AR.6740.3.18.2020

          Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 18. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 26.02.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 18.02.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Poświętne, złożonego w  dniu 22.12.2020 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne. na działkach nr geod.: 332/2, 4/2, 5/3, 5/5, 9/2, 10/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23/2, 27/10, 28/2, 29/2, 30/2, 35/2, 36/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 49/4, 50/2, 51/2, 52/2 – obręb 0028 Poświętne. jedn. ewid. 200208_2 Poświętne.

Ograniczenie w użytkowaniu działek (czasowe zajęcie) działki nr geod.: 334 (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną Nr 107583B), 27/11 (dowiązanie wysokościowe zjazdu do istniejącego terenu) - obręb 0028 Poświętne. jedn. ewid. 200208_2 Poświętne.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 160230B,
  2. budowę zjazdów z projektowanej drogi,
  3. budowę kanału technologicznego,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 0028 Poświętne. jedn. ewid. 200208_2 Poświętne:

nr geod. 4/1 na działki 4/2 i 4/3, nr geod. 5/1 na działki 5/3 i 5/4, nr geod. 5/2 na działki 5/5 i 5/6, nr geod. 9/1 na działki 9/2 i 9/3, nr geod. 10/1 na działki 10/2 i 10/3, nr geod. 16/1 na działki 16/2 i 16/3, nr geod. 17/1 na działki 17/2 17/3, nr geod. 22/1 na działki 22/2 i 22/3, nr geod. 23/1, na działki 23/2 i 23/3, nr geod. 27/7 na działki 27/10 i 27/11, nr geod. 28/1 na działki 28/2 i 28/3, nr geod. 29/1 na działki 29/2 i 29/3, nr geod. 30/1 na działki 30/2 i 30/3, nr geod. 35/1 na działki 35/2 i 35/3, nr geod. 36/1 na działki 36/2 i 36/3, nr geod. 41/1 na działki 41/2 i 41/3, nr geod. 42/1 na działki 42/2 i 42/3, nr geod. 43/1 na działki 43/2 i 43/3, nr geod. 44/1 na działki 44/2 i 44/3, nr geod. 49/3 na działki 49/4 i 49/5, nr geod. 50/1 na działki 50/2 i 50/3, nr geod. 51/1 na działki 51/2 i 51/3, nr geod. 52/1 na działki 52/2 i 52/3.

 Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych:

4/2, 5/3, 5/5, 9/2, 10/2, 16/2, 17/2, 22/2, 23/2, 27/10, 28/2, 29/2, 30/2, 35/2, 36/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 49/4, 50/2, 51/2, 52/2 obręb 0028 Poświętne, jedn. ewid. 200208_2 Poświętne.

        Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy Poświętne (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

              

                                                                                                                                                                                       Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                         DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 26-02-2021 08:11

Data modyfikacji informacji: 26-02-2021 08:11