GKNII.6821.27.2020

Białystok, dnia 25 marca 2021 r.

GKNII.6821.27.2020

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie o ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z art. art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 539 o pow. 0,35 ha,  poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie oraz wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości – nie może być ukończone w przewidzianym terminie tj. do 31 marca 2021 r.

Pismem z dnia 9 marca 2021 r. znak: DT.WOT.6171.197.2020.23 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że prowadzone w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji w opisanej powyżej sprawie, z uwagi na skomplikowany charakter, zostanie zakończone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 30 marca 2021 r.

Dlatego też, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej k.p.a., organ zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie nie może być ukończone w uprzednio wskazanym terminie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego oraz dokonania uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

            Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 30 czerwca 2021 r.

            Na podstawie art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź gdy  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem tut. organu.

           

           

 

                                                                                                                              Z up. STAROSTY

                                                                                                                          Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                         Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

                                                                                                      w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 26-03-2021 14:54

Data modyfikacji informacji: 26-03-2021 14:54