sesja Nr XVI z 27.04.2008r.

Or.V.0041-16/08
 
 
Protokół Nr XVI / 08
z obrad  XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 27 marca 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 27 marca  2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny Pan Zenon Żukowski.
Na początku obrad, głos zabrał Pan Maculewicz, który przybył z Czarnej Białostockiej: „Szanowni Państwo, w ubiegłym roku w Czarnej białostockiej dnia 10 czerwca dobyła się po raz pierwszy w Polsce impreza pt. „Międzynarodowy Konkurs Modeli Wodnosamolotów Sterowanych”. Otrzymaliśmy wsparcie z różnych miejsc w Polsce, z różnych miejsc w naszym regionie. Między innymi wsparła nas Rada Powiatu Białostockiego oraz Starosta jako urząd. Szczególnie Państwu chciałbym podziękować za wsparcie, bo bez Państwa decyzji zapewne nie byłoby tych pieniędzy. Szczególne słowa uznania kieruję w stronę delegatów z Czarnej Białostockiej: Pana Adama Kamińskiego, który sprzętowo i fizycznie z Panem Ryszardem Antonim Berensztejnem wpierali nasze przedsięwzięcie. Zapraszam również w tym roku i proszę o pamięć.”
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XVI Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Proponuje się wprowadzić do porządku obrad:
·       proponuje się by punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok” przenieść jako pkt 4.
·       punkt 10 został dostosowany do treści uchwały i brzmi: „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych”.
·       punkt 11 został dostosowany do treści uchwały i brzmi: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zadania zarządzania publiczną drogą powiatową”.
·       punkt 12 również został dostosowany do treści uchwały i brzmi: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303 B ulica Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi”
·       dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:  „Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”
·       punkt 18 otrzymał nowe brzmienie: „Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007”.
·       dodaje się pkt. 20 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego”.
            Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poszczególnie wnioski. Wszystkie wnioski  przyjęto jednogłośnie.
Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
5.        Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka).
6.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”.
7.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
10.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303 B ulica Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2007.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
16.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2007 rok.
17.    Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
18.    Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007”.
19.    Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.
22.    Interpelacje i zapytania Radnych.
23.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji RPB.
24.    Sprawy różne.
25.    Zamknięcie obrad XVI Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym na piśmie /zał. nr 4/.
Poinformował zebranych, iż od 14 lutego 2008 roku do 26 marca 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.

      

 Ponadto Zarząd:

·       zaakceptował projekty logo i zaproszenia do udziału w Targach Turystycznych „Bukowisko 2008" organizowanych przez Powiat w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       udzielił odpowiedzi na pismo Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w sprawie współorganizacji XX-Lecia powołania Parku. Na ten ceł przeznaczono kwotę 1.000 zł,
·       podpisał sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2007 rok,
·       udzielił odpowiedzi na pismo organizatorów Festiwalu Sztuk Ekologicznych, przyznając na wsparcie inicjatywy na rzecz ochrony przyrody podejmowane na terenie powiatu kwotę 2.000 zł z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·       podpisał umowę z Województwem Podlaskim w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa",
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy ramowej o dofinansowanie projektu p.n.: „Podejmij kluczową decyzję",
·       przyznał premie za m-c luty 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       zorganizował spotkanie (na posiedzeniu Zarządu) z Komendantem Miejskim Policji w sprawie przedstawienia aktualnej sytuacji funkcjonowania posterunków i komend na terenie powiatu białostockiego,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Stałych Komisji Rady Powiatu.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       odprawie służbowej podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w roku 2007,
·       naradzie rocznej dotyczącej podsumowania działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
·       uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Księżynie imienia Ks. Michała Sopocki,
·       konferencji „Z pożytkiem dla Podlasia" zorganizowanej przez Wojewodę Podlaskiego,
·       zebraniu programowo-wyborczym Powiatowego Zrzeszenia LZS powiatu białostockiego,
·       obchodach 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez miasto Białystok,
·       II Targach Edukacyjno zawodowych p.n.: „Ścieżka Kariery zawodowej zaczyna się w szkole" zorganizowanej przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach,
·       konferencji „Współpraca regionalna dia rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy - Podlasie 2007-2013",
·       debacie - „Rola partnerów we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych i Regionalnych Planów Działania na rzecz Zatrudnienia w województwie podlaskim „Podlaskie Forum Instytucji Rynku Pracy,
·       posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·       podsumowaniu realizacji projektu „18-24-czas na samodzielność" zorganizowanego przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku",
·       konferencji regionalnej podsumowującej projekt „Turystyka -wspólna sprawa",
·       szkoleniu p.t: „LEADER w nowym okresie programowania 2007-2013",
·    „Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego",
·       uroczystej Gali Konkursu „Pracodawca Przyjazny Rodzinie",
·       spotkaniu na temat „Współpraca gmin w ramach aglomeracji białostockiej",
·       posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego,
·       podsumowaniu „Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach", które odbyły się w Gimnazjum w Wasilkowie,
·       Konferencji „Ekoturystyka - drzemiący potencjał regionu",
·       konferencji prasowej p.n.: „Inwestujemy w ludzi" zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Podejmij Kluczową decyzję".
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o przybliżenie informacji na temat wniosku Burmistrza Supraśla o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działek położonych nad rzeką Supraśl.
         Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z tym wnioskiem. „Generalnie Pan Burmistrz występuje o to, by przekazać gminie te działki nad rzeką. Na jednej z tych działek jest oczyszczalnia ścieków i tutaj Zarząd ogólnie mówiąc zapoznał się z tymi wnioskami, decyzje nie zostały podjęte, w stosunku do tych wszystkich działek o które Burmistrz występował, natomiast Zarząd będzie pracował nad tym, że część działki, na której jest oczyszczalnia, żeby przekazać ją Burmistrzowi, bo jest tam majątek, za który trzeba płacić podatek. Ten majątek został wybudowany przez Gminę Supraśl i nie chcemy tej oczyszczalni nadzorować. Ta działka jest trochę większa i tutaj będą rozmowy prowadzone w tym kierunku, żeby dokonać zamiany na inną działkę w Supraślu”.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej pisma Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie partycypacji w kosztach sporządzenia dokumentacji technicznej na modernizację drogi Horodnianka- Złota Wieś.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Tutaj zostało to pozytywnie rozpatrzone i finansujemy te koszty w proporcjach 50% na 50%”.
Kolejne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło pisma Komendy Miejskiej Policji w sprawie podjęcia działań mających na celu modernizację dróg powiatowych.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Generalnie jest to problem taki, że są wypadki na drogach i nie ma dróg objazdowych, więc jest to sytuacja niedobra zarówno dla powiatu, jak też dla policji, która zachęca nas do podjęcia bardziej intensywnych działań, by wyasfaltować wszystkie drogi na powiecie, żeby można było bezpiecznie jeździć”.
Następne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna związane było z zapoznaniem się z decyzjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zezwoleń warunkowych na prowadzenie Domów Dziecka w Supraślu i w Krasnem. Jakie to były decyzje PUW.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Białostockiego poinformował: „Decyzje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego były pozytywne, czyli możemy te placówki prowadzić”.
Kolejne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło podpisania umowy z Gminą Łapy w sprawie przekazania przez Gminę dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia i adaptacji pomieszczeń na pracownię biologiczną w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa jest tego rodzaju, że Pan Burmistrz ceni sobie współpracę z ZSM w Łapach i Wysoka Rada przekazała dotację dla szkoły. Myślę, że Pana Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w łapach też cenią i może za miesiąc przekażą podobne środki na rzecz drugiej szkoły”.
Następne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna związane z aktualną sytuacją funkcjonowania posterunków, ponieważ było spotkanie z Komendantem Miejskim. Jaka jest ocena tych posterunków.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych: „Generalnie sytuacja jest podobna wszędzie tam, gdzie się pracuje, natomiast Zarząd zadawał pytania szczegółowe. Pan Komendant dziękuje za chęć przekazania pewnej kwoty i oczekuje, że co roku będziemy przekazywać znacznie większą kwotę. Tu jest taki interesujący program, z którego policja może skorzystać, że jeżeli znajdzie dofinansowanie z samorządów w wysokości 50% na zakup samochodu, to drugie 50% może pozyskać z Komendy Głównej i Pan Komendant dokonał rozpoznania. Chciałby, aby po terenie powiatu jeździły samochody takie bardziej terenowe, co pomogłoby w zwalczaniu przestępczości. Koszt takiego samochodu jest określany na około 80.000zł. Poddał on pod rozwagę, czy nie można byłoby przeznaczyć z powiatu rocznie kwotę 40.000zł, a policja postarałaby się o drugie tyle i patrząc, że w ujęciu powiatowym są 4 obwody, gdzie są komisariaty, to co roku można zakupić jeden samochód terenowy”.
Następne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych: „Generalnie są obowiązki, są zmiany przepisów i w tym zakresie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się ze wszystkimi uczestnikami. Jest tam reprezentacja straży pożarnej, policji, są nasi drogowcy, przedsiębiorstwa typu telekomunikacja, sieci energetyczne i pracujemy nad utworzeniem procedur na wypadek jakiegoś zagrożenia. Ostatecznie ma to prowadzić do tego, że jeżeli będzie zagrożenie, to będą już przygotowane gotowe procedury i będziemy wiedzieli, jak reagować. Są to systematyczne prace, a zespół spotyka się 4, 5 razy do roku”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zadał dwa pytania: pierwsze dotyczyło remontu dróg, a konkretnie skrzyżowania dróg w miejscowości Płonka Kościelna: „Chciałbym się dowiedzieć o planowany zakres robót, ewentualnie koszty z tym związane”. Drugie pytanie dotyczyło podpisania pisma do Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wybory przedstawicieli do rad społecznych ZOZ-ów o zasięgu wojewódzkim.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił zebranym: „Jeżeli chodzi o te rady społeczne, to przedstawiliśmy Radnym kopię pisma, bo trudno tutaj komentować sprawę, bo już któryś raz występowaliśmy do samorządu województwa, a oni nam mówią, że jest wszystko w porządku. Tak można byłoby to uprościć”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż na dzisiejszej Sesji mamy przedstawicieli samorządu województwa, może wykorzystajmy tą obecność: „Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, bo dla nas jest to sprawa dość bulwersująca od początku naszej kadencji. Wydarzyła się akurat taka sytuacja, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wytypowaliśmy Radnych, naszych przedstawicieli do rad społecznych ZOZ-ów. Zawsze tak to się odbywało. W tym czasie Sejmikiem zarządzał Komisarz- Pan Schabieński. Od niego otrzymaliśmy odpowiedź, że sam sobie już powołał te składy rad i wszystko jest zgodne z prawem. W kolejnych odpowiedziach udowadniano nam, że nie wiadomo, czego chcemy. Jest to dla nas taka sytuacja wręcz upokarzająca, jeżeli zgodnie z prawem i obowiązującymi zwyczajami swoich przedstawicieli typujemy, a oni są praktycznie w całości odrzuceni. Prosilibyśmy przy okazji, jeżeli ta sprawa będzie omawiana, prosilibyśmy o pamięć, bo ciągle nas to trochę boli.”
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Pan Lech Rutkowski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeżeli takie zaistniały problemy, o tym nic nie wiem i chciałbym na przyszłość, żeby tego nie było to my jesteśmy Radnymi z powiatu, żebyśmy dostawali do wiadomości to te sprawy będziemy pilotować. Nie wiem, dlaczego Pan Schabieński tak postąpił, nie miałem na to wpływu, ale będą szykowały się zmiany w radach społecznych i tą sprawą zainteresujemy się i te nazwiska wskazane przez Was będziemy starali się promować. Jeżeli dojdzie zgłoszenie do skutku”.
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Pan Zdzisław Jabłoński dodał: „Szanowna Rado, ja jestem członkiem Komisji Zdrowia w Sejmiku i chcę przypomnieć, że w radach społecznych jest kadencyjność i na dzisiaj, żeby te rady zmieniać, to trzeba kogoś wymienić. Nie wiem dokładne, ale jeszcze chyba kadencja potrwa rok, albo dwa. Z naszej Komisji Zdrowia też żaden radny nie jest członkiem żadnej rady społecznej ZOZ o zasięgu wojewódzkim. Jutro na posiedzeniu Komisji Zdrowia też te rzeczy będziemy poruszać. Wczoraj padł taki wniosek, że aby nie burzyć składów rad społecznych, aby członkowie Komisji Zdrowia dostali taki przydział jako obserwatorzy… Nam nie chodzi o to, byśmy odpowiedź otrzymali jutro, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne procedury, jeżeli chodzi o te rady obowiązują. Chcieliśmy zasygnalizować pewną sytuację, która się od dłuższego czasu dzieje. My w tej sprawie napisaliśmy jeszcze do Marszałka Piątkowskiego i za każdy razem dostajemy odpowiedź, taką że właściwie sprawa odbyła się i tyle. Zwrócono się do nas o wytypowanie naszych przedstawicieli, co uczyniliśmy i nie wiadomo po co”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił gości – Radnych z Sejmiku o pozostawienie telefonów kontaktowych lub adresów, by na bieżąco były przesyłane materiały z powiatu.
Radna Pani Bożena Nienałtowska zapytała o stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Michałowie, Łapach i Czarnej Białostockiej.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił zebranym: „Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, tam Dyrektorem jest Pani Danuta Bojczuk, Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu pełnienia funkcji na kolejne 5 lat, ponieważ jesteśmy zadowoleni z pracy Pani Dyrektor i bez trybu konkursowego chcemy przedłużyć pełnienie tej funkcji.  Jeżeli chodzi o Czarną Białostocką, planujemy zorganizowanie konkursu. Również w Michałowie zastanawiamy się nad zorganizowaniem konkursu”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił jeszcze u dzielenie mu odpowiedzi na pierwsze zgłoszone pytanie.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zakres robót to jest przebudowa skrzyżowania na zgodne z warunkami technicznymi, a więc zawężenie wlotu do promieni łuków poziomych, takich, jakie wynikają z warunków technicznych, budowa parkingów po stronie kościoła, budowa obustronnych chodników w rejonie tego skrzyżowania, wzdłuż drogi powiatowej. W kosztach ma zamiar uczestniczyć trzech partnerów: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 50% kosztów, Gmina Łapy oraz Powiat Białostocki po 25% kosztów. Istnieje dokumentacja, ale trzeba ją aktualizować, w związku z tym trudno jest określić wysokość kosztów.”
Radna Pani Sylwia Rząca zapytała, czego dotyczyło spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Łapach w celu omówienia planu działalności szpitala: „Czy to były jakieś inne decyzje, czy te, które Dyrektor przedstawiał na Radzie Społecznej”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił zebranym: „Generalnie jest tak, że swoje plany Pan Dyrektor przedstawił po raz pierwszy na Radzie Społecznej. Zarząd był tym zaskoczony, dlatego, że po pierwsze Pan Dyrektor zakłada, że będzie deficyt, po drugie, że zaciągnie kredyt w wysokości 180.000zł, po trzecie, że mu zrobimy termomodernizację za 1.500.000zł i to jest trochę więcej, niż są realne możliwości, więc poprosiliśmy Pana Dyrektora, żeby nam to w szczegółach wyjaśnił i w tej chwili pracujemy nad tym. Wynika to z tego, że Zarząd, który otrzyma informację, że jednostka zamierza mieć deficyt powinien podjąć działania, aby ją przekształcić, albo ją zlikwidować. Takie są wymogi formalne, w związku z tym Zarząd pracuje nad tym, ale nie mówi w tej chwili o likwidacji, ale namawia Dyrektora do tego, żeby zastanowił się, jak ten plan zweryfikować, żeby co najmniej na „O” na koniec roku żeby się bilansował. Natomiast z pozytywnych informacji mogę powiedzieć, że pracujemy nad tym programem w ramach którego mamy wystąpić o samochód z dofinansowaniem PFRON”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski -  stwierdził: „W imieniu Komisji Infrastruktury Technicznej, chodzi mi o ten punkt dotyczący majątku powiatu znajdującego się na terenie Supraśla. Myśmy zapoznali się na Komisji ostatniej z pismem Pana Burmistrza . Nie było to głosowanie, ale zapoznanie się z pismem, gdzie zostało to skwitowane, że zanim nie będzie zbudowanego przez Komisję programu gospodarowania mieniem, nie będą podjęte żadne decyzje, a tu widzę, ze jest rozpatrzenie wniosku Burmistrza o nieodpłatne przekazanie i podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania w trwały zarząd. W związku z tym chciałbym wiedzieć, jak się to ma do naszych ustaleń, które były podjęte na Komisji”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jest sprawa taka, że Komisja wypracowuje pewne opinie i Zarząd oczywiście te wszystkie opinie bierze pod uwagę, ale Zarząd spotyka się raz na tydzień i jeżeli są protokoły przekazania i Zarząd te protokoły podpisuje to Zarząd odpowiada za ten majątek. Jest dosyć trudno odpowiadać będąc raz na tydzień w Starostwie za majątek w Supraślu, dlatego, że z punktu widzenia praktycznego, czy jakiś wypadek, czy jakaś katastrofa powoduje, że to Zarząd odpowiada za majątek. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przekazaniu tego terenu w trwały zarząd na rzecz naszej jednostki, czyli Dyrektora CE w Supraślu – Pana Wacława Muszyńskiego. Tym sposobem Pan Dyrektor jest gospodarzem i Pan Dyrektor odpowiada za ten teren. Następna sprawa, to są kwestie podatkowe. W momencie, kiedy teren jest w zarządzie szkoły, teren jest wykorzystywany na rzecz szkoły i wiąże się to z podatkami. Stawka podatki jest wtedy „0” i należy po prostu tylko składać deklaracje. W momencie, kiedy nie byłaby to szkoła teren miałby inne przeznaczenie, w związku z tym za ten teren należy płacić podatek i tutaj są obowiązki z tego wynikające, natomiast to przekazanie w trwały zarząd nie dotyczyło tej działki, na której jest oczyszczalnia ścieków, no i właściwie tutaj jest istotna kwestia, jak do tego tematu podejść, bo tu są bieżące obowiązki. Po pierwsze, oczyszczalnia ma pracować, pompy się psują i trzeba to na bieżąco konserwować. Druga sprawa, że jeżeli to będzie na naszym stanie, to trzeba będzie płacić podatek 2% od wartości i Zarząd niekoniecznie jest przekonany o tym, że powinien mieć oczyszczalnię ścieków w swoim zasobie, ale oczywiście też oczekujemy na wsparcie Radnych i ta sprawa jest w zawieszeniu”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zauważył: „Panie Starosto, ale proszę nie oczekiwać na wsparcie Radnych, w momencie, kiedy łamiemy zasady współpracy. Ja rozumiem, że Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje i opiniuje i takie były ustalenia, ale myśmy wyraźnie ostatnio ten temat rozpatrywali majątku całego powiatu i ze szczególnością zapoznaliśmy się z pismem Pana Burmistrza. W tym momencie jestem zdziwiony takim zachowaniem się Zarządu. Ja rozumiem wszystkie obawy na temat zagrożenia życia, mienia, rozumiem sprawy podatkowe, ale to nie są sprawy w tym momencie, jakby decydujące o tym, że się podejmuje decyzje, nie mając jak gdyby na względzie wspólnej pracy Komisji, która ma wypracować politykę gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością powiatu. Jestem trochę zdziwiony takim stanowiskiem Zarządu i uważam, że to nie wróży dobrej współpracy”.
Ad vocem Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Powiem szczerze, jestem zdziwiony stanowiskiem Pana Przewodniczącego, bo zdaniem Zarządu nie było absolutnie stwarzanie jakichkolwiek sytuacji konfliktowych, tylko Komisja może nad tym programem myśleć jeszcze pół roku, natomiast życie nie znosi próżni i budynku mogą być spalone, budynki mogą zostać okradzione i po prostu gospodarza tam trzeba ustalić. Poza tym powierzenie w trwały zarząd nie powoduje jakichś sytuacji nieodwracalnych, bo w każdej chwili Zarząd może podjąć uchwałę idącą w drugą stronę, czyli przyjęciu zarządu na własną odpowiedzialność. Nie ma więc jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, natomiast chciałbym powiedzieć, że praktycznie cały majątek powiatu jest oddany w trwały zarząd np. w Domu Dziecka w Supraślu rządzi Pani Dyrektor, w Domu Dziecka w Krasnem rządzi także Pani Dyrektor”.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski podkreślił: „Ja dziękuję za odpowiedź, ale przypominam Panie Starosto, myśmy się umawiali na ostatniej Komisji, że na wszystkie obszary związane z majątkiem powiatu dotyczące wszystkich gmin Pan Starosta obiecał, że będziemy mieli na posiedzenie Komisji materiały planistyczne, czyli to co potwierdził Pan Wójt Michałowa, że plan miejscowy istnieje, to też będziemy posiadali takie materiały na posiedzenie Komisji i takie były ustalenia, że po zapoznaniu się z materiałami planistycznymi i polityką rozwojową poszczególnych gmin, a dotyczących naszych obszarów, naszych nieruchomości będziemy podejmować decyzję niezwłocznie. Nie będziemy tego odkładali w nieskończoność. Tyle mojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo i bez dalszej polemiki”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zauważył: „Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja chciałbym wesprzeć tutaj kolegę, bo ta sprawa podważa zasadność istnienia Komisji Infrastruktury, ponieważ uważam, że zarząd i tak co zechce to zrobi. Przecież ta sprawa nie wynikła dzisiaj. Ta sprawa istnieje od lat i wystarczyło przekazać ją Komisji Infrastruktury, która by ewentualnie do tego problemu podeszła na najbliższym posiedzeniu. Ta sytuacja podważa zasadność istnienia Komisji”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz odpowiedział: „Jeżeli można Panie Przewodniczący, ja myślę, że Pan Radny ma niewłaściwe informacje. Chciałbym powiedzieć, że bardzo sobie cenimy Komisję Infrastruktury i jako Zarząd zamierzamy zgodnie współpracować. Sprawa nie ciągnie się od lat, dlatego, że od lat ciągną się sprawy sądowe. Sprawa była w trzech instancjach i w wyniku rozstrzygnięć sądowych mamy decyzję Wojewody, która mówi, że jest to teren powiatu i w związku z tym za to odpowiadamy. Sprawa jest od stycznia i w tym momencie coś z tym fantem musimy zrobić. Jak się wjeżdża do Supraśla, to jest terem po prawej stronie, chodzą tam ludzie, jeżdżą konie i ktoś tym terenem musi nadzorować. Trudno by było, aby to robił ktoś z poziomu Starostwa. W tym układzie nasze decyzje poszły tylko w tym kierunku, aby tą odpowiedzialność scedować na Pana Wacława Muszyńskiego, który jest Dyrektorem naszej placówki i jest tam na miejscu. Nie ma tu żadnych przekształceń, nie ma żadnych zmian własnościowych, to dale jest powiatu i nic złego się tutaj nie dzieje. Mało tego, jak Komisja inne rozwiązanie zaproponuje, będziemy się nad tym zastanawiać, ale ja tu nie widzę podważenia zasad współpracy Komisji Infrastruktury z Zarządem. Ja myślę, że to jest tylko niedoinformowanie i brak wiedzy”.
Innych pytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 5/.
Zaznaczyła, iż zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 736.556 zł i zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 300.000zł. Zatem per saldo zwiększenie planu dochodów następuje o 436.556 zł.   Plan wydatków budżetu powiatu po zmianie wynosi ogółem 74.016.766, w tym: wydatki bieżące – 62.306.936 zł, a wydatki majątkowe 11.709.830 zł.
Skarbnik Powiatu Białostockiego - Pani Maria Borodziuk omówiła szczegółowo wszystkie zmiany zawarte w projekcie uchwały.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, poprosił o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
 
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/159/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 6/.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka).
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka) /zał. nr 7/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado podjęcie tejże uchwały zakończy pewną procedurę. Wiele miesięcy temu podjęto rozmowy pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Czarnej Białostockiej w sprawie przejęcia drogi na dzień dzisiejszy drogi powiatowej, do Machnacza i zmiany jej kategorii z kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi gminnej. W wyniku ustaleń zdecydowano o zmianie kategorii odcinka drogi od końca ul. Młynowej aż do granic administracyjnych miasta Czarna Białostocka, dlatego w projekcie uchwały są wymienione poszczególne numery działek, aby była jasność sytuacji. Posiadamy pozytywne opinie Zarządów wszystkich sąsiednich powiatów, pozytywną opinię Burmistrza Czarnej Białostockiej, jak również pozytywną opinię Zarządu Województwa Podlaskiego w tej sprawie. Opinie te są wymagane przepisami ustawy o drogach publicznych”.
Opinię Komisji Infrastruktury Technicznej do omawianego projektu uchwały przedstawił Wysokiej Radzie jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
 Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/160/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka)/zał. nr 8/.
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”.
Pani Hanna Tołłoczko- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zapoznała zebranych z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa” oraz projektem tejże uchwały /zał. nr 9/.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przed dyskusją, poprosił o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
         Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/161/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa” /zał. nr 10/.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 11/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący placówkę również opiekuńczo-wychowawczą działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w której zatrudnieni są wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw tzn. przed 1 stycznia 2004 roku określa corocznie dla tych pracowników, w drodze regulaminu, wysokości dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, wysokości i warunki wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godzin doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia opiekuńczo – wychowawcze. Projekt regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki został uzgodniony z ZNP oraz Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zgodnie z wymogami art. 30 ust. 6A ustawy Karta Nauczyciela. Obecnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zatrudnionych jest 13 pracowników z Karty Nauczyciela”.
Opinię Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej do omawianego projektu uchwały przedstawiła Wysokiej Radzie jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, o czym poinformował Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego zarządzono głosowanie.
 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie , podjęła uchwałę Nr XVI/162 /08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 12/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pani Dorota Kolenda – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 13/.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, o czym poinformował Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
         Również Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.
          Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarz     ądził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVI/163/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu pn.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”, realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zał. nr 14/.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 15/.
         „Szanowni Państwo wysokość środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej została określona w wysokości 2.482.491 zł. Do przedstawionego Państwu projektu uchwały zostało dołączone uzasadnienie podziału tych środków, w którym zostały określone zadania zrealizowane w 2007 roku i środki, jakie zostały wydatkowane na ten cel, złożone wnioski do końca lutego 2008 roku o dofinansowanie poszczególnych zadań i plan środków finansowych na 2008 rok w rozbiciu na poszczególne zadania. Jeżeli chodzi o zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, to w roku ubiegłym zmieniła się ustawa i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zostały przypisane do realizacji dla Powiatowego Urzędu Pracy. W tym zakresie zostały dokonane stosowne zmiany w regulaminach organizacyjnych Centrum i PUP. W ostatnich latach zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej praktycznie nie były realizowane, z wyłączeniem finansowania kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego, które zawsze były realizowane przez Powiatowe Urząd Pracy w Białymstoku i sporadycznych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tamtym roku była udzielona 1 pożyczka, a od 1 sierpnia praktycznie już nie było możliwości udzielenia takich pożyczek, dlatego, że ta forma została zmieniona na dotację. W drugim półroczu, po zmianie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych praktycznie też nie można było realizować tych zadań, gdyż dopiero pod koniec października ukazały się przepisy wykonawcze umożliwiające realizację tych zadań. W związku z tym, że będzie to realizowane teraz w większym zakresie przez PUP plan środków na zadania rehabilitacji zawodowej został określony przez PUP i na tej podstawie został on określony w projekcie przedstawionej Państwu uchwały. Zabezpieczona kwota to 60.000zł nie gwarantuje tego, że będzie ona w całości wykorzystana, bo zależy to od złożonych wniosków, których jeszcze nie ma w PUP. Pozostałe środki zostały podzielone adekwatnie do wykonania z roku ubiegłego i złożonych wniosków w okresie styczeń – luty roku bieżącego. Kwota 600.000zł na pewno nie zabezpieczy wszystkich potrzeb w tym zakresie, ale możliwe będą zmiany w tym zakresie w trakcie roku.”
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, o czym poinformował Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Również swoją pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały wyraziła Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, o czym poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego zarządzono głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie , podjęła uchwałę Nr XVI/164 /08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 16/.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych /zał. nr 17/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado projekt uchwały dotyczy rozszerzenia wykazu źródeł, z których przychody mogą stanowić rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych. Zmienia się jeszcze zapisy w § 3, dotyczące przeznaczenia środków na odpowiednie wydatki. ”
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną do projektu uchwały przedstawionego przez Panią Skarbnik , o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o poinformowanie, w jakich szkołach znajdują się i funkcjonują rachunki dochodów własnych.
Odpowiedzi w tym zakresie udzieliła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.
Innych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego zarządzono głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XVI/165 /08 z dnia 27 marca 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych /zał. nr 18/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zadania zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 19/.
„Powyższy projekt uchwały jest konsekwencją prowadzonych rozmów i wymiany korespondencji pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Choroszczy. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może powierzyć swoje zadanie gminie, a także ustawa o drogach publicznych, która mówi o tym, że przekazanie zarządzania pomiędzy zarządcami dróg może nastąpić w drodze porozumienia. Gmina zamierza przebudować omawiany odcinek drogi, ale aby móc zawrzeć stosowne porozumienie, niezbędna jest uchwała Rady Powiatu wyrażająca upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania stosownego porozumienia w sprawie zarządzania drogą”.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną do projektu uchwały przedstawionego przez Panią Skarbnik , o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/166 /08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zadania zarządzania publiczną drogą powiatową /zał. nr 20/.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303 B ulica Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303 B ulica Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi /zał. nr 21/.
„Taka uchwała, tak jak poprzednia powinna być podjęta w celu powierzenia wykonania uchwały Zarządowi Powiatu Białostockiego. Tym razem uchwała nieco rozszerza zakres zadań, które się przekazuje, a więc nie tylko zarządzanie częścią ul. Fabrycznej do ul. Brzozowej, ale również prowadzenie przebudowy odcinka ul. Fabrycznej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Brzozową, a także jest to związane z tym, że w ramach budowy i uruchomienia Podlaskiego Parku Przemysłowego Gmina Czarna Białostocka prowadzi wszelkie działania z tym związane.”
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną do projektu uchwały przedstawionego przez Panią Skarbnik , o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/167 /08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303 B ulica Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi /zał. nr 22/.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”/zał. nr 23/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado niniejsza uchwała jest konsekwencją tego, iż Gmina Łapy składa wniosek do RPO WP na przebudowę ciągu dróg gminnych i powiatowych. Zarządzanie ciągiem dróg powiatowych zostało przekazane Gminie wcześniej, na mocy porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Łap. Ta uchwała ma na celu zabezpieczenie drogi formalnej wniosku, który Gmina Łapy będzie składała.”
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną do projektu uchwały przedstawionego przez Panią Skarbnik , o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/168 /08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” /zał. nr 24/.
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2007.
Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Powiatowy Rzecznik Konsumenta przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumenta za 2007 rok /zał. nr 25/.
„Podstawą prawną ochrony konsumentów w Polsce jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. W oparciu o tę ustawę funkcjonuje administracja rządowa, czyli jest to centralny organ administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zajmuje się przede wszystkim ochroną konkurencji, przeciwdziałaniu trakcjom monopolistycznym oraz ochroną zbiorowych interesów konsumentów, natomiast na poziomie samorządów funkcjonują Powiatowi, Miejscy Rzecznicy Konsumentów, których ogólnym zadaniem jest ochrona indywidualnych interesów konsumentów. Jako Rzecznik zajmuję się konsumentami, a konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towary albo usługi dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czyli na swoje potrzeby. Przy nabywaniu tych towarów lub usług bardzo często jak się okazuje w praktyce tej mojej działalności, napotykamy na różnego rodzaju trudności, nie zawsze ten towar otrzymujemy zgodnie z tak zwaną umową, nie zawsze usługi, jakie zamawiamy są wykonane tak jakbyśmy sobie tego życzyli i wówczas reklamujemy, czy towary, czy usługi. Reklamujemy sami, niekiedy okazuje się, że te złożenie reklamacji jest nie skuteczne, w związku z powyższym może zwrócić się z tym do Rzecznika Konsumentów.
Rzecznik Konsumentów, po pierwsze udziela nieodpłatnych porad i pomocy prawnej, jeżeli chodzi o konsumentów, występuje do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów, może składać wnioski w sprawie zmiany ustawodawstwa, po drugie, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, współpracuje z Urzędem Ochrony Konsumentów i Państwową Inspekcją Handlową, różnymi instytucjami, które zajmują się bardziej szczegółowo pewnymi problemami związanymi właśnie z występowaniem tych problemów konsumenckich. Ponadto może rzecznik występować z pozwami w postępowaniu cywilnym w sprawach konsumenckich lub przystępować do postępowań, tam gdzie sam konsument taki pozew złożył, wreszcie działalność edukacyjną, czyli próbuje uświadomić maksymalnie szeroki windyk mieszkańców powiatu, jak mogą sobie radzić w sytuacji, kiedy jakieś problemy związane z faktem bycia konsumentem występują. To tyle, jeżeli chodzi o to, co robi rzecznik.
Na podstawie wspomnianej przeze mnie ustawy, rzecznik ma obowiązek do końca 31 marca złożyć Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym, takie sprawozdanie wraz z projektem uchwały pozwoliłam Państwu przedłożyć. Następnie, po podjęciu tego projektu uchwały przez Radę Powiatu te sprawozdania są przekazywane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezes Urzędu w terminie do 30 czerwca przedkłada Sejmowi sprawozdanie z realizacji ochrony konsumentów w skali całego kraju. 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów daje obraz jakim zakresem spraw należy się zająć, by udzielić stosownej porady i pomocy konsumentom. Sprawy, z którymi zgłaszają się konsumenci z roku na rok stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne. Nowa ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów daje Rzecznikom znacznie lepsze narzędzie do dyscyplinowania przedsiębiorców , ponieważ przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytania Rzecznika. Przedtem różnie z tymi odpowiedziami bywało. Nowa ustawa gwarantuje, iż nieudzielenie odpowiedzi na pytanie Rzecznika, nieustosunkowanie się do problemów, które Rzecznik podnosi jest zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 2.000 zł. Również nową instytucją jest możliwość złożenia wniosku do sądu polubownego. Takich wniosków w roku 2007 było sporo. Również składane były pozwy do sądu powszechnego. Tutaj też raczej kończy się to pozytywnie dla konsumentów. Moje odczucia są takie, że ponieważ jest udzielanie pomocy konsumentom i ta pomoc z reguły jest bardzo skuteczna rzutuje to na bardzo pozytywny wizerunek Starostwa i Powiatu.”
         Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący Komisji – Pan Jan Kaczmarek.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI /169/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2007 /zał. nr 26/.
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej /zał. nr 27/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ta uchwała była podejmowana w ubiegłym miesiącu, niemniej jednak została ona unieważniona przez organ nadzorczy, czyli Wojewodę Podlaskiego, z uwagi na to, iż w poprzedniej uchwale był zapis mówiący o tym, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Okazuje się, że tego rodzaju uchwała winna wejść w życie z dniem podjęcia. Ponieważ poprzednia uchwała została unieważniona należy podjąć ją jeszcze raz z właściwym zapisem dotyczącym wejścia jej w życie.”
      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/170/08 z dnia 27 marca  2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej /zał. nr 28/.
 
Ad 16
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2007 rok.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2007 rok /zał. nr 29/.
               „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez Domy Pomocy Społecznej oraz Domy Dziecka.
W Centrum w roku ubiegłym zatrudnionych było 12 osób ( w tym jedna osoba bezrobotna skierowana przez PUP - odbywała staż, następnie została zatrudniona na kolejne 6 miesięcy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych ) tj.: dyrektor, główny księgowy, jeden starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy z rodziną, dwóch pracowników socjalnych, pięciu inspektorów. Wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) w roku ubiegłym wyniosły – 613.803zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 527.689zł, co stanowi 85,9% budżetu jednostki. Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej (łącznie z utrzymaniem Centrum) realizowane wyłącznie przez Centrum w roku ubiegłym wyniosły 2.169.688 zł. Ponadto na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę - 2.221.926 zł (realizacja tych zadań jest przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu). Łącznie koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 4.391.614 zł, w których koszt utrzymania Centrum wynosi tylko – 14%.”
         Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2007 rok.
Ad 17
Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku /zał. nr 30/.
 „ Szanowni Państwo, została Państwu przedstawiona w formie pisemnej bardzo obszerna informacja, jak też krótka analiza w zakresie wydatków dokonana w roku ubiegłym ze środków PFRON. Powiat Białostocki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości określonej przez Zarząd tego Funduszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON z dnia 9 lutego 2007 roku środki Funduszu na 2007 rok zostały określone w wysokości 1.904.198zł, następnie w sierpniu ub.r. zostały zwiększone o kwotę – 326.131zł. Łącznie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej powiat dysponował kwotą   - 2.230.329zł. Wydatkowana została kwota w wysokości 2.221.926 zł.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał, jak przedstawia się sytuacja   w WTZ-ach, ponieważ sformułowano wiele zaleceń pokontrolnych, czy są one wdrażane.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku stwierdziła: „Jeżeli chodzi o wyniki kontroli z posiadanych informacji wynika, iż są one sukcesywnie wdrażane.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
 
Ad 18
Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007”.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie informację  o realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007” /zał. nr 31/.
         Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapytał, czy praktykuje się pomoc we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez udostępnienie strony internetowej Powiatu Białostockiego poprzez dostęp do tzw. linków.
         Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Generalnie nie jest to praktykowane. Na stronie głównej można zobaczyć Państwo, co jest tam umieszczone. Są to różnego rodzaju linki do projektów, do instytucji, ale jeżeli Stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa organizuje na terenie powiatu jakiś ciekawy, interesujący projekt, oczywiście taki link możemy zamieścić.”
         Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego poinformowała zebranych: „We wrześniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym prosiliśmy o adresy na ich strony, aby zrobić odesłania ze strony internetowej powiatu. Nie spotkało się to z zainteresowaniem naszych partnerów. Z naszej strony jest chęć pomocy, ale nie ma odzewu z drugiej strony”.
         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007”.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 19
Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie informację za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych / zał. nr 32/.
Pan Wiesław Pusz przedstawił szczegółowe dane dotyczące wydawania decyzji administracyjnych przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
 
Ad 20
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku skarga Pani Ireny Polińskiej /zał. nr 33/. W treści tej skargi zawarto uwagi dotyczące działalności pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W związku z powyższym Pan Przewodniczący wystąpił z pismem do PCPR o udostępnienie Komisji dokumentów w tej sprawie / zał. nr 34/, a do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – z prośbą o dokonanie analizy zgłoszonych zarzutów /zał. nr 35/.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym wyjaśnienia: „Sprawa skarżącej jest bardzo skomplikowana i dotyczy dofinansowania do aparatów słuchowych. Zapotrzebowanie na dofinansowanie aparatów słuchowych na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta. W ubiegłym roku nie pozostało bez rozpatrzenia 147 wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, z powody wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.  Koszt niezrealizowanych wniosków to około  177.845 zł Przypominam, że dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, następuje zgodnie z rozporządzeniem określającym zasady jest świadczeniem fakultatywnym. Może być przyznane, ale można ograniczać jego wysokość. Ze 147 wniosków niezrealizowanych w roku ubiegłym, 108 dotyczyło dofinansowania do aparatów słuchowych. Maksymalne dofinansowanie do aparatów słuchowych jest w granicach 1.600zł. Przeważnie dofinansowanie do aparatów słuchowych jest w cenie refundacji NFZ i dofinansowania ze środków PFRON. W roku bieżącym zmieniło się rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, szczególnie w zakresie dokumentów niezbędnych przy dofinansowaniu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Poprzednio zapis brzmiał w ten sposób: „w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup”. W związku z tym osoba dostawała wniosek, tam było oświadczenie o dochodzie, orzeczenie o niepełnosprawności i taką fakturę. Faktury dotyczące aparatów słuchowych, jak też innych droższych przedmiotów ortopedycznych refundowanych częściowo przez NFZ, przeważnie do nas trafiały z nieopłaconym udziałem własnym. Była to przeważnie taka wysokość, jaka miała być dofinansowana z PFRON. Zgodnie z tym zapisem i biorąc pod uwagę wniosek strony o opłacenie tej faktury bezpośrednio na konto wykonawcy, mając na uwadze zapis, że był inny dokument potwierdzający zakup można było taki wniosek zrealizować. Potem był wysyłany do wnioskodawcy taki dokument, który był oświadczeniem potwierdzającym odbiór ww. sprzętu. Takie oświadczenie wnioskodawca składał pod odpowiedzialnością karną, ponieważ przy fakturach był zapis, że do dnia zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy zgodnie z Kodeksem cywilnym. Obecnie ten zapis brzmi trochę inaczej, a jest to zmiana rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2008 roku, która weszła w życie od dnia 24 stycznia 2008 roku. Do tego czasu nie mieliśmy żadnej możliwości zrealizowania, jak i do dnia dzisiejszego jeszcze nie możemy zrealizować tych zadań, dopóki nie mamy określonych przez Radę Powiatu wysokości środków na realizację poszczególnych zadań. Wyjątek robimy, zgodnie z interpretacją PFRON, że możemy dofinansować tylko turnus rehabilitacyjny, jeżeli on jest wcześniej, niż przed podjęciem przez Radę wyżej wspomnianej uchwały. Takie sporadyczne sytuacje były, ale te kwoty są uwzględnione w tym podziale środków przedłożonym do zaakceptowania Radzie Powiatu. Nowy przepis w tym zakresie brzmi następująco: „W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.Proszę Państwa, po szczegółowym przeanalizowaniu właśnie tego zlecenia na przedmioty ortopedyczne zauważyć należy, że jest tam taka część trzecia, gdzie jest określone, że jakaś firma X przyjęła do realizacji to zlecenie. Tam są takie rubryki, które określają, że potwierdza się odbiór przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i tam jest pozycja „ kwota zapłacona przez ubezpieczonego”. Do PCPR były składane wcześniej dokumenty, w związku z tym, tym osobom, którym nie mogliśmy dofinansować sprzętu, czyli tych 147 wniosków, te osoby poinformowaliśmy pod koniec grudnia, że z uwagi na brak środków nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosku. Poinformowaliśmy także, ze te osoby mogą się ubiegać o takie dofinansowanie w następnym roku, z tym, że w roku 2008 muszą one złożyć nowy wniosek, dlatego, że dofinansowanie z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem było już niemożliwe. Ponieważ tam do wniosku dołączana musiała być informacja o dochodzie z poprzedniego roku, wiadomym jest, ze jeżeli wniosek jest składany w 2008 roku, to dochód ten ma obejmować rok 2007. Również rozporządzenie zmieniło kryterium uprawniające do przyznania świadczenia. Wysokość nie, ale teraz możemy przyznać to dofinansowanie, jeżeli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, która powinna być podana jako średni miesięczny dochód, ale z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Ta zmiana wchodzi w życie 24 stycznia 2008 roku i w związku z tym te osoby, które złożyły wniosku na początku stycznia musieliśmy poprosić o uzupełnienie tego wniosku. Bardzo często te dochody się nie zmieniały, ale przepisów należy przestrzegać literalnie. Nie mogliśmy postąpić inaczej. Generalnie można stwierdzić, że wiele osób z takiego obrotu sprawy było niezadowolonych, ale staraliśmy się te wątpliwości wyjaśniać. W związku z tymi zmianami te osoby niepełnosprawne mogły być zdezorientowane, wystąpiliśmy do firm, w każdej sprawie indywidualnej z informacją o wyjaśnienie, z jakiego powodu dane zawarte w fakturach były sprzeczne z danymi zawartymi w zleceniach na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, wystawione na dane osoby, gdyż wnioskodawcy nie przedstawili dokumentu opłacenie faktury. Firma, która miała najwięcej wniosków w tym zakresie nie udzieliła odpowiedzi. Wystąpiła tylko z pismem, że jest to niewłaściwa interpretacja przepisów. Jeżeli chodzi o interpretację Ministerstwa w tym zakresie, to znowu pojawiła się na stronie internetowej, jak też mam interpretację z innego Centrum, to jest to także dość dziwna interpretacja, gdzie się potwierdza, że dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych ma formę refundacji, ale biorąc pod uwagę, że osoba znajduje się w trudnej sytuacji to może jednak warto byłoby te środki przekazać. Pamiętać jedna należy, że interpretacja nie jest prawem. W związku z tym wystąpiłam jeszcze do Oddziału Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwe jest z ich strony uznanie za zrealizowane zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w przypadku potwierdzenia przez firmę przyjmującą zlecenie do realizacji i przez ubezpieczonego odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu, bez wypełnienia w druku pozycji „kwota zapłacona przez ubezpieczonego”. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi w tym zakresie nie ma. Powstała więc taka sytuacja niezadowolenia ze strony petentów. Ja to rozumiem, bo większość tych ludzi nie ma środków finansowych, żeby opłacić ten sprzęt, ale nikt nas nie zwalnia z przestrzegania przepisów prawa. Niestety jest jeszcze bardzo niepokojąca sytuacja, bo proszę Państwa na kwotę 900.000zł, która była wypłacona na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, kwota 700.000 zł dotyczy tylko aparatów słuchowych.
Z uwagi na to, że skarga jest złożona na pracowników, radcowie prawni uznali, iż winna być przekazana do rozpatrzenia i załatwienia przez Dyrektora tej jednostki, stąd też propozycja projektu uchwały”.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały /zał. nr 36/.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/171/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przekazania skargi do  załatwienia/zał. nr 37/.
 
Ad 21
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego /zał. nr 38/. Odczytał zebranym proponowaną treść uchwały:
Mając na uwadze okoliczności i tryb budowy na Podlasiu lotniska regionalnego, Rada Powiatu Białostockiego, reprezentująca społeczność 140 000 mieszkańców Gmin skupionych wokół stolicy Województwa Podlaskiego, wyraża swoje stanowisko w sprawie budowy lotniska regionalnego. Rada Powiatu Białostockiego popiera lokalizacje lotniska regionalnego, które sytuują je na terenie Powiatu Białostockiego. Umieszczenie przyszłego lotniska na terenie Powiatu Białostockiego w pełni odpowiada potrzebom tworzącej się Aglomeracji Białostockiej w zakresie osobowego i towarowego ruchu lotniczego. Dodatkowo należy zauważyć, że lokalizacja inwestycji w relatywnie niewielkiej odległości od Białegostoku będzie stanowić trwałą podstawę jej ekonomicznego uzasadnienia. Rada Powiatu Białostockiego wyraża zaniepokojenie, w związku z przedłużającym się terminem wyznaczenia lokalizacji lotniska regionalnego, a co za tym idzie, terminem rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych. Dyskusja nad lokalizacją lotniska regionalnego toczy się już od kilku lat. Posiadając zabezpieczone środki finansowe w Regionalnym Programie Operacyjnym nadszedł czas na podjęcie ostatecznych decyzji.”
         Po dyskusji i wymianie podglądów Radni uznali, iż ww stanowisko winno być podjęte. Nadano mu nieco odmienny kształt w wyniku prowadzonych dyskusji i negocjacji.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/172/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 39/.
 
Ad 22
Interpelacje i zapytania Radnych.
 
         Radny Pan Antoni Bogdan zgłosił wniosek: Szanowni Państwo wnioskuję o naprawę drogi, to znaczy bieżącą naprawę, połatanie dziur drogi powiatowej z Choroszczy w kierunku Turośni Kościelnej przez Zaczerlany, Zawady, Baciuty.”
          Radny Pan Tomasz Ołdytowski zgłosił wniosek: „Trudno to nazwać interpelacją, jest to raczej wniosek. Chciałby złożyć zapytanie do Zarządu. Jest to wniosek zbudowany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 18 marca 2008 roku, który brzmi w sposób następujący: <<Komisja Infrastruktury Technicznej jednogłośnie, pozytywnie opowiedziała się za wnioskiem członków Zarządu Powiatu o dofinansowanie budowy drogi Topolany – Michałowo w formie dotacji w kwocie 2 mln zł. Powyższe zadanie będzie realizowane z wniosku Gminy Michałowo we wsparciu terminowym i merytorycznym Powiatu Białostockiego>>. Chciałbym znać dalszy los tego wniosku”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Na dzień dzisiejszy z informacji uzyskanych od Pana Wójta Gmina Michałowo nie będzie wnioskować samodzielnie o dofinansowanie tej drogi. Jest dyskusja teraz o wykonaniu inwestycji w postaci wykonania remontu przebudowy ulicy Gródeckiej z Gminą Michałowo. Wykonania w ramach tych środków nakładki bitumicznej na tej drodze od Michałowa do Topolan. Były to rozmowy, dokumentów , które by to potwierdzały na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. Jesteśmy w trakcie uzgodnień.”
         Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał: „Chciałem zapytać Zarząd Powiatu Białostockiego dlaczego inwestycja pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B Zabłudów – Michałowo – Gródek została pominięta przez Zarząd Powiatu i nie została ujęta w zadaniach inwestycyjnych na 2008-2010. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Również mam wniosek do Przewodniczącego Rady na piśmie z sześcioma podpisami Radnych. Również proszę o odpowiedź na piśmie”.
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Sławomir Gołaszewski odczytał Wysokiej Radzie treść tego pisma /zał. nr 40/ i przekazał je Zarządowi.
         Radny Pan Marek Żmujdzin: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja mam prośbę wielką do Zarządu, Do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o szybki remont przynajmniej doraźny na szosie Kruszewskiej od drogi do Oliszek do przystanku PKS-u do Barszczewa. Panie Dyrektorze tam już przejechać nie można”.
            Radny Pan Romuald Wiszniewski zgłosił zapytanie: Ja mam zapytanie do Pana Dyrektora, jak i Zarządu co dalej z remontami drogi między Folwarkami Małymi a Zabłudowem, też straszna droga w tej chwili, jeździłem, sprawdzałem. Kiedyś rzucałem takie hasło, że raz wreszcie trzeba byłoby pomyśleć ze środków jakich to znaleźć i ten dojazd do Domu Dziecka, do naszej placówki w Krasnem zrobić. Tam już podwozie na tym betonie można zostawić. Trzeba byłoby pomyśleć, czy to wałem może ją zniwelować w jakichś sposób i chociaż jakąś nakładkę dać, bo to nieduży odcinek do budynków. I jeszcze, co się stało niedawno, na ostatniej sesji słyszałem słowa, że między Folwarkami Małymi a Topolanami jest bardzo niedobra droga, najgorszy odcinek. Nie naprawiono go.”
         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował Wysoką Radę, iż w punkcie interpelacje i zapytania Radnych wpłynęło pismo od Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Ligi Polskich Rodzin o udostępnienie materiałów drogowych i rzeczowych Powiatu Białostockiego za ubiegły rok / zał. nr 41/.
         Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zabierając głos stwierdził: „Zauważyłem w mojej gminie na drodze powiatowej Jezierzysk, że zostały już dziury połatane. Nawet zostały również jodełko postawione, o które kiedyś prosiłem. Myślę, że pomału Dyrektor uzupełni w każdej Gminie. Chciałem do Pana Dyrektora prosić w sprawie drogi Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna. Mieszkańcy narzekają, że droga została zbita przez duże samochody ciężarowe. Tam zostało nawożone część drogi piaskiem. Piasek w tej chwili został rozniesiony po prostu, ponieważ, jak oni mówią, tam jeżdżą samochody do 40t. Czy nie należałoby z nadleśnictwem ustalić, tak mi sugerowali, trasy przejazdu samochodów, które wożą drzewo, bo one rozbijają ten piasek. Druga sprawa- ścięcie garbów, żeby mogła spływać woda na tych drogach piaskowych, ponieważ tam na tych piaskowych drogach są potworzone garby.
Mam również sprawę, chodzi mi o uzupełnienie danych w dowodach rejestracyjnych. Poruszałem dzisiaj tą sprawę z Panią Naczelnik Wydziału. Chodzi mi o taką rzecz: przyczepa campingowa zarejestrowana, wyprodukowana w Polsce nie posiada wagi. Z informacji, jaką uzyskałem wynika, że należy jechać z tą przyczepą teraz na stację diagnostyczną, żeby oni wpisali wagę. Wydaje mi się ,że Wydział Komunikacji powinien takie rzeczy uzupełniać automatycznie. Jeżeli to jest przyczepa wyprodukowana przez Firmę w Polsce, to wystarczy dane ściągnąć i wpisać do dowodu, a nie ktoś teraz musi przyczepę wziąć, jechać na stację diagnostyczną. To nie jest samoróbka to jest przyczepa zarejestrowana. Czy nie można byłoby pozyskać dane od producenta i wpisać je w dowód rejestracyjny”.
Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśniła: „Ja już Panu Radnemu odpowiadałam na to pytanie, że my wpisujemy dane do dowodów rejestracyjnych na podstawie dokumentów i w tym momencie ustalenie parametrów technicznych, niestety, ale leży w gestii stacji diagnostycznej. Na podstawie wystawionego zaświadczenia my wpisujemy wtedy dane do dowodu rejestracyjnego. My sami katalogować tego nie możemy, jesteśmy tylko urzędnikami, natomiast diagnosta jest od ustalenia parametrów technicznych i skatalogowania pojazdu.”
Radny Pan Jan Ambrożej tytułem wsparcia przedmówczyni dodał: „Ja, pracując na stacji diagnostycznej spotkałem się z tym, że ludzie przerabiają różne rzeczy. Nawet Państwo nie wyobrażacie sobie jakie rzeczy dokonuje się z pojazdami. Odpowiedzialność diagnosty jest bardzo duża. Niestety trzeba raz na jakiś czas, a przyczepa campingowa jest rejestrowana raz na całe życie, przyjechać, żeby to sprawdzić. Ponadto jest taki wymóg, że nawet zwykłe części, które wstawia się zamiennie, nie oryginalne, diagnosta musi sprawdzić i zatwierdzić. Toczy się wiele spraw wobec diagnostów, bo to oni ponoszą odpowiedzialność”.
         Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński złożył wyjaśnienia w sprawie inwestycji na terenie Gminy Michałowo: „Jeżeli chodzi o inwestycję na terenie Gminy Michałowo, związaną z drogą Zabłudów – Michałowo, to na Komisji Infrastruktury Technicznej było to poruszane, że w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków, w związku faktem, iż przedłużały się negocjacje z Wójtem dotyczące kwestii wkładu własnego, musieliśmy podjąć decyzję. Szanowni Państwo, gdybyśmy się jeszcze ociągali z tym tematem, to powiem szczerze, nie zrobilibyśmy studium wykonalności. Wykonawcy naszego studium wykonalności, którzy piszą go do RPO już narzekają, że na dzień dzisiejszy obawiają się o terminowość wykonania studium wykonalności. To jest duży projekt, to jest 24 mln zł do wykorzystania, tu jest 9 graczy: powiat i 8 gmin. To wszystko należy spiąć: Sesje Rady, porozumienia, uchwały itd. to powoduje, że nie mogliśmy nadal czekać na Michałowo. W związku z tym Michałowo nie zostało wprowadzone. Nie ma studium wykonalności na projekt, bo pisze się oddzielne studium wykonalności na projekt, oddzielne wskaźniki, oddzielne analizy finansowe itd. W każdy razie, na dzień dzisiejszy z Wójtem jesteśmy w trakcie ustaleń i to, co miało pójść na Michałowo, pójdzie, tylko, że nie w formie projektu inwestycyjnego, ale w formie nakładki bitumicznej i Wójt się na to godzi. Tak samo, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Gródeckiej. Przygotujemy Państwu Radnym odpowiedź na piśmie.”
Innych interpelacji i uwag nie zgłoszono.
Ad 22
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XV Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 14 lutego 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XV/08 z dnia 14 lutego 2008 roku.
 
 
Ad 23
            Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał wszystkim Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 roku wg stanu na dzień 31.12.2007 roku.
W sprawach różnych, Przewodniczący zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku:
·       odpowiedź Wicemarszałka Województwa Podlaskiego w sprawie powołania przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Białostockiego do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim /zał. nr 42/,
·       informacja Dyrektora PZD o rozpatrzeniu skargi Pani Sabiny Pryszmont /zał. nr 43/,
·       pismo Rady Gminy Michałowo w sprawie zakresu wniosku składanego do RPOWP /zał. nr 34/.
 
W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Wojciech Bukłaha, który zapytał: „Panie Przewodniczący, chciałbym się dowiedzieć, kiedy będą publikowanie protokoły z posiedzeń Komisji i Rady na stronie internetowej powiatu.”
Radny Pan Wojciech Bukłaha twierdził, iż wspomniane protokoły nie są opublikowane, natomiast pracownicy obsługi poinformowali, iż ww. protokoły są tak zamieszczone i każdorazowo po zatwierdzeniu ich przez Komisję i Radę są umieszczane na stronie powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił pracownika obsługi i Pana Radnego o sprawdzenie tego faktu. Protokoły są zamieszczone w internecie.
Radny Pan Antoni Bogdan poruszył kwestię wsi Topilec. „Tam, od czasów chyba wojny są tzw. ziemie wiejskie, które po komasacji zostały. To były szachownice i rolnicy te ziemie uprawiają i ta ziemia praktycznie jest niczyja. Inne powiaty, z tego, co mi wiadomo już zrobiły z tym porządek. Nastąpił podział geodezyjny i te ziemie zostały przypisane rolnikom, którzy te ziemie uprawiali. Myślę, że tym rolnikom chodzi też o dopłaty, bo jeżeli ta ziemia jest ogólna, to nie wiadomo, kto o te dopłaty może się ubiegać i je wziąć i pewnie nikt nie bierze, a ziemię uprawiają. Do kogo ma się zgłosić sołtys wsi, żeby tą sprawę rozstrzygnąć. Myślę, że to pewnie będą też jakieś nakłady. Inne powiaty te nakłady poniosły. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym roku to tych pieniędzy pewnie Pan Starosta nie znajdzie, ale jeżeli takowe będą potrzebne, to proszę ten temat na następny rok ewentualnie wziąć pod rozwagę”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tak nie do końca wszystko zrozumiałem, ale podejrzewam, że chodzi o tzw. wspólnotę i tutaj są pewne problemy, które polegają na tym, że generalnie prawo reguluje, jak takie sprawy powinny być załatwione. W podobnej sprawie występowali też mieszkańcy Ogrodniczek, którzy są członkami wspólnoty. Generalnie pierwszy ruch należy do Marszalka. Mieszkańcy powinni wystąpić o dokonanie tzw. komasacji tych gruntów. Jeżeli nie bardzo wiedzą jak, to niech napiszą pismo do Starosty, a Starosta uruchomi to. Kompetencyjnie władny jest tutaj Marszałek, na to są zapisy ustawowe. Problem polegał dotąd na tym, że wcześniejszy Zarząd rozwiązał swoje Wojewódzkie Biuro Geodezyjne, które się tym zajmowało. Była taka sytuacja, ze zlecali to do różnych powiatów, ale to jest związane z odpowiedzialnością i wydawaniem pieniędzy i nie można robić czegoś, czego się nie ma w zakresie swoich kompetencji. Po dwóch latach starań zostało wypracowane stanowisko, że taką pracę można zlecić Biuru Geodezyjnemu w innym województwie. Lublin deklarował, że się tego podejmie, natomiast Marszałek wysłał pisma, że takie Biuro Geodezyjne zaczyna u siebie tworzyć. Niemniej jednak, pomimo, że sytuacja jest trudna można w tej sprawie rozpoczynać działania. Następny etap to jest opracowanie założeń do tej komasacji, bo to jest pytanie, co się chce osiągnąć. W rezultacie można tam powydzielać drogi, można skomasować, żeby były większe działki i są nawet dopłaty w Unii Europejskiej, przy czym pieniądze przechodzą przez Urząd Wojewódzki i on decyduje o przyznaniu tych pieniędzy. Jeżeli ten etap zostanie już pokonany, potem dochodzi to do powiatu, bo powiat prowadzi ewidencję gruntów. Powiat pewne czynności przygotowawcze musi zrobić. Polega to na tym, że geodeta pracuje na tym, bierze dane z naszego zasobu geodezyjnego i z tych małych kawałków proponuje jakieś rozwiązanie. To rozwiązanie jest konsultowane z mieszkańcami i jeżeli jest już zatwierdzone, to wraca to z powrotem do Starostwa i wówczas wydawane są decyzje. Jest to praca, tak sądzę na dwa lata. Nie jest to proces łatwy, ale sądzę, że jest do zrobienia.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Sławomir Gołaszewski w sprawach różnych odczytał pismo Rady Gminy Michałowo w sprawie zakresu wniosku składanego do RPO WP /zał. nr 44/.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa jest na innym etapie. To są już informacje historyczne. Chciałbym powiedzieć tak, że planowaliśmy pierwotnie dwa projekty, jeden i drugi na kilkanaście milionów. Łącznie trzydzieści parę milionów złotych. Otrzymaliśmy informację, po pierwsze o warunkach, po drugie o kwotach i wyszło z tego, że na 130 mln zł jest chętnych 110 samorządów, co daje średnio 1 mln na samorząd. Powiedziano nam, żebyśmy sobie wybili z głowy, że dostaniemy dofinansowanie na dwa projekty i nawet nie ma po co składać dwóch wniosków. W tym momencie Zarząd zaczął intensywnie pracować, żeby z dwóch zrobić jeden wniosek. W pierwotnym wniosku, który był na 30 mln złotych, była propozycja 1/3 powiat, 1/3 gmina, 1/3 UE. Uważam, że gdyby taki wniosek udało się zrealizować byłby to sukces. W tym wniosku na pierwszym miejscu była Choroszcz ze względu na tą Szosę Kruszewską, która jest w tragicznym stanie. Tam była kwota ok. 9 mln zł, na drugim miejscu było Michałowo na kwotę 6,5 mln zł. Potem były inne projekty. To wszystko konsultowaliśmy z Panem Wójtem i proponowaliśmy te 6,5 mln do Michałowa. Pan Wójt nas pouczał jakie mają być zasady, jak to mamy zrobić i przysłał stanowisko, że nie 6,5, a ma być 9 mln zł i że to jest najważniejsze, a jeszcze wskazał, że to jest za drogo i najlepiej zrobić nakładkę za 450 bo po co robić drogę za 1 mln za km. To wszystko jest na pismie, mamy stenogramy, jest to nagrane. W tym momencie, kiedy już nie było czasu, stanowisko Pana Wójta było na 9 mln zł i zdecydowaliśmy się, ze nie będziemy innych gmin „wycinać”, żeby wstawić Michałowo, tylko poszliśmy za sugestią Pana Wójta w kierunku tej nakładki i teraz te pieniądze, które były pierwotnie deklarowane, one są nadal deklarowane. Tych pieniędzy nikt nie próbuje przesuwać, czy zabierać, natomiast w tej koncepcji, że nakładka kosztowałaby 450 – 500 tys zł za km, to byłoby po naszej stronie około 2 mln zł i po stronie Pana Wójta tyle samo, to mamy 4 mln zł. Jeżeli 4 mln podzielić przez 500 tys zł, to my możemy drogę wyrównać i położyć nakładkę bitumiczną grubości 4 cm na długości około 6-7 km. To by pozwalało zrobić odcinek np. Topolany Michałowo. Natomiast tu są dalsze wątpliwości, dlatego, że dzisiaj mamy pismo Radnych, którzy mają inne podejście, bo najgorszy odcinek jest akurat nie w tym miejscu, tylko jest bliżej Zabłudowa na granicy z Michałowem. Pan Wójt nie chce w tej chwili robić drogi z Topolan do Michałowa, tylko raczej skłania się w kierunku ul. Gródeckiej. Inne jest stanowisko Rady, inne jest stanowisko Wójta, ale my będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy się konsultować. W każdy razie dobra wola jest, drogi chcemy budować, tylko nie zawsze mamy czas, żeby tak długo radzić. Czasem trzeba szybciej decyzję podejmować. My w ciągu trzech tygodni musimy wniosek zamknąć i złożyć, a potem szukać sprzymierzeńców. Gdyby nam się udało jakieś pieniądze tutaj dostać, to byłyby to pieniądze spore, natomiast pozostałe drogi chcemy realizować w takich proporcjach: 50% z gminy, 50% z powiatu. Jest kwestia taka, jeżeli będziemy wspólnie pracować, to pomimo, że będą jakieś trudności w negocjacjach, to jednak coś zbudujemy. Natomiast, jeżeli pójdziemy w politykę i będziemy pismami się tylko przerzucać, to będzie tak, jak z lotniskiem wokół Białegostoku”.
 Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 20
Zamknięcie obrad XVI Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XVI Rady Powiatu III kadencji, w dniu 27 marca 2008 roku, o godz. 1520.
 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska   

Podpisał: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

 
 
 
 
 
          
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-03-2008

Data udostępnienia w BIP: 25-04-2008 11:53

Data modyfikacji informacji: 25-04-2008 11:53