sesja Nr XVII z dnia 17.04.2008r.

Or.V.0041-17/08
 
 
Protokół Nr XVII / 08
z obrad  Nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 17 kwietnia 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 17 kwietnia   2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 /.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.     
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XVII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
 Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2007-2013.
4.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
5.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
6.        Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.
 
Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 / zał. nr 3/.
„Szanowni Państwo, macie przed sobą projekt uchwały. Podobny plan był podejmowany w poprzedniej kadencji na okres 2004-2006. Powyższy projekt uchwały jest niezbędnym załącznikiem do wnioskowania o wsparcie UE w projektach inwestycyjnych w zakresie dróg. Stąd też Sesja nadzwyczajna, zaplanowana na dzień dzisiejszy. Plan Rozwoju Lokalnego był prezentowany na Komisji Infrastruktury Technicznej oraz na Komisji Budżetu i Finansów. W stosunku do tego, co Państwo otrzymaliście tydzień temu na sesję zostały wprowadzone autopoprawką Zarządu zmiany, które aktualnie zostały uwzględnione na str. 36. Oraz zostały zmienione pozycje w zał nr 1 do PRL-u. Zmiany dotyczą Gminy Michałowo oraz Gminy Łapy. Jeżeli chodzi o Gminę Michałowo został zmieniony harmonogram inwestycji na odcinku Michałowo – Topolany, jeśli chodzi o nawierzchnię bitumiczną oraz została wprowadzona oddzielna pozycja na ul. Gródeckiej w tym roku, natomiast w przypadku Gminy Łapy były dwie inwestycje, które połączono w jedną”.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał o dokumentację modernizacji DPS w Uhowie za 18.000zł, na czym polegała ta modernizacja kotłowni i czy nastąpi podłączenie do nitki biegnącej opodal”.
Wyjaśnienia w tej sprawie złożył zebranym Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVII/173/08 z dnia 17 kwietnia   2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2007-2013 /zał. nr 4/.
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 / zał. nr 5/.
„Szanowni Państwo jest to druga uchwała wymagana jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowych. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma na celu wskazanie dla instytucji wdrażających, czyli dla Zarządu Województwa i potwierdzenie tego, że w przyszłych latach 2009-2011 nasza inwestycja drogowa, nasz projekt będzie miał zapewnienie finansowania. W związku z tym w poz. 1 tejże uchwały jest określony harmonogram finansowy, jeśli chodzi o koszty zawarte w projekcie. Jest to podstawa do tego, abyśmy mogli przekonać Zarząd Województwa do tego projektu”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał o drogę Gąsówka Stara do il. Nowowiejskiej.
Wyjaśnienia w tej sprawie złożył zebranym Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego. Zaznaczył, iż powiat nie jest inwestorem w tym zakresie, a raczej Gmina.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVII/174/08 z dnia 17 kwietnia   2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 /zał. nr 6/.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu Białostockiego, który niejako został w trybie nadzwyczajnym dopasowany do potrzeb bieżącej sytuacji /zał. nr 7/.
„Zmiany w budżecie polegają na tym, że zwiększa się budżet o kwotę 37.209 zł. Jest to kwota otrzymana z dotacji od Samorządu Województwa na kontynuację przez kolejne 3 m-ce projektu pod nazwą: „Urząd Pracy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę”. Kwota ta została wprowadzona po stronie dochodów, a po stronie wydatków odpowiednio na zwiększenie planu wydatków PUP. Wyjątkowa sytuacja jest to przeniesienie z rezerwy ogólnej i celowej kwoty 192.060 zł do działy ochrona zdrowia, szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie skutków realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W tym przypadku kwota ta pochodzi z zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy celowej 250.000zł przeznaczonej dla SP ZOZ w łapach na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej. Właśnie teraz powstała okazja, ze w ramach działania 6.2 RPO istnieje możliwość złożenia wniosku przez SP ZOZ w Łapach o dofinansowanie zakupu aparatury RTG i USG. Projekt na łączną kwotę 1.250.000 zł, przy czym dofinansowanie z EFSRR wynosi aż 90%. Zatem w tej chwili potrzebna jest kwota 125.000zł zagwarantowania wkładu własnego i jest to konieczne do złożenia konkretnego wniosku aplikacyjnego. Tuż po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Zarząd Powiatu zawrze z Dyrektorem SP ZOZ w Łapach stosowną umowę, na mocy której kwota 125.000zł z formie dotacji zostanie przeznaczona z budżetu na zapewnienie udziału własnego w finansowaniu tego projektu. Także przy okazji dokonano zmian polegających na przeniesieniach, na wniosek Wydziały Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty 3,500 zł z dotacji celowych przeznaczonych dla gmin na realizację zadań powierzonych gminom na zwiększenie wydatków na nagrody o charakterze szczególnym oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Podobnie jest w dziale kultura fizyczna i sport. Chodzi o nagrody, które będą wręczane na różnego rodzaju powiatowych imprezach sportowych. To są Proszę Państwa wszystkie zmiany w budżecie zaproponowane na dzisiejszą Sesję”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVII/175/08 z dnia 17 kwietnia   2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 6/.
 
Ad. 6
Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady Nadzwyczajnej XVII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 17 kwietnia 2008 roku, o godz. 1600.
 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska        

Podpisał: Przewodniczący rady - Sławomir Gołaszewski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-04-2008

Data udostępnienia w BIP: 25-04-2008 11:55

Data modyfikacji informacji: 25-04-2008 11:55