AR.6740.2.7.15.2020

              STAROSTA

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 31.03.2021 r.

 

 

 

           Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2021 r. wydano decyzję nr 652, znak: AR.6740.2.7.15.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę fermy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 705, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wola, jednostka ewidencyjna Michałowo.

 

             W związku z powyższym informuje się, że w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy do dnia 30 kwietnia 2021r.

             Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie  z ww. uprawnienia jest możliwe w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 1, wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 00.

  W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii jest proszona o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartę i długopis do sporządzenia odpisu i notatek).

                                                                                                                                                                                                                 Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                    Anna Misiuk

                                                                                                                                                                                                            ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                                                                                                                                             Wydziału Architektury

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: E. Karina Krzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Faustyna Tur

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2021 08:44

Data modyfikacji informacji: 12-04-2021 08:44