Sesja XXII z dn. 18.09.2008 r.

Or.V.0041-22/08
 
 
Protokół Nr XXII / 08
z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 18 września  2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 18 września 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.    
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
·         jako pkt 10: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych”. 
·         w pkt.11 zmienił się tytuł uchwały z: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata”  na: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego”.
·         w pkt 16: omyłkowo wpisano lata programowania. Powinno być 2007-2013.  
Wszystkie wnioski przyjęto jednogłośnie.
 
Proponowany porządek obrad  przyjęto, do realizacji, w brzmieniu:
1.       Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.
2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.       Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.
5.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
6.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 
7.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego w Surażu. 
9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok. 
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok. 
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach. 
14.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015. 
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013. 
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
18.    Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 
19.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
20.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
21.    Interpelacje i zapytania Radnych.
22.    Przyjęcie protokołów z poprzednich XX i XXI Sesji RPB.
23.    Sprawy różne.
24.    Zamknięcie obrad XXII Sesji RPB.   
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od 26 czerwca 2008 roku do 18 września 2008 roku Zarząd Powiatu obradował na11 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·       dotyczących majątku powiatowego,
·       związanych z drogami powiatowymi,
·       związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·       dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·       dotyczących finansów i budżetu.
                  Ponadto Zarząd:
·       rozpatrzył pismo Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
·       podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych,
·       podpisał umowę na wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zostań przedsiębiorcą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
·       zapoznał się z ofertą EKAR w sprawie konsultacji dotyczących zdefiniowania projektów, które mogłyby być przedmiotem dofinansowania z Mechanizmu Szwajcarskiego,
·       podpisał umowę z Biurem Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku na wykonanie Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska,
·       udzielił odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do wspólnego projektu utworzenia stowarzyszenia, które prowadziłoby Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli,
·       przyznał premie za miesiące lipiec i sierpień 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·       podpisał umowę z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji,
·       podpisał umowę z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w związku z planowanym wydaniem przewodnika przyrodniczo-edukacyjnego,
·       podpisał umowę z Wytwórnią Tablic Rejestracyjnych LISSA na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych,
·       rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w sprawie dodatkowych  środków na wynagrodzenia pracowników,
·       podpisał aneks do umowy dotyczącej opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska,
·       podpisał aneks do umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych,
·       rozpatrywał wnioski i opinie stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego,
·       uczestniczył w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu.
                Ponadto Starosta Powiatu oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       III Powiatowych Dniach Twórczości Ludowej w Strękowej Górze,
·       otwarciu Honorowego Konsulatu Rumunii w Białymstoku,
·       Wojewódzkim Konkursie Podlaska Agroliga 2008,
·       VIII Festynie Historycznym „Grodzisko”, organizowanym przez Gminę Suraż,
·       IV Międzynarodowym Festiwalu „Kresowa Przyśpiewka Frywolna”, organizowanym przez Gminę Czarna Białostocka,
·       80-leciu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach,
·       obchodach Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,
·       Konferencji poświęconej polsko-litewskiej współpracy przygranicznej,
·       uroczystym otwarciu kotłowni miejskiej w Choroszczy,
·       X Międzynarodowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatrach Polskich w Sokółce,
·       obchodach 455 rocznicy nadania praw miejskich Zabłudowa,
·       festynie organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogówku,
·       VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym,
·       V Podlaskim Forum GIS pt.: „Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa Inspire”,
·       XXI Sesji Rady Miejskiej w Surażu,
·       IX Podlaskiej Biesiadzie Miodowej w Kurowie i Tykocinie,
·       uroczystościach dożynkowych we wsi Dąbrówki,
·       obchodach 495 rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego w Nowogrodzie,
·       obchodach 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
·       imprezie pt.: „Bezpieczna jesień na drogach Podlasia 2008”,
·       obchodach Dni Michałowa,
·       Dożynkach Gminnych 2008 w Gródku,
·       Spotkaniach Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej,
·       konkursie zręczności i powożenia organizowanym w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       uroczystościach patriotyczno – religijnych poświęconych pamięci Polskiego Sybiru,
·       IX Pielgrzymce Samorządowców i Parlamentarzystów do Sanktuarium w Świętej Wodzie.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zaproponował przedstawianie Wysokiej Radzie informacji z prac Zarządu Powiatu między Sesjami w taki sposób, aby nie czytać powyższej informacji, ale by Pan Starosta krótko zreferował to, co jego zdaniem jest istotne i godne uwagi.
Odmienne zdanie w tej kwestii prezentował Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn, który twierdził, iż taka propozycja byłaby do przyjęcia, gdyby Radni tę informację otrzymywali wcześniej w formie pisemnej razem z materiałami na Sesję. W innym przypadku, jego zdaniem nie ma możliwości zapoznania się z informacją, wobec czego referowanie jest niezbędne.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił szereg pytań do przedstawionej informacji. Poprosił o przybliżenie kwestii związanej z informacją Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w zakresie przedłużenia umów najmu w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej w Białymstoku.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż temat ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 16 września 2008 roku. „To był ten temat, gdzie chodziło o wydłużenie umów do końca 2009 roku”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie, jakie były efekty rozmowy Zarządu z Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny w kwestii ewentualnego przekazania gminie budynku ośrodka zdrowia.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż nie poczyniono na tym spotkaniu żadnych wiążących ustaleń. „Zarząd proponuje, by wzorem innych gmin ten budynek został przekazany w formie darowizny z przeznaczeniem na konkretny cel, czyli działalność związaną z medycyną. Jeszcze oficjalnego stanowiska Pana Wójta na piśmie nie mamy, natomiast mamy jego deklarację złożoną na Zarządzie, że z takim wnioskiem wystąpi. Wówczas sprawa ta zostanie przedłożona na Komisje, celem dokonania uzgodnień”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej uchylenia postanowienia nakładającego grzywnę na Gminę Choroszcz.
Wyjaśnienia złożył Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pragnę poinformować, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze na wniosek Gminy Choroszcz uchyliło decyzję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z roku 2003 w sprawie wykonania określonych robót, łącznie z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie w Choroszczy. W związku z tym wcześniej nałożona decyzja stała się bezzasadna i decyzję tą należało uchylić.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o przybliżenie informacji na temat podpisania aneksu w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Tutaj są zmiany w niewielkim zakresie. Generalnie na dzień dzisiejszy ideologia jest taka, że PFRON finansuje 90% kosztów w tym roku, natomiast 10% trzeba pokryć. Dosyć długo się spieraliśmy w tym zakresie i jest tak, że 5% finansuje powiat, a 5% pochodzi z innych źródeł finansowania. Są to pieniądze ze Stowarzyszeń lub gmin. W następnym roku będzie już 15% dofinansowania i my planujemy, by było to po 5% z powiatu, gmin i Stowarzyszeń.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o przybliżenie informacji na temat pisma SON „Razem” w Czarnej Białostockiej.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Jest to Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i dotyczy finansowania WTZ w roku następnym.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie tematu dotyczącego zamiaru budowy domu przeznaczonego dzieciom opuszczającym placówkę.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Ten temat nie był jeszcze omawiany na Komisjach, dlatego, że temat ten jest w trakcie korespondencji. Pani Dyrektor DD w Krasnem ma rachunek dochodów własnych, na który wpłynęły niewielkie kwoty. Są też szanse, że mogą być jakieś podobne kwoty od Polonii. Można sądzić, że będą to pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pani Dyrektor ma koncepcję taką, żeby ewentualnie wybudować dom, w którym będzie usamodzielniana młodzież, natomiast my prosimy o opracowanie całościowej wizji, dlatego, że działalność placówek jest prowadzona w oparciu o konkretne przepisy. Jeżeli jest to Dom Dziecka, to my wiemy, jak tych przepisach się poruszać. Jeżeli wybudujemy dom, w którym będą dzieci to będą z tym związane koszty i naszym zdaniem w tej chwili nie ma podstaw prawnych do tego, byśmy to zadanie jako powiat finansowali. Jesteśmy w trakcie rozpoznania tematu, a to był sygnał, że taka sprawa się pojawiła.”
Kolejne pytanie Radnego Pana Ryszarda Antoniego Berensztejna dotyczyło wysokości Nagrody Starosty Białostockiego nauczycielom szkół i placówek oświatowych.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż taka nagroda jest ustalona na poziomie 2.000zł brutto. Do dyspozycji jest około 12.000zł, czyli na przyznanie 6 nagród.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o podanie informacji nt. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora ZS w Czarnej Białostockiej.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Pani Matląg startowała w konkursie i go wygrała. Tam jest konkurs dwuetapowy: najpierw zostaje się kandydatem na stanowisko, a w ciągu 2 tygodni Kuratorium Oświaty może wnieść zastrzeżenie, bądź nie. Kuratorium zastrzeżenia nie wniosło, co oznacza, że pani Matląg jest Dyrektorem Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej na kolejną kadencję.”
Odnośnie naboru uczniów do klas pierwszych, Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o podanie informacji, jak to się przedstawia w naszych placówkach.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Generalnie jest niż demograficzny i jest sytuacja taka, że  tych szkołach, z których my nabieramy uczniów jest mniej tych uczniów, natomiast ogólnie można powiedzieć tak, że w LO w Łapach tych uczniów mamy więcej niż w roku poprzednim, natomiast w pozostałych szkołach jest na poziomie porównywalnym bądź mniejszym. Tu stosunkowo duże problemy w naborze ma ZS w Czarnej Białostockiej i CE w Supraślu”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn nawiązując do poprzedniego pytania stwierdził, iż zapoznał się z koncepcją „inkubatora przedsiębiorczości” w ZS w Czarnej Białostockiej, zapytał, na czym to miałoby polegać.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Temat jest jakby szerszy i myślę, że on byłby przedstawiony na Komisji. W tej chwili jest możliwość pozyskania na to środków, natomiast zastanawiamy się nad całościową wizją funkcjonowania i proponuję, byśmy ten temat przedyskutowali na Komisji Infrastruktury Technicznej”.
W kwestii podpisania umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał, czego to dotyczy.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Ten temat był omawiany. Akceptacja Wysokiej Rady była, a teraz w ślad za tym idą stosowne porozumienia, ponieważ ze względu na procedury policyjne środki są przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji. Jest to związane z zakupem samochodów terenowych. Od nas było na ten cel 80.000zł i w tej chwili przetargi są rozstrzygnięte. Tam były jeszcze pieniądze rzędu 20.000zł i to było związane ze sprzętem i 3.000zł na doroczny konkurs na najlepszego dzielnicowego”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o podanie informacji dotyczącej zawarcia aneksu z Wytwórnią Papierów Wartościowych.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Wytwórnia Papierów Wartościowych robi dokumenty samochodowe typu karta pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy. Jest jedynym monopolistą na rynku i co jakiś czas podpisujemy takie aneksy”.
Radna Pani Bożena Nienałtowska poprosiła o wyjaśnienia dotyczące podpisania umowy z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie przekazania Gminie realizacji zadania: „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Księżyno – Juraszki”.
Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski oraz Pani Barbara Grabowska – Członek Zarządu Powiatu. Sprawa dotyczy poszerzenia drogi Księżyno do Kolonii Koplany, ale nazwa drogi jest Księżyno – Juraszki.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał, jak wygląda sprawa partycypacji w kosztach dokumentacji, jeśli chodzi o drogi na Gminie Łapy.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Dotyczy to odpowiedzi na wystąpienie Burmistrza Łap w sprawie opracowania dokumentacji na przebudowę ulicy Sokołowskiej, drogi do Wólki Waniewskiej i drogi Płonka Matyski – Płonka Kozły. Odpowiedź jest w tym kierunku, że w roku 2009 będziemy budować nowy plan finansowo-budżetowy i będziemy pamiętać o tej sprawie, przy założeniu, że finansowanie będzie 50:50”.
Kolejne pytanie Radnego Pana Wojciecha Bukłaha dotyczyło finansowania remontu drogi w Płonce Kościelnej .
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Jeśli chodzi o Płonkę to układ finansowy jest taki: 50% finansowania pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, 25% z powiatu i 25% z Gminy.”
Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o wyjasnienie, czego dotyczy zbycie nieruchomości przy ul. Granicznej w Łapach.
Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego: „Przy ul. Granicznej znajdują się posesje prywatne i tam dosłownie chodzi o kilka arów. Osoby prywatne zwróciły się z prośbą o sprzedaż z pasa drogowego po kilka metrów dla prywatnych osób na poszerzenie posesji”.
Kolejne pytanie Radnego Pana Wojciecha Bukłaha dotyczyło podania bieżących informacji, jeżeli chodzi o przeniesienie filii PODGiK i PUP do budynku internatu w Łapach.
Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił: „Generalnie jest to tak, że w tej chwili została wypracowana koncepcja, która sprowadza się do tego, żeby w tej chwili dostosować na potrzeby filii te pomieszczenia, w których dotychczas była kotłownia i skład opału. One mają na części wystarczającą wysokość, na pozostałej części trzeba będzie skuć posadzkę i obniżyć wylewając nową. Są robione odkrywki i są potwierdzenia, że można to zrobić. Pan Jastrzębski uzgodnił założenia co do koncepcji. Generalnie ma być archiwum i pomieszczenia dla geodetów. Wymaga to położenia nowej instalacji, otynkowania, wstawienia nowych okien, wykonania ogrzewania, którego obecnie tam nie ma i mielibyśmy wówczas ok. 160 m2 do dyspozycji. Koszty są szacowane w ten sposób, że remont kosztowałby ok. 2.000zł/m2, ale ostateczne kwoty byłyby znane po przetargach i to powoduje, że jeszcze należy przewidzieć do wydania ok. 300-400.000zł. Jesteśmy na etapie procedur, w tej chwili jesteśmy na etapie zlecania dokumentacji.
Kolejne pytanie Radnego Pana Wojciecha Bukłaha dotyczyło prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pani Mirosława Dudar wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne byliśmy zobligowani do końca 2005 roku założyć ewidencję budynków na terenach miast. Tak się stało, że w tym roku podpisaliśmy ostatnie umowy na realizację modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków. Termin zakończenia tych prac to jest I kwartał roku 2009. Do końca roku 2010 musimy założyć ewidencję budynków na terenach wiejskich. Jest to związane z założeniem Katastru, gdyż ewidencja gruntów docelowo zostanie przekształcona w kataster. W tej chwili w opracowaniu jest 5 jednostek ewidencyjnych: Suraż, Łapy, Czarna Białostocka, Zabłudów i Tykocin”.
Innych pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
                Rada Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami.
 
Ad 4
                Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.
                Informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku zreferowała Wysokiej Radzie Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.
         „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado obowiązek przedłożenia Wysokiej Radzie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku wynika z art. 198 ustawy o finansach publicznych, dlatego też w dniu 28 sierpnia br. Zarząd Powiatu przyjął ww. informację uchwałą i przekazał Wysokiej Radzie, jak też Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku przedstawia się ono następująco. Wykonane dochody budżetu zamknęły się kwotą 36.074.172,32 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego, oczywiście planu dochodów po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca br. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu po stronie wydatków, to na dzień 30 czerwca br. wydatkowano z budżetu łącznie kwotę 30.198.360,39zł. Procent wykonania w stosunku do planu rocznego wynosi 39,92%. W trakcie roku niemal na każdej Sesji RPB budżet powiatu po stronie planowanych dochodów, jak też planowanych wydatków był zmieniany, a dokładnie był podwyższany. Jeśli chodzi o zmiany planu dochodów w trakcie bieżącego półrocza, to w trakcie dokonywanych zmian plan dochodów zwiększył się o niemal 5 mln zł, a plan wydatków w tym czasie został zwiększony o kwotę 6.654.679zł. Ta różnica pomiędzy zwiększeniem planu dochodów z planem wydatków jest pokryta z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego. W I półroczu 2008 roku nie zachodziła potrzeba zaciągania jakichkolwiek kredytów na finansowanie wydatków publicznych. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w zał. nr 1 i tak z analizy tego załącznika wynika, że w stosunku do upływu czasu kalendarzowego, który za I półrocze wynosi 50%, to wykonanie planu dochodów poniżej 50% planu rocznego występuje w pozycjach dotacje i pomoc finansowa gmin na współfinansowanie dróg publicznych. W tym przypadku nie występuje zagrożenie, bo zarówno dotacje z budżetu państwa uruchamiane są kasowo i przekazywane na rachunek budżetu w miarę występowania zobowiązań i konieczności realizowania tych zobowiązań i stąd nie jest to równe 50% i tak samo, jeśli chodzi o udzielenie pomocy finansowej, czyli współfinansowanie budowy dróg powiatowych przez gminy następuje przekazanie środków na 14 dni przed terminem zapłaty faktury. Ponieważ, jak wynika z zał. nr 3, w którym przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu inwestycji za I półrocze 2008 roku, to w tym półroczu rwały procedury przygotowawcze, rozstrzygające przetargi, zawieranie umów, natomiast efekty rzeczowe i finansowe, polegające na płatności faktur przesuwają się na II półrocze i dopiero w II półroczu 2008 roku dopiero ta pomoc finansowa będzie udzielona. Analizując każdą z pozycji dochodów można będzie stwierdzić, że nie występuje zagrożenie w II półroczu, że dochody mogą być niewykonane. Dochody budżetu będą wykonane stosownie do tego planu. Powiem więcej, jest prawie właściwie pewne, że zarówno plan dochodów i wykonanie tychże dochodów będzie większe od planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku. Dowodem na to jest chociażby na dzisiejszej sesji [przedstawiony projekt uchwały Rady o dokonanie zmian w budżecie podwyższający po raz kolejny plan dochodów o kwotę niemal 1.600.000zł. Tak więc po zmianie, która nastąpi na dzisiejszej Sesji, to na dzień dzisiejszy w stosunku do pierwotnego planu, czyli w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2007 roku plan dochodów będzie większy o prawie 7,5 mln zł, a plan wydatków o kwotę 9.280.000zł. Zagrożenia wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów, jak też i po stronie wydatków mimo niskiego zaawansowania na chwilę obecną wydatków na wydatki majątkowe nie przewiduje się i prognoza na II półrocze jest dobra. Całość i szczegółowo wykonanie budżetu została przedstawiona w przekazanym Państwu sprawozdaniu. Sprawozdanie szczegółowo było referowane na wszystkich posiedzeniach Komisji, stąd oszczędzając Państwa czas pozwolę sobie zakończyć referowanie wykonania budżetu prosząc o ewentualne pytania, na które z przyjemnością spróbuję Państwu odpowiedzieć.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda stwierdził, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.
Komisja Budżetu i Finansów, zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2007 roku i wydała pozytywną opinię w tej sprawie o czym poinformował zebranych Przewodniczący Komisji – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do przedmiotowej informacji, o czym poinformował Wysoką Radę Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych, iż przedmiotem obrad Komisji także była informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku, po wysłuchaniu której Komisja wydała pozytywną opinię w tej sprawie.
Również Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do przedmiotowej informacji, o czym poinformował Wysoką Radę Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny poinformowała zebranych, iż przedmiotem obrad Komisji także była informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku, po wysłuchaniu której Komisja wydała pozytywną opinię w tej sprawie.
Uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację o wykonaniu budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.
 
Ad 5
Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału za okres od 1 stycznia 2008 roku do 20 czerwca 2008 roku /zał. nr 6/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szczegółową informację nt. działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zawarłam w pisemnej informacji przesłanej Państwu wraz z materiałami na Sesję. Obecnie zwrócę uwagę na najważniejsze kwestie tej działalności. Zadania przypisywane starostom do realizacji ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą o gospodarce nieruchomościami z roku na rok wzrastają, jednakże Wydział od roku 2001 pracuje w niezmienionym składzie. Są to 22 osoby na pełnym etacie i 3 osoby na części etatu. W odniesieniu do spraw personalnych kilku pracowników odeszło z pracy w wydziale, ale na ich miejsce zostali zatrudnienie nowi. Pracownicy Wydziału na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, kończąc studia, bądź też uczestnicząc w szkoleniach i seminariach. Wykładnią pracy wydziały są pozytywne wyniki przeprowadzanych kontroli przez organy nadrzędne oraz fakt, że wydawane decyzje tylko w sporadycznych przypadkach są weryfikowane przez inne organy w instancyjnym toku kontroli. Praca Wydziału jest dość trudna. Powodują to dość niespójne przepisy prawa, zmienna linia orzecznictwa oraz częstsze orzeczenia wydawane przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności przepisów poszczególnych ustaw z Konstytucją. Szczególnie to dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami.”
Radny Pan Wojciech Bukłaha prosząc o głos przypomniał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado swego czasu Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik tegoż Wydziału zgłaszał problem dotyczący polityki kadrowej. Mówił o tym, że były problemy z pozyskaniem fachowców i utrzymaniem kadr w związku z niskim uposażeniem”.
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała zebranych: „W tej chwili mamy dwa vacaty, które zostały zrekompensowane pracownikami wykonującymi te zadania w ramach stażu i są to 3 osoby. Oprócz tego są 2 osoby na tzw. pracach interwencyjnych. Z dotychczasowych wyników pracy Wydziału wynika, że radzimy sobie z problemem”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał: „Wiadomo jest, że Wydział Geodezji korzysta z pomieszczeń Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdujących się w budynku przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku. Chciałby się dowiedzieć, jaki jest koszt najmu”.
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości stwierdziła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado umowa jest zawarta bezterminowo i koszt miesięczny 3.634,99zł, w tym jest dozór, który kosztuje 1.458zł i koszt mediów”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjęła do wiadomości.
 
Ad 6
Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 
Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Naczelnik Wydziału Architektury przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku /zał. nr 7/.
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado składam Państwu sprawozdanie z działalności Wydziału za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku.  Struktura Wydziału ujęta w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawia się następująco: Naczelnik, Zastępca Naczelnika, pracownicy Wydziału liczbie 11 osób.
Zadania Wydziału Architektury to między innymi: działalność decyzyjna z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, w tym: - udzielanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy - w odniesieniu do obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego, wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydanie decyzji o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub lokalu dla wykonania robót budowlanych, wydawanie decyzji o lokalizacji drogi w zakresie dróg powiatowych i gminnych (spec ustawa); wydawanie zaświadczeń, wynikających z przepisów: o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku, o dodatkach mieszkaniowych; wydawanie dzienników budów; przygotowywanie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących: sporządzanych przez gminy projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy przedkładanych przez gminy- Uzgodnienia dokonywane są w formie postanowień. W Wydziale Architektury zatrudnionych jest, w chwili obecnej, 14 osób, wszystkie z wyższym wykształceniem. Pozwolenia na budowę wydaje 8 osób, w tym 2 zatrudnione czasowo na zastępstwa. Wydział Architektury w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia br. wydał 1485 decyzji, w tym: pozwolenie na budowę :wniosków o pozwolenie na budowę – 1432 (o 71 więcej niż w identycznym okresie roku ubiegłego); wydano decyzji o pozwoleniu na budowę – 1261 (o 120 więcej niż w identycznym okresie roku ubiegłego), w tym z wniosków z 2007r – 128;  umorzono postępowanie – 74;odmowa udzielenia pozwolenia na budowę – 6;pozostawiono bez rozpatrzenia – 6;przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – wnioski – 98, decyzji – 90;uchylenie decyzji o pozwoleniu – 24;decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi – 6.Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale wynosi na dzień dzisiejszy ponad 1,5 miesiąca /ustawowo na wydanie pozwolenia na budowę Wydział ma 65 dni/.Jeśli chodzi o zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, to w roku bieżącym przyjętych zostało 1291 zgłoszeń takich robót. Przyjęte wnioski zgłoszenia – 1291, w tym: sprzeciw w formie decyzji – 21.Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części - wnioski o zmianę sposobu użytkowania objęte obowiązkiem zgłoszenia – 26 zgłoszeń, w 3 przypadku organ wydał decyzję o sprzeciwie.Realizacja innych zadań Wydziału niż wydawanie decyzji to:zaświadczenia o samodzielności lokali – 190, zaświadczenia w sprawach dodatków mieszkaniowych – 23, odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:wniosków – 72, załatwione 61. W omawianym okresie wydano i ostemplowano dzienniki budów w ilości – 590 sztuk.”
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjęła do wiadomości.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi /zał. nr 8/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado niniejszy projekt uchwały dotyczy sprawy związanej z powierzeniem Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Podjęcie tej uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia Zarządowi Powiatu z Burmistrzem Łap. Sprawa wynika z wcześniejszych ustaleń podejmowanych pomiędzy Burmistrzem a Panem Starostą przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego, jak również Dyrekcji PZD w Białymstoku. Stosowną uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego praw i obowiązków zarządcy oraz zarządu dróg powiatowych, o których tu moa położonych na terenie Gminy Łapy Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę z dnia 4 sierpnia 2008 roku. Jest to dążenie do wspólnego celu z korzyścią dla Powiatu Białostockiego”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, o czym poinformował Wysoką Radę Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/215/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi /zał. nr 8/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego w Surażu.
Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego w Surażu /zał. nr 9/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sprawa dokonania darowizny ma swój początek w wystąpieniu Burmistrza Suraża do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie kostki kamiennej na cel publiczny, tj. na rewitalizację rynku w miejscowości Suraż. Kostka kamienna pochodzi z rozbiórki jezdni aktualnie remontowanego mostu przez rzekę Lizę w miejscowości Suraż. Kostki kamiennej jest około 30t i wartość rynkowa tej kostki to około 9.000zł. Tej kostki PZD nie ma jak zagospodarować i przychylając się do tej prośby, niezbędne jest uzyskanie od Rady Powiatu zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu stosownego porozumienia”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego w Surażu, o czym poinformował Wysoką Radę Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan.
Przed podjęciem uchwały Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyraził swoją wątpliwość dotyczącą tytułu uchwały. W tej kwestii poprosił o wyjaśnienia Panią Sekretarz.
Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego stwierdziła, iż rzeczywiście nastąpiła omyłka. W tytule uchwały winno być „na rzecz Gminy Suraż”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/216/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Suraż /zał. nr 10/.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok. 
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok / zał. nr 11/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów a dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miast z dniem 1 stycznia w obszar miasta Białystok weszły grunty obrębów ewidencyjnych Dojlidy Górne, Zagórki oraz część obrębu ewidencyjnego Halickie. W obszarze tym znalazły się drogi będące drogami powiatowymi i są to działki ewidencyjne o nr 404, 197/19, 417, 613/1, 426/3, 85/1. Stanowią one obszar około 4ha. Przekazanie tego mienia następuje jakby z mocy prawa. Kwestię tę rozstrzyga art.44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, gdzie przepis pkt 2 stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje poprzez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w trybie, o którym mowa w art. 4 Prezesa Rady Ministrów przez podjęcie na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej decyzji, bądź też w drodze porozumienia. Z tego, co mi wiadomo spór co do przejęcia należącego do Gminy Białystok został rozstrzygnięty decyzją Prezesa Rady Ministrów, gdyż organy te nie potrafiły się dogadać co do przekazania, więc sprawę tę załatwiła decyzja Prezesa RM, gdzie w trybie art. 44 ustawy o samorządzie  powiatowym mienie zostało przekazane nieodpłatnie. W kwestii tej ustaliło się także już orzecznictwo. Sprawa taka podobna była rozstrzygana i jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pod nr 197600569”.
Starosta Powiatu Białostockiego w swojej wypowiedzi nawiązał do posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej, która zajmowała się powyższym projektem uchwały. „Na posiedzeniu Komisji pojawiły się wątpliwości. Ponieważ jednocześnie część naszego majątku powiatowego jest zajmowana na drogi krajowe i z tego tytułu otrzymujemy odszkodowanie i przez analogię była sugestia, czy takiego mechanizmu nie da się zastosować, żeby jakieś pieniądze próbować pozyskać od miasta. Były sugestie też takie, żeby rozważyć, czy by nie zdjąć tego punktu z porządku obrad. Właściwie w tej chwili sytuacja jest taka, że jeżeli Radni są przekonani, żeby podejmować taką uchwałę, to możemy głosować, a jeżeli nie to możemy ją przenieść na następną Sesję i w międzyczasie wyjaśniać te wątpliwości”.
Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan odczytał zebranym wniosek Komisji w tej sprawie: „Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje do Zarządu o zdjęcie z porządku obrad XXII Sesji RPB punktu w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok”, z uwagi na zbyt małą wiedzę dotyczącą tej sprawy.”  Wniosek przyjęto przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz dodał: „Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej odbyło się dnia 16 września 2008 roku. Tej sprawie Zarząd się jeszcze nie spotykał, wobec czego zasadne staje się zdjęcie tego punktu z porządku obrad i jeszcze nad tą sprawą popracować. Na kolejną Sesję zostanie przygotowany projekt uchwały wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami co do wątpliwości zgłoszonych na Komisjach.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż można to potraktować jako wniosek formalny, wobec czego przystąpił do jego przegłosowania.
Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, pozytywnie za odłożeniem głosowania w tej sprawie do kolejnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego, jednocześnie przekazując tą sprawę ponownie do Zarządu Powiatu Białostockiego oraz do pracy w merytorycznych Komisjach Rady.
 
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. 
Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych /zał. nr 12/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Gmina Dobrzyniewo Duże w miejscowości Leńce wykonała roboty związane z odwodnieniem. Jednocześnie Powiat Białostocki wykonał roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, jak również z samą jezdnią na odcinku przejścia przez miejscowość Leńce. Aby można było przyjąć od Gminy Dobrzyniewo nakłady inwestycyjne potrzebne jest podpisanie porozumienia, a z kolei by można było podpisać porozumienie najpierw trzeba powierzyć Gminie prowadzenie tego zadania na podstawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego. Jest to taka formalność.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Komisja Infrastruktury Technicznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, o czym poinformował Wysoką Radę Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/217/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych /zał. nr 13/.
 
 
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /zał. nr 14/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chodzi o powierzchnię wynoszącą 18,94m2, która ma być wykorzystywana  do realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia i znajduje się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 stanowiącej własność powiatu. Proponuje się przedłużenie umowy najmu do dnia 1 grudnia 2009 roku”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado były na Komisji Infrastruktury pytania m. in. dotyczące opłat czynszowych z najmu, z przetargu z umów, bo tam są różne umowy i chodzi o ceny. Czy Pani dzisiaj mogłaby odpowiedzieć na to pytanie. Ja osobiście zadałem też pytanie o formę tych umów, które tam są”.
Pani Mirosława Dudar – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła: „Mam przygotowany wykaz lokali, które znajdują się w budynku przy ul. Słonimskiej i są przedmiotem najmu, dzierżawy, bądź użyczenia, jak również wykazane są tu kwoty czynszowe i podnajmowana powierzchnia oraz czas trwania umów” /zał. nr 15/.
Kopia powyższego materiału została przekazana zainteresowanym tym tematem Radnym.
Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury Technicznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, o czym poinformował Wysoką Radę Wiceprzewodniczący – Pan Antoni Bogdan.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/218/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /zał. nr 16/.
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok. 
               Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok /zał. 17/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu od lipca br. utworzył gospodarstwo pomocnicze, w skład którego między innymi wchodzi internat. W tej chwili, aby przekazać środki finansowe na funkcjonowanie internatu można tego dokonać tylko przez przekazanie dotacji przedmiotowej. W związku z tym przedłożony został Państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego. Stawka tej dotacji została określona na podstawie bonu oświatowego, ustalonego na bieżący rok na 1 wychowanka internatu i w br. bon oświatowy wynosi 5.827zł, w związku z tym miesięczna stawka dotacji wynosi 485,60zł i tak też to zostało zapisane w uchwale”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
 Również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/219/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok /zał. nr 18/.
 
Ad 13, 14
Podjęcie uchwał:
· w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach,
· w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 
                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekty uchwał w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach oraz w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej / zał. nr 19, 20/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pozwolicie Państwo, że ustosunkuję się zarówno do projektu uchwały w sprawie  przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach oraz do projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, gdyż te dwie uchwały są bardzo związane ze sobą. W roku ubiegłym, w listopadzie na Sesji Rady Powiatu podjęliście Państwo uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, jako uchwałę intencyjną. Zgodnie z tą uchwałą zostały podjęte działania w celu pozyskania środków na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, jako realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, czyli w całości finansowanego z budżetu Państwa. Tak, jak w roku ubiegłym było powiedziane, nie ma możliwości utrzymania Domu Pomocy Społecznej – Filii w Łaźniach, gdyż nie jesteśmy w stanie osiągnąć tam standardów, jak i też nakłady musiałyby być bardzo wysokie w stosunku do późniejszych efektów. W związku z powyższym decyzją Wojewody zostały przyznane środki na częściową realizację tego zadania – 607.000zł, które już wprowadzono do budżetu powiatu na poprzedniej Sesji RPB. W ramach tej kwoty 27.000zł jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ośrodka i zgodnie z decyzją Wojewody ten ośrodek powinien rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 grudnia 2008 roku. Już ogłoszono przetarg w kierunku wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi adaptację budynku. Jeżeli ma rozpocząć funkcjonowanie Ośrodek Wsparcia , więc konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach. Obecnie jest to Dom Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych, a filia w Łaźniach dla osób przewlekle somatycznie chorych.  Globalnie zmniejszy się liczba miejsc o 35 i w wyniku przekształcenia pozostanie to Dom Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc. Każde przekształcenie domu pomocy społecznej wymaga zgody Wojewody. Z takim wnioskiem Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił do Wojewody i decyzję w tej sprawie otrzymaliśmy dnia 15 września 2008 roku. Jest to decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 12 września 2008 roku, w której to określono, że z dniem 1 stycznia 2009 roku Wojewoda Podlaski udziela warunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jałówce przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc. W tej uchwale jest założone, że likwidacja filii nastąpi z końcem roku, gdyż nie uda się w krótszym okresie zaproponować mieszkańcom, aby się zgodzili na przeniesienie do innych domów pomocy społecznej. W związku z tym, że Ośrodek Wsparcia będzie funkcjonował na razie w obecnym budynku administracyjnym, pozwoli to na pogodzenie funkcjonowania przez 1 miesiąc dwóch jednostek, dlatego, że w tym ostatnim okresie będzie zapewne nieduża liczba pensjonariuszy.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wyjaśnienie, co to znaczy udzielenie warunkowej zgody.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Dom Pomocy Społecznej w Jałówce nadal nie będzie osiągał standardów świadczonych usług i warunkowe prowadzenie domu pomocy społecznej jest możliwe do końca 2010 roku. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce może ubiegać się o stałe zezwolenie na prowadzenie placówki, jeżeli jeszcze zmniejszy liczbę miejsc z 85 na 80, jak też istnieje kwestia dodatkowego zatrudnienia. Obecna decyzja Wojewody na prowadzenie DPS w Jałówce z Filią w Łaźniach jest warunkowa, w związku z tym ta kolejna też musi być warunkowa. W następnym roku jest konieczność wystąpienia o stałe zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, gdyż zgodnie z przepisami ustawy od dnia 1 stycznia 2009 roku, jeżeli dom pomocy społecznej nie osiąga standardów, gminy nie mogą do tych placówek kierować pensjonariuszy. W związku z tym, że kilkunastu pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi, obecnie przebywających w Filii w Łaźniach zostanie przeniesionych do Jałówki i trzeba będzie zmniejszyć liczbę miejsc, w związku z tym możemy sobie pozwolić na późniejsze wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie domu niż z dniem 1 stycznia”.
Radny Pan Jan Kaczmarek wyraził swoją wątpliwość dotyczącą zredagowania § 2ust.1 projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Proszę Państwa, taki jest zapis w ustawie o pomocy społecznej, że może być specjalistyczna usługa opiekuńcza lub posiłek, a czasami może być jedno i drugie. Ponadto w tej sprawie nie ma jeszcze rozporządzenia, czyli przepisów wykonawczych w zakresie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie ma więc przepisów wykonawczych, ale są ośrodki, jest możliwość powołania i funkcjonowania takich ośrodków”.
Pytań i uwag do projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianych projektów uchwał.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywne opinie do obu omawianych projektów uchwał Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca stwierdziła, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach oraz projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził przeprowadzenie odrębnego głosowania dla tych dwóch uchwał.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/220/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach /zał. nr 21/
 
oraz
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/221/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej /zał. nr 22/.
 
 
Ad 15, 16
                Podjęcie uchwał:
· w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015,
· w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013. 
                Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński zreferował zebranym łącznie dwie uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 / zał. nr 23, 24/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym się odnieść do dwóch projektów uchwał. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że w punkcie dotyczącym Planu Rozwoju Lokalnego powinny być lata programowania 2007-2013. Zmiany dotyczą naszego projektu drogowego, który został złożony do RPO. W związku z niejasnościami na początku konkursu, Urząd Marszałkowski wyszedł z założenia, że kanalizacja deszczowa to nie to samo, co odwodnienie, w związku z tym kanalizacja deszczowa jako taka, chociaż jest częścią składową drogi to nie może być finansowana z RPO w tym działaniu, w związku z tym w trzech odcinkach drogowych musimy zrobić kanalizację deszczową z własnych środków pół na pół z gminami. Nie może to być kosztem kwalifikowalnym do refundacji. Biorąc to pod uwagę dokonujemy zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w Planie Rozwoju Lokalnego, w budżecie Powiatu Białostockiego oraz będziemy dokonywać zmian we wniosku o dofinansowanie i w studium wykonalności. Chodzi o przesunięcie tych kosztów w koszty niekwalifikowalne, czyli realizowane z własnych środków”.
Pytań i uwag do projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianych projektów uchwał.
Wiceprzewodniczący Komisji – Pan Antoni Bogdan stwierdził, iż Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 oraz jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007 – 2013.
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywne opinie do obu omawianych projektów uchwał Rady, o czym poinformował zebranych Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził przeprowadzenie odrębnego głosowania dla tych dwóch uchwał.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/222/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 /zał. nr 25/.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXII/223/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013 /zał. nr 26/.
 
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok /zał. nr 27/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kolejna zmiana w budżecie polega na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o tę samą kwotę, a konkretnie chodzi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.578.006 zł, jak też i zwiększenie planu wydatków o tę kwotę. W zwiększeniu planu dochodów, jeśli chodzi o podział na dochody majątkowe i dochody bieżące, to w kwocie 1.578.006 zł dochody majątkowe wynoszą 329.767zł. Pozostała kwota, czyli 1.248.239 zł są to dochody bieżące. W proponowanych zmianach, jeśli chodzi o wydatki budżetu jest odwrotnie, a mianowicie proponuje się, ażeby kwotę zwiększenia planu wydatków o 1.578.006 zł przeznaczyć na zwiększenie o 1.087.644zł wydatków majątkowych, a jedynie tę różnicę przeznaczyć na zwiększenie wydatków bieżących. Tym samym, przy kolejnych zmianach w budżecie, podnosi się wskaźnik wydatków majątkowych, czyli głównie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem i po tych zmianach wskaźnik wzrośnie do 18%, co w porównaniu do powiatów ziemskich daje wskaźnik znacznie wyższy niż średnia dla powiatów ziemskich. Generalnie, jeśli chodzi o zwiększenie dochodów budżetowych to dodatkowe środki pochodzą z przyznanych dotacji, ze zwiększonej subwencji oświatowej, jak też i wpłaconych już do budżetu odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg krajowych i wojewódzkich. PO stronie wydatków kwoty dotacji celowych przyznane dla działu oświata i wychowanie, jak też działalność usługowa, a więc dla nadzoru budowlanego zapisane są zgodnie z ich przeznaczeniem celowym. Również większa się plan dochodów i wydatków o kolejne 300.000zł pomocy udzielonej przy budowie dróg powiatowych przez Gminę Michałowo – 180.000zł i Gminę Gródek – 120.000zł i zgodnie z zasadą drugie tyle dokłada się do tych zadań po stronie wydatków z dochodów własnych powiatu. Ponieważ w szczegółach było to omawiane na Komisjach, ja pozwolę zakończyć na tym ogólne wprowadzenie i jeżeli są pytania, jestem do Państwa dyspozycji”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poinformował zebranych: „Szanowni Państwo, na Komisji Infrastruktury Technicznej stawiałem wniosek odnośnie możliwości zakupu samochodu dla szpitala w Łapach. Chciałbym zapytać, czy Zarząd debatował w tej sprawie”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż od dnia 16 września 2008 roku Zarząd nie spotykał się jeszcze, ale będzie pracował nad tym w terminie późniejszym.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn stwierdził: „Szanowni Państwo, taki wniosek na Komisji Infrastruktury złożyłem, ponieważ rozpadający się samochód w szpitalu w Łapach prawdopodobnie już nie nadaje się nawet do naprawy, ale rzecz jest inna. Z informacji, jaką uzyskałem, koszty dowodu pacjentów do dializy w szpitalu w Łapach to jest koszt ok. 120.000zł rocznie. Szpital wypłaca środki finansowe innym podmiotom, które dowożą pacjentów na dializy. W projekcie budżetu był przewidziany zakup z 50% dofinansowaniem z PFRON i budżetu powiatu. Ponieważ z PFRON nie uzyskaliśmy dofinansowania to samochód wypadł z planów, a tymczasem są w budżecie zaplanowane zakupy samochodów np. dla PZD w Białymstoku. Z tego, co wiem to już jeden został zakupiony Astra Classic za kwotę 59.000zł. W ogóle jest 244.000zł na zakup samochodów dla PZD. W dalszym ciągu więc podtrzymuję swój wniosek i uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, ażeby odciążyć szpital w Łapachod kosztów, które ponosi, by nie przynosił strat, a zakup takiego samochodu spowoduje, że w zyskach szpitala stanowić on będzie wynik dodatni. Dlatego w dalszym ciągu wnoszę o to, aby takiego zakupu dla szpitala w Łapach dokonać”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski rozwinął ten temat: „Uwaga do Zarządu, jak będzie nad tym tematem pracował jest taka, ponieważ może nie wszyscy o tym wiedzą, ale kilka miesięcy pojawiło się zarządzenie Wojewody, w którym jednoznacznie stwierdzono, że tzw. karetki systemu, czyli karetka reanimacyjna wypadkowa i ta, w której jeżdżą ratownicy ma prawo dowieźć pacjenta tylko i wyłącznie do SOR, a w przypadku Łap jest to izba przyjęć. Każdy następny przewóz, który zostanie wykonany musi być inna karetka wezwana, bo ta dalej nikogo nigdzie nie powiezie. Na temat słuszności zarządzenia można by dyskutować, ale to nie jest nasza rola, natomiast wydaje mi się, że trzeba przeanalizować koszty tzn. jaki będzie stosunek kosztów tego samochodu, do kosztów samochodu z noszami, który będzie pełnił funkcję karetki transportowej. W tej chwili dzieją się straszne rzeczy. Polega to na tym, że pacjent jest pozostawiony na Izbie przyjęć i ma być następna karetka wezwana i płaci się ta ten przewóz już z funduszu szpitala. Jest to coś, co należy rozważyć, ponieważ problem będzie duży, gdy w tym roku i następnym podliczy się koszty przewozu, jakie szpitale wypłacą, to myślę, że będzie to wielki problem”.
Radna Pani Sylwia Rząca uściślając wypowiedzi przedmówców stwierdziła: „Karetki muszą funkcjonować i funkcjonują. Ja nie mówię o przewozach pacjentów leżących, którzy wymagają przewiezienia do innych placówek specjalistycznych. Tu jest problem zupełnie inny, bo chodzi o to, że samochód, który jest obecnie na usługach szpitala, który dowozi pacjentów na stację dializ z terenu Gminy Łapy, ma swojego kierowcę, on przywozi pacjentów i jest nadal wykorzystywany. Nie stoi kierowca i czeka po 10h na pacjenta, chodzi o to, że pacjenci przywożenie z terenu Gminy Bielsk Podlaski zostają przywożeni przez karetkę pogotowia, która stoi pod szpitalem czasami 10h i koszt pracy godziny kierowcy wynosi 23zł, w tym 1,60zł za 1 km przejechany. Miesięcznie, sprawdzaliśmy wczoraj z księgową faktury, 10.000zł miesięcznie zostaje odprowadzane z budżetu szpitala dla pogotowia za przywóz pacjentów – nie chorych obłożnie, ale chorych którzy są dowożeni na dializy. Z tego, co się wczoraj zorientowałam, gdyby było dofinansowanie z PFRON, taki samochód musiałby spełniać pewne warunki, natomiast jeżeli byłby zakupywany samochód do przewozu pacjentów przywożonych na stację dializ, mógłby to być zwykły bus. Nie musiałby spełniać żadnych wymagań typu nosze. Pamiętać więc trzeba, że roczny koszt przewozu pacjentów z terenu Gminy Bielska Podlaskiego na stację dializ to 120.000zł, więc uważam, że zasadne byłoby posiadanie drugiego samochodu z własnym kierowcą i wówczas koszty stacji dializ zmniejszyłyby się znacznie. Zresztą ten samochód służyłby potrzebom szpitala do innych celów.”
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski dodał ponadto: „Szanowni Państwo, jest jeszcze kolejna sprawa, o której mało kto wie, dzisiaj każdy szpital ma obowiązek odwieźć pacjenta do domu, jeśli sobie tego życzy. I to są olbrzymie problemy, co prawda nie każdy żąda odwiezienia, ale w miarę upływu czasu tych przypadków może być coraz więcej, a to są także dodatkowe koszty dla szpitala. To ustawowo się należy, a te koszty transportu niszczą szpitale pod względem finansowym”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, zabierając głos w dyskusji wyjaśniła status prawny środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na wkład własny przy zakupie środka transportu dla szpitala w Łapach.
Od samego początku roku 2008 szpital ma zagwarantowane w budżecie powiatu 250.000zł na zakup sprzętu. Z tego absolutnie się Zarząd nie wycofuje i nikt nie koryguje i proszę zauważyć, że w zał. nr 3 zakup tego samochodu nie został skreślony, więc ja nie bardzo rozumiem o co chodzi, bo to zadanie jest nadal zapisane  i sprawa jest nadal otwarta. Różnica w zakupie dla PZD i dla szpitala polega na tym, że o ile istnieje możliwość realna uzyskania dofinansowania w wysokości 50% z PFRON przy zakupie samochodu dla szpitala, o tyle takiego dofinansowania nie będzie miał żaden samochód dla PZD. Tutaj trzeba w 100% na ten cel przeznaczyć środki własne. To, o czym jest mowa w sprawozdaniu i o czym informowałam Państwa to jedynie to, że mimo naszego wniosku o dofinansowanie złożonego dla szpitala w tym roku dofinansowanie z PFRON nie mogło nastąpić z powodu wyczerpania środków, co nie oznacza, że ten samochód nie będzie miał dofinansowania w roku przyszłym. Tym bardziej, biorąc pod uwagę i sam upływ czasu, że w tej chwili, nawet przeznaczając tą drugą połowę, czyli jeszcze 50.000zł, w ramach tych 250.000zł oczywiście, które są zapisane w budżecie dla szpitala to i tak procedura zakupu spowoduje to, że do końca roku kasowo tych pieniędzy nie zdąży się wydać, więc, czy nie lepiej dokonać tego zakupu w roku przyszłym, kupić porządny samochód korzystając z dofinansowania z PFRON. Tym bardziej, że jak nam wiadomo wniosek szpitala, który został złożony do RPO w sprawie zakupu rentgena w 99% będzie dofinansowany. Tera to co szpital będzie miał najpilniejsze do zrobienia, to szybko przeprowadzić procedurę zakupu rentgena, a to jest kwota 1.500.000zł. Będzie problem do rozwiązania polegający na tym, że nie będzie to dotacja z góry przekazana, ale najpierw trzeba będzie zdobyć środki, zapłacić, a potem dopiero rozliczyć i po 3 miesiącach, albo po pół roku uzyskać zwrot tych środków. Poza tym nie wiadomo również, jak w przetargu ukształtuje się cena tego zakupu. Wydaje się, że może warto jest jeszcze kilka tygodni poczekać na rozstrzygnięcia, a w drugiej kolejności wtedy pomyśleć o samochodzie, bo Zarząd, jak wynika z dokumentu pt. budżet w żadnym wypadku nie wykreślił tego zadania, nie zrezygnował, proszę sprawdzić w załączniku nr 3 do budżetu”.
Radny Pan Wojciech Bukłaha zwrócił uwagę zebranych, że wniosek został zgłoszony, w związku z czym należy go przegłosować.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż to zadanie pozostaje w budżecie i nie zostało wykreślone, więc tylko zakup ten może przesunąć się w czasie na rok 2009.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski dodał: „Przypominam Państwu, byśmy nie popełnili błędu formalnego. Zarząd Powiatu w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie nie dokonał żadnej autopoprawki polegającej na zabezpieczeniu w 100% środków na zakup samochodu do przewozu pacjentów, w związku z czym nie ma podstaw do przegłosowania takiego wniosku. Możemy przegłosować jedynie intencję zakupu, aby Zarząd w tym kierunku poszedł”.
                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zwrócił uwagę zebranych” „Szanowni Państwo, w porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i myślę, że powinniśmy się na tym skoncentrować. To, co Pan Przewodniczący proponuje nie bardzo się z tym wiąże”.
                Radny Pan Antoni Bogdan zaproponował, by do sprawy wrócić w wolnych wnioskach.
                Innych pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Komisja Infrastruktury Technicznej, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, o czym poinformował zebranych Pan Antoni Bogdan – Wiceprzewodniczący Komisji.
                Przewodniczący – Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził, iż Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.
                Również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXII/224/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 28/.
 
Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 
                Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały /zał. nr 29/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jest to projekt uchwały, który dotyczy uchwały Rady Powiatu Białostockiego, która wcześniej była podjęta przez Radę Powiatu w wyniku rozpatrzenia skargi Pani Sabiny Pryszmont – pełnomocnika Pani Justyny Pryszmont w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, uznającej stawiane zarzuty za bezzasadne. W tej chwili Pani Pryszmont prosi o uchylenie tej uchwały.  Ja mógłbym powiedzieć tylko tyle, że woda płynie z góry w dół, a ja mam ustawowy obowiązek utrzymywania urządzeń inżynierskich w pełnej sprawności. Sprawa toczyła się wiele miesięcy. Niezależenie toczy się sprawa ze skargi Pani Pryszmont wobec organu ustawowego, jakim jest Burmistrz Zabłudowa, który orzeka, bądź nieprzywróceniu naturalnych stosunków wodnych. Sprawa jest w tej chwili w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i wydłużono termin załatwienia sprawy, ponieważ były znaczne trudności z pozyskaniem biegłego, który podjąłby się rozstrzygnięcia w tej sprawie. Wiem, że biegły w końcu został pozyskany. Termin zakończenia sprawy został wyznaczony na listopad.”
                Pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Antoni Bogdan – Wiceprzewodniczący Komisji.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXII/225/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały /zał. nr 30/.
 
Ad 19
Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku została Państwu Radnym przesłana wraz z zaproszeniem na dzisiejsze obrady /zał. nr 31/. Z uwagi na jej obszerność, Pan Starosta poprosił o zadawanie pytań do ww. materiału.
Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
 
Ad 20
Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku została Państwu Radnym przesłana wraz z zaproszeniem na dzisiejsze obrady /zał. nr 31/. Z uwagi na jej obszerność, Pan Starosta poprosił o zadawanie pytań do ww. materiału.
Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
 
Ad 21
Interpelacje i zapytania Radnych.
W punkcie interpelacje i zapytania Radnych o głos poprosił Radny Pan Antoni Bogdan: „Szanowni Radni, ja ma kilka interpelacji. Pierwsza z nich to postawienie oświetlenia, to jest Gmina Turośń Kościelna, na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką, która biegnie od Białegostoku do Łap, a druga Trypucie – Iwanówka – Turośń Kościelna i to jest w miejscowości Markowszczyzna. Tam były drzewa, które były wycięte. Kierowcy jadąc w nocy mieli zawsze wzgląd na te drzewa i wiedzieli, gdzie jest to skrzyżowanie, a teraz drzewa zostały wycięte i w ostatnim czasie było dużo wypadków na tym skrzyżowaniu, więc mieszkańcy wnioskują o postawienie przynajmniej 1 lampy, by oświetlić to skrzyżowanie. Druga sprawa to mieszkańcy wsi Klepacze zwracają się z prośbą o wybudowanie chodnika w ulicy Niewodnickiej  na wysokości mostu na rzece do pętli autobusowej. Tam jest taka sytuacja, że pętla jest usytuowana na górce i wszystkie wody opadowa płynące z góry rozmywają pobocza i w zasadzie ci, którzy korzystają z linii autobusowej nie mają możliwości dojścia suchą nogą w czasie opadów. Tam wydaje mi się, że trzeba by było po obu stronach ułożyć krawężniki no i chodnik. Jeżeli by było stać powiat, to z dwóch stron, a jeżeli nie, to przynajmniej żeby z jednej strony ułożyć ten chodnik.”
Radna Pani Anna Grycuk zaznaczyła: „Szanowni państwo podczas Sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku ja pytałam o drogę Załuki – Waliły Dwór. Pan Jędrzejewski był w Gródku, interesował się ul. Chodkiewiczów. Jest, z tego, co mi wiadomo protokół i ustalenia, które poczyniono natomiast nie znam losów mego zapytania dotyczącego drogi Waliły Dwór – Załuki.”
Pan Marek Jędrzejewski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado temat jest dosyć złożony, ponieważ przy drodze Waliły Dwór w kierunku do Radunina funkcjonują grunty będące własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Agencja te grunty dzierżawi różnym osobom. Było wskazanie, że dzierżawcą jest Pan Stankiewicz i że to on samowolnie wykonał tam zjazdy, które powodują zalewanie drogi i niewłaściwe funkcjonowanie rowów przydrożnych odwadniających. Wystąpiliśmy na piśmie do Agencji Rolnej Skarbu Państwa i otrzymaliśmy stamtąd informację, że absolutnie to nie Pan Stankiewicz, ale inna osoba jest dzierżawcą tych gruntów i aktualnie wystąpiliśmy do tej osoby wskazanej przez Agencję na piśmie o przedstawienie dokumentów, które potwierdziłyby legalność wykonania tych zjazdów. Jeżeli takowych nie otrzymamy, będziemy prowadzić czynności dalej, aż do powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa jest więc w toku”.
Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Panie Starostwo chciałbym usłyszeć jakąś informację związaną ze szpitalem w Łapach. Jaka jest aktualna sytuacja, jakie są następne kroki w celu jak najszybszego zatrudnienia nowego dyrektora.”
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Pan Dyrektor SP ZOZ w Łapach złożył Zarządowi na piśmie rezygnację z pełnienia funkcji Dyrektora. Zdecydował się podjąć pracę w pogotowiu. Tam jest dyrektorem. Swoją decyzję motywował tym, iż tamta praca jest bardziej płatna, są możliwości dodatkowego zarobkowania na dyżurach i wywnioskowałem z tego, że czynnik ekonomiczny jest na pierwszym miejscu. Dzisiaj, będziemy powoływać osobę, która będzie pełnić obowiązki dyrektora. Będzie to lekarz z Łap. W ciągu miesiąca powinniśmy się uporać ze znalezieniem kandydata na stanowisko Dyrektora, niemniej jest to sprawa dosyć trudna. Generalnie główne źródło utrzymania szpitala – to są pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego dobrze byłoby by kandydat miał wiedzę w tym zakresie. W tej chwili odbieramy telefony. Chętnych, którzy chcą być Dyrektorem jest sporo. Dopóki Zarząd nie podejmie formalnie uchwały nie chciałbym mówić o personaliach osoby p.o. dyrektora”.
Radny Pan Antoni Bogdan zapytał: „Na początku roku, kiedy były nam prezentowane różne projekty była mowa o poczcie, która miała powstać k. Choroszczy Tą ziemię od szpitala w Choroszczy przejął Urząd Marszałkowski. Ziemia nie jest zagospodarowana. Jest porośnięta chwastami i co dalej w tym temacie? Czy coś Panu Staroście wiadomo?”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Tutaj moja wiedza nie jest pełna, ponieważ poczta jest tak zorganizowana, że o inwestycjach decydują władze w Warszawie i tu jest kwestia takiej wizji, że albo ta poczta ma być w Choroszczy, albo w Olsztynie. Tu przedstawiciele tego oddziału miejscowego się do nas zgłaszali. Jesteśmy gotowi, żeby pomóc przy załatwieniu formalnych dokumentów. Decyzja jednak będzie zapadać na innych szczeblach. Ogólnie można powiedzieć, że szpital w Choroszczy miał spory majątek. Sporo hektarów zostało zebranych przez Urząd Marszałkowski. Potem ta ziemia została sprzedana na rzecz poczty. Jeżeli byłaby decyzja o budowie poczty w Choroszczy, deklaruję pomoc w sprawach administracyjnych.”
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił pytanie do Zarządu: „Mam pytanie dotyczące Dyrektora w łapach. Wiemy, że obecny złożył rezygnację, ale swoje obowiązku wykonywał sumiennie i wyprowadził szpital z długów. Czy Zarząd prowadził z tym panem rozmowy, czy po prostu nas nie było stać na to, by go zatrzymać”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Zarząd rozmowy prowadził, ale Pan Dyrektor podziękował za współpracę. Stwierdził, że bardzo dobrze mu się współpracowało z Zarządem, ale był przekonany, że praca w Łapach to był jakiś krok w jego karierze zawodowej, ale praca w pogotowiu to nowe wyzwanie. Jest to duży zakład, w którym chciałby się realizować zawodowo. Ponadto tam będzie miał większe pieniądze i to była jego osobista decyzja”.
Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Swego czasu na Komisji Infrastruktury Technicznej mówiłem o budowie drogi Czaplino – Niewodnica, aby była ujęta w planach przyszłego roku, bo to taki kawałek drogi na dwóch Gminach Turośń Kościelna i Choroszcz, który nie został zakończony. Mam prośbę do Zarządu, by wziął pod uwagę w planach budżetowych na przyszły rok lub kolejny, ale żeby w miarę szubko ten temat załatwić”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado generalnie wieloletni plan inwestycyjny został skonstruowany. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcia tego dużego projektu. Są tam pewne problemu związane z wymaganiami unijnymi i właściwie ten moment zadecyduje co dalej, bo właściwie to ma wpływ na budżet. Generalnie zasada jest taka, że rozmawiamy z Burmistrzami i Wójtami, żeby coś zrobić wspólnie i żeby oni 50% do tego dołożyli. Są Gminy, które dokładają więcej niż 50%. Jeżeli chodzi o Choroszcz, to inwestycji jest dużo i plan jest dosyć napięty w stosunku do innych gmin. Sądzę, że sam wniosek jest bardzo zasadny, natomiast nasza prośba jest taka, żeby porozmawiać z władzami gminnymi w kwestii partycypacji gmin. Gdyby się udało to wesprzeć jeszcze pieniążkami, to byłyby szanse, żeby to zrealizować”.
Radny Pan Romuald Wiszniewski zgłosił trzy pytania: „ Jedno pytanie do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego – dochodzą mnie słuchy z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, że jest projektowana droga Dojlidy Górne – Halickie. Tam pozostaje drogi powiatowej chyba około 800m, czy będziemy czynić kroki, żeby przyłączyć się do tego i wspólnie z Radą Gminy w Zabłudowie i te 800 m także wykonać. Następna sprawa – to  zakończenie ul. 3-Maja i ul. Chodkiewiczów w Zabłudowie. Trzeba domówić się z Burmistrzem Zabłudowa, czy tam były podpisywane umowy, czy nie były. Tam także mieszkańcy mnie cały czas pytają, kiedy to się zakończy. Następna rzecz- dzisiaj słyszałem, że był ktoś z ministerstwa w Urzędzie Marszałkowskim i wypowiedź była bardzo głośna – prawie 22 mln dodatkowych środków na projekty. Chciałbym na następną sesję wiedzieć, ile z tego trafi na drogi, na inne nasze projekty. Niedawno też usłyszałem, ale nie pamiętam sumy, że sporo środków trafiło do Urzędu Marszałkowskiego na poprawę dróg żwirowych i innych piaszczystych. Czy z tych pieniędzy też możemy skorzystać jako powiat”.
Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zgłosił pytanie do Zarządu: „Mam pytanie do Zarządu, czy w planach jest termomodernizacja szkoły w Czarnej Białostockiej, ponieważ ta szkoła wymaga remontu, wygląda obskurnie”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „W tej chwili pracujemy nad koncepcją. Ona wygląda, jak wygląda, ma 3.000m2, natomiast patrząc na nabór, to może funkcjonować jeszcze ze 3 lata, a potem trzeba będzie ją zamykać. Jest pytanie o koncepcję, co to ma być. Próbujemy rozmawiać z Burmistrzem, bo sytuacja jest taka, że jeżeli mamy pożyczać pieniądze, żeby zrobić termomodernizację, a po 3 latach trzeba będzie ten budynek sprzedawać, to chcielibyśmy mieć akceptację Rady do tego typu działań. W tej chwili trwają rozmowy”.
 
Ad 22
                Przyjęcie protokołów z poprzednich XX i XXI Sesji RPB.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XX Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 26 czerwca 2008 roku, a XXI nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 7 sierpnia 2008 roku. Protokoły były wyłożone do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do ich treści? 
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XX/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XX/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku.
 
Ad 23
                Sprawy różne.
   W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku, a mianowicie na pismo Fundacji Aleksandra Teligi „VITTORIA”. Są to podziękowania Zarządowi i Radzie Powiatu Białostockiego, a także pracownikom Starostwa za pomoc i wparcie finansowe w organizacji II Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego „Gloria” /zał. nr 33/.
W sprawach różnych, Pan Antoni Bogdan – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  odczytał wniosek, który został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16 września 2008 roku, następującej treści:
         „Komisja Infrastruktury Technicznej wnioskuje do Zarządu Powiatu o wygospodarowanie środków z budżetu powiatu na zakup karetki pogotowia do dowozu pacjentów do stacji dializ. Wniosek przyjęto przy 4 głosach „za” , 5 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw”.”
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn przypomniał, iż w budżecie powiatu na ten cel jest zagwarantowane 50% środków, czyli około 60.000zł. „Proszę Państwa samochód typu BUS kosztuje około 70.000zł, a jeżeli będzie kupiony razem ze środkami z PFRON, to taki samochód musi spełnić szereg dodatkowych wymagań. Myślę, że niedużym kosztem można zakupić samochód do transportu pacjentów. Apeluję do Zarządu, aby tą sprawę w tym kierunku rozważył”.
               Głos w dyskusji zabrał Pan Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu Powiatu: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado wniosek już padł na Komisji, został zaprotokołowany i odczytany. Powtarzanie go jest tylko stratą czasu, natomiast tak z punktu widzenia życiowego – szpital ten nie ma w tej chwili dyrektora. Nie wiem , czy osoba pełniąca obowiązki zechce się podjąć w tym momencie zadania takiego, jak kupno samochodu, dlatego, by ktoś inny go używał. Poczekajmy z tym, aż będzie nowy dyrektor i niech on to rozstrzyga. Poprzedni też może widział tę potrzebę, ale widział też, jak to już było podkreślone, że ponosił straty, żeby kupić tylko dobry sprzęt. Jeżeli szpital dokłada co miesiąc 10.000zł do transportu, co Pani Radna Rząca podkreśliła, to jest to wymierna strata dla budżetu, o czym też Zarząd nie był informowany.”
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zauważył: „Pan Radny się myli, uważając, że szkoda czasu na tą dyskusję, bo dyskusja jest potrzebna. Problem jest, problem należy rozwiązać i do niego podejść merytorycznie. W jaki sposób, Zarząd zadecyduje”.
                Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał: „Jeden samochód jest, czy ten ma być drugi, dodatkowy. Ile on będzie realnie kosztował, czyli jego zakup utrzymanie plus zatrudnienie kierowcy. Czy dalej będzie jeździł ten stary i czy za jego naprawy nadal będą ponoszone koszty. Jeżeli zostaną dokonane te wszystkie badania finansowe, to się okaże, co się bardziej opłaca. Myślę jednak, że jest to zadanie dla Dyrektora lub Zarządu”.
                Radny Pan Marek Żmujdzin zauważył: „Proszę Państwa, ten fakt, o którym wspomniała nasza koleżanka, wypłynął w styczniu, myślę, że to byłoby z naciskiem wielkim na dyrektora – kupienie tego samochodu i dzisiaj on byłby nasz. W tej chwili, myślę, że Zarząd szybko podejmie decyzję w tej sprawie i będziemy na następnej Sesji już znali decyzję”.
               Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podsumowując dyskusję stwierdził: „Proszę Państwa, jak rozumiem, te głosy, które padły ostatnio, uważam, że Zarząd dość poważnie tą sprawę traktuje i na tą chwilę pozostawimy ten temat. Może już na kolejnej Sesji będziemy znali nowego Dyrektora i wówczas do tematu wrócimy”.
                Radny Roman Tadeusz Łudź zabierając głos w sprawach różnych poinformował zebranych, iż do Komisji wpłynęło pismo od Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na zakup drabiny pożarniczej. Chodzi tu o skumulowanie środków z tego roku i dołożenie w przyszłym roku, tak by zabezpieczyć w budżecie powiatu kwotę 150.000zł.
                Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Państwowa Straż Pożarna sygnalizowała , że będą potrzebne pieniądze w tym roku w wysokości 100.000zł na zakup samochodu. Zarząd tych pieniędzy nie zaplanował w budżecie i była potencjalna możliwość, by te pieniądze przeznaczyć ewentualnie z rezerwy. Tak się szczęśliwie złożyło, że PSP pozyskała te pieniądze z innych źródeł. Odwiedził nas Pan Komendant i mniej więcej powiedział tak, że dziękujemy w tym roku za dobre chęci i prosimy, żeby te 100.000zł przenieść na kolejny roku i dołożyć jeszcze 50.000zł, a my w następnym roku wystąpimy o 150.000zł. Poprosił o zabezpieczenie tych pieniędzy w projekcie budżetu na 2009 rok, stąd będziemy rozmawiać na Komisji Budżetu i Finansów o tym problemie w momencie tworzenia projektu budżetu na rok 2009.
                Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 24
Zamknięcie obrad XX Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 18 września 2008 roku, o godz. 1427.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego
Sławomir Gołaszewski    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-09-2008

Data udostępnienia w BIP: 05-11-2008 14:22

Data modyfikacji informacji: 05-11-2008 14:22