GKNII.6821.20.2021

Białystok, dnia 31 marca 2021 r.

 

GKNII.6821.20.2021

 

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 124a, art. 124 ust. 1b w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej numerem geodezyjnym 118/2 o pow. 0,2514 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych oraz nieżyjących Janiny Błażewicz (udział 5/8), poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej nN 0,4 kV.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaścicielka nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącej nie zostały stwierdzone i ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać:

- osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 85 740-63-93,

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Geodezji, Katastru i    Nieruchomości, 15-085 Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 13;

- pocztą elektroniczną, adres e-mail: geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl;

- przez platformę ePUAP, na adres: /StarostwoPwB/skrytka.        

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w niniejszej sprawie.

           

 

                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                          Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2021 08:12

Data modyfikacji informacji: 12-04-2021 08:12