R.5140.91.2020.KN

Białystok, 31-12-2020 r.


PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23


R.5140.91.2020.KN


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku informuje, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2020 r. l.dz. R.5140.91.2020.KN zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego:
dwóch budynków magazynowych dawnej Supraskiej Sukiennej Manufaktury S.H. Cytrona, przy ul. Cieliczańskiej, usytuowanych na działce nr 1471/6 obręb: 281 Supraśl, gm. Supraśl, pow. białostocki.
Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zwracam się z prośba o umieszczenie ww. informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. lOa ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz, o którym mowa dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.
Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Małgorzata Kierzkowska


Otrzymuje:
1.    Starosta Powiatu Białostockiego (ePUAP)
PWKZa/a
Zawiadomienie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
opracowała: Agnieszka Witek- starszy inspektor ochrony zabytków tel. 85 7412332 wew. 39

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Małgorzata Kierzkowska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 12-01-2021 11:04

Data modyfikacji informacji: 12-01-2021 11:04