sesja nr XV z dnia 14.02.2008

 
 
 
 
Or.V.0041-15/08
 
 
Protokół Nr XV / 08
z obrad  XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 14 lutego 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 14 lutego 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Mieliśmy podejmować dzisiaj uchwałę o przyjęciu planu rozwoju lokalnego na potrzeby wnioskowania do RPO. Taka uchwała w harmonogramie była wpisana na 14 lutego 2008 roku, ponieważ wstępnie planowane były terminy naboru wniosków, szczególnie drogowych pod koniec lutego. W związku z sytuacją, jaka wynikła w połowie stycznia w Urzędzie Marszałkowskim, zmiany w Zarządzie Województwa, nastąpiły opóźnienia związane z terminami naboru wniosków, z konkursami. Tym samym tej uchwały dzisiaj nie stawiamy. Będzie ona na najbliższej Sesji w marcu br.”.
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XV Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktów:
·            punkt 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego”.
Pani Teresa Popławska – Główny specjalista ds. pracowniczych wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado były przygotowane dwa projekty uchwały i w pierwszej wersji uchwała miała regulować te inne świadczenia, ponieważ jest to związane z orzeczeniem NSA z ubiegłego roku, jednak ta nazwa została zakwestionowana, z uwagi na to, że można tylko oddzielnie te świadczenia w formie uchwały przyznawać Panu Staroście”.
·            proponuje się wprowadzić jako pkt 10: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania”.
·            proponuje się wprowadzić jako pkt. 11: „Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny”.
·            w pkt 18 sprawozdania z działalności Komisji są składane za cały 2007 rok.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Zarząd Powiatu Białostockiego proponuje wprowadzenie dwóch kolejnych uchwał. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania- to uchwała, w której będą wytypowani przedstawiciele powiatu do tejże grupy działania. Druga uchwała, w sprawiewyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny dotyczy nieruchomości pod drogi powiatowe. Jest to kwestia uporządkowania stanów własnościowych”.
                Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poszczególnie wnioski. Wnioski  przyjęto jednogłośnie.
Proponowany porządek obrad przyjęto, jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:
1.         Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 roku.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Podejmij Kluczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL
6.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego.
10.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
12.      Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
13.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
14.      Przyjęcie informacji nt.: realizacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku.
15.      Przyjęcie informacji Zarządu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
16.      Przyjęcie informacji Zarządu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
17.      Przyjęcie informacji o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg w 2007 roku.
18.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego za 2008 rok. 
19.      Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego na 2008 roku. 
20.      Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2008 roku.
21.      Interpelacje i zapytania Radnych.
22.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV Sesji RPB.
23.      Sprawy różne.
24.      Zamknięcie obrad XV Sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym na piśmie /zał. nr 4/.
Poinformował zebranych, iż od 20 grudnia 2007 roku do 13 lutego 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.
               Ponadto Zarząd:
·       podpisał aneks do umowy zawartej w sprawie realizacji i finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”,
·       zapoznał się z kalkulacją kosztów utworzenia etatu w PODGiK w Białymstoku,
·       dokonał omówienia założeń i zaawansowania wdrażania projektu targów turystycznych realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTER-REG,
·       przeanalizował uwagi radcy prawnego do porozumienia z Miastem Białystok w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
·       podpisał umowę z Miastem Białystok w sprawie współ-finansowania Powiatowego Urzędu Pracy,
·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2007-2010”,
·       podpisał umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na wytwarzanie nalepki kontrolnej dla Wydziału Komunikacji,
·       zapoznał się z warunkami udzielania dotacji przez NFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Podjął decyzję w sprawie przygotowania się do opracowana wniosków.
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n.: „Podejmij kluczową decyzję” (projekt Powiatowego Urzędu Pracy),
·       przyznał premie za m-c styczeń 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       upoważnił Starostę do podpisania sprawozdania ST-P „Statystyka Powiatu”,
·       podpisał wniosek o dofinansowanie edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Stałych Komisji Rady Powiatu.
                Starosta oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Powiat Białostocki,
·       spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Forum Gospodarczego,
·       otwarciu Forum Rynku Pracy,
·       inauguracji Rocznych Podyplomowych Studiów Menadżerskich SGH w Białymstoku,
·       szkoleniu członków Powiatowej Rady Zatrudnienia,
·       otwarciu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surażu,
·       otwarciu nowych obiektów Sądu Rejonowego w Białymstoku,
·       spotkaniu Konsultacyjnym dotyczącym „Strategii promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej miasta Białystok”,
·       X Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych,
·       posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie,
·       obradach XVIII Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,
·       konferencji szkoleniowej podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2007 roku,
·       uroczystości otwarcia hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie,
·       seminarium Regionalnym Leader+ zorganizowanym przez Narwiańską Akcję Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
·       walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia „LGD Szlak Tatarski”,
·       posiedzeniu Komisji d/s bezpieczeństwa w gospodarstwach indywidualnych zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy,
·       posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowanym w Starostwie Powiatowym,
·       obradach XIX Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.
Radny Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym prosić, żeby na przyszłość w punktach, które zostały omówione w pracach Zarządu było krótkie wyjaśnienie, czy daną sprawę załatwiono pozytywnie, czy negatywnie”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przyjmując ww. uwagę stwierdził, iż Zarząd Powiatu w przedstawianej informacji postara się w kilku słowach przedstawić sposób rozpatrzenia sprawy.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie: „Chyba się przesłyszałem, albo coś źle zapisano, że posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Białymstoku, tak mówił Pan Starosta, a w dokumentach jest zapisane, że w Wasilkowie. Proszę o wyjaśnienie. W związku z tym, że nie po raz pierwszy odbywają się różne posiedzenia. Było posiedzenie dotyczące jakby lokalizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie gmin Czarna Białostocka, Wasilków, to było spotkanie z Burmistrzami, było spotkanie Komisji Infrastruktury Technicznej, jak sądzę, również w tym temacie. Interesuje mnie ten temat, dlaczego po raz któryś z rzędu pomimo obietnic istnieje ta sytuacja, że Radnych w ogóle się nie informuje. Czy to jest tak ciężko, czy po prostu Radni są niepotrzebni, Radni są tylko po to, żeby głosować tematy, które są omówione dziesięć razy, przyklepane i w zasadzie dopiero na sesji dowiadujemy się o tym, że coś takiego jest”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Szanowni Państwo to jest tak, że Komisja Rady Miejskiej w Wasilkowie zaprosiła Wicestarostę i Wicestarosta pojechał na zaproszenie Komisji. Wicestarosta nie jest gospodarzem na posiedzeniu Komisji i Wicestarosta nie będzie zapraszał Radnych.”
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Pan Wicestarosta mógłby się posiłkować Radnym, jeżeli by chciał, ale jeżeli nie chciał, ja rozumiem, że nie ma życzenia i tyle. Ponadto było spotkanie z Burmistrzami, dlaczego Radni nie byli poinformowani o tym. To spotkanie było organizowane przez Starostwo.”
 Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Ja zawsze się posiłkuję Panem Jędrzejewskim, bo on jest drogowcem, jeżeli chodzi o te kwestie, a sam jakoś sobie daję Radę. Jeżeli chodzi natomiast o spotkanie z Burmistrzami i Wójtami, to są to spotkania podczas Zarządu. Zarząd zaprasza na [posiedzenia Burmistrzów i Wójtów, po to, żeby z nimi rozmawiać, ustalać jakieś propozycje, które nie są zatwierdzane na sesji, a są na Komisjach przedstawiane, rozważane i zawsze ulegają weryfikacji przez Radę”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Zrozumiałem z tego, że Radny nie jest podmiotem do konsultacji, jeżeli chodzi o drogi, czy tak. Czy na Sesji jest podmiotem, czy nie?”
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Radny jest osobą, która jako członek Komisji sześciu, czy siedmiu i członek Rady, zawsze konsultuje wszelkie propozycje, które Zarząd przedstawia. Zarząd wypracowuje pewnego rodzaju stanowiska, plany, pomysły wspólnie w Wójtami i Burmistrzami i zawsze jest to przedstawiane na Komisjach, a później na Sesjach.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył: „Proszę Państwa sytuacje są bardzo różne. Ta informacja jest taka, że odbyło się takie spotkanie, jeżeli jest osoba bezpośrednio zaproszona, tak, jak był Pan Wicestarosta. Przepraszam, ale ja nie mam żadnej możliwości, żeby na kogoś wpływać, żeby zabierał kogoś z Radnych ze sobą. Myślę, że tu nie ma nigdy jednoznacznie podobnych sytuacji. Zaprasza Burmistrz, albo zaprasza powiedzmy Starosta kogoś. Nie mamy obowiązku takiego, żeby Pan Starosta musiał kogoś tam z Radnych z tego terenu zapraszać.”
Radny Pan Marek Żmujdzin zgłosił pytanie: „Proszę przybliżyć mi sprawę, gdzie udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza w sprawie przełożenia drogi powiatowej dla potrzeb węzła na przecięciu obwodnicy południowej Białegostoku. Jakiej treści była ta odpowiedź i druga sprawa, gdzie udzielono odpowiedzi w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji zatok autobusowych na drodze krajowej nr 8 w rejonie „Dworku Czarnieckiego”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tak, jak Powiatowi Białostockiemu, tak również Gminie Choroszcz zależy na tym, a nawet miastu Białystok, aby węzeł na południowej obwodnicy na wysokości Barszczewa, na przecięciu z drogą powiatową Białystok – Kruszewo powstał. W jednym z pism kierowanych z Gminy Choroszcz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zasugerowano przełożenie drogi powiatowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odpowiadając gminie powiedziała, że wtedy rozważy możliwość powstania tego węzła, kiedy warunki techniczne będą spełnione, tzn. kiedy odległość między węzłami będzie co najmniej 3 km wliczając w to łącznice i drogi zjazdowe. Odpowiedź też taka dotarła do Powiatu Białostockiego no i rozważaliśmy tą sytuację. Gdyby drogę Białystok – Kruszewo przełożyli na południe o ok. 1km poniżej Barszczewa, Oliszek i Ogrodnik, wtedy najprawdopodobniej powstanie tego węzła było możliwe, ale żeby rozpocząć prace w tym kierunku, jakiekolwiek studialne, trzeba mieć na ten cel środki i jak myślę zgodę Rady Powiatu, żeby zrezygnować z aktualnego przebiegu drogi Białystok - Kruszewo, a budować zupełnie po nowym śladzie, nie wyłączając rozbiórki istniejących budynków mieszkalnych i innych w przyszłym pasie drogowym drogi powiatowej Białystok – Kruszewo po to, żeby oddalić się od aktualnego miejsca przecięcia się. W tym duchu odpowiedź była przygotowana z PZD”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski skierował pytanie do Dyrektora PZD w tej sprawie: „Czy Pan, tak realnie patrząc i znając prawo drogowe widzi choć cień szansy na taką sytuację”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Generalna Dyrekcja cień szansy dała, ale to jest tylko cień szansy. To jest bardzo poważna decyzja, bardzo poważna sprawa. Projektując południowe obwodnice Białegostoku projektanci mają zadanie wręcz unikać wysiedleń, przesiedleń, rozbiórek. Niestety jest to nieuniknione, a w przypadku przełożenia drogi powiatowej ja wstępnie badałem mapy topograficzne i się okazuje, ze niektóre zabudowania trzeba by było przenieść. To jest mało realne. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, „Dworek Czarnieckiego” o opinię do projektu budowlanego na zatoki autobusowe przy „Dworku Czarnieckiego”, przy drodze krajowej Białystok – Warszawa. Nie ma tam w zakresie, ani bezpośrednio w zasięgu oddziaływania żadnej drogi powiatowej czy to Krupniki – Porosły, czy to ul. Mickiewicza, które to dwie ulice jak gdyby drogi są najbliżej tegoż dworku. Była to czysta formalność”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, chyba to będzie skierowane do Pana Jędrzejewskiego pytanie, bo nie wiem o co ty chodzi: udzielono odpowiedzi w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej na odcinku Zabłudów do drogi łączącej Białystok – Wojszki. Nie znam tematu, a chciałbym wiedzieć oraz także : zapoznano się z pismem Burmistrza Zabłudowa, skierowanym do GDDKiA w sprawie przebiegu komunikacyjnego w Kudryczach”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „A propos Kudrycz, to niezależnie od powiatu Gmina Zabłudów występuje do GDDKiA. Pisma kieruje do wiadomości Powiatu Białostockiego bądź Zarządu Powiatu, chodzi o skomunikowanie drogi powiatowej Białystok – Stanisławowo – Wojszki w węźle drogowym Kudrycze z południową obwodnicą Białegostoku. Jeżeli by to nie było możliwe, prosi się o rozważenie możliwości, o której była mowa na spotkaniu 28 listopada o powstaniu tzw. podwęzła Nowosady, żeby na drogę ekspresową można było wjechać z drogi Zabłudów – Nowosady w podwęźle. Do wiadomości dostaliśmy taką korespondencję. My, niezależnie też występujemy do Generalnej Dyrekcji, żeby można było połączyć drogę powiatową z drogą ekspresową, a jeśli chodzi o drogę Zabłudów – Nowosady, to mieszkańcy, albo Rada Sołecka Wsi Nowosady wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o utwardzenie drogi Zabłudów – Nowosady, tj. 8 km drogi na dzień dzisiejszy żwirowej, gdzie autobus nie kursuje, regularna komunikacja autobusowa. Odpowiedź poszła w tym duchu, że w roku 2008 plan inwestycyjny jest już ustalony i jest to niemożliwe do zrealizowania”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Panie Przewodniczący, szanowni Radni, mam pytanie odnośnie sprawy: wyrażono opinię w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Czarna Wieś Kościelna. Jaka to jest opinia i o jaką drogę chodzi.”
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Powiatowy Zarząd Dróg działając na podstawie tzw. spec ustawy, czyli ustawy o szczególnych warunkach i zasadach przygotowania i realizacji, prowadzenia inwestycji na drogach publicznych występuje z wnioskami do Zarządu Powiatu, do Zarządu Województwa, do właściwego Wójta bądź Burmistrza, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, do szefów od kopalin, do Konserwatorów Zabytków z prośbą o wydanie opinii w sprawie lokalizacji danej drogi. Jest to etap w sprawie przejęcia prawa własności w odniesieniu do gruntów, które wcześniej muszą byś podzielone, po to, żeby można było w poszerzonym pasie drogowym realizować inwestycje drogowe. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chodzi o drogi Czarna Wieś Kościelna – Rudnia – Klimki.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił kolejne pytanie: „Chodzi o to spotkanie z Burmistrzem Czarnej Białostockiej, o jakie inwestycje chodzi i na jakich drogach powiatowych przebiegających przez te gminy”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Spotkanie odbyło się podczas posiedzenia Zarządu. Pan Burmistrz przyszedł ze swoją zastępczynią i rozmawialiśmy o kwestiach dotyczących inwestycji bieżącej w Czarnej Wsi Kościelnej, czyli tej, którą planujemy zrealizować z dofinansowaniem z UE do Klimek. Rozmawialiśmy również o kwestiach związanych z przebudową przepustu na Piłsudskiego przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w celu odwodnienia terenu wokół tego zagłębienia i na dzień dzisiejszy jest pewne stanowisko mówiące o tym, że powiat przebuduje przepust w momencie, kiedy gmina zapewni odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej budowanej na tym osiedlu. Oprócz tego była również mowa i wstępna akceptacja udziału powiatu w przebudowie drogi powiatowej ul. Fabrycznej do Podlaskiego Parku Przemysłowego realizowanego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej”. Na dzień dzisiejszy sprawa jeszcze się krystalizuje i nie jest na tyle jasna, żeby móc ją przedstawić w postaci porozumień, zmian w budżecie, jakichkolwiek posunięć już konkretnych. Jeszcze wymieniamy się pismami, po to, żeby dokonać uszczegółowień zanim zapiszemy to na papierze. Po to są takie spotkania, żeby najpierw ustalić, wymienić poglądy, negocjować, a później zapisać i kiedy już będziemy mieli konkretne informacje, dotrze to do Radnych, czy na posiedzeniach Komisji, czy już w materiałach. Jeżeli chodzi o Wasilków, to mają to Państwo również już zapisane w budżecie, część ustaleń, a więc jest kwestia domknięcia tematu inwestycji na ul. Jurowieckiej, poruszana podczas ostatniej Komisji Infrastruktury Technicznej. Chodzi o wykonanie awansem tej inwestycji po to, żeby później, w momencie, kiedy Zarząd Województwa dofinansuje nasz projekt otrzymać refundację kosztów. Tutaj podzieliliśmy się kosztami pół na pół. Jest to w budżecie. Jest to w zamierzeniach inwestycyjnych. Duga sprawa dotyczyła remontu przebudowy Rynku Kilińskiego, to jest ten rynek za cerkwią. Był problem, który wiązał się z odpływem wody po utwardzeniu asfaltem, bo jest to odcinek drogi powiatowej, ale doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie, kiedy Burmistrz, ponieważ jest to centrum miasta, czyli tak naprawdę jest to wizytówka miasta, będzie inwestorem. Otrzyma od nas, zgodnie z zasadą pół na pół 120.000zł wsparcia i później ta droga zostanie przekazana Gminie, jako de facto droga, która powinna być gminna.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił kolejne pytanie: „Kolejne pytanie dotyczy zapoznania się z odpowiedzią Stowarzyszenia RAZEM na zalecenia wynikłe po kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej. Chciałem się dowiedzieć, czego dotyczą te zalecenia i jaka jest odpowiedź.”
Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o wsparcie w udzieleniu tej odpowiedzi Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, a tymczasem przejście do kolejnych pytań.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił kolejne pytanie: „Poproszę o przybliżenie o co chodziło w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie rozpatrzenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr XIII/117/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2007 rok.”
Pani Maria Borodziuk Skarbnik Powiatu Białostockiego udzieliła odpowiedzi: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado była to wydana opinia RIO dotycząca ostatniej uchwały z roku ubiegłego, zmieniającej budżet, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na nieistotny błąd w kolumnie plan po zmianach”.
Radny Pan Jan Ambrożej poprosił o wyjaśnienie, jak została załatwiona sprawa pisma Wójta Michałowa w sprawie budowy drogi Michałowo – Zabłudów.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Dzisiaj wpłynęło od Wójta Michałowa kolejne pismo, niedługo Burmistrza Miasta Michałowo, na temat tego, że podtrzymuje swoją wolę inwestowania na odcinku od Michałowa w kierunku do Topolan i warunkuje to przekazaniem środków na połowę wkłady własnego. Wójt przekaże 1.480.000 zł w momencie kiedy inwestycja będzie szła od Michałowa do Topolan, natomiast z naszego punktu widzenia istotne jest wykonanie tak naprawdę inwestycji w wąskim gardle, czyli na skrzyżowaniu z Folwarkami, na terenie Gminy Zabłudów. Dlatego salomonowym wyjściem będzie, jeżeli na tym odcinku między Zabłudowem a Michałowem będziemy realizowali dwie inwestycje w jednym ciągu, od Michałowa do Topolan za kwotę ok. 7,5 mln zł i na odcinku skrzyżowanie z Folwarkami do granicy, tam gdzie asfalt ma te poprzeczne deformacje, gdzie jest to wąskie gardło. Tam będziemy przebudowywać za ok. 1,5 mln zł przy wkładzie pół na pół z gminy, jeżeli gmina będzie chciała dołożyć. Sądzę, że te rozwiązanie z punktu widzenia technologicznego jest kompromisem. Sądzę, że ta propozycja zapewni rozwiązanie problemów zarówno technologicznych, związanych z ratowaniem drogi”.
Radny Pan Marian Olechnowicz poprosił o wyjaśnienia: „Ponieważ w jednym z punktów czytamy, że przyjęto informację Dyrektora SP ZOZ w Łapach odnośnie aktualnej sytuacji szpitala ze szczególnym uwzględnieniem żądań płacowych wysuwanych przez pracowników. Wiadomo, jak wygląda sytuacja w Polsce. Falami to się przelewa. Ja mam krótkie pytanie, czy pacjenci mogą czuć się w miarę spokojnie, jeżeli chodzi o szpital łapski”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Pan Przewodniczący, który pracuje w szpitalu może mnie tutaj wesprze. Natomiast generalnie Pan Dyrektor zasygnalizował, że ponieważ jakby w całym kraju różne grupy zawodowe prowadzą działania, mające na celu pozyskanie większych środków na wypłaty. Tak samo jest w służbie zdrowia w Łapach. Pracownicy ze szpitala wykazują bardzo umiarkowaną postawę i jakby w poprzednim okresie było tak, że dwa bardzo duże szpitale w Suwałkach i w Łomży zadłużyły się przy bardzo dobrej kadrze, przy bardzo dobrym wyposażeniu i miały stratę kilkanaście do 20 mln zł. Tymczasem pracownicy Łap, którzy nie są bardzo dobrze wynagradzani pracowali razem z pacjentami i ten wynik za ostatni rok był dodatni. Pan Dyrektor natomiast sygnalizował, ze takowe oczekiwania w zakresie płac są, że po pierwsze wynik już nie będzie dodatki, bo to się wiąże z koniecznymi wydatkami i tutaj nie ma możliwości, żeby tych wydatków nie ponieść. Ponadto jeżeli chodzi o bieżącą sytuację to jest ona opanowana, lekarze pracują i na razie nic nie słyszymy o zagrożeniu. Sytuacja jest więc umiarkowana.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odpowiadając na stwierdzenie Pana Starosty zaznaczył: „Ja nie jestem upoważniony do takich wypowiedzi przez Dyrektora, ani do końca sytuacji globalnej nie znam. Pracuję na określonym odcinku i wiem tylko jak sprawa wygląda na tym odcinku. Jeżeli chodzi o cały szpital, ani takiej wiedzy nie mam, ani nie czuję się upoważniony przez Pana Dyrektora do wypowiadania się. Mogę tylko powiedzieć, że nie ma jakiejś atmosfery zbuntowania, natomiast na pewno sytuacja, która się dzieje w kraju i pewne medialne sprawy, które się ukazują mają wpływ na odczucia kadry. Ludzie zapewne jakieś żądania płacowe mają, ale nie wiąże się to z żądnym zaburzeniem pracy placówki”.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił kilka pytań: „Pierwsze dotyczy odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Dąbrówki w sprawie zatok autobusowych i chodników, czy będziemy robili, nie będziemy, za jakie pieniądze. Do Pana Starosty pytanie”.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Marek Jędrzejewski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pierwsza wersja dokumentacji przedstawiona PZD w sprawie lokalizacji i budowy zatok autobusowych w Dąbrówkach nie mogła być uzgodniona ze względów technicznych Na spotkaniu, które odbyło się w grudniu w Starostwie Powiatowym z udziałem mieszkańców, jak również pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie i moim skromnym udziale, ustalono, że Gmina zamówi u projektantów dokumentację w skromniejszym wymiarze, czyli konkretnie same zatoki autobusowe, bez krawężników, bez systemu odwodnienia na tym skrzyżowaniu w Dąbrówkach, które jest pod kątem 90o. Wiemy, że projektanci mieli się tym zająć. Ta wersja miałaby już być bez uwag uzgodniona w PZD i jest kwestią przyszłości realizacja tych zatok autobusowych kiedy będzie dokumentacja, kiedy będzie wiadomo ile przedsięwzięcie kosztuje i kiedy Gmina do nas wystąpi. Takie były uzgodnienia na spotkaniu w grudniu”.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił kolejne pytanie: „Dowiedziałem się od Pana Wicestarosty, że w zasadzie stanowisko Pan Burmistrza dotyczyło dwóch dróg. Czy tylko, czy też innych na terenie gminy?”
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Z tego, co pamiętam te dwa tematy zakończyły się konkretnymi ustaleniami. Na dzień dzisiejszy plany Burmistrza, te, o których rozmawialiśmy zostały sfinalizowane. To jest moim zdaniem o wiele więcej niż w przypadku Czarnej, chociaż tam obszar dyskusji był większy , ale jest mniej konkretów. Innych tematów nie było”.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił dwa kolejne pytania: „Pierwsze dotyczy środków finansowych na remont internatu, a drugie dotyczy pisma Kanclerza Wyższej szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w sprawie pozostawienia urządzeń biurowych po wyprowadzeniu się uczelni”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jeżeli chodzi o Centrum Edukacji w Supraślu jest prowadzona działalność podstawowa w zakresie nauczania, ale też jest prowadzona działalność dodatkowa, która powoduje pozyskanie dodatkowych środków. Ponieważ Pan Dyrektor dodatkowe środki pozyskał poprzez wynajmowanie pokoi w internacie proponuje, aby rozważyć wykonanie remontu w tym internacie. W tej chwili sytuacja jest taka, że na pierwszej kondygnacji, na parterze są pokoje 2-osobowe z łazienkami, natomiast na pozostałych kondygnacjach są pokoje 4- osobowe i 1 łazienka na dwa 4-osobowe pokoje. Tych kondygnacji jest 4. To powoduje, że wykorzystane są praktycznie dwie, natomiast dwie można by podnajmować. Jeżeli chodzi o te pokoje 2 – osobowe można uzyskać za wynajem nieco wyższą cenę, bo turyści oczekują takiego standardu, natomiast jeżeli chodzi o pokoje w kompleksie dwa 4 –osobowe plus łazienka, to turysta z takich pomieszczeń nie chce korzystać. Te pokoje udaje się wynajmować, jeżeli są jakieś zgrupowania sportowców, ale cena jest stosunkowo niska podczas, gdy pranie kompletu kościeli kosztuje dość drogo. Do tego dochodzi ogrzewanie, sprzątanie i sugestia Pana Dyrektora idzie w tą stronę, że wygospodaruje on z pozyskanych środków połowę pieniędzy, prosi o wsparcie Zarządu drugą połowę pieniędzy, aby wyremontować drugą kondygnację, aby stworzyć ofertę na dwóch kondygnacjach, co w przyszłości przynosiłoby większe dochody. Decyzja w tej sprawie ostateczna nie zapadła. Zarząd się zapoznał z tym pismem, a decyzja została odłożona w czasie. Jeżeli chodzi o sprawę drugą, związaną z Wyższą Szkołą, to dostała ona dofinansowanie kilku mln zł. Jakieś działania będą prowadzone w Białymstoku i w związku z tym planują, aby powoli opuszczać nasze pomieszczenia w Supraślu, ale pewne tam poczynili nakłady i w tej chwili sytuacja jest taka, że albo mogą po prostu opuścić ten budynek i porozbierać i pozabierać te swoje poczynione nakłady, bądź w jakiś sposób się porozumieć, by pewne poczynione prace tam pozostały. To jest już kwestia Pana Dyrektora, który zajmuje się zarządzaniem budynkiem, jako trwały zarządca i ma stosowne uprawnienia. Pan Dyrektor poinformował nas, że z części tych prac nie może skorzystać, w związku z tym poprosił o rozebranie, natomiast to, co jest jakby pomocne. Tam, gdzie zostały postawione ściany i stworzone pomieszczenia, to chciałby skorzystać na pracownie właśnie dla młodzieży. To jest przedmiotem negocjacji”.
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Jeżeli sobie dobrze kojarzę, to umowa najmu nie przewidywała zwrotu kosztów poniesionych w wyniku przystosowania obiektu.”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tutaj o zwrocie kosztów nie ma mowy, ale jest sytuacja taka, że Pan Dyrektor ma np. komputery, a Pan Kanclerz pobudował ściany, założył instalację, a jak Pan Dyrektor nie chce, to on to wszystko porozbiera, a za chwilę Pan Dyrektor, który potrzebuje takiej pracowni będzie to na nowo budował. Sytuacja jest taka, że Pan Kanclerz nie chce tego oddać za darmo i próbuje porozumieć się, żeby to zostało. Sprawę trzeba traktować na zasadzie gospodarności i roztropności.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał o stanowisko zajęte w sprawie użytkowania samochodu przez Stowarzyszenie oraz WTZ w Ogrodniczkach: „Chciałem zapytać, co to za samochód, czy to służbowy, czy to prywatny i o co chodzi z tym samochodem, ponieważ jak się orientuję były problemy z finansowaniem warsztatów, ponieważ tam była jakby działalność prywatna, dlatego chciałbym się zorientować”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz w odpowiedzi zaznaczył: „Poprzednie pytanie było związane z ty, czego dotyczyła odpowiedź na zalecenia pokontrolne w Czarnej i jakie tam były nieprawidłowości. Drugie pytanie jest związane z użytkowaniem samochodu i tych uregulowań. Ja chciałbym tylko krótko powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ogrodniczki, to stwierdziliśmy, że warsztaty nie są wyodrębnione finansowo i organizacyjnie. Naszym zdaniem była to nieprawidłowość, że Stowarzyszenie obracało naszymi pieniędzmi i komornik miał do nich dostęp, w związku z tym zobligowaliśmy to Stowarzyszenie, żeby takie wyodrębnienie nastąpiło i wg zapewnień to wyodrębnienie jest, natomiast trwają prace, aby to formalnie zapisać w KRS-ie, ale to wymaga czasu. Teraz jeśli chodzi o samochód, to szczegół polega na tym, że ten samochód zakupiło Stowarzyszenie, a nie warsztaty i ten samochód działał na potrzeby warsztatów i my chcieliśmy doprecyzować, żeby sprawa była jasna: jakie koszty, jak kierowca, jak paliwo, co i za ile. I generalnie sprawa tego dotyczy”.
Pani Anna Elżbieta Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Jeżeli chodzi o kontrole przeprowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, to dotyczyły one spraw zarówno merytorycznych, jak i finansowych. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to zalecenia to, co wspomniał Pan Starosta dotyczyły głównie wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego. Stowarzyszenie podjęło działania we własnym zakresie i zmieniło Statut, ale na tym sprawy nie można zakończyć. Ponadto złożyło wniosek do KRS-u o zmiany w tym zakresie, aby WTZ był wyodrębnioną jednostką organizacyjnie i finansowo. Tutaj sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana, dlatego, że w momencie, kiedy warsztaty były tworzone, takiego wymogu nie było. Nastąpiła później zmiana ustawy o pomocy społecznej, gdzie rzeczywiście w jednym a artykułów zostało zapisane, że jednostka prowadzi warsztat jako placówkę wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, a już w przepisie wykonawczym do tej ustawy, czyli w rozporządzeniu w sprawie warsztatów terapii zajęciowej już to tak jasno i wyraźnie nie jest określone. Niestety tak często jest w naszych przepisach, niemniej jednak Stowarzyszenia w związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonały stosownych zmian zarówno Stowarzyszenie w Czarnej Białostockiej, jak i START i złożone zostały wnioski do KRS-u. Jednak Stowarzyszenie w Czarnej Białostockiej te wnioski złożyło źle. Zostały one odesłane i podjęli działania w tym kierunku, żeby złożyć to właściwie. Niestety jednak ta rejestracja w KRS-ie trwają dosyć długo. Jeżeli chodzi o zalecenia w zakresie kontroli merytorycznych dotyczyły one głównie tego, aby były lepsze efekty rehabilitacji w stosunku do uczestników. Rozporządzenie zakłada, że uczestnikiem warsztatu powinno się być nie dłużej niż 3 lata. Ta sytuacja zarówno w jednym, jak i drugim warsztacie przedstawia się tak, że Ci uczestnicy są bardzo długo w tym WTZ-cie, ale na to się składa bardzo wiele uwarunkowań zewnętrznych i warsztat nie jest w stanie bardzo szybko ociągnąć tych efektów. Jeżeli chodzi o samochód STARTU, tak, jak Pan Starosta powiedział, Start zakupił, ale na potrzeby Warsztatu terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach. Tu rzeczywiście jest problem, ponieważ jest on równie wykorzystywany na potrzeby STARTU np. wozi się tym autobusem sportowców niepełnosprawnych na różnego rodzaju imprezy. Była kwestia, gdzie ma być zatrudniony kierowca. Jak zgłaszaliśmy tą sprawę, to najpierw była propozycja, ze ten kierowca będzie zatrudniony przez START, ale START nikogo nie zatrudnia. Potem było stanowisko, że jednak dobrze byłoby, żeby ten kierowca pozostał pracownikiem WTZ-u, ale z przedstawionej kalkulacji nie wynikało to jasno. Zarządowi chodziło o to, przede wszystkim, że WTZ, czyli środki PFRON i między innymi też środki powiatu nie pokrywały kosztów przewozów nie związanych z WTZ-ami. Chodziło o to, by tak skalkulować ten koszt, ale rzeczywista i jasna kalkulacja i w stosunku do raz już przedstawionej kalkulacji przez Start poprosiliśmy o uzupełnienie. Odpowiedź jeszcze w tym zakresie nie wróciła do nas, więc jeszcze jest to sprawa w trakcie załatwiania”.
Radny Pan Antoni Bogdan zapytał odnoście punktu „przyjęto informację Dyrektora PZD w sprawie zbycia dwóch pługów odśnieżnych”: „Wydaje mi się, że te pługi zostały zakupione w jakimś konkretnym celu, wiadomo w jakim i czyżby to ze względu na ocieplenie klimatu chcemy sprzedać te pługi. Chciałbym uzyskać jakąś odpowiedź”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wystąpienie do Zarządu Powiatu Białostockiego było zgodne z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie zbywania i nabywania części majątku ruchomego w odniesieniu do właściwego rozporządzenia. Pługi, które chcemy zbyć były zakupione w roku 1999 w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów w Bielsku Podlaskim. Był to początek roku 1999. Na dzień dzisiejszy pługi księgowej wartości nie mają już żadnej, uległy całkowitej amortyzacji. Były to pługi niewykonywane przez specjalistów, profesjonalistów. Odkładnica, czyli element, który ułatwia wyrzucanie śniegu na pobocze poza pas drogowy nie było linią płynną, ale miało kształt łamany. To był tzw. trapez. Pługi kosztowały po 7.500zł, ale innego wyboru wówczas nie mieliśmy. Był to rok, kiedy mieliśmy na funkcjonowanie PZD 3 mln zł, w tym płace pracowników. W tej chwili pługi się zużyły. Ich elementy stalowe są popękane. Pługi dość długo funkcjonowały w Gminie Juchnowiec Kościelny, która je od nas wypożyczała i świadczyła usługi zimowego utrzymana dróg. Są to pługi przestarzałe, po to, by regulować wysokość lemiesza nad jezdnią trzeba wysiąść z kabiny, zakładać korbę i silnie pracować, żeby pług podnieść lub opuścić. Nie są to pługi sterowane z kabiny hydraulicznie lub pneumatycznie. Wg. mnie te pługi są poniżej wartości środków trwałych. W tej chwili trwają prace rozpoznawcze w kierunku ustalenia ich ceny i ewentualnego zbycia. Są nieprzydatne z mego punktu widzenia do dalszego użycia.”
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 roku.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 5/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zmiany w budżecie powiatu na rok bieżący obejmują zwiększenie dochodów budżetu, liczone per saldo o 3.505.627 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.331.396 zł. Zatem tę różnicę pomiędzy większymi wydatkami nad dochodami w kwocie 1.825.769 zł pokrywa się z nadwyżki budżetowej. Deficyt utrzymujemy na tym samym poziomie. Nie zwiększy to zadłużenia budżetu, gdyż jesteśmy w stanie ten planowany deficyt pokryć nadwyżką budżetową z roku ubiegłego. Zmiany te są dokonywane w tym celu, aby maksymalnie zwiększyć plan wydatków na drogi powiatowe, co przejawia się w przedłożonym projekcie uchwały zwiększeniem planu wydatków na drogi ogółem o kwotę 6.257.800zł. Z tego zwiększenie wydatków na drogi powiatowe sfinansowane jest następująco: w kwocie 3.866.900 zł – środki pochodzące w sumie od wszystkich gmin, które wprowadzane są po stronie planowanych dochodów budżetu. Różnica 2.390.900zł to są środki powiatu składające się na zwiększenie planu wydatków na drogi, głównie planów inwestycyjnych. Te pieniądze przesuwane są z rezerwy inwestycyjnej.”
Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk szeroko omówiła zebranym poszczególne dochody i wydatki, zawarte w przedmiotowej uchwale.
Radny pan Wojciech Bukłaha zapytał: „Jaki jest stan rezerwy budżetowej na dzień dzisiejszy, chodzi mi o ogólną i celową po dzisiejszych zmianach oczywiście. Moja taka propozycja, by przy każdej zmianie budżetu powiatu, podawać stan rezerw budżetowych.”
Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk wyjaśniła: „W zał. nr 2 zmiany w planie wydatków jest ostatnia kolumna, która pokazuje plan po zmianach i w pozycji różne rozliczenia, czyli rezerwy ogólne mamy w tej chwili po zmianach, po zmniejszeniu o 1.062.124 zł sumę wszystkich rezerw, która nam pozostanie – 1.900.000zł, czyli nie ruszona jest rezerwa ogólna i inne rezerwy, a jedynie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o tę kwotę 1.062.124 zł i pozostaje jeszcze kwota 650.000 zł, a w tym jest 250.000 zł na szpital.”
               Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przed dyskusją, poprosił o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź zaprezentował zebranym pozytywną opinię Komisji do powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok wraz z autopoprawkami Zarządu, o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
                Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/135/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008 /zał. nr 6/.
 
Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Podejmij Kluczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – Pani Barbara Grażyna Wacławska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Podejmij Kluczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL /zał. nr 7/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado od 2007 roku zmieniły się zasady ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie programów zatrudnieniowych i w tej chwili będą zawierane umowy systemowe, kilkuletnie. W tej chwili obowiązują takie przepisy, że na lata 2007-2013 będą one realizowane te zadania w ramach umowy ramowej właśnie zawierane na 2008-2013, dlatego, że 2007 rok nam przepadł, w pewnym sensie, ponieważ nie były odpowiednio programy przygotowane przez instytucje wyższe. W związku z tym musimy złożyć wniosek ramowy na te 6 najbliższych lat, natomiast do każdego roku Urząd Pracy będzie składał wniosek na konkretne finansowanie konkretnego roku budżetowego. Ponieważ jednak jest to umowa wieloletnia Rada Powiatu musi podjąć pewnego rodzaju zobowiązania. Chciałabym od razu wyjaśnić jedną rzecz: dofinansowanie nie dotyczy budżetu powiatu. Nie obciąża w żaden sposób, żadną kwotą budżetu powiatu. Każdego roku będą składane kolejne wnioski o kolejne środki o kolejne pieniądze. W tym roku mamy otrzymać 7.092.300 zł, z tego dofinansowanie z funduszu pracy będzie wynosiło 1.251.600 zł. W następnych latach, każdego roku ta kwota będzie wzrastała, to są nasze przewidywania, ale mniej więcej w tych wysokościach, w jakich przewidujemy będą się te kwoty kształtowały i na te 6 lat przewidujemy, że urząd pracy uzyska ponad 50.000.000zł. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o podjęcie tej uchwały”.
               Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię do projektu tej uchwały.
               Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź odczytał zebranym pozytywną opinię do projektu omawianej uchwały.
                Również Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/136/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Podejmij Kluczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL /zał. nr 8/.
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 9/.
„W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wprowadzono nowe regulacje dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych. Dodano art. 67a, który obliguje organy prowadzące stołówki szkolne do ustalania zasad i trybu korzystania z tych stołówek. W związku z powyższym przedłożono Państwu stosowny projekt uchwały. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w §2 ust. 2 został zmodyfikowany pkt. 2, gdzie był literowy błąd. W poprzednim zapisie było: „pracownicy szkół wymienionych w pkt 1 oraz emeryci i renciści –byli pracownicy szkół”, a winno być: „pracownicy szkół wymienionych w § 1 pkt 1 i Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz emeryci i renciści –byli pracownicy tych szkół”. Także ta poprawka została do tego projektu wprowadzona, w związku z tym, że przy naszych dwóch szkoła funkcjonują internaty, a w internatach znajdują się stołówki szkolne, niezbędna jest taka regulacja.”
Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Jak przedstawia się sprawa obiadów na wynos. Na przykład zachorował jakiś człowiek, który przychodził do stołówki np. pan rencista i nie zdążył zgłosić, że nie będzie korzystał z obiadów. Czy można ten obiad wynieść, bo wiem, że swego czasu były z tym problemy.”
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Z regulacji naszej uchwały zapisano jest w ten sposób, że jeżeli wykupione są obiady, a pracownik, czy rencista nie może skorzystać z tego obiadu winien zgłosić przynajmniej w przeddzień fakt niekorzystania z tego obiadu i wtedy jest odliczona ta kwota na poczet następnego miesiąca. Jeżeli zgłosi potrzebę dostarczenia tego obiadu, no być może kierownik internatu będzie mógł zorganizować jakiegoś wolontariusza, który pomoże i doniesie ten posiłek. Takich zapisów nie można jednak regulować w zapisie uchwały.”
Radny Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Ja chciałbym wiedzieć konkretnie, czy może wynosić taki obiad na zewnątrz, czy nie. Znam sprawy, które były przedtem, że Sanepid twierdził, że nie wolno wynosić, a ja jestem tego zdania, że powinna być taka możliwość. Wiem, że Dyrektor jednostki może się nie zgodzić i dlatego apelowałbym, aby podjąć , czy może wydawać taki obiad na zewnątrz, czy nie”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „To znaczy, to jest stołówka szkolna i spożywanie posiłków jest na terenie stołówki szkolnej, natomiast to jest prywatna sprawa, jak zorganizuje dana osoba korzystanie z posiłku. Wiem, że są przypadki np. w stołówkach białostockich, że pracownik szkoły dla rodziny w jakichś pojemnikach zabiera ten obiad. To jest prywatna sprawa tej osoby, jak to zorganizuje. My nie możemy regulować takich spraw”.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie do Zarządu: „§1 pkt 2 mówi o tym, że stołówka szkolna cytuje: „jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni”, czyli daje się nam jakby gotową receptę, jak powinno być. Czy Zarząd nie zastanawiał się, żeby skorzystać z bardziej optymalnej i tańszej reguły, dlaczego nie catering na przykład? W wielu szkołach gminnych jest tak, że catering dostarcza posiłki. One są tylko i wyłącznie wydawane przez stołówkę. Czy Zarząd na ten temat myślał”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „To niekoniecznie będzie tańsze. Catering nie zawsze jest tańszy, szczególnie w takich miejscowościach oddalonych, gdzie nie ma na miejscu dostawców cateringu. Mimo wszystko catering działa na rzecz zysku i jako firma jej celem jest generowanie zysku. W naszym przypadku nie ma marży i zysku na tej działalności”.
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Panie Starosto ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, tylko wiem, że wszyscy uciekają do cateringu, bo jest po prostu bezpieczniejszy i tańszy, jednak tańszy. Proszę zwrócić uwagę, że np. Szpital Miejski w Białymstoku – chwalą sobie to i wiele szpitali sobie chwali. Szkoły np. gminne w Wasilkowie też sobie chwalą, bo jest taniej. Przynajmniej ja mam takie rozeznanie. Jeżeli nie, to temat jest skończony. Dziękuję”.
Radny Pan Jan Piotr Dajda zauważył: „Z tego, co ja się orientuję w naszej szkole obiad, który jest obiadem dwudaniowym kosztuje 2,40zł. No więc podejrzewam, że w tej cenie nikt nie ma lepszej oferty, natomiast zasada ogólna jest następująca: dziecko płaci tylko i wyłącznie za produkty. Catering, który dostarcza posiłki bierze za produkty plus dowiezienie, plus ugotowanie, w związku z czym różnicę musiałaby dopłacać szkoła lub gmina, ale ile wówczas musiałaby dopłacić, jeśli np. w naszej szkole z darmowego dożywiania korzysta około 200 dzieci, które już finansuje gmina. Ja mówię tylko na przykładzie naszej szkoły, że na pewno byłoby to nieekonomiczne. Wynajęcie cateringu – to trzeba byłoby dowozić z Białegostoku ok. 30 km. Dla pracownika w naszej szkole obiad jest znacznie droższy, bo pracownik opłaca jeszcze za przygotowanie i za koszty pensji personelu.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski  w podsumowaniu dotychczasowej dyskusji zauważył: „Proszę Państwa, ja bym trochę ostrzegał przed dyskusją, ponieważ musielibyśmy indywidualnie mówić o każdej szkole. Ja tu widzę inne niebezpieczeństwo, że są pewne szkoły, które pewnie nie spełniają przepisów narzuconych przez SANEPId i wówczas wkraczają firmy cateringowe i stołówka staje się wówczas tylko miejscem wydawania posiłków. Pytanie, czy ewentualnie zamykać drogę innym możliwościom w uchwale. Są szkoły, które działają na cateringu, bo inaczej nie mogą.”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zabierając głos w dyskusji zauważył: „Szanowni państwo, ja myślę, że uwaga Pana Radnego Żukowskiego jest interesująca. Myślę, że należałoby to na bieżąco analizować. Ostatniej takiej analizy dokonywaliśmy mniej więcej na początku roku szkolnego i zauważyliśmy, że każda szkoła ma swoją specyfikę. Były prowadzone rozmowy, były rozważane propozycje cateringu i ceny. W sumie, po rozważeniu ogólnej sytuacji, analizie zatrudnienia, obowiązku ewentualnego wręczenia wymówień pracownikom itp… Zaważyły czynniki ogólnoludzkie. Należy jednak wracać do tematu. Każdą szkołę należy rozpatrywać odrębnie, gdyż te uwarunkowania zmieniają się w różnych okresach i myślę, że jako Zarząd przystąpimy ponownie do tego tematu na przełomie maja- czerwca 2008 roku. Dzisiaj sytuacja jest taka, że cateringu nie mamy. Jest możliwość modyfikacji uchwały na kolejnych posiedzeniach, dlatego w imieniu Zarządu wnoszę o podjęcie uchwały w takim kształcie, w jakim ona jest, a do tematu możemy powrócić za kilka miesięcy”.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Byłem uczestnikiem Komisji Oświaty, która debatowała nad tym tematem. Prawda jest taka, że po wnikliwszym wczytaniu się mam takie zapytanie, a z niego może wyniknie wniosek. Te projekt uchwały mówi o możliwości korzystania z obiadów przez pracowników wymienionych w określonym punkcie placówek, czyli Centrum Edukacji, I LO w Łapach oraz ZSM. Sytuacja jest taka, że emerytowani lub renciści z warsztatów technikum przed przekształceniem Centrum Kształcenia mogą być traktowani jako pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych, ale od kilku już lat mamy Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – placówkę powiatową, oddzielną, która też już ma pracowników emerytowanych lub rencistów. Moje zapytanie jest takie, czy Ci pracownicy emerytowani są uwzględnieni w tym projekcie uchwały, czy może zaproponujemy rozszerzenie treści uchwały o emerytowanych pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Na etapie przygotowywania tego projektu uchwały Dyrektor CKP nie zgłaszał, że emeryci korzystają z obiadów, tylko pracownicy i emeryci ZSM w Łapach, dlatego w uchwale został zapis dokonany w ten sposób.”
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, w takim razie mój wniosek, który sądzę, że wynika z rachunku ekonomicznego, każdy potencjalny klient, korzystający z obiadów w internacie, który poza wsadem opłaci koszty inne typu płace pracowników, typu utrzymanie kuchni i stołówki, to jest nie tyle zysk zerowy, co zysk, dlatego proponuję rozszerzyć projekt uchwały w §2 ust.2 pkt2 nadając mu brzmienie: „pracownicy szkół wymienionych w §1 pkt 1 i Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, a także emeryci i renciści – byli pracownicy tych szkół i placówki oświatowej”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Sławomir Gołaszewski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Radnego Pana Mariana Olechnowicza.
Rada Powiatu Białostockiego ww. poprawkę jednogłośnie.
                Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 10/.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki / zał. nr 11/.
„Zgodnie z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy   Karta Nauczyciela organ prowadzący ustala corocznie regulamin wynagradzania nauczycieli na dany rok kalendarzowy. Przedłożony Państwu projekt uchwały zawiera zmienione stawki dodatków funkcyjnych za wychowawstwo klasy z kwoty 40 zł do 46 zł miesięcznie. Pozostałe dodatki w regulaminie są na poziomie ubiegłorocznym. Skutek finansowy wprowadzenia tej zmiany dodatku funkcyjnego to kwota rzędu około 7.000zł”.
Opinię Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej do omawianego projektu uchwały przedstawiła Wysokiej Radzie jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, o czym poinformował Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
         Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XV/138/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 12/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej /zał. nr 13/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w dniu 9 listopada 2007 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zakończył postępowanie restrukturyzacyjne wobec SP ZOZ w Choroszczy i jednym z warunków o dokonaniu tej restrukturyzacji jest umorzenie zobowiązań publicznoprawnych szpitala, które powstały pomiędzy 1 stycznia 1999 roku, a 31 grudnia 2004 roku. Jednym z takich zobowiązań jest zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego, to jest kwota 8.850,50 zł. To są należne opłaty za korzystanie ze środowiska, a ściślej mówiąc za pobór wód w II, III i IV kwartale 2002 roku. Z tej kwoty na rzecz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przypadałaby kwota równa 10% tej kwoty, tj. 885.05zł wraz z odsetkami, które na dzień dzisiejszy, jak sprawdziłam wynoszą 625,70 zł, co w sumie daje łącznie 1510,75zł. Warunkiem, aby takiego umorzenia można było dokonać, jest podjęcie przez Radę Powiatu Białostockiego, która decyduje w sprawach powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uznaliśmy, że skoro szpital jest placówką budżetową, kwota nie jest wysoka, dlatego proponujemy projekt uchwały wyrażający zgodę na restrukturyzację tych właśnie kwot za II, III i IV kwartał 2002 roku.”
Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji:
Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zaopiniowała wspomniany projekt uchwały pozytywnie.
Również Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
         Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/139/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publiczno-prawnych zobowiązań SP PZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej /zał. nr 14/.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym w formie pisemnej /zał nr 15/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado system wynagradzania urzędników jest taki, że oprócz normalnych pensji, które otrzymują co miesiąc jest tzw. trzynasta pensja, jest to 8,5% w skali rocznej. Ten sam system dotyczy Starosty. Procedura jest taka, że trzeba formalnie potwierdzać tego typu wypłaty, w związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z pracownikami, bądź dyrektorami jednostek, to tutaj potwierdza to Starosta. Chodzi o to, że odpowiada się za wypłacanie pieniędzy. Dotychczas w tej procedurze, w stosunku do Starosty było tak, że tę funkcję pełnił Przewodniczący Rady Powiatu i on stosowny podpis składał. W wyniku ostatnich interpretacji okazuje się, że taką parafkę powinna postawić Rada. W związku z czym proszę Radę o podjęcie powyższej uchwały”.
Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do ww. projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/140/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego /zał. nr 16/.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński przedstawił zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 17/.
„Szanowni Państwo Powiat Białostocki jest partnerem w Lokalnej Grupie Działania o nazwie „Puszcza Knyszyńska”. W celu reprezentowania powiatu potrzebne jest podjęcie uchwały przez organ stanowiący. Takie uchwały zostały podjęte przez gminy i również powiat powinien taką uchwałę podjąć. Na dzień dzisiejszy w projekcie do reprezentowania powiatu są zapisane dwie osoby: Starosta Powiatu i Wicestarosta Powiatu”.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji stałych.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do wspomnianego projektu uchwały Rady.
Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu także ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński Rozszerzamy tą Lokalną Grupę Działania o gminy np. Michałowo, czy mamy wobec tego z Michałowa już uchwałę na ten temat.”
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił, iż w Gminie Michałowo w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Gminy, na której z pewnością zostanie podjęta stosowna uchwała.
Ad vocem, Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński: „Ja pytałem o to, czy mamy uchwałę, czy wiemy, że jest uchwała podjęta. Proponuję 5 minut przerwy. Trzeba zadzwonić do Michałowa, czy podjęli tą uchwałę, ponieważ dzisiaj rzeczywiście jest ten punkt w debacie. Bądźmy konsekwentni i działajmy w ramach prawa. Dziękuję”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił: „Proszę Państwa mamy na sali Panią Radcę, ale moim zdaniem nasza uchwała dotyczy naszego udziału w tej Grupie Działania”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński w uzupełnieniu dodał: „Przedmiotem tej uchwały jest wskazanie przedstawicieli, nie rozszerzenia. Na dzień dzisiejszy Szanowni Państwo sytuacja jest tego typu, że tam są wprowadzone gminy, ale nie jest wymagana uchwała gmin o przystąpieniu. Gminy podejmując taką uchwałę wyrażają wolę przystąpienia do LGD. Jeżeli chcą mieć swoich reprezentantów w Grupie, wówczas istnieje obowiązek podjęcia uchwały o przystąpieniu ze wskazaniem reprezentantów, co czynimy my”.
Radny Pan Zenon Żukowski powiedział: „Proszę Państwa, myśmy podejmowali już uchwałę o przystąpieniu do LGD, gdzie były 3 gminy. Była Czarna Białostocka, Wasilków i Supraśl. W tej chwili, przy okazji, rozszerzamy o gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Zabłudów i Gródek. Rozszerzamy, przy okazji również z osobami reprezentującymi, ale rozszerzamy. Czy my możemy rozszerzyć, jeżeli nie mamy uchwały z gmin, że oni wchodzą w to. Ja proponuję układ bardzo logiczny, że po prostu za chwilę zadzwonić, dowiedzieć się i przyjąć ta uchwałę. Ja nie mówię, że nie należy jej przyjąć, tylko, żebyśmy byli zgodni z duchem prawa.”
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Możemy zrobić przerwę, aczkolwiek ona nie będzie potrzebna, bo jeżeli chodzi o Lokalne Grupy Działania mogę Państwu powiedzieć, że jeszcze jedną uchwałę być może będziemy musieli podjąć, ale to będzie dopiero w momencie, kiedy ta Lokalna Grupa się już spotka, ukonstytuuje i będziemy wiedzieli, jakie gminy ostatecznie przystąpią. Wtedy będzie tzw. uchwała czyszcząca. Ona będzie tuż przed konkursem, który będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski i wówczas będziemy wiedzieli jasno i wyraźnie i będziemy potrzebowali jednoznacznej uchwały, gdzie będzie to określone. Nawet z nazwą na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie, ponieważ chcemy oddać głos demokracji, żeby ta nazwa była wybrana przez członków. Jeżeli Pan Radny chce, to możemy zadzwonić do Michałowa, ale nawet jeżeli Michałowo nie podjęło tej uchwały, nie stoi to na przeszkodzie w tym, żeby tą uchwałę już podjąć”.
Radny Pan Zenon Żukowski powiedział: „Pan Starosta ma rację, poza punktem, gdzie my rozszerzamy o te gminy. Trzeba wykreślić te gminy, o które rozszerzamy i nie ma problemy z podjęciem uchwały”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił: „Proszę Państwa, tu jest napisane wyraźnie, my nic nie rozszerzamy. Jest określony terytorialny zasięg działania. Nic to nie ma napisanego o rozszerzeniu działania… Czy my założyliśmy tą Lokalną Grupę Działania. Nie, ona sama się założyła. Proszę Państwa, jeżeli Zarząd przygotował nam wadliwą uchwałę, to będzie ją poprawiał i nas za to przepraszał, a nie będziemy z tego powodu robili 10 minutowej przerwy. Obowiązkiem Zarządu jest przygotować dobrze uchwałę. Zarząd twierdzi, że jest przygotowana dobrze”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo, uchwały gmin nie są potrzebne. Jeżeli gmina nie chce mieć reprezentanta samorządu w LGD, to takiej uchwały nie podejmie, jeżeli będzie chciała, to podejmie. Jeżeli dzisiaj odrzucimy zapis z Michałowem, za miesiąc będzie uchwała mówiąca o rozszerzeniu, bowiem Wójt Michałowa określił się, że chce przystąpić. Jeżeli Wójt nie dostarczy takiej uchwały, to po pierwsze, nie ma obowiązku, po drugie, nie będzie miał reprezentanta, a po trzecie, jeżeli Wójt obiecuje, to chyba jest to słowo Wójta”.
Radny Pan Marian Olechnowicz zadał pytanie natury merytorycznej, a dotyczące tego, czy wszyscy Radni otrzymali stosowny projekt uchwały Rady. „Ja mogę tylko za siebie odpowiadać, ale ja nie dostałem takiego projektu”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż ten projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad i był wyłożony. Ponadto na merytorycznych Komisjach zajmujących się tym tematem był rozdawany wcześniej i omawiany, cele wydania opinii.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, to jest o tyle istotne, że jeżeli trafia na Sesję projekt uchwały, to powinien być zaopiniowany przez określone Komisje, w tym przypadku sądzę, że przez wszystkie Komisje. Tak mówi Statut Powiatu, że projekty uchwał powinny być opiniowane.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Proszę Państwa, jest bardzo prosta sprawa. Rada może nie przyjąć tej uchwały, odesłać do pracy w Komisjach, jeżeli sobie Państwo tego życzycie, proszę o taki wniosek. Jeżeli Państwo uważacie, że jest to tak ważne, że trzeba tą uchwałę omówić na wszystkich Komisjach, proszę o taki wniosek, głosujemy i przekładamy. Panie Starosto, nie ma zastrzeżeń, żeby za miesiąc podjąć tą uchwałę?”
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo, dnia 29 lutego 2008 roku jest Walne Zebranie. Jeżeli dzisiaj nie podejmiemy tej uchwały, powiat nie będzie reprezentowany na Walnym Zebraniu i nie zostanie wybrany do władz”.
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Proszę Państwa, ja tylko chciałem pokazać Państwu, jak są przygotowywane uchwały. One są nie do końca przygotowane właściwie, ponieważ, jeżeli nie wiemy, czy określone gminy, nie wiemy, ponieważ nie mamy aktów prawnych. Ma znaczenie takie, że my nie możemy kogoś zmuszać, żadnych gmin zmuszać do jakichkolwiek działań. To tylko o to chodzi. Ja jednak proponuję przegłosować to ze skutkiem pozytywnym tą uchwałę, bo nas to nie wiąże nijak i posuwajmy się do przodu, tylko, że Proszę Państwa, przygotowujmy uchwały właściwie”.
Radny Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu stwierdził: „Proszę Państwa, Komisja nad tą uchwałą pracowała, ale pracowała w temacie przystąpienia Powiatu Białostockiego do LGD. Natomiast tu jest wpisane terytorium działania i te wszystkie gminy są ty wykazane”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński stwierdził: „Szanowni Państwo Rada Gminy Michałowo już podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGD. Obecnie jedynie są wnioski, kto będzie reprezentował samorząd gminny Michałowa”.
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję w tym temacie i zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/141/08 z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania /zał. nr 18/.
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny /zał. nr 19/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożono Państwo do uchwalenia projektu uchwały dotyczący darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec. Jest to wykonanie poprzednich uchwał. Jedna, dotyczyła pozbawienia kategorii drogi powiatowej i była podjęta przez Powiat Białostocki, druga, podjęta przez Radę Gminy o nadaniu kategorii drogi gminnej dla tego odcinka. Jest to droga biegnąca z miejscowości Stanisławowo, leżącej w Gminie Juchnowiec Kościelny do Halickich, leżącej w Gminie Zabłudów. W ubiegłym roku została ta część Halickich przejęta przez miasto Białystok, włączona do struktur miasta i dzisiejsza nasza droga stała się odcinkiem o dł. niecałych 400m, w związku z tym po rozmowach i wyrażeniu zgody przez Wójta podjęto wcześniej takie uchwały i gmina przejmie ten odcinek w formie darowizny. Jest to ze Stanisławowa do granic miasta, dawnych Halickich. Proszę o przyjęcie uchwały.”
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały przedłożył Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/142/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny /zał. nr 20/.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała zebranych, iż do Wojewody Podlaskiego wpłynęła skarga na działalność nie tylko Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, ale wszystkich urzędów pracy województwa podlaskiego. „Jedna z firm warszawskim, nieznana nam zupełnie złożyła do urzędu ofertę na szkolenie bezrobotnych, bardzo specyficzną ofertę. Problem w tym, że do nas ta oferta nie dotarła poza pewnym sygnałem, który ich zdaniem stanowił ofertę szkoleń. Natomiast jest jeszcze Krótka informacja, że jest to Centrum Nauki Języków Obcych- Sylwia i Jan Rubkiewicz S.C.; ile osób zatrudnia – 1-5; forma własności- spółka; NIP i na tym koniec. Problem jest w tym, że oferty szkoleniowe, które trafiają do urzędu pracy powinny trafić z wówczas, gdy urząd pracy zgodnie z przepisami ogłasza, bo obowiązuje nas ustawa prawo zamówień publicznych. Urząd Pracy każdego roku przygotowuje plan szkoleń. Jest on przygotowywany na podstawie analizy ofert pracy, jakie wpływają do urzędu, na podstawie informacji od pracodawców o planach przyszłościowych zatrudnieniowych, tzn. jakich pracowników pracodawcy potrzebują i w jakim zawodzie, z jakimi kwalifikacjami oraz na podstawie pewnych analiz dokonywanych przez urząd pracy w trakcie całego roku. Taki plan szkoleń opiniuje Powiatowa Rada Zatrudnienia. Taki tryb został zastosowany w ubiegłym roku. Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała nam pozytywnie plan szkoleń. Informacja, bo trudno inaczej nazwać to, co wpłynęło od Państwa Rubkiewiczów, informacja o tym, że Ci Państwo zajmują się jakiegoś rodzaju szkoleniem wpłynęła do nas, z tego co pamiętam w listopadzie, czyli był to już koniec roku. Myśmy już wyczerpali nasze limity szkoleń, a poza tym jest jeden problem. Problem taki, że my organizujemy szkolenia pod potrzeby pracodawcy. Ta informacja nie zobowiązywała nas w żaden sposób do zainteresowania się nią, czy do odpowiedzi na tę ofertę pracy. W związku z tym ta informacja trafiła do dokumentów przyszłościowych. Wszystkie tego typu oferty trafiają do naszej dokumentacji. Być może będą wykorzystane w innym czasie. Takie i podobne oferty wpływają do nas każdego tygodnia, także mamy tego bardzo dużo. Właściwie można powiedzieć, że Państwo Rubkiewiczowie przekazali nam krótką informację, w której prosili o zapoznanie się z ofertą, która nigdy do nas nie wpłynęła. W związku z tym bardzo proszę o uznanie, że skarga jest bezzasadna”.
Pytań w przedmiotowej sprawie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji merytorycznej, zajmującej się ww. sprawą.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek stwierdził: „Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy zapoznała się ze skargą Państwa Sylwii i Jana Rubkiewiczów złożoną do Rady Powiatu Białostockiego w dniu 21 stycznia 2008 roku /zał. nr 21/, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i w świetle dokonanych czynności, nie znalazła przesłanek umożliwiających uznanie skargi za zasadną.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku” /zał. nr 22/.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
  Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/143/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, uznając ją za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu/zał. nr 23/.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski poinformował zebranych: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado skarga Pani Sabiny Pryszmont jest składana na pracowników PZD, a składana jest do Rady Powiatu Białostockiego, w związku z tym jest potrzeba jej skierowania ze względów formalnych Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Chodzi o to, że oczyszczając przepust pod drogą powiatową pracownicy nie PZD, ale firmy, która wygrała przetarg na wykonywanie tego typu robót, weszli na działkę prywatną. W świetle prawa można korzystać z gruntów przyległych do pasa drogowego, aby wykonywać czynności, do których jesteśmy zobowiązani. Na tymże gruncie prywatnym, na jednej z działek rozplantowano na 5m2 warstwę gruntu grubości 5 cm, pogłębiono wylot z przepustu i jak gdyby usankcjonowano ustabilizowane warunki przepływu wody istniejące od lat 40-stu”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski poinformował Wysoką Radę, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 roku zajmowała się powyższą sprawą. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora PZD uznała za zasadne pozytywne zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi PZD w Białymstoku /zał. nr 24/.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/144/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia /zał. nr 25/.
 
Ad 14
Przyjęcie informacji nt. realizacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła Wysokiej Radzie informację na temat realizacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku /zał. nr 26/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z informacją, którą państwo otrzymaliście na piśmie w roku ubiegłym wpłynęło 473.874, 39 zł na konto powiatowego funduszu, tj. około 50.000 zł więcej, niż zaplanowano w uchwale. Wydatki ogółem wyniosły 454.636 zł, tj. około 140.000zł mniej niż było to w planie, w tym Dom Dziecka w Krasnem nie zrealizował zadania pod nazwą „budowa oczyszczalni ścieków”. Dotacja na to zadanie miała wynieść 100.000zł, jak również nie zostały zrealizowane zadania pod nazwą „Inne”. Zamiast planowanych 43.000zł zostało wydane 26.682 zł, tj. około 14.000zł mniej, z czego nie zostały wykonane badania jakości gleby lub ziemi, a to z tego powodu, że to zadanie w ustawie jest przypisane dla Starosty, a nie ma do tego przepisów wykonawczych, czyli nie wiadomo gdzie i w jaki sposób Starosta ma badać tą glebę czy ziemię. Ponadto wydano o ok. 7.000zł mniej na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, tj. na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha, zapytał, jakie jest przeznaczenie dla środków, które pozostały na koniec roku rozliczeniowego – 188.467,18zł.
Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśniła: „Środki, które zostały na koniec roku oczywiście przechodzą na rok następny, czyli ta kwota stanowi stan środków na początku roku 2008”.
Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Jeżeli są skróty rzeczowe w informacjach, bądź w uchwałach, to powinna być errata, co one oznaczają. Proszę przeczytać: „w ramach działania 6.1.3 POKL”. Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą być wtajemniczani, ale errata powinna być z boku”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku.
 
Ad 15
Przyjęcie informacji Zarządu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński przypomniał zebranym, iż informacja Zarządu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku została przekazana Radnym w formie pisemnej /zał. nr 27/.
Z uwagi na fakt, iż jest to materiał o obszernej treści, nie ma potrzeby jego odczytywania, w związku z tym Zarząd oczekuje na pytania bądź uwagi do jego treści.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
 
Ad 16
Przyjęcie informacji Zarządu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zaznaczył , iż informacja Zarządu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku również została przesłana Radnym, w stosownym terminie, w formie pisemnej /zał. nr 28/.
Radny Pan Zenon Żukowski zwrócił uwagę: „Po raz któryś Zarząd próbuje się wyręczać Radnymi w spawie dotyczącej uchwały o powołaniu członków do rad społecznych szpitali o zasięgu wojewódzkim, a na końcu tej uchwały jest zapis: „uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu Białostockiego. W związku z tym, że sytuacja w tej chwili, tak, jak Pan Starosta zauważył w województwie się zmieniła, nie wiem, czy przypadkiem Zarząd nie powinien wrócić do tematu wykonania uchwały dot. powołania członków naszej Rady do rad społecznych szpitali o zasięgu wojewódzkim ”.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński przypomniał: „Zarząd wykonał uchwały, na takiej zasadzie, że przekazał do Zarządu Województwa uchwały, w których Rada Powiatu Białostockiego wybrała przedstawicieli do rad społecznych o zasięgu wojewódzkim. Zarząd dostarczył ww. uchwałę do Zarządu Województwa, a Zarząd Województwa przyjął do wiadomości i tyle.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Temat jest drażliwy i trochę upokarzający, że tak zostaliśmy potraktowani. Proponowałbym, aby został przegłosowany wniosek do Zarządu następującej treści:
„Rada Powiatu Białostockiego, w związku ze zmianą Zarządu Województwa Podlaskiego, proponuje o ponowne zwrócenie się o ujęcie przedstawicieli Powiatu Białostockiego w radach społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim”.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku.
 
Ad 17
Przyjęcie informacji o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg w 2007 roku.
Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg w 2007 roku /zał. nr 29/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w roku 2007 do władz Powiatu Białostockiego wpłynęło 15 skarg, z czego 4 zgodnie z właściwością rozpatrzyła Rada Powiatu, zaś 11 Starosta Powiatu. Zestawienie liczbowe rozpatrzonych skarg przedstawiono w zał. nr 1. Z liczby 15 zarejestrowanych skarg, organy Powiatu rozpatrzyły we własnym zakresie 10 skarg, zaś 5 przekazano według właściwości jednostkom kompetentnym do ich załatwienia, tj. 1 do Rady Gminy Turośń Kościelna, 1 do Wojewody Podlaskiego, 1 do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 2 skargi odesłano do załatwienia przez dyrektorów jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat. Z czterech skarg zakwalifikowanych do załatwienia przez Radę Powiatu, jedną odesłano do załatwienia zgodnie z właściwością, trzy rozpatrzono w obowiązującym trybie. Dwie skargi dotyczyły pracy dyrektorów jednostek (Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Domu Dziecka w Supraślu), jedna zaś Starosty i podległych pracowników w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego ogrodu działkowego położonego w Wasilkowie. Rada Powiatu nie stwierdziła błędów i uchybień, wobec czego skargi zostały załatwione negatywnie, a zawarte w nich zarzuty uznano za bezzasadne, będące wynikiem niedostatecznej znajomości przepisów prawnych skarżącego lub zwykłego pieniactwa. Starosta rozpatrzył siedem skarg, z czego pięć należało uznać za bezzasadne. W pozostałych przypadkach jedna skarga dotyczyła uchybienia terminu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji geodezyjnej i jedna terminu przekazania do Nadzoru Budowlanego dokumentacji związanej z udzieleniem pozwolenia na budowę obiektu inwestycyjnego. Skarga wykazana w pozycji „pozostałe” dotyczy działalności spółki wodnej. Autor skargi zgłosił swoje niezadowolenie ze sposobu wykonywania zadań przez Spółkę, w następstwie, czego nie opłacał składek udziałowych. W konsekwencji działań pracowników Starostwa doszło do ugody pomiędzy władzami spółki i skarżącym. Jak wynika z analizy problemów przedstawianych w nadesłanych skargach, głównym źródłem skarg w większości przypadków były:
-   niedostateczna znajomość prawa ze strony skarżących,
-   niedostateczny zasób środków finansowych na zaspokojenie potrzeb społecznych.
Należy dodać, iż w każdym przypadku odpowiadając na skargę udzielano zainteresowanym wyczerpujących wyjaśnień. Dokładano też starań, by skargi zostały załatwione w terminie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.
                W roku 2007 do władz Powiatu interesanci nie złożyli ustnie skarg ani wniosków. Nie wpłynęły też wnioski w formie pisemnej lub elektronicznej.”
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg w 2007 roku.
 
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego za 2008 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z prac Komisji:
·       Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –Pana Jana Piotra Dajdę / zał. nr 30/,
·       Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana Romana Tadeusza Łudzia /zał. nr 31/,
·       Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego /zał. nr 32/,
·       Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 33/,
·       Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu –Pana Marka Żmujdzin /zał. nr 34/,
·       Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Panią Annę Grycuk /zał. nr 35/,
·       Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Sylwię Rzącę /zał. nr 36/.
 
Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:
Ø     Komisji Rewizyjnej
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/145/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 37/.
 
Ø     Komisji Budżetu i Finansów
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/146/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 38/,
 
Ø     Komisji Infrastruktury Technicznej
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/147/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 39/.
 
Ø          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/148/08  z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 40/,
 
Ø          Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/149/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu  Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 41/,
 
Ø          Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/150/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 42/,
 
Ø          Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/151/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 43/.
 
Ad 19
Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego na 2008 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie planów prac Komisji na 2008 rok:
·       Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana Romana Tadeusza Łudzia /zał. nr 44/,
·       Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego /zał. nr 45/,
·       Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 46/,
·       Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu –Pana Marka Żmujdzin /zał. nr 47/,
·       Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Panią Annę Grycuk /zał. nr 48/,
·       Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Sylwię Rzącę /zał. nr 49/.
 
Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych Planów pracy Komisji na 2008 rok.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:
 
Ø     Komisji Budżetu i Finansów
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/152/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 50/,
 
Ø     Komisji Infrastruktury Technicznej
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/153/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 51/.
 
Ø          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/154/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 52/,
 
Ø          Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/155/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 53/,
 
Ø          Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/156/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 54/,
 
Ø          Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/157/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 55/.
 
Ad 20    
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2008 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał, iż ramowy plan pracy Rady Powiatu na 2008 rok został przedłożony wszystkim radnym, celem zgłoszenia ewentualnych uwag lub poprawek na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu /zał. nr 56/. Jedna z uwag została już uwzględniona w ramach autopoprawki, a dotyczyła przesunięcia daty sesji w czerwcu z 19 na 26 czerwca 2008 roku.
 
Przewodniczący poszczególnych Komisji zapoznali zebranych z pozytywnymi opiniami do planu pracy Rady na 2008 rok:
·       Komisji Budżetu i Finansów opinia pozytywna
·       Komisji Infrastruktury Technicznej opinia pozytywna
·       Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku opinia pozytywna
·       Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu opinia pozytywna
·       Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki opinia pozytywna
·       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny opinia pozytywna.
·       Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda poinformował zebranych, iż Komisja wnioskuje do Rady Powiatu Białostockiego o przyjęcie propozycji, bu sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego były składane raz w roku, a nie jak do tej pory w okresach półrocznych.
         Powyższy wniosek Rada Powiatu Białostockiego przyjęła jednogłośnie.
                Radni innych uwag nie zgłosili, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XV/158/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego za 2008 rok, wraz ze zgłoszonymi uwagami /zał. nr 57/.
 
Ad 21
Interpelacje i zapytania Radnych.
                Radny Pan Marcin Oblacewicz zgłosił zapytanie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, ja mam pytanie odnośnie drogi Pawły – Dawidowicze. W dniu 1 lutego 2008 roku uczestniczyłem w Sesji Rady Gminy Zabłudów. Podczas tego posiedzenia rozmawiałem z mieszkanką wsi Dawidowicze z Panią sołtys. Pani ta mówiła o tragicznych warunkach, które występują na tejże drodze. Nie dość, że ta droga jest trudno przejezdna, to od czasu do czasu jest całkowicie niemożliwe poruszanie się po tej drodze, a co najgorsze są wstrzymywane kursy PKS-u. Mówiła, że to już miało miejsce kilkakrotnie w ciągu tego roku. Również w ubiegłych latach występowały takie trudności, a co gorsze z tego co się dowiedziałem, w tej miejscowości mieszkają w większości ludzie starsi, którzy często wyjeżdżają do ośrodka zdrowia do Zabłudowa, do Urzędy Gminy. Utrudniony jest wyjazd z tej miejscowości. Czy istnieje możliwość dokonania bieżącej naprawy tej drogi, chociaż na takim poziomie, by nadal kursowały tam autobusy. Z informacji uzyskanych od Pani Sołtys wynika, iż są plany by w ogóle wstrzymać kursowanie autobusów na tej trasie z uwagi na stan drogi. Jeszcze raz proszę o zapewnienie przejezdności na tej drodze.”
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku - Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado rozumiem, że było to zapytanie, a nie interpelacja. Powiat Białostocki posiada 200 km dróg bez nawierzchni, a więc o nawierzchni gruntowej i około 200 km dróg o nawierzchni kruszywowej, czyli żwirowej. Pawły – Dawidowicze jest to odcinek o nawierzchni żwirowej. Wiosna, która w tym roku przyszła trochę w styczniu, trochę w lutym, a warunki atmosferyczne uniemożliwiają skierowanie sprzętu do profilowania drogi celem wyrównania. To nie pierwszy sygnał w tej sprawie. Najtrudniejszą sytuację mieliśmy na terenie Gminy Choroszcz- Niewodnica Kościelna- Klepacze. Przejazdu wręcz wcale nie było. Wiemy o tym, czekamy na poprawę warunków atmosferycznych, będziemy drogę profilować. Dodam, że z Dawidowicz jest do Ostrówek droga gminna, która na pewno jest przejezdna i nie trzeba jechać akurat do Pawłów. Jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, będziemy drogę profilować. Nie profilujemy w momencie, kiedy korpus drogowy jest zbyt nasączony wodą, kiedy możemy tylko zaszkodzić, a nie pomóc. 6 dni temu była tam równiarka”.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski upewnił się, czy wszyscy Radni, którzy zgłosili na poprzedniej Sesji pytania, bądź interpelacje otrzymali odpowiedzi.
                Radny Pan Zenon Żukowski zabierając głos podkreślił: „Proszę Państwa, na jednej z poprzednich Sesji zwróciłem się z zapytaniem o możliwość zrobienia przepustów, bądź odprowadzenia wód opadowych na skrzyżowaniu w miejscowości Jurowce. W tej chwili sytuacja zdecydowanie się tam poprawiła, natomiast w wyniku tego, że na tej drodze było użyczenie części drogi i wykonywane prace związane z kanalizacją ta droga została naprawiona, ale naprawa jej wymaga dalszych działań, ponieważ występują bardzo wysokie poprzeczne deformacje tej drogi, tak, że przy prędkości 40km/h można zgubić koła. Jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o poprawienie tej nawierzchni, ewentualnie wykonanie pokrycia asfaltowego, ponieważ uniemożliwia to normalne poruszanie się pojazdów po tej drodze. Przychylam się też do prośby mojego przedmówcy, ponieważ odcięcie ludzi, a to tak wygląda i nie ma znaczenia czy to są mieszkańcy wsi, czy kolonii, ważne jest to, że oni nie mają innej możliwości dojazdu. Proszę Państwa, my traktując w ten sposób ludzi, że tam jak przyjdzie pogoda, to może kiedyś zrobimy. Pozbawiamy ich możliwości dotarcia choćby do lekarza, a przecież mamy już wiosnę. Ja wiem, że to jest szalony problem. Natomiast wysłanie samej równiarki, albo czekanie po to, by wysłać samą wyrówniarkę, a nie odprowadzenie wód powierzchniowych to do niczego to nie doprowadzi. Rzeczywiście nie ma możliwości dotarcia do tych miejscowości, a przecież to są niejednokrotnie osoby spracowane, które całe życie pracowały po to, bu móc na końcu swego żywota chociaż do lekarza dotrzeć. Nie przesadzajmy już z tym, że musimy koniecznie czekać i odwlekać itd. Ja bardzo proszę Panie Dyrektorze, jeżeli to jest możliwe w miarę jak najszybciej poprawić nawierzchnię tej drogi, ponieważ tam nawet karetka nie dotrze”.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn przedstawił problem: „Do tej pory był stosowany algorytm odnośnie dróg powiatowych. W tej chwili on nie istnieje, dlatego mam pytanie, co mówić np. na Sesji Rady Gminy, jakie środki będą z powiatu przeznaczane, ponieważ ja myślałem, że będzie jakaś stała kwota da 15 gmin przeznaczona na ewentualne jakieś trwałe inwestycje. Jeżeli nie ma ani środków, ani rozdziału to na co mogą liczyć gminy”.
                Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił: „Szanowni Państwo algorytmu jako takiego nie ma. Z tego, co pamiętam, to w poprzedniej kadencji algorytm jako taki też nie funkcjonował. Byłą to jedynie gentelmeńska umowa pomiędzy Radnymi na temat tego, jakie środki pójdą na każdą gminę. Ta umowa nazywała się algorytmem i tam było wyliczone 60%- długość km do 40% - wartość jaka była na gminę przekazana. Na dzień dzisiejszy takiego algorytmu nie ma, na dzień dzisiejszy nie czegoś takiego, jak wcześniej przyjęty taki 4 letni plan. Obecnie jest przyjęta jedna zasada, której się trzymamy konsekwentnie i dzięki tej zasadzie mamy dzisiaj Szanowni Państwo ogromny sukces, którego w całej swojej skromności Zarządu nie będę uwypuklał, a jest to 11 mln zł wpompowane w drogi powiatowe. Nigdy dotychczas takich pieniędzy nie było. Sądzę więc, że nie rozmawiajmy o algorytmach, o kwestiach dotyczących planów. Rozmawiajmy o konkretnych projektach współpracy z gminami, bo jak zaczniemy wchodzić w algorytmy będziemy rozmawiali wtedy o tym, że wg jakiegoś algorytmu na jakąś gminę przypada 500 tys. zł, natomiast gmina daje np. 1 milion. Jak jest zasada pół na pół to my mamy milion dołożyć. Pytanie teraz jest takie, czy w imię tego algorytmu tego miliona nie brać? Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, czy algorytm jest czy go nie ma. Na dzień dzisiejszy kierujemy się zasadą pół na pół, a na Komisji Infrastruktury Technicznej będziemy mogli usiąść i porozmawiać już o tym, jak spojrzeć na przyszłe lata, o jakich pieniądzach na gminy możemy mówić w miarę uczciwie. Ja nie wiem, czy są takie gminy, które nie mają środków. Może są gminy biedniejsze, które mają mniej środków, może są gminy, które muszą brać kredyty, by robić drogi, ale my też możemy stanąć w takiej sytuacji, że ktoś nam powie „ja daję milion”, a my tych pieniędzy w budżecie już nie będziemy mieli. Pytanie jest takie, czy nie wziąć wtedy kredytu po to, by ten milion wziąć i w sumie 2 miliony przekazać na jakąś drogę. Panie Przewodniczący, trzeba zrobić Komisję na ten temat.”
                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapewnił zebranych: „Po spotkaniu Komisji wspólnych naszej i Rady Miasta Białegostoku, adekwatnej do naszej Komisji w sensie merytorycznym, na którymś posiedzeniu będziemy zajmowali się wyłącznie tym tematem- drogami. Ponieważ w tej chwili, po tych kilku miesiącach na tyle materiałów zgromadzonych, że możemy być partnerem w takiej rozmowie. Żebyśmy nie mieli tych materiałów geodezyjnych, tej prezentacji, co ostatnio była, żebyśmy nie mieli materiałów związanych z mapami, to byśmy nawet nie wiedzieli na czym siedzimy. W tej chwili mamy tyle materiałów przygotowanych i zajmiemy się tym tematem związanym z przygotowaniem dalszych działań do inwestycji drogowych. Obiecuję, że takie spotkanie będzie oczyszczone z innych tematów i zajmiemy się wówczas tylko tematem drogowym. Nie mając wiedzy, na temat tego, co Białystok robi i w których miejscach są tworzone te węzły komunikacyjne to naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak mamy naszą sieć rozwijać. Możemy ją łatać, a nie rozwijać.”
                Radny Wojciech Bukłaha zapytał o stronę internetową Powiatu Białostockiego: „Od pewnego czasu nie są umieszczane na tej stronie protokoły z Sesji Rady Powiatu Białostockiego, jaka jest tego przyczyna”.
                Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński wyjaśnił, iż problem jest związany z tym, iż w ostatnim czasie Rada i Komisje pracowały bardzo intensywnie. Pracownicy z obsługi nie nadążają z bieżącym pisaniem protokołów, a należy pamiętać o tym, iż nie zatwierdzony protokół nie może być zamieszczony w BIP. Zaległości są powoli uzupełniane i w najbliższym czasie protokoły te będą dostępne.
                W tym temacie głos zabrał Radny Pan Zenon Żukowski: „Proszę Państwa, ja już raz apelowałem w tej sprawie, żebyśmy w tych protokołach ograniczyli się do myśli, sensu wypowiedzi, ponieważ w rzeczywistości ilość tych protokołów jest spora. Zagadnień mamy bardzo dużo i niektórzy chcą, aby zapisy były w szczegółach słowo w słowo. Nie sposób jest na bieżąco te protokoły robić. Ja apeluję jeszcze raz, abyśmy podjęli decyzję, co do tego, żeby Panie z obsługi Rady myślami operowały, sensem zagadnień, którymi się Radni zajmują, czy wypowiadają, a nie słowo w słowo wypowiedziami, bo w tym momencie zabrniemy w „ślepą uliczkę” i nie będziemy mieli możliwości zamieszczania w internecie w miarę na bieżąco protokołów, a przecież to jest istotne. Nasi wyborcy chcą jednak wiedzieć, co się dzieje, jak się dzieje. Ja myślę, że to jest również i dla dobra Radnych, ponieważ nie każdy jest erudytą, jest elokwentny do końca wypowiedzieć, co myśli głowa, dlatego proszę o umożliwienie takiej sytuacji, bo zabrniemy w ślepą uliczkę”.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym: „Jest to poważna decyzja, ale myślę, że się wszyscy pod tym podpiszemy. Najgorzej jest wówczas, gdy dochodzi do sytuacji, kiedy coś tam komuś zaczyna się nie podobać i potem w tym momencie jest problem, wszystko zwala się na Panią Bogusię, której ktoś zarzuci, że źle zinterpretowała wypowiedziane słowa. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie, żeby protokół wyglądał w ten sposób, żeby to była tylko główna myśl wypowiedziana przez Radnego, bez opisu, to my jesteśmy dziesięć razy za tym, bo Panie tu tracą mnóstwo, mnóstwo czasu, żeby nasze godziny wypowiedzi przenieść na papier, tym bardziej, że nie mamy takich możliwości technicznych, że z dyktafonu cyfrowego zostaje zapis przerzucony do komputera. My tego nie mamy, Pani Bogusia musi usiąść i słowo w słowo ręcznie wpisać to do komputera. Jeżeli jest taka wola, proszę bardzo, zapiszemy w formie głosowania, że Państwo życzycie sobie dla usprawnienia pracy, że protokoły będą zawierały tylko główne myśli. Radni oczywiście będą mogli w formie autopoprawki te protokoły uzupełniać, nie ma takiego problemu. Jest prosta zasada, po zgłoszeniu przez Radnego uwagi i odsłuchaniu fragmentu zapisu cyfrowego albo dołączymy tą wypowiedź do protokołu, albo nie. Takie głosowanie przeprowadzimy zapisem do protokołu, żeby protokół zawierał pewne skrótowe elementy, natomiast pozostaje taśma i zapis cyfrowy.”
                Radny pan Marian Olechnowicz wyraził swoje obawy: „Panie Przewodniczący, ja tak wsłuchuję się i myślę, że Panie z Biura obsługi Rady Powiatu najlepiej by odpowiedziały, bo owszem, Radny ma prawo do autopoprawek i sytuację się zdarzają, ale ja sobie, jako humanista nie wyobrażam, żeby Panie tworzyły literaturę piękną na podstawie niezbyt pięknych naszych wypowiedzi. Protokół jest formą stenogramu z posiedzenia Rady Powiatu i to jest uważam, że stenogram przeniesiony na papier jest właściwym protokołem, jak sama nazwa wskazuje, dlatego tutaj bardziej bym liczył na Panie z Biura obsługi Rady Powiatu, które podejrzewam, że miałyby większy problem z wypolerowaniem naszych tekstów, niż z przepisaniem. Dziękuję bardzo”.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przyznał: „na pewno dla osoby, która to robi jest to duży problem, ale proszę Państwa mając taki zapis, pozwoli to Pani Bogusi pewne rzeczy skracać. Dopiero potem Radny, po zapoznaniu się z treścią protokołu, jeżeli mu to nie odpowiada będzie mógł swoje uwagi wnieść. Natomiast jest jedna rzecz, nigdy nie znajdzie się protokół na żadnej stronie internetowej, ani nawet do wglądu dla interesantów z zewnątrz, dopóki nie zostanie przyjęty. Dopiero w momencie jego zatwierdzenia staje się on oficjalnym dokumentem. Proszę Państwa, kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby umożliwić pracownikom Biura Rady uproszczenie formy protokołów, oczywiście inne zasady się nie zmieniają. Radny zapoznaje się z protokołem i do czasu zatwierdzenia może wnieść do jego treści swoje uwagi i poprawki.”
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, poparła propozycję uproszczonej formy zapisów, stanowiących protokół.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podkreślił jeszcze: „Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, żeby nie było wątpliwości. Taśmy muszą pozostać, jako dowód do końca kadencji z wszystkich Sesji”.
Radny Romuald Wiszniewski wracając w swojej wypowiedzi do tematu dróg stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado fajnie się wypowiada, że tyle milionów wprowadziliśmy, bardzo dobrze, bo około 10 mln to się dużo dróg zrobi, ale ja mam pytanie takie, że 50 do 50 jesteśmy zadowoleni, a co my mamy odpowiedzieć Przewodniczącym Rad, Radnym Gmin, którzy np. w ubiegłym roku wydatkowali ze swoich budżetów 1 mln zł na drogi powiatowe. Ja im to wytłumaczyć, a gminne drogi popatrzmy na powiat, bo jesteśmy Radnymi powiatowymi, ale nie zapominajmy o całym powiecie, w którym są gminy, z których pochodzimy. Tam też rozjechały się drogi. Taka zima, wiem o tym, widzę jak to jest i co z wnioskami, które składały gminy i miał być algorytm w ubiegłym roku, jak się nie mylę kwiecień, maj. Ja ten odpis mam akurat ze swojej gminy, jak były prośby do wójtów i burmistrzów i zostały złożone wnioski, że taką i taką się preferuje drogę. To jest pytanie, co dalej, bo chcemy takie fakty wiedzieć, żeby je dalej przedstawić. Druga rzecz, to już wcześniej zapytałem w sprawozdaniu z prac Zarządu i kieruję też pytania do Zarządu, bo wyście na pewno te wnioski powinniście przejrzeć co najmniej, że pytałem coś tam o drogę jedną, drugą, co, jaka odpowiedź, bo nie ma w tym sprawozdaniu. Prośba moja do Zarządu, żebyśmy Radni z tego terenu, co jest jakiś wniosek, a do nas nie dociera, sołtys, czy Rada sołecka złożyła, żebyśmy chociaż wiedzieli, że jest takie coś, bo my dowiadujemy się, jak tu kolega też Radny, na Sesji. Pytają nas, a jak z tym pismem? Ja jestem w stanie nawet przyjechać, tą drogę przejrzeć, mam czas na to, żebym przyjechał, zobaczył, czy autentycznie to jest, czy ona się rozjechała, oprócz Pana Dyrektora, bo jeżdżę bardzo dużo, a że drogi, to ja bym nie chciał wywoływać „wilka z lasu”, oby się to nie skończyło ta zima ta aura doprowadziła, że może Straż Pożarna, karetka nie dojechać i będziemy się tłumaczyć. Tak samo na gminnych, jak i powiatowych, bo wiem o tym, że część dróg jest nieprzejezdna, jest tragedia, trzeba patrzeć, kiedy podsuszy drogę wiatr i kiedy można równiarkę wysłać, bo może być źle. Ja bym chciał być informowany, bo to jest jedna rzecz, którą można się wykazać na gminach, gdzie nie ma budynków, gdzie nie ma własności powiatu.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Słuchając Pana Radnego, to ja mam takie jedno przemyślenie. Jak się dzieliło tzw. prawie nic, to 15 gmin dostało te prawie nic podzielone przez 15, czyli nie dostały nic. Dzisiaj jest sytuacja o tyle zdrowsza, bo są gminy bogatsze, które mają pieniądze i chętnie te pieniądze dają. I to jest tak: przychodzą wybory, ktoś tam ma pieniądze, no to co, my damy połowę, wy dacie połowę i zrobimy piękną drogę. Takiego normalnego mieszkańca to obchodzi to tyle, czy to jest droga powiatowa, czy gminna, co zeszłoroczny śnieg. On chce sobie dobrze dojechać, on chce mieć dobrą drogę, niezależnie od tego, kto jest gospodarzem. Przed wyborami piękny wynik się pokazuje i to wpływa na wybory czy to wojewódzkie, czy gminne czy powiatowe. Potem, po wyborach taki wójt, czy burmistrz myśli, jak tu się przypomnieć ile to pieniędzy włożyłem w ten algorytm i mijają znowu dwa lata o to, co on zrobił celowo, bo walczył o wyborców. Wniosek jest taki: dzięki temu, że gminy, które mają te pieniądze, chcą je dać, mamy taką sytuację, że jest parę milionów na drogi więcej niż zawsze. Natomiast jeżeli byśmy znowu zaczęli na siłę dzielić jakieś marne grosze, to gminy podokładałyby te marne grosze i znowu by to było zrobienie tych dróg o wiele, wiele mniej. Także, to naprawdę się sprawdza. Jeżeli tutaj mamy w tym momencie parę milionów więcej na drogi, dzięki temu, że się dzieli pół na pół, bo są Gminy typu Choroszcz, którą stać na to, żeby dać i dużo daje. Mamy Gminę Michałowo, którą stać i chce dać, chociaż prowadzi na razie pertraktacje, ale wiadomo, że da. To dzięki temu tylko mamy taką sytuację, że dużo dodatkowych pieniędzy wpływa, a efekt drogowy będzie znacznie lepszy, niż gdyby był algorytm bardzo rygorystycznie przestrzegany.”
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Ja myślę, że może nie należy wracać do algorytmu, ale należy wracać do sytuacji takiej, bo proszę państwa, my czytając prasę ogólnopolską sami zauważamy, że chcielibyśmy żeby ściana wschodnia była lepiej postrzegana, żeby więcej pieniążków było kierowanych tu do nas, a co mają powiedzieć takie gminy, teraz wracam do naszego powiatu, jak Poświętne, Gródek, Suraż, Zawady? Ich nie stać na to, a my powinniśmy to zauważyć, żebyśmy sami, w swoim systemie rozumowania nie doprowadzili do ściany wschodniej, bo my w ten sposób będziemy pogłębiać tylko tą różnicę. Ja przepraszam, akurat mówię nie o swojej gminie, ale myślę, że mówiąc o algorytmie, mówiąc o zasadach, gdzie i jakie pieniądze są ulokowane, należy mieć na uwadze również i te gminy, żebyśmy nie doprowadzili do katastrofy na drogach powiatowych w tych gminach. Ja jeszcze mogę zrozumieć Gminę Poświętne, gdzie tam przejazdówki są i w sumie nie jest źle, ale Gmina Gródek chociażby. Oni nie mają za dużo pieniążków, ponieważ ogólnie budżet ich jest słaby i ich nie stać na to, żeby wyłożyć milion złotych, jak Supraśl. Chociaż i Supraśl nie byłoby stać, gdyby nie Grabówka i Zaścianki. Niech Zaścianki i Grabówka odejdą i będą cienko piszczeć. Trzeba wziąć to pod uwagę. Ja jeszcze raz mówię, nie wracajmy do algorytmu, bo to już historia, ale myślmy o tym, żeby stworzyć jakiś układ taki, żeby również te gminy zauważyć chociaż, cokolwiek zauważyć. Dziękuję”.
Radna Pani Anna Grycuk zabierając głos w dyskusji zgłosiła jedną uwagę: „Ja jeszcze chciałabym tylko jedną uwagę, a propos tego algorytmu. Czy on jest, czy go nie ma. Ja myślę, że trochę nie w porządku jest taka sytuacja, wydaje mi się ona nie do końca jasna, bo mówi się o tym, że go nie ma, że to już historia. Nie wiem jak to nazywać, ale ja myślę, że wszystkie gminy powinny znać zasady nowe. Jeżeli nie ma tego algorytmu, to trzeba poinformować wszystkich wójtów i burmistrzów o tym, że te zasady już nie obowiązują, że są nowe zasady, że jest ten podział pół na pół i ja myślę, że wówczas to umożliwi zastanowienie się również temu naszemu Wójtowi z Gródka, jak tu już Pan Żukowski wywołał, czy innym Wójtom do myślenia i być może nawet kosztem inwestycji na drogach gminnych, ale oni również zainwestują większe pieniądze w drogi powiatowe, wiedząc, że jest taka zasada. Co tu dużo mówić, drogi powiatowe są takimi drogami, które mają w każdej gminie centralne znaczenie. Akurat u nas jest krajówka, ale na pewno są znacznie bardzie ważne niż drogi gminne dla mieszkańców większego systemu. Uważam, że a propos tych zasad informacja powinna być pełna i zasady jasne dla wszystkich”.
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Proszę Państwa, rzeczywiście tych zasad nie ma jeszcze. Ja mam nadzieję, że szybko je opracujemy, ale należy, bo to Zarząd przygotowuje pewne myśli i Zarząd więcej pracuje nad tymi tematami, w związku z tym, ja apeluję do Zarządu, żeby pomyślał również o mniejszych gminach. Proszę Państwa, ja dzisiaj przy sprawozdaniu z prac Zarządu prosiłem o to, ja nie wiem, chyba się nie doczekam tego prawdopodobnie. Myślę, że dla dobrej komunikacji pomiędzy Radnymi a Zarządem, bo my możemy się fajnie uśmiechać, fajne rzeczy robić, ale jeżeli do czegoś dążymy wspólnie. Jeżeli nie będzie dobrej komunikacji w sensie takim, że jeżeli mowa jest o jakichś drogach w gminie, to Radny reprezentujący daną gminę w Radzie Powiatu, mają wiedzieć o tym, że coś w tej Gminie piszczy, że ktoś coś chce. Radny powinien wiedzieć, a nie wie, ponieważ Zarząd przyznał sobie i tylko i wyłącznie sobie możliwość kreowania polityki, jeżeli chodzi o drogi. Bardzo proszę Panie Starosto młody o przyjęcie tej uwagi, ponieważ ona wpływa praktycznie prawie na każdej Sesji. Pan Przewodniczący to bagatelizuje. Ja rozumiem, ale bardzo proszę o przyjęcie tego.”
Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego stwierdził: „Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te uwagi i bardzo cenne pomysły. Powiem tak: „proszę nie wbijać klina” pomiędzy duże i małe gminy, bo generalnie jest tak, że Suraż dał 100.000zł i my też 100.000zł, a mieszkańców nie obchodzi, czy to droga powiatowa, czy gminna, ale robota za 200.000zł będzie zrobiona. W Gródku Wójt powiedział mi, że ma 120.000zł nadwyżki. Problem po naszej stronie znaleźć drugie 120.000zł. To jest tak, że z naszego punktu widzenia Zarząd na dzień dzisiejszy posługując się bardzo prostą zasadą zrobiło 11 mln na drogach, prawie w każdej gminie”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski stwierdził: „Jeżeli macie Państwo problemy z tym, jak funkcjonuje Komisja, to uaktywniajcie się na Komisji, bo rzeczywiście mówienie teraz na forum publicznym, a przecież skład Rady też jest bardzo duży, prawie cały skład Rady, 16 osób, to wygląda na to, że my na Komisji wcale nie pracujemy, tylko pracujemy na Sesji”.
                Innych interpelacji i uwag nie zgłoszono.
Ad 22
                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV Sesji RPB.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 20 grudnia 2007 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści?
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku.
 
Ad 23
                Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał wszystkim Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 roku wg stanu na dzień 31.12.2007 roku.
W sprawach różnych zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku:
·       odpowiedź na pismo złożone przez Pana Tadeusza Charyło w sprawie Dyrektora PUP w Białymstoku /zał. nr 58/,
·       stanowisko Rady Gminy Michałowo w sprawie propozycji zmian w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Podlaskiego /zał. nr 59/.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaproponował, by Zarząd Powiatu przeanalizował ww. sprawę i na Komisję Infrastruktury Technicznej przedstawić wstępne ustalenia, a następnie na kolejną Sesję przygotować Radzie projekt uchwały w tej sprawie.
W tej sprawie o głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin: „Proszę Państwa interes powiatu jest ważny, ale na tą sprawę trzeba spojrzeć jakoś rozsądniej. Lotnisko w Topolanach, tj. ok. 30 km od Białegostoku, nie jest to dobra lokalizacja. W Białymstoku i owszem, ale jeszcze lepiej byłoby, gdyby ulokować je w kierunku zachodnim od Białegostoku i najlepiej na naszym powiecie. To byłaby tzw. „zlewnia” z tych większych miast: z Suwałk, z Ełku, z Łomży, z Zambrowa, z Wysokiego Mazowiecka i z Białegostoku. Tam by ludzie pojechali na to lotnisko, natomiast z Suwałk, Ełku, Łomży, Zambrowa i Wysokiego nikt tam nie pojedzie, bo to jest zła lokalizacja. Interes powiatu interesem, ale zdrowy rozsądek powinien tutaj być najważniejszy”.
·       pisma Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Cukrowni Łapy /zał. nr 60, 61/,
·       pismo Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu w sprawie przeniesienia Uczelni do Białegostoku od czerwca 2008 roku /zał. nr 62/,
·       pismo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin /zał. nr 63/,
·       pismo Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin /zał. nr 64/,
·       informacja Zarządu Powiatu o zamiarze zbycia nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Głównej oraz nieruchomości stanowiącej część ul. Nilskiego – Łapińskiego oraz ul. 3-go Maja /zał. nr 65/,
·       odpowiedź na pismo Rady Sołeckiej Wsi Obrubniki oraz Pana Tomasza Markowskiego w sprawie ujęcia do planu inwestycji drogowych na 2008 rok przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu asfaltem drogi powiatowej na odcinku od wsi Krynice do wsi Obrubniki /zał. nr 66/,
·       pismo Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie informacji o podpisaniu Kontraktu Wojewódzkiego /zał. nr 67/,
·       Apel Biura Organizacyjnego – Biura Prasowego Projektu „Jan Paweł II – nasze wspomnienia” o wsparcie projektu stworzonego dla upamiętnienia 30 Rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego /zał. nr 68/.
Powyższe pismo zostało przekazane do Zarządu Powiatu, cele rozważenia możliwości ewentualnego wsparcia finansowego ww. projektu.
W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin. Odczytał on wniosek wypracowany podczas obrad Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu w dniu 12 lutego 2008 roku następującej treści: Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu, jednogłośnie, pozytywnie wnioskuje do Starosty Powiatu Białostockiego o rozważenia możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej a Starostą Powiatu Białostockiego”.
Radny Pan Marek Żmujdzin w sprawach różnych zgłosił pytanie do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „Niejednokrotnie otrzymujemy pisma podpisane przez Panią Radcę i pismo składa się z kilku kartek, a jest pieczątka na jednej stronie. Jeżeli to jest spięte, to Pani odpowiada za to wszystko, co jest tu spięte, czy nie. Bo czasami jest wyjaśnienie jakieś i to nie jest podpisane przez Radcę Prawnego, ale na jednej stronie jest pieczątka, to czy Pani za to bierze odpowiedzialność, czy nie? Chodzi mi np. o projekt uchwały, gdzie z drugiej strony jest jakieś wyjaśnienie do tego projektu i tam nie ma pieczątki”.
Radca Prawny – Pani Jolanta Niewińska wyjaśniła zebranym: „Jeżeli jest to wyjaśnienie do projektu uchwały, to nie jest to moja kompetencja. Ja za to nie biorę odpowiedzialności. Wyjaśnienie – to jest przygotowanie tego projektu, to jest sprawa odpowiedniego Wydziału, natomiast, jeśliby chodziło o załącznik do uchwały, bo tak czasami się zdarza, to oczywiście jest on analizowany pod względem prawnym też.”
Radny Pan Jan Ambrożej, w sprawach różnych, zgłosił wniosek: „Jakoś do tej pory było wszystko dobrze, ale ostatnio zaniechano nam dostarczania informacji w sprawie gmin. Ja bym prosił, żeby te ksero nam zrobić i dostarczyć w sprawie np. drogi czy w sprawie gmin, które piszą do powiatu, żeby te sprawy były dla nas. To nie jest tajne, my chcemy o tym wiedzieć. Jeśli Zarząd zaakceptował, czy też nie te sprawy odkserować nam. Do tej pory mieliśmy takie sprawy”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż w takich sytuacjach, przy tego typu rzeczach można się posiłkować protokołami z posiedzeń Zarządu Powiatu.
 Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 20
Zamknięcie obrad XV Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XV Rady Powiatu III kadencji, w dniu 14 lutego 2008 roku, o godz. 1545.
 
Protokołowała:
Bogumiła Malinowska
 
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-02-2008

Data udostępnienia w BIP: 31-03-2008 14:28

Data modyfikacji informacji: 31-03-2008 14:28