AR.6740.1.14.167.2020

Starosta Powiatu Białostockiego

Borsucza 2, 15-569 Białystok

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 12.04.2021r.

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r., poz. 247 t. j./ Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2021r. wydano decyzję nr 719, znak: AR.6740.1.14.167.2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy 999,36kW wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej: stoły z modułami fotowoltaicznymi, inwertery prądu DC/AC, konwerterowa stacja transformatorowa SN/nN, przyłącze elektroenergetyczne SN, wewnętrzne linie kablowe nN na części dz. o nr geod. 34 w obr. ewid. Zacisze, jednostka ewid. gm. Zabłudów.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 należy wskazać, że zgodnie z art. 15 zzr. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w związku z obowiązującym stanem epidemii ogłoszonym w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji dostępną w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod adresem www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl, w zakładce ogłoszenia -► ogłoszenia 2021 -► obwieszczenia -► obwieszczenie 2021, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie (tablica ogłoszeń) oraz na działce inwestycji, tj. od 14.04.2021r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony będą mogły zapoznać się osobiście w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia 14.04.2021r., wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 66.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii jest proszona o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartę i długopis do sporządzenia odpisu i notatek).

 

 

                                                                                                                                                                           Z up. Starosty

                                                                                                                                                                             Anna Misiuk

                                                                                                                                                      Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury                                           

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty Anna Misiuk - Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2021 15:05

Data modyfikacji informacji: 12-04-2021 15:05