AR.6740.3.3.2021

            Starosta

 Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 AR.6740. 3. 3. 2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 09.04.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 29.03.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wasilkowa, złożonego w dniu złożonego w  dniu 15.01.2021 r., uzupełnionego w dniu 25.03.2021 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej (drogi gminnej nr 105398B) w miejscowości Studzianki, gm. Wasilków w  zakresie budowy: nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, zjazdów na posesje, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i wylotem do rowu melioracyjnego, kanału technologicznego, przebudowy odcinków napowietrznej linii energetycznej nN i kanalizacji kablowej oraz usunięcia drzewa na działkach o numerach ewidencyjnych:  na działkach nr ewid.: 459, 1197/2, 461/1 (z podziału działki 461), 322/5 (z podziału działki 322/4), 322/7 (z podziału działki 322/1) z obrębu 10  Studzianki, jedn. ewidencyjna gm. Wasilków w zakresie oznaczonym na planie zagospodarowania linią przerywaną koloru fioletowego (projektowany pas drogowy), a także na działkach poza pasem drogowym ulicy Dwornej z których korzystanie będzie ograniczone: 314 z obręb 10 Studzianki – budowa wlotu ul. 3-ego Maja do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 13 m2), budowa kanalizacji kablowej (na dł. 9 m i gł. 1,1 m), 333 z obręb 10 Studzianki – budowa wlotu ul. Stawowej do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 15 m2), budowa sieci kanalizacji deszczowej (na dł. 4,3 m i gł. 0,9 m), 357/1 z obręb 10 Studzianki – budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rowu, 460 z obręb 10 Studzianki – budowa wlotu ul. Polnej do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 32 m2), w zakresie oznaczonym na planie zagospodarowania liną koloru granatowego (czasowe zajęcie części działek pod roboty budowlane), z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 10 - Studzianki, jedn. ewid. gm. Wasilków: nr geod. 461 na działki 461/1 i 461/2, nr geod. 322/4 na działki 322/5 i 322/6, nr geod. 322/1 na działki 322/7 i 322/8. Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy drogi gminnej Nr 105398B - ul. Dwornej:  461/1, 322/5, 322/7 - obręb 10 Studzianki, jedn. ewid. gm. Wasilków.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Wasilkowie (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie  z ww. uprawnienia jest możliwe w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 10, wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii jest proszona o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartę i długopis do sporządzenia odpisu i notatek).

                                                                                                                                          

  

 

                                                                                                                                                                                                            Z up. Starosty

                                                                                                                                                                                                 E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                                            Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 09-04-2021 08:15

Data modyfikacji informacji: 09-04-2021 08:15