwarzać około 7% energii ekologicznej i dobrze by było, by również nasz powiat wpisał się w to zadanie” /zał. nr 30/.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Ja odpowiem, ponieważ pracowałem w fundacji akurat przy projektach związanych z energią odnawialną i powiem tak, że na terenie naszego powiatu nie ma możliwości stawiania ferm wiatrakowych, ponieważ wg badań związanych z mapą wiatrów na terenie województwa są tylko dwa obszary, gdzie ekonomicznie uzasadnione jest budowanie ferm wiatrakowych. Jest to pojezierze suwalskie i wzgórza sokólskie. Nawietrzenie tych terenów pozwala na opłacalność inwestycji”.
Radny Pan Walenty Sic zgłosił zapytanie do Dyrektora PZD Pana Marka Jędrzejewskiego: „W ostatnim czasie przy wjeździe do miejscowości Hryniewicze pojawił się nowy znak drogowy –ostrzeżenie o kontroli radarowej. Pytanie, czy to Pan Dyrektor jest sprawcą? Pytam, ponieważ ja to sobie bardzo chwalę, bo jest to bardzo skuteczny i bardzo przydatny znak, bo w tej miejscowości rzeczywiście radary bardzo często stały i one oczywiście zarabiały na siebie, ale ja mam pytanie, jak to zrobić, żeby w innych miejscach takie znaki się pojawiły. Na przykład potrzebny jest znak, któryby skutecznie wpływał na zmniejszenie prędkości przez wieś Wojszki. Tam naprawdę jest bardzo duże zagrożenie, bo dobra droga wykonana przed laty sprzyja temu, że kierowcy bardzo szybko jeżdżą”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski odpowiedział: „Ja bardzo dziękuję za informację Panu Radnemu, ale w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, kto ustawił ten znak. Sprawdzimy zasadność ustawienia tego znaku”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył: „Ja nie czuję się do końca kompetentny zabierać głos w tej sprawie, ale troszeczkę pojeździłem po kraju i cała Polska jest usiana fotoradarami, a właściwie masztami, które stoją i jeżeli ten znak się pojawia, to znaczy, że w danej miejscowości taki maszt się znajduje. Nie można jeszcze bardziej to społeczeństwo „kołować”, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Wczoraj w Czarnej Białostockiej na ulicy Piłsudskiego były malowane poziome znaki na ulicach, czy to malowali nasi, czy firma zewnętrzna”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado oznakowanie poziome to ten element robót, który zlecamy na zewnątrz w drodze umowy, a wcześniej przetargu. Firma „Budomost” się tym zajmuje i przystąpiła już do nanoszenia poziomych linii segregacyjnych w miastach i w tych miejscach, gdzie one dotychczas były. Nowych żadnych nie malujemy”.
Radna Pani Sylwia Rząca również zgłosiła pytanie do Dyrektora PZD: „Zostały podjęte w tamtym roku jesienią jakieś czynności, które miały doprowadzić do pomalowania pasów przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Żwirki i Wigury. Były tam jakieś pomiary wykonywane. Już jest czas, żeby to zakończyć, bo przejścia dla pieszych i ograniczenia prędkości nie ma. Na jakim to jest etapie w dniu dzisiejszym i kiedy to będzie skończone”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado od czterech dni świeci słońce. „Budomost” przystąpił do realizacji zadania związanego z malowaniem pasów. Rozpoczął od Gminy Czarna Białostocka. Sukcesywnie dojdziemy również do ul. Żwirki i Wigury i do ul. Granicznej. Czy to będzie w kwietniu, czy w maju jeszcze tego nie wiem, ale do końca maja na pewno tak”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Dyrektorze dostałem odpowiedź na pytanie w sprawie drogi do Karczmiska, że miały być przeprowadzone rozmowy z Nadleśnictwem odnośnie ruchu ciężkich samochodów po tamtej drodze. Czy były jakieś rozmowy prowadzone, czy jeszcze nie”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado istotnie Zarząd Powiatu zobowiązał mnie do przeprowadzenia rozmów z Nadleśniczym Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Taką rozmowę odbyłem z Panem Antowskim. W wyniku tej rozmowy mogę powiedzieć, że bardzo zasadne jest spotkanie ze wszystkimi nadleśniczymi, których lasy są w Powiecie Białostockim, albowiem oni nie biorą żadnej odpowiedzialności za to, co robią przewoźnicy w jakichkolwiek drogach, czy gminnych, czy powiatowych, czy jeszcze innych wewnętrznych leśnych, wywożąc drewno z lasu. Tak to wygląda, nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności i nie zamierzają zmierzać w żaden sposób specyfikacji zamówienia na wywóz drewna z lasu, to też jest postępowanie przetargowe, po to, by zmusić tych wywożących do stosowania pojazdów o całkowitym ciężarze 10t. To byłoby z ich punktu widzenia nieekonomiczne. Ci kierowcy, z tego co wiem liczą przeważnie na to, że uda się im przejechać, bo szereg naszych dróg powiatowych nienośnych, bo żwirowych i gruntowych jest oznakowanych znakami ograniczenia tonażu 8 i 10t. Do Karczmiska stoi 10t od strony Czarnej Wsi Kościelnej i w samym Karczmisku”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w czasie VIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego, czyli w ubiegłym roku złożyłem interpelację dotyczącą powołania bezpłatnego Biura Porad Prawnych w oparciu o studentów prawa z Uniwersytetu Białostockiego. Otrzymałem odpowiedź. W odpowiedzi uzyskałem informację, że będzie to w czasie przyszłym, więc pytam, kiedy ten czas przyszły już nastąpi”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa jest nie najłatwiejsza, dlatego, że jakby są tutaj różne uwarunkowania. Po pierwsze mamy problemy z miejscem, bo tego miejsca brakuje. Po drugie, porady udzielane przez studentów w Starostwie sugerują, że za te porady odpowiada Starostwo, a konkretnie Starosta. Starosta nijak nie może odpowiadać za kompetencje studenta i za jego porady. Jeżeli ten student będzie udzielał porad na Uniwersytecie, to jest to związane z Uniwersytetem, z rektorem, z dziekanem i po prostu mam tutaj też pewne obawy, co będzie jeżeli w wyniku wadliwej porady studenta interesant poniesie określone straty, kto za to będzie odpowiadał. Dotąd nie zdecydowaliśmy się na uruchomienie takich porad. Być może wspólnie wypracujemy jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Na razie dzielę się z Państwem swymi wątpliwościami”.
Ad vocem, Pan Żukowski stwierdził: „Panie Starosto, w wielu miejscach bezpłatne Biuro Porad Prawnych istnieje. Jeżeli chodzi o to, jak one działają, to należałoby się dopytać o to do końca, ponieważ odpowiedzialność za porady prawne, to nie jest sprawa taka, że student jest prawnikiem. To działa na podstawie studenckiej poradni prawnej, a oni tam mają swoich promotorów i Ci promotorzy są współuczestnikami przy wydawaniu skomplikowanych informacji, natomiast proste informacje mogą być udzielane wprost. Na pewno by to zbliżyło nasz powiat do petenta. Na pewno zmieniłoby to spojrzenie na to, że powiat nasz jest dla społeczeństwa przychylny. Natomiast jeśli się określi, że to będzie 1 dzień w miesiącu, może w starej sali konferencyjnej. Tak mi się wydaje, natomiast ja nie jestem administratorem tego budynku”.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 18
                Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 27 marca 2008 roku, a Nadzwyczajna XVII Sesja w dniu 17 kwietnia 2008 roku. Protokoły były wyłożone do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi ich treści? 
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad ich przyjęciem.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XVI/08 z dnia 27 marca 2008 roku, a protokół Nr XVII/08 z Sesji nadzwyczajnej z dnia 17 kwietnia 2008 roku, jednogłośnie.
 
Ad 19
                Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał wszystkim Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 roku wg stanu na dzień 31.12.2007 roku.
W sprawach różnych, Przewodniczący zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku:
·       Wojewoda Podlaski przesłał do zapoznania się analizę działalności uchwałodawczej organów stanowiących JST za 2007 rok / zał. nr 31/. Jeżeli ktoś zechce się z tym materiałem zapoznać, jest on dostępny w Biurze Rady.
·       Pismo Pani Świetłany Łukszy w sprawie negocjacji z Wójtem Michałowa Panem Markiem Nazarko dotyczącym nabycia od tej pani nieruchomości / zał. nr 32/. Nie jest to jednak sprawa leżąca w kompetencji Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż to pismo można tylko potraktować, jako informację. Natomiast, jeżeli będzie postępowanie między Wójtem a tą Panią, to z konieczności Starosta będzie musiał się tym zająć, bo tak to proceduralnie wynika. Sprawy są w toku.
·       Pismo Pana Tadeusza Karpowicza o zdecydowane poparcie dążeń przywrócenie utworzenia Gminy Wiejskiej w Grabówce, która została zlikwidowana w 1975 roku / zał. nr 33/. Jeżeli ktoś zechce się z tym materiałem zapoznać, jest on dostępny w Biurze Rady.
Ad 20
Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XVIII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 24 kwietnia 2008 roku, o godz. 1445.
 
Protokołowała:                                                                                                     
 Bogumiła Malinowska
Anna Gadomska
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-04-2008

Data udostępnienia w BIP: 02-06-2008 09:00

Data modyfikacji informacji: 02-06-2008 09:00