AR.6740.3.1.2021

            Starosta

 Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 AR.6740. 3. 1. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 02.04.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 25.03.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu złożonego w  dniu 05.01.2021 r., uzupełnionego w dniach 25.02.2021 i 05.03.2021 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 – Porosły – Krupniki (gm. Choroszcz) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod: 254/2, 140/2, 141/45, 326/17, 133/3, 134/2, 231/7, 253/11, 267/6, 268/15, 341/9, 341/5, 413/1, 420/7, 420/9, 420/11, 420/13, 420/15, 424/1, 529/1 jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz obręb 20 Porosły; nr geod. 112/3, 114/2, 115, 1/2, 5/9, 7/11, 7/12, 7/24, 8/4, 9/82, 16/2, 19/3, 19/5, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 44/1, 44/4, 105/2, 327/10, 1/13, 7/26, 9/85, 17/5, 19/14, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 25/1, 44/5, 105/5, 327/11 jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz obręb 13 Krupniki. Ograniczenie w użytkowaniu (czasowe zajęcie) działki poza pasem drogowym: jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz obręb 20 Porosły: 254/1 – przebudowa innej drogi publicznej; jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz obręb 13 Krupniki: 45/14, 45/16 - przebudowa innej drogi publicznej, 45/24 - przebudowa innej drogi publicznej, przebudowa sieci elektrycznej i wodociągowej, 116 – przebudowa sieci wodociągowej, 118/3 - przebudowa innej drogi publicznej, przebudowa sieci elektrycznej, wodociągowej i teletechnicznej, 327/12 - przebudowa sieci elektrycznej. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, budowę skrzyżowań, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, poboczy, budowę zatok autobusowych, budowę rowów drogowych otwartych, budowę zjazdów, budowę wysp dzielących i wyspy środkowej ronda, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kablowych sieci elektrycznych nn i SN oraz napowietrznych sieci elektrycznych nn, przebudowę kablowych sieci telekomunikacyjnych, usunięcie drzew i krzewów, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb Porosły, j. ewid. gm. Choroszcz: nr geod. 341/1 na działki nr 341/9 i 341/10, nr geod. 420/6 na działki nr 420/15 i 420/16, nr geod. 420/5 na działki nr 420/13 i 420/14, nr geod. 420/3 na działki nr 420/11 i 420/12, nr geod. 420/2 na działki nr 420/9 i 420/10, nr geod. 420/1 na działki nr 420/7 i 420/8, nr geod. 134 na działki nr 134/2 i 134/1, nr geod. 413 na działki nr 413/1 i 413/2, nr geod. 341/4 na działki nr 341/5 i 341/6, nr geod. 424 na działki nr 424/1 i 424/2, nr geod. 267/2 na działki nr 267/6 i 267/7, nr geod. 268/1 na działki nr 268/15 i 268/16, nr geod. 253/1 na działki nr 253/11 i 253/10, nr geod. 231/1 na działki nr 231/7 i 231/6, nr geod. 529 na działki nr 529/1 i 529/2, Obręb Krupniki, j. ewid. gm. Choroszcz: nr geod. 25 na działki nr 25/1 i 25/2, nr geod. 24/1 na działki nr 24/5 i 24/6, nr geod. 23/1 na działki nr 23/5 i 23/6, nr geod. 22/1 na działki nr 22/5 i 22/6, nr geod. 21/1 na działki nr 21/5 i 21/6, nr geod. 20/1 na działki nr 20/5 i 20/6, nr geod. 327/9 na działki nr 327/11 i 327/12, nr geod. 44/3 na działki nr 44/5 i 44/6, nr geod. 19/10 na działki nr 19/14 i 19/15, nr geod. 9/37 na działki nr 9/85 i 9/86, nr geod. 1/11 na działki nr 1/13 i 1/12, nr geod. 105/3 na działki nr 105/5 i 105/6, nr geod. 7/14 na działki nr 7/26 i 7/25, nr geod. 17/1 na działki nr 17/5 i 17/6.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1551B: 140/2, 141/45, 326/17, 133/3, 134/2, 231/7, 253/11, 267/6, 268/15, 341/9, 341/5, 413/1, 420/7, 420/9, 420/11, 420/13, 420/15, 424/1, 529/1 obręb Porosły, gm. Choroszcz, 5/9, 8/4, 23/2, 24/2, 44/1, 44/4, 327/10, 1/13, 7/26, 9/85, 17/5, 19/14, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 25/1, 44/5, 105/5, 327/11 obręb Krupniki gm. Choroszcz.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Choroszczy (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie  z ww. uprawnienia jest możliwe w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 1, wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii jest proszona o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartę i długopis do sporządzenia odpisu i notatek).

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             Z up. Starosty

                                                                                                                                                                                     E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                            Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2021 08:57

Data modyfikacji informacji: 02-04-2021 08:57