GKNII.6821.38.2020

           STAROSTA
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
15-085, ul. J.K. Branickiego 13

Białystok, 12 kwietnia 2021r.

GKNII.6821.38.2020

OGŁOSZENIE
Starosty Powiatu Białostockiego

Na podstawie art. 118a ust. 2 u.g.n. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz 1990 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. Starosta Powiatu Białostockiego wydał decyzję nr GKNII.6821.38.2020  zezwalającą Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1016 o pow. 0,0365 ha i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, po wydaniu decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr GKNII.6821.38.2020 z dnia 8 kwietnia 2021 r. ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 27 kwietnia 2021 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem.: 85 740 63 93.

Osobom, które zgłoszą, iż przysługują im prawa rzeczowe do nieuregulowanego prawnie udziału w przedmiotowej nieruchomości, służy odwołanie od niniejszej decyzji do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, tj. do 11 maja 2021 r.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/), w terminie od 12 kwietnia 2021 r. – na okres 14 dni.

Z up. STAROSTY
Małgorzata Ruśkowska
Kierownik
Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2021 15:42

Data modyfikacji informacji: 12-04-2021 15:42