AR.6740.3.5.2021

                 Starosta

    Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 AR.6740. 3. 5. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 07.05.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Choroszczy reprezentowanego przez P. Rafała Luma, złożony w dniu 18.03.2021 r., uzupełniony w dniu 28.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej na działce o numerze ark.1/1.215 (obręb Choroszcz) oraz na działce o numerze ark.2.855 (Obręb Żółtki) wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: ark.1/1: 215; 24/3; 25/3; 26/1; 22/1; 21/1 - obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz oraz na działkach nr geod.: ark.2: 855; 1007/1; 999/1 - obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz. Ograniczenie w użytkowaniu z działek (czasowe zajęcie) działki nr geod: ark.1/1.220 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod przebudowę skrzyżowania z inną drogą publiczną; działki o nr geod.: ark.1/1.23; ark.1/1.16; ark.1/1.17 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz i działki o nr geod.: ark.2.997 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod dowiązanie wysokościowe zjazdów; działki o nr geod.: ark.1/1.26/2; ark.1/1.22/2; ark.1/1.21/2 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz i działki o nr geod.: ark.2.1031/4 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod przebudowę kolidującej infrastruktury.  

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę rowów przydrożnych, budowę i przebudowę przepustów, budowę kanału technologicznego, rozbiórkę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz: nr geod. 24/2 na działki 24/3 i 24/4, nr geod. 25/2 na działki 25/3 i 25/4, nr geod. 26 na działki 26/1 i 26/2, nr geod. 22 na działki 22/1 i 22/2, nr geod. 21 na działki 21/1 i 21/2, Obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz: nr geod. 1007 na działki 1007/1 i 1007/2, nr geod. 999 na działki 999/1 i 999/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej: 24/3, 25/3, 26/1, 22/1, 21/1 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz; 1007/1, 999/1 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia od dnia 07.05.2021 r.  do dnia 21.05.2021 r.

W terminie do dnia 28.05.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

                                                                                                                                                                          Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                         E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                                                                  WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-05-2021

Data udostępnienia w BIP: 07-05-2021 07:46

Data modyfikacji informacji: 07-05-2021 07:46